maanantai 29. heinäkuuta 2019

MA 29.07.2019 Toimittaja Joonas Lehtonen ja journalistiset ohjeetIltalehden toimittaja Joonas Lehtonen, olette kirjoittanut artikkelin jolla yritätte johtaa Suomen kansaa tietoisesti harhaan:

Suomi on kansainvälisissä arvioissa kaukana Unkarin edellä oikeuslaitoksen, median ja yliopistojen riippumattomuudessa. Orbánin politiikan kannalta sillä ei välttämättä ole edes väliä.
Tutkija arvioi, että pääministeri Viktor Orbánin johtaman Unkarin syytöksille Suomea kohtaan on kaksi syytä: raha ja ideologia.
Orbánin hiljattain osoittamat ”heikkoudet” Suomen yhteiskunnassa ovat pääasiassa tosia, mutteivät välttämättä demokratian kannalta haitallisia.
Tutkija ei usko, että edes EU-tukien leikkaaminen kääntäisi täysin Unkarin politiikan suuntaa.
Suomen ja Unkarin välille syntyneen skisman keskiössä on ollut termi oikeusvaltio. Suomi on nostanut oikeusvaltioperiaatteen yhdeksi EU-puheenjohtajakautensa kärkiteemoista.
Esimerkiksi Euroopan unionin perussopimuksessa oikeusvaltio määritellään tilanteeksi, jossa kaikki julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa.
Suomi on tuoreessa maailman oikeusvaltioindeksissä sijalla 3, Unkari sijalla 57.Freedom House -demokratiajärjestö antaa puolestaan Suomelle sen demokratian tilasta täydet sata pistettä. Unkarin pistesaldo on 70, mikä tekee siitä ”osittain vapaan”. Heikoimmat pisteet Unkari saa juuri oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta, sananvapaudesta ja poliittisesta moninaisuudesta.
Suomi joutui Orbánin Unkarin tulilinjalle, mutta onko puheissa mitään perää? Näin maat eroavat toisistaan – ”Demokratiat ihan eri tasoa”

Professori Erkki Aurejärvi kertoo totuuden Suomen oikeuslaitoksen tilasta.

Suomen Oikeuslaitoksen Surkea Taso. Kuuntele Ja Hämmästy! Emeritus Professori Erkki Aurejärvi

Suomessa on tapahtunut 1990-luvun laman yhteydessä valtiopetos eli salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi, jossa päätettiin pelastaa pankit. Silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa rikkoen perustuslakia. Kysymyksessä oli valtiopetos mikä ei vanhene koskaan. Valtiopetokseen liittyy 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus, jonka Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia sopivat. Sen perusteella Suomesta poistettiin markkinoilta 60 000 yritystä, 500 000 ihmistä joutui työttömäksi ja yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui. Lisäksi 11 500 ihmistä teki itsemurhan pankkikriisin tukalassa tilanteessa vuoden 1997 lppuun mennessä. Kysymyksessä on omaisuuden ryöstö ja kansanmurha. Rikosten peittelemiseksi tehtiin Aktiv Hansa kauppa.

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, July 28, 2019 2:28 PM
To: matti.vanhanen@eduskunta.fi ; tuula.haatainen@eduskunta.fi ; juho.eerola@eduskunta.fi
Subject: eduskunta kiireellisesti koolle

Eduskunnan puhemiehille

Suomi ei noudata oikeusvaltioperiaatetta. Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta eikä ole selvitetty 1990-laman asioita ja valtiopetosta. Suomi voi menettää EU-rahoitusta tämän takia, sillä uskon, että Unkari ei anna asiassa periksi. Rinteen hallituksen muodostajat olivat tietoisia Suomen oikeusvaltiotilanteesta mutta eivät puuttuneet asiaan. Nyt eduskunnan puheenmiehen Matti Vanhasen on kutsuttava eduskunta kiireesti koolle ja Rinteen hallituksen on erottava. On pidettävä uudet eduskuntavaalit ja on perustettava perustuslakituomioistuin ja totuuskomissio.
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa on. Perustuslakituomioistuin

Perustuslakituomioistuin . Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen ja totuuskomission, mikä selvittää 1990-luvun pankkikriisin tapahtumat sekä valtiopetos

Pankkikriisistä tarkemmin http://pankkikriisi.blogspot.com/ ja oikeuslaitos ja

poliisiblogissani http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/ sekä velallisten Tuki ry:n


Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon.

Erkki Aho

Katson, että journalistiset ohjeet koskevat myös Iltalehteä ja sen toimittajaa Joonas Lehtosta. Pyydän oikaisua juttuunne ja tarkempaa perehtymistä asioihin.

Johdanto

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä.
Näiden ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua.
Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain alan itsesääntelyä varten. Ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena.
Ammatillinen asema

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.
3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.
4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.
5. Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa.
6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.
7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.
 
Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen
 
8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 
9. Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.
13. Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka. 
14. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. 
Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.

15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.
16. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Haastateltavan ja haastattelijan oikeudet

17. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.
18. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

19. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta.

Virheen korjaus ja oma kannanotto

20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 
21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.
23. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.
24. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.
25. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.
Yksityinen ja julkinen

26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.
27. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.
28. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.
30. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.
31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.
32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.
33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin.
34. Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.
35. Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.
 
Ohjeet on hyväksytty Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen kokouksessa 4.11.2013. Ne astuvat voimaan 1.1.2014.

Liite:
Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla
Tämä liite on laadittu Journalistin ohjeiden täydennykseksi. Liitteen painoarvo ja velvoittavuus ovat samanlaisia kuin Journalistin ohjeilla. Liite sitoo kaikkia Julkisen sanan neuvoston taustayhteisöjen jäseniä ja muita perussopimuksen allekirjoittajia. Liite ja muutokset siihen vahvistetaan Journalistin ohjeiden tavoin yksimielisesti JSN:n kannatusyhdistyksessä.

Liitteen erityisluonteella halutaan korostaa eroa Journalistin ohjeisiin, jotka koskevat toimituksellista sisältöä. Sillä tarkoitetaan toimituksen laatimaa, tilaamaa, käsittelemää sekä journalistisin perustein julkaistavaksi valitsemaa tai journalistisesti korostamaa aineistoa. Liite koskee yleisön tuottamaa sisältöä tiedotusvälineiden ylläpitämillä verkkosivuilla. Sitä ei pidetä toimituksellisena aineistona.

Neuvosto ja puheenjohtaja  voivat käsitellä  toimituksen  toimintaa  yleisön  tuottamaa  aineistoa  sisältävien verkkopalstojen ylläpitäjänä vain niiltä osin, onko toimitus noudattanut liitteen periaatteita. Liitteen periaatteita sovellettaessa ennakko- ja jälkimoderoituja yleisön verkkopalstoja käsitellään samanarvoisesti.

Liitteeseen on päädytty myös tarkoituksenmukaisuussyistä. Journalistin ohjeita on uudistettu 6-13 vuoden välein. Verkkomaailma muuttuu ja kehittyy erittäin nopeasti. Liitettä voidaan sen erityisluonteen vuoksi muuttaa avaamatta Journalistin ohjeita.

1. Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt.

2. Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt.

3. Lapsille ja nuorille suunnattuja verkkopalstoja on valvottava erityisen huolellisesti.

4. Yleisölle on varattava mahdollisuus ilmoittaa toimitukselle asiattomasta sisällöstä niin, että ilmoittaja saa siitä vahvistuksen.

5. Yleisölle varattujen palstojen ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä tiedotusvälineiden
verkkosivuilla.

Liite hyväksytty JSN:n kannatusyhdistyksen kokouksessa 5.9.2011.
Liite tulee voimaan 1.10.2011, paitsi kohta 4, joka tulee voimaan viimeistään 1.12.2011.

Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho


Kalajoki

Taitelija Markku Hakolan taidennäyttely Kalajoella Tapion Tuvalla Wäentuvassa.

Alueuutiset

Reisjärvellä syttyi sunnuntaina palamaan turpeen varastoauma turvetuotantoalueella. Savuhavainnon paikalta teki alueen yli lentänyt lentokone. Auman kylki paloi 50 kertaa 20 metrin alueelta, mutta palo ei ollut ehtinyt levitä läheiseen metsään. Pelastuslaitos sai rajattua palon aumaan, ja paikalla ovat tällä hetkellä käytössä jälkisammutustyöt. Reisjärvellä paloi turveauma, palo ei ehtinyt levitä maastoon

Kotimaan uutiset

Erilaiset EU-linjaukset ovat nyt nostaneet Suomen otsikoihin Unkarissa. Hallitusta lähellä oleva Origo-verkkolehti
(siirryt toiseen palveluun)
ihmetteli sitä, miksi Unkarin oikeusvaltio on nostettu tikun nokkaan. Lehden mukaan itse asiassa Suomen oikeusjärjestelmää pitäisi ihmetellä. Mistä Orbánin hyökkäys Suomea vastaan johtuu? Yle selvitti asiaa Unkarin poliittisen eliitin kesäpäivillä
Erkin kommentti: Vihervasemmistolaiset toimittajat veisaavat väärää virttä. Yritän valistaa heitä oikealle totuudenmukaiselle tielle.

Luettelo rikoksista tuomituista kansanedustajista

Poliisikonstaapelille, jonka epäiltiin viime kesänä yrittäneen tunkeutua Japanin suurlähettilään virka-asuntoon, ei tule syytettä. Sekavasti käyttäytynyt mies tunkeutui elokuun lopussa yöaikaan Helsingin Kuusisaaressa sijaitsevan virka-asunnon aidatulle pihalle ja suurlähetystön käytössä olevaan rakennukseen. Teosta epäiltiin vapaalla ollutta konstaapelia, ja asiaa tutkittiin törkeänä julkisrauhan rikkomisena.
Sekavasti käyttäytynyt konstaapeli tunkeutui Japanin suurlähettilään asuntoon Helsingissä – ei saa syytettä


Ulkomaan uutiset

Iranissa huivipakkoa vastustavia voi odottaa vankilatuomio, kertoo uutistoimisto AP.
Yhdysvalloissa asuva aktivisti Masih Alinejadin perustaman "valkoiset keskiviikot"-kampanjan ideana on rohkaista naisia julkaisemaan itsestään kuvia ilman päätä peittävää huivia. Tarkoituksena on vastustaa maassa pakollista hijab-huivia. Se peittää hiukset, kaulan ja niskan, mutta jättää kasvot näkyviin.
Alinejad on pyytänyt naisia lähettämään itsestään kuvia ilman huivia.
Iranissa tuomioistuin tyrmää naisten huiviprotestit – kuva ilman huivia voi poikia jopa 10 vuoden vankeustuomion

Bangladeshin viranomaiset ovat systemaattisesti kiduttaneet maassa pidätettyjä toisinajattelijoita, kertoo ihmisoikeusjärjestöjen julkaisema tuore raportti uutistoimisto Reutersin mukaan.
Raportin tekivät kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö World Organization Against Torture (OMCT) sekä bangladeshilainen ihmisoikeusryhmä Odhikar.
Selvityksen mukaan pidätettyjä toisinajattelijoita on kidutettu erittäin raa'asti. Heitä on muun muassa ammuttu jalkaan, heidän luitaan on rikottu ja heidän jalkoihinsa ja käsiinsä on porattu reikiä. Lisäksi pidätetyt ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa ja heidän henkeään on uhattu.
Raportti: Bangladeshin viranomaiset kiduttavat toisinajattelijoita

Yhdysvaltain korkein oikeus on perjantaina hyväksynyt puolustusministeriön varojen käyttämisen rajamuurin osien rakentamiseen Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle. Presidentti Donald Trumpin hallinto saa käyttöönsä arviolta 2,5 miljardia dollaria useamman eri rakennusurakan toteuttamiseksi.
Yhdysvaltain korkein oikeus päätti rahoituksen myöntämisestä rajamuurin rakentamiselle – Trump: “Suuri voitto”

Talousuutiset

Suomen maaperästä nostettiin viime vuonna yli kahdeksan tonnia kultaa, jonka markkina-arvo oli yli 300 miljoonaa euroa. Kullan louhiminen on Suomessa tukevasti ulkomaisissa käsissä, kirjoittaaTekniikka & Talous.
Kanadalainen Agnico Eagle operoi Euroopan suurinta kultakaivosta Kittilässä, australialainen Dragon Mining kaivaa kultaa Orivedellä ja Huittisissa sekä ruotsalainen Endomines Ilomantsissa. Ruotsalainen Boliden tuottaa kultaa sivutuotteena Sodankylässä Keivitsan kaivoksessa sekä Pohjois-Karjalassa Polvijärvellä sijaitsevassa Luikonlahden kaivoksessa.Kittilän kaivoksesta nousi kultaa viime vuonna 6125 kiloa eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lähivuosina tuotanto kuitenkin nousee, sillä Agnico Eagle kertoi kaksi viikkoa sitten investoivansa Kittilässä 160 miljoonaa euroa tuotannon lisäämiseen.Suomi on kuin vanhan ajan siirtomaa: satojen miljoonien arvoisen kullan louhinta Suomessa tukevasti ulkomaisten yhtiöiden käsissä

Tutkijan mukaan rosvokapitalismi on Venäjän hallinnon ydin. Venäjän nykyhallinnon olemus ja motiivit ovat ruotsalaisekonomisti Anders Åslundin mukaan luultua helpommin ymmärrettävissä. Hän muistuttaa Britannian entisen pääministerin Winston Churchillin aikoinaan sanoneen, että avain Venäjän ymmärtämiseen on Venäjän oma kansallinen intressi. Siitä on kulunut jo kauan. Nykyisin avain on rosvokapitalismi. Vladimir Putinissa kyse on kahdesta asiasta – vallasta ja vauraudesta, Atlantic Council -ajatushautomon tutkijana toimiva Åslund toteaa tuoreessa artikkelissaan.
Ensimmäisen presidenttikautensa aikana 2000–2004 Putin keskitti hänen mukaansa valtaa itselleen ja pyrki miellyttämään kaikkia. Silloin Venäjän markkinatalous toimi paremmin kuin koskaan.– Putinin toisen kauden ydin oli valtiokapitalismi. Putin ei välittänyt tehokkuudesta, sosiaalisista arvoista eikä valtionyhtiöiden kannattavuudesta. Hän halusi ylläpitää kontrollia lojaalien vastuuhenkilöiden kautta, jotka siirsivät yhtiöiden ylijäämät hänelle ja hänen ystävilleen. Niinpä Gazpromin markkina-arvo on laskenut toukokuun 2008 huipputason 369 miljardista dollarista nykyiseen tuskin 60 miljardiin dollariin, Åslund sanoo.
Vladimir Putinilla jopa 160 miljardin dollarin omaisuus”

Suomalaisten pikaruoanhimolle ei näy loppua. Pikaruokaravintoloiden myynnin määrän kasvu jatkuu Suomessa jo viidettä vuotta perä jälkeen.
Yksi esimerkki pikaruokabuumista on nopeasti levinnyt kotimainen hampurilaisravintolaketju XMeal. Vuonna 2010 perustetulla XMealilla oli aluksi ravintoloita Seinäjoella ja Kankaanpäässä.
Nyt toimipisteitä on jo yli 60. Monet XMealeista sijaitsevat pienemmillä paikkakunnilla huoltoasemien, kahviloiden ja muiden ravintoloiden yhteydessä. Helsinkiin XMeal ei ole toistaiseksi ravintolaa avannut.
Pikaruoka maistuu suomalaisille aina vain useammin ja kansa lihoo – Onko ilmiöillä yhteys?

Urheilu-uutiset

YHDYSVALTALAINEN Dalilah Muhammad on rikkonut naisten 400 metrin aitojen lähes 16 vuotta vanhan maailmanennätyksen. Muhammad juoksi uudeksi ME-ajaksi 52,20 yleisurheilun Yhdysvaltain mestaruuskisoissa Des Moinesissa Iowassa. Edellinen aidatun ratakierroksen maailmanennätys oli Venäjän Julia Petshonkinan elokuussa 2003 juoksema 52,34. Dalilah Muhammad rikkoi 400 metrin aitojen maailmanennätyksen

Berliinin EM-kisoissa vuonna 2018 ja maaliskuussa Glasgow'n hallikisoissa kuulantyönnön EM-kultaa voittanut Michal Haratyk teki mainion sarjan Varsovassa käydyssä kisassa. Hän rikkoi jokaisella työnnöllään yli 20 metriä ja täräytti kolmannella kierroksella uuden Puolan ennätyksen 22,32.
Puolan edellinen ennätys oli sekin Haratykin nimissä, viime vuonna tehty 22,08.
Puolan kuulajätti Haratyk hurjassa vireessä: maan ennätys ja paras tulos Euroopassa 31 vuoteen

Maailmalla tapahtuu

KALIFORNIASSA järjestettävillä ruokafestivaaleilla on tapahtunut ammuskelu, jossa on kuollut useita ihmisiä. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.
Reutersin mukaan poliisi on kertonut useista kuolonuhreista, mutta määrää ei ole vielä vahvistettu. Ammuskelu alkoi sunnuntai-illalla paikallista aikaa, ja poliisi on eri paikallismedioiden mukaan yhä tapahtumapaikalla.
Useiden pelätään kuolleen ammuskelussa Kaliforniassa valkosipulifestivaaleilla

Iskujen määrä on lisääntynyt viime aikoina. Äärijärjestö Boko Haramin lauantaisen iskun kuolonuhrien lukumäärä on noussut 65:een, kertoo paikallinen viranomaislähde. Aiemmin kerrottiin 23 ihmisen kuolleen. Järjestö iski lauantaina hautajaisseurueen kimppuun Bornon osavaltiossa Koillis-Nigeriassa. Uhrit olivat kävelemässä Nganzain alueella lauantaiaamuna, kun kolmella moottoripyörällä kulkeneet hyökkääjät avasivat tulen seuruetta kohti. Boko Haram on kiihdyttänyt viime kuukausina iskujaan Koillis-Nigeriassa. Kuolleiden määrä nousi 65:een – Boko Haram iski lauantaina hautajaisvieraiden kimppuun Nigeriassa

Yle Areena

Osa 3/10: Keihäskansa. Rautavaarasta Rätyyn ja Ruuskaseen maakuntien, heimojen ja ihmisluonteiden edustajat ovat pitäneet Suomen mitalikannassa. Keihäänheiton ytimessä on syvä kaistale suomalaisuutta.
Keihäskansa

Osa 2/10: Lätkähullujen maa. Jääkiekkolegendat Teemu Selänteestä Vellu Ketolaan ja Patrik Laineesta Kalevi Nummiseen kertovat, miten jääkiekko nousi Suomen suosituimmaksi lajiksi.
Lätkähullujen maa

Osa 1/10: Verta ja hikeä. Huiput Kalle Palanderista Jani Sieviseen ovat omistaneet elämänsä urheilulle. Raaka harjoittelu ja isä valmentajana on vaativa yhdistelmä. Uhrauksista kertovat myös Kiira Korpi ja muut huiput.
Verta ja hikeä

Youtube

Naisten 100m Aitajuoksu - Annimari Korte 12,72 SE

Tallinn enne ja nüüd (1939)

Aegvõtted Tallinnale / ETV Ajavaod

ESTONIA kolhoosi film 1950-1987

Mielipiteet

Pääministeri Rinne ilmoitti riemuissaan hallitusohjelmaa esitellessään, ettei mistään tarvitse sääsää. Onhan se yksi näkemys. Toinen näkemys on sellainen, että kyllä tarvitsisi ja isosti. Siis ellei aio jatkaa elämistä tulevien sukupolvien piikkiin.
Kovin korkeatasoista matematiikkaa ei tarvitse osata, jotta sen ymmärtäisi. Otetaan muutama asiaa valaiseva luku. Valtio ottaa velkaa tänä vuonna edelleen reilut pari miljardia euroa. Ennestään vatiolla on velkaa reilut sata miljardia euroa. Josta korkoja maksetaan tällä hetkellä reilut miljardi euroa. Mutta muutaman vuoden päästä varmaan reilusti enemmän. Yksityisen omaisuuden pakkolunastus häämöttää

Poliitikot ja varsinkin oikeusviranomaiset itse painottavat omaa osaamistaan, mutta eivät riippumattomuuttaan eikä puolueettomuuttaan. Media ja yleisö on mennyt siihen auktoriteetti ansaan.
Nyt jos koskaan on oiva tilaisuus Suomessa itsetutkikseluun oikeusvaltion tavoista ja periaatteista. Riippumattomuudesta ja puoluettomuudesta.
Tässä blogeja, jotka koskevat Suomen oikeusviranomaisia poliiseista korkeimmanoikeuden tuomareihin. Dokumentit näihin blogeihin liittyen on arkistossa. Joulupukkiin voi mukisematta heti uskoa, mutta oikeuden toteutuminen Suomessa vaatii oma-aloitteista tutkintaa. Eli meidän mediakin saattaa olla läpimätä, sillä sekin valvoo itseään ja "Päätoimittajien yhdistys" on saattanut vaarantaa median luotettavuuden?
Lue ja arvioi itse, että onko Suomi oikeusvaltio? Klikkaa hiirellä linkkejä
Saatatte hämmästyä, sillä Suomi ei taida olla oikeusvaltio?

Kotimaan matkailu

Ei kesää ilman Hiekkasärkkiä!

Kalajoki Vihaspauha

Kalajoki Keskuskari 4.3.2015

Ulkomaan matkailu

Basque Country

What is the Basque Country? | Travel Documentary

EPIC BASQUE COUNTRY FEAST!

Musiikki

Andre Rieu - Spanish Eyes 2006

André Rieu - La Paloma (Live in Mexico)

España Cañí - Andre Rieu
Loppukevennykset

TABU - Kyläkäräjät

Hymyhuulet - Postimies Uutela

iltalypsy 7

Iltalypsy : Martti ja Eeva Ahtisaari matkustelemassa

Kuntoilu

32 Minute Home Cardio Workout with No Equipment - Calorie Blasting Cardio Training

No Equipment Butt and Thigh Workout at Home - Bodyweight Lower Body Workout

At Home Glute Workout - Burnout Butt and Thigh Workout

Liikunta ja terveys

Verenpaine 131/77, 67 pulssi , Paino 109,0 kg. Jumppa 20 /3710 min, kuntosali 0 / 3900 min, kävely 0 / 371 km , uinti 700 / 32000 m, pyöräily 20/1652 km


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti