torstai 18. heinäkuuta 2019

TO 18.07.2019 Maria Ohisalo ei ole Afrikan sisäministeri


Maria Ohisalo

vaan Suomen hallituksen sisäministeri. Suomen sisäministeriön tehtävänä on seuraavat asiat: Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalka. Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalka, koko elämäntapamme rakentuu sen varaan. Turvallisuuden kokeminen on yksi ihmisen perustarpeista ja siten osa hyvinvointia. Sisäinen turvallisuus tarkoittaa, että yhteiskunnassa jokainen ihminen, yritys tai organisaatio voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista tai muista ilmiöistä johtuvaa aiheellista pelkoa ja turvattomuutta. Sisäinen turvallisuus on suuri kokonaisuus. Sitä rakentavat monet eri toimijat, mutta rauhan ajan turvallisuuden kovasta ytimestä vastaa sisäministeriön hallinnonala.  Sen tärkein tehtävä on taata sisäinen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa - ilman tätä perustaa kansalaisyhteiskunta ei voi toimia. Eikö sisäministeri Ohisalo ole sisäistänyt omaa tehtäväänsä sillä hän toimii kokonaan päinvastoin kuin tehtvä edellyttää. Mielestäni nyt on välikysymyksen paikka!

Miten Ylen pomot vastaavat kiperiin yleisökysymyksiin? Seuraa keskustelua suorana kello 10
Erkin kommentti: Vastaus on että Yle vastaa kysymyksiin vaikenemalla. Kysyin Yleltä: Miksi Yle vaikenee tästä asiasta? Lähetin asian myös muile tiedotusvälineille muun muassa Suomen Uutiset-lehdelle ja kaikille kansanedustajille sekä Oulun poliisille:

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, July 18, 2019 12:11 PM
To: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Subject: valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen


Oulun poliisille

Käsitykseni mukaan tässä asiassa syyttäjän toimii valtakunnansyyttäjä. Käsitykseni mukaan rikostutkijana toimii Oulun poliisi ja niiltä osin kuin asiat eivät kuulu Oulun poliisin toimivaltaan niin Oullun poliisi siirtää asiat sellaisille tahoille, jotka ovat niistä vastuullisia. Oulun poliisin osalla tulee ottaa huomioon esteellisyyssäännökset, koska niin moni Oulun poliisi on jo “polttanut näppinsä” näiden asioiden käsittelyssä tai käsittelemättä jättämisessä. Olen vienyt asiat Oulun käräjäoikeuteen todistaakseni totuuden asioissa. Se ei kuitenkaan estä rikostutkintoja vaan siitä  aineistosta saa merkittävää todistusaineistoa rikoksiin syyllistyneitä vastaan.  Olen anonut Oulun käräjäoikeudelta pidennystä haastehakemuksen täydennykseen sekä todistusaineiston monistamiseen, koska ulosottoviranomaiset eivät ole suostuneet keskeyttämään ulosottoa oikeudenkäynnin ajaksi vaikka ulosottokaari sitä edellyttää, koska ulosottoviranomaiset eivät pysty esittämään ulosottokaaren edellyttämiä saantitodistuksia.
Korostan vielä sitä,että rikokset eivät ole vanhentuneet koska ulosotto on voimassa ja asia  on koko ajan ollut vireillä tähän päivään saakka. Pystyn monistamaan todistusaineistot käräjäoikeudelle vasta sen jälkeen kun saan elokuun eläkkeeni.

Erkki Aho


From: Erkki Aho
Sent: Thursday, July 18, 2019 10:11 AM
To: VKSV@oikeus.fi ; anna-maja.henriksson@eduskunta.fi
Cc: eduskunta@eduskunta.fi
Subject: valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainein


Kidutusrikos
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, sisäministeri Maria Ohisalo, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, pääministeri Antti Rinne
Minun asiani on kidutusrikos, mikä on alkanut 11.5.1995 ja on jatkunut tähän päivään saakka. Kidutusrikoksen on mahdollistanut valtiopetos, mikä koostuu salaiseksi julistetusa ns. Koiviston konklaavista, 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta sekä 25 vuodeksi salaiseksi julistetusta Aktiv Hansa-kaupasta. Valtiopetos sisältyy 1990-luvun lamaan, jossa pankit pelastettiin ja yrittäjien omaisuus ryöstettiin. 60 000 yritystä poistettiin markkinoilta ja niiden joukossa olivat PR-Teollisuus Oy ja ITC Finland Oy. Toimialaratinalisoinnissa markkinoilta poistettiin Suomen valtion johdolla 60 000 yritystä ja rikollisille annettiin syytesuoja. Näin on syytä epäillä koetun perusteella. Poliittiset päättäjät ovat vastuullisia asioissa eikä rikokset ole vanhentuneet, koska kysymys on valtiopetoksesta sekä 24 vuotta jatkuneesta kidutusrikoksesta, josta ulosotot ovat voimassa ja rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asiat ovat koko ajan keskeytyksettä olleet vireillä.
PR-Teollisuus Oy:n asiassa jouduimme törkeän petoksen kohteeksi, koska kaupoissa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ( päämiehinä Arsenal Oy ja Kera Oy) salasivat 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräinen tilauskantan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli 63 miljoonan markan suuruinen petos. Kaupanvahvistajana kaupoissa asiakirjojen mukaan toimi tuleva syyttäjä, joka toimi syyttäjänä kaikissa kaupoista käydyissä oikeudenkäynneissä eli hän toimi esteellisenä syyttäjä, mikä on rikoslain mukaan rikos. Hän e kuitenkaan kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin eikä kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Rikoskokonaisuuteen liittyy myös prosessipetos konkurssiasiassa, sillä tehdyt kaupat purettiin eikä konkurssiin hakijalla ollut saatavia PR-Teollisuus Oy:tä, mutta siitä huolimatta Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki väärillä tiedoilla PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin. Se oli mahdollista, koska varatuomari X. X. antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman toimeksiantoja ja ilman valtakirjoja. Käräjätuomari Z.Z. ei tarkistanut varatuomari X.X:n valtakirjoja vaikka laki sitä edellyttää. Lisäksi silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Y.Y. jätti konkurssiasiassa valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen, vaikka hän oli itse pyytänyt valtakirjoja ja saanut valtakirjat valituksen tekemistä varten.
Väärän konkurssipäätöksen jälkeen rikosliiga ( syyttäjä, poliisi, asianajajat) käyttivät hyväkseen väärää konkurssipäätöstä uusien väärien päätösten aikaansaamiseen. Maan tapahan oli se, että kun yritys saatiin kaadettua niin yrittäjästä tehtiin rikollinen. Näissä oikeudenkäyneissä syyttäjänä toimi esteellinen syyttäjä, joka esti rikostutkinnat asioissa. Todistusaineistoilla rikostutkinnassa ei ollut mitään merkitystä eikä todistajia kuultu rikostukinnassa eikä oikeudenkäynneissä, joissa esteellinen syyttäjä sai itse määritellä tunteeko hän itsensä esteelliseksi. Hän ei tuntenut itseään esteelliseksi vaikka laki määrittelee hänet esteelliseksi. Kaikkiin oikeudenkäynteihin ei edes lähetetty haastehakemuksia, joiden lähettämisestä vastasi syyttäjä. Oikeudenkäynnit eivät ole olleet oikeudenmukaisia.
Rikokset eivät ole vanhentuneet koska ulosotto on voimassa ja lisäksi kysymys on 24 vuotta kestäneestä rikoksesta eli kidutusrikoksesta, jossa oikeuden väärillä päätöksillä kaadettiin yritykset ja tuhottiin yrittäjän omaisuus ja elämä. Koko elämä perheen elämä aina kodista häätämiseen ja avioeroon asti. Asiat eivät ole vanhentuneet, koska rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on ollut vireilleä keskeytyksettä koko 24 vuoden ajan.
Lisäksi valtiopetos ei vanhene koskaan. Todistusaineistot asioista ovat kiistattomat ja kysymys on jatketusta kidutusrikoksesta, koska poliisi ei ole tutkinut rikoksia, syyttäjä ei ole syyttänyt rikoksia tehneitä vaan suojelut heitä, oikeuslaitos ei ole käsitellyt asioita oikeudenmukaisesti oikeudenkäynneissä ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Kysymys on siis myös valtiopetoksesta, koska valtion viranomaiset ovat ottaneet itselleen sellaisen vallan jota heillä ei lain mukaan ole. Ulosottoviranomaiset ovat osa kokonaisuutta, joka on kiistatta osallistunut valtiopetoksesta johtuvaan kidutusrikokseen.
Olen haastanut ulosottoviranomaiset ja Suomen valtion oikeuteen. Valtiosyyttäjä Raija Toiviainen voi yhtyä syytteeseen ja poliisi voi tutkia asiat. Kysymys on nyt siitä onko Suomi oikeusvaltio vai ei. Lisäksi poliisiministeri, oikeusministeri ja pääministeri ovat vastuussa siitä, että virkamiehet ja oikeuslaitos toimii Suomen lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.
Valitettavasti haastehakemuksen ja todistusaineiston monistamista en ole voinut tehdä , koska ulosottoviranomaiset eivät ole keskeyttäneet ulosottotoimintaa oikeudenkäynnin ajaksi vaikka ulosottokaaren mukaan näin olisi pitänyt tehdä, koska ulosottoviranomaiset eivät ole esittäneet asiassa saantitodistuksia. Olen pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta haastehakemuksen täydentämiseen jatkoaikaa jotta voin tarkentaa haastehakemusta ja monistaa todistusaineistot asioille. Minulla ei nyt ole mahdollista niitä tehdä, koska ulosotto ei sitä mahdollista. Minun on odotettava jotta saan elokuun eläkkeeni. Tämäkin on selkeä osoitus ulosottoviranomaisten minuun kohdistamasta kidutuksesta.
Pyydän valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista ilmoittamaan kuka toimii rikostutkijana asiassa ja minun käsitykseni mukaan asian laatu huomionottaen syyttäjänä tulee toimimaan valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, jos valtio toimii lain ja asian vaatimalla tavalla. Tavoitteenani on se, että saan täydennetyn haastehakemuksen ja todistusaineistot valmiiksi 15.8.2019 mennessä. Minä edellytän oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asiassa eli suullista käsittelyä asioille ja koska kysymys on todella Suomen historian kannalta merkittävästä asiasta niin oikeudenkäynnin videointi ja suora esittäminen joko youtubessa tai televisiossa on mielestäni ja kaikkien suomalaisten kannalta erittäin tärkeä asia.
Suomi takaisin oikeusvaltioiden joukkoon

Kalajoki 17.07.2019

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

Nimeni on Erkki Aho

Kalajoki

Tulevana viikonloppuna koiraharrastajat kokoontuvat Kalajoen lentokentälle, kun paikalla järjestetään kansainvälinen koiranäyttely KalaDOGi Show.Tulevana viikonloppuna koiraharrastajat kokoontuvat Kalajoen lentokentälle, kun paikalla järjestetään kansainvälinen koiranäyttely KalaDOGi Show. Viikonlopun avaa perjantai-illan ryhmänäyttely. Lauantaina ja sunnuntaina on vuorossa kansainvälinen kaikkien rotujen näyttely. Koiria on ilmoitettu viikonlopulle yli 3 500 yhteensä 255:stä eri rodusta ja kuudesta eri maasta.Arvostelemassa on kaikkiaan 21 tuomaria, jotka tulevat Suomen lisäksi Tanskasta, Norjasta, Irlannista, Serbiasta, Unkarista, Romaniasta, Kyprokselta ja Israelista. KalaDOGi Show järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Alkuvuodesta allekirjoitettu yhteistyösopimus Kalajoki Keskusvaraamon kanssa jatkuu ainakin vuoteen 2021 asti.Koiranäyttelyn järjestää Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry yhteistyössä Kalajoki Keskusvaraamon sekä Showlink Oy:n kanssa.

Lisäksi on Hiekkasärkkien kesäravit lauantain klo 18.30 Kalajoen ravirata sijaitsee upeassa maisemassa miljoonahuviloiden äärellä. Tapahtumassa nähdään koko raviurheilun kirjo, lähtöjä on niin raviratsastuksessa kuin raviponeillekin.

Lauantaina on myös Sirkus Finlandia jäähallin luona.
Kesäteatteriesitys Ehtoolehdon sankarit kesäteatterissa.

Alueuutiset

Mediapersoona Tuomas Enbuske selvisi kirjallisella varoituksella maanantai-iltana sattuneesta liikenneonnettomuudesta. Tuomas Enbuske  kolaroi maanantaina BMW-merkkisellä autollaan Sievissä ja auto kaatoi samassa rytäkässä sähkötolpan, jonka vuoksi noin 250 kotitaloutta jäi sähköittä. Tuomas Enbuske ajoi tolppaan ja sadat jäivät sähköittä – selvisi tilanteesta ilman sakkoja: nyt ylikomisario selittää, kuinka lakipykälät menevät

Porin Yyteri ja Kalajoen hiekkasärkät ovat Suomen tunnetuimpia ja kuuluisimpia hiekkarantoja, ja moni suuntaakin kesälomareissullaan tutuille rannoille. Suomessa riittää kuitenkin myös muita upeita, tuntemattomia rantoja. Mitä jos suuntaisitkin pulikoimaan hieman vieraammalle rannalle?Monelle tulee yllätyksenä, ettei Yyterin ranta todellisuudessa ole Suomen pisin. Yyterillä on pituutta huikeat kuusi kilometriä, mutta Kokkolasta löytyy tätäkin pidempi hiekkaranta.
Yksi Pohjoismaiden pisimmistä rannoista sijaitsee Suomessa! Tämä helmi on vielä Yyteriäkin pidempi

Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa Hituran nikkelikaivoksen sulkeminen tulee maksamaan yli 16 miljoonaa euroa.
Sen verran valtio on varannut sulkemistöihin. Tällä hetkellä työt ovat edenneet toiseen vaiheeseen. Edessä on laajan rikastehiekka-altaan peittäminen. Lisäksi palautusvesiallas tyhjennetään ja muotoillaan maastoon sopivaksi. Lietteet siirretään toiseen altaaseen.
Kaikkiaan suljettavia alueita on Hiturassa reilut 60 hehtaaria.
Hituran nikkelikaivoksen sulkemisesta yli 16 miljoonan lasku – kaivos ehti toimia 45 vuotta Nivalassa

Kotimaan uutiset

Kisaan ovat tähän mennessä ilmoittautuneet vain elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja puolustusministeri Antti Kaikkonen.Kaikkonen muistuttaa, että teoriassa on edelleen mahdollista, että mukaan lähtisi vielä uusia ehdokkaita. Hän ei kuitenkaan usko, että puheenjohtajakisaan nähdään minkäänlaista ryntäystä keskustan piirissä.
Kaikkonen ja Kulmuni: Keskustan puheenjohtajan tehtävä ei ole helppo hoitaa – ”Lunta tulee tupaan, mutta se pitää kestää”
Erkin kommentti: Keskustalla on edessään laskukausi ja käytettävissään vain ei hyviä vaihtoehtoja.

Tänään alkavassa, Helsingissä järjestettävässä EU:n sisä- ja oikeusministerien epävirallisessa ministerikokouksessa käydään läpi muun muassa sitä, millainen väliaikainen järjestely voitaisiin EU:hun rakentaa Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin.
Hallitus on linjannut, että Italiasta voidaan ottaa Suomeen sisäisinä siirtoina enintään kahdeksan Välimereltä pelastettua turvapaikanhakijaa ja Maltalta enintään viisi.

Kestämätön tilanne” – Esimerkillinen Suomi yrittää saada muita EU-maita kantamaan vastuuta turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista
Erkin kommentti: 34-vuotias sisäministeri Maria Ohisalon kokemattomuus ja virhearvioinit ovat vaaraksi koko Euroopalle, ei ainoastaan Suomelle ja suomalaisille. Ohisalo on eräänlainen taivaarannan maalari, jolle asioiden arvojärjestys on tuntematon asia. Ensin on hoidettava oman maan asiat kuntoon esim. 1990-laman uhrien asiat. Meidän ei tule huolestua afrikkalaisten ja arabien asioista vaan on keskityttävä oman maan asioiden hoitamiseen sekä Suomen ja EU:n ulkorajaan Venäjän kanssa yhteistyössä.

Suomi pyrkii hänen mukaansa saamaan kasaan mahdollisimman laajan joukon maita, jotka lähtevät mukaan järjestelyyn pelastettujen jakamiseksi. EU-puheenjohtajamaana Suomen tehtävänä on kätilöidä ratkaisua ja luoda puitteet keskustelulle.

Tunnustelut ovat Yli-Vakkurin mukaan alussa, eikä yksikään maa ole muodollisesti luvannut osallistua.
–  Erityisesti Saksan ja Ranskan kanssa tästä on puhuttu. Puheenjohtajana Suomi toteaa, että tämä on meidän velvollisuutemme tarjota mahdollisuus keskustelulle.
Samaan aikaan neuvottelut EU:n turvapaikkajärjestelmän pysyvästä uudistamisesta odottavat. Uusi komissio aloittaa tällä tietoa vasta marraskuun alussa, joten puheenjohtaja saanee uusia lainsäädäntöehdotuksia pöydälleen aikaisintaan vuoden lopussa.Suomi kokoaa EU-maita auttamaan Välimereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita
Erkin kommentti: Sisäministeri Ohisalon kutsuhuuto on lähes samantasoinen kuin silloisen pääministerin Sipilän kutsuhuuto arabeille saapua Suomeen. Mielestäni Rinteen hallituksen toiminta on edesvastuutonta taivaanrannan maalailua.

Suomen pääministeri Antti Rinne vieraili keskiviikkona Strasbourgin parlamentissa painottamassa oikeusvaltioperiaatteen tärkeyttä. EU-komissio varoitti jälleen Puolaa tuomareiden kohtelusta.
EU-komissio varoitti jälleen Puolaa tuomareiden kohtelusta – Suomi haluaa kiristää rahahanoja oikeus­valtiota uhmaavilta
Erkin kommentti: Rinteen olisi syytä selvittää ensin oma pesä eli Suomen oikeusvaltiotilanne. 1990-luvun laman asiat sekä valtiopetos on edelleen selvittämättä. On perustettava perustuslakituomioistuin ja totuuskomission asioiden selvittämiseksi.

KL:n mukaan Berner ei kertonut eduskunnalle sidonnaisuuksistaan kiinteistöbisnekseen heti ministerikautensa alussa. Perustuslain mukaan ministeri ei saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.
Näkökulma: Anne Berner astui samaan miinaan

Ulkomaan uutiset

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoo kansallismielisen ja populistisen Identiteetti ja demokratia –ryhmän (ID) sulkemisen pois Euroopan parlamentin vastuupaikoilta poikkeavan aiemmista käytännöistä. Hänen mukaansa tältä osin oltiin myös kunnioittamatta äänestystulosta.
Tutkija perussuomalaisten ryhmän blokkaamisesta: ”Näyttää demokratian porttien sulkemiselta”

Virkasyytemenettely Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan ei etene kongressin edustajainhuoneessa. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone päätti äänin 332–95 jättää virkarikossyytteen pöydälle.
Enemmistö demokraateistakin, 137, äänesti sen puolesta, että asiassa ei edetä. Näin edustajainhuoneessa ei nähdä äänestystä varsinaisesta virkarikossyytteestä.
Edustajainhuone päätti jäädyttää virkasyytemenettelyn Trumpia vastaan

Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa ottaneensa hallintaansa polttoainetankkerin ja sen 12-henkisen miehistön. Asiasta kertoo Iranin televisio.
Laivan miehistöä epäillään polttoaineen salakuljetuksesta. Aluksella on Iranin television mukaan miljoona litraa iranilaista polttoainetta, jota iranilaiset salakuljettajat yrittivät viedä ulkomaille.
Televisio ei kerro, minkä maalainen alus on. Uutistoimisto AP:n mukaan pieni, Panaman lipun alla kulkeva tankkialus MT Riah on sulkenut paikannuslaitteensa.
Tankkeri otettiin kiinni jo sunnuntaina Iraniin kuuluvan Larakin saaren lähistöllä Hormuzinsalmessa, kertoo Iranin televisio.
Iranin vallankumouskaarti otti hallintaansa ulkomaalaisen säiliöaluksen

Talousuutiset

Teleoperaattori Telian tulos supistui selvästi vuoden toisella neljänneksellä. Huhti-kesäkuun oikaistu liikevoitto oli 3,15 miljardia kruunua eli noin 300 miljoonaa euroa. Tulos laski lähes 13 prosenttia vuoden takaisesta.
Liikevaihtoa kertyi 21,3 miljardia kruunua eli runsaat kaksi miljardia euroa, mikä oli hieman vertailujaksoa enemmän.
Suomessa Telian tulos heikkeni noin kolmanneksen vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto samaan aikaan kasvoi. Tulospudotus oli Suomessa selvästi jyrkempi kuin Telialle keskeisellä Ruotsin markkinalla.
Telian tulos heikkeni myös Suomessa – yhtiö odottaa komission hyväksyntää Bonnier-kaupalle

Urheilu-uutiset

Yleisurheilun GP-kisoissa Lapinlahdella Topi Raitanen jäi niukasti 3000 metrin esteissä ennätyksestään. Raitanen kirjautti ajan 8.22,76. Voiton vei sadasosan erolla dramaattisessa loppukiritaistossa Algerian Bilah Tabti.
Raitanen tuli kisaan suoraan vuoristoleiriltä Sveitsistä maanantaina aamuyöllä. Raitanen oli viimeksi kilpaillut yli kuukausi sitten Turussa Paavo Nurmen kisoissa, jossa Raitanen juoksi uuden ennätyksensä 8.21,47. Raitanen toivoi ennen kisaa uutta ennätystä, mutta nyt siitä jäätiin Lapinlahdessa märissä olosuhteissa sekunnilla.
Raitanen taipui estekisassa sadasosalla – heitti kenties ratkaisevasta hetkestä asiantuntijalle: ”Varmaan nauroi katsomossa”

Maailmalla tapahtuu

13 ihmistä on kuollut ja ainakin 36 loukkaantunut tulipalossa kuuluisalla Kyoto Animation -studiolla Kiotossa. Palo syttyi torstaiaamuna, kertoivat Japanin viranomaiset.
Loukkaantuneista kymmenellä on vakavat vammat. Lisäksi pelastusviranomaiset epäilevät, että rakennuksen sisällä on vielä jopa 18 henkeä. Heidän kohtalostaan ei ole tietoa.
Anime-studiolla epäillään tuhopolttoa Japanissa – 13 kuollut ja ainakin 36 loukkaantunut

Yle Areena

Barcelona, Venetsia ja Dubrovnik houkuttelevat miljoonia matkailijoita. Kaupunkien asukkaat ovat kyllästyneet turistimassoihin ja moni on muuttanut pois, jotkut osoittavat mieltä matkailua vastaan ja estävät turistien pääsyn kaupunkiin.
Ulkolinja: Turistit pysykää poissa

Youtube

Suomen taksiuudistus näyttää suurinpiirtein tältä. Onko nyt hyvä Anne Berner?

Tunnista ukkospilvi ajoissa ja laske salaman etäisyys!

Kuukausiennuste sateista 16.7.2019

Kuukausiennuste lämpötiloista 16.7.2019

JUSSI HALLA-AHO JA BABA LYBECK

MEPs behaving badly

Putkonen: "Paskalaki oli täydellinen vedätys"

Mielipiteet

Minä kerroin aktiivimallin työnsaanti- ja tekemisvelvoitteesta jo silloin, kun mallia valmisteltiin. Siihen aikaan media puhui aktiivisen työnhaun mallista, ja monet luulevat vieläkin aktiivimallin tarkoittavan vain velvollisuutta hakea työtä. Ei tarkoita, vaan se tarkoittaa velvollisuutta saada ja tehdä sitä työtä. Työnsaannissa epäonnistunutta rangaistaan tukea leikkaamalla, ja siinä epäonnistuvat erityisesti ikääntyneet ja huonon työllisyystilanteen alueilla asuvat. Tämän eriarvoisuuden takia malli kohtelee eri tavalla eri ihmisiä, ja se on vastoin perustuslakia.
Joko alkaisi riittää?

Maakunnissa puolueettoman ja riippumattoman oikeuskäsittelyn saaminen saattaa olla onnenkauppaa, silloin kun on kyseessä taloudellisesti merkittävät oikeudenkäynnit ja/tai oikeudenkäynnissä on vastapuolena maakunnan ”sisäpiiriin” kuuluva henkilö tai tämän läheinen. Pienissä maakuntien kuppikunnissa on olemassa se yksi ”eliitti luokka”, joka on syntynyt poliittisen puolueen toimesta ja vääristyneen vallankäytön seurauksena.
Minun mielestäni ”Tuomioistuinten tehtävä on taata heikommalle oikeussuoja vahvempaa vastaan, ja sitä kautta toteuttaa demokratian perusta”
Positiivinen maalittaminen turvaa demokratiaa ja oikeuden toteutumista.  
Tänään, 16.6.2019, on Viron Postimees lehdessä koko sivun mielipidekirjoitus. Viron Tuomareiden yhdistyksen varapuheenjohtaja Anu Uritam toteaa ostsikossa - ”Tuomiovallan tehtävä on taata yksilöille oikeusturva myös silloin, kun se ei ole yhtenevä poliittisen vallan mielipiteen kanssa” - ”Kohtuvõimu ülesandeks on tagada üksikisikute õiguste kaitse ka siis, kui see ei lähe kokku valitseva poliitilise jõu arvamusega”
Viranomaisille ei saa antaa lainsuojaa rikollista vallankäyttöä vastaan!
Epärehellisten virkamiesten ja oikeusviranomaisten suojaksi laki?

Ennen kuin hallitus purkaa aktiivimallin, kannattaisi selvittää kaikille hallituksen jäsenille, mitä aktiivimalli tarkoittaa, kirjoittaa Iltalehden politiikan toimittaja Hanna Gråsten.
Myös sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) lausunnosta välittyy mielikuva siitä, että aktiivimalliin sisältyisi leikkurin lisäksi jotain palveluita. Näin ei ole.
Näkökulma: Aktiivimallin poistamisesta tuli sekoilun huipentuma – osa ministereistä ei tiedä, mikä aktiivimalli on

Kotimaan matkailu

Kalajoki Hiekkasärkät Sunset

Kesäloma Kalajoella

Hiekkasärkät 100 vuotta matkailua - Aikamatka

Ulkomaan matkailu

Trebinje, Bosnia: Yugloslavian Diversity - Rick Steves’ Europe Travel Guide - Travel Bite

Mostar, Bosnia-Herzegovina: Rebuilt and Healing

Bosnia's Fragile Peace: Ethnicity Still Divides

Musiikki

André Rieu & Mirusia - Time To Say Goodbye

Malagueña salerosa Nana Mouskouri

BZN ~ Besame Mucho

Loppukevennykset

Suomen Yrittäjät - Mitä siitäkin tulisi, jos ei olisi yhtään yritystä?

Tampereen murre

Ketonen ja Myllyrinne - Poikien kanssa viihteellä (ReUp)

Kuntoilu

10 min LOWER Abs Workout | LOSE LOWER BELLY FAT

15 MINUTE AB WORKOUT At Home No Equipment

20 MIN FULL BODY WORKOUT | At Home & Equipment Free!

Liikunta ja terveys

Verenpaine 143/84, 61 pulssi , Paino 109,5 kg. Jumppa 20 /3630 min, kuntosali 0 / 3900 min, kävely 0 // 371 km , uinti 500 / 25400 m, pyöräily 30 /1411 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti