tiistai 9. heinäkuuta 2019

TI 09.07.2019 Suomi ei ole oikeusvaltio – kansalaisten on syytä nousta barrikaadeille puolustamaan isänmaataan.
On tartuttava aseisiin ja tähdättävä kohti. Aseet, joita käytetään ovat asialliset ja perustellut sähköpostiviestit vastuullisille henkilöille. ”Sähköpostiviestisota” voidaan aloittaa välittömästi. Sähköpostit tulee osoittaa pääministeri Antti Rinteelle, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille ja sisäministeri Maria Ohisalolle. Lisäksi sähköpostiviestit voidaan osoittaa tiedotusvälineille, joiden tulee noudattaa journalistisia ohjeita uutisoinnissaan. ”Sähköpostisotaa” on jatkettava niin kauan että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva ovat lainmukaisella tasolla. On perustettava perustuslakituomioistuin ja totuuskomissio selvittämään 1990-luvun pankkikriisi ja valtiopetos. Yhteisvoimin voimme palauttaa Suomen takaisin oikeusvaltioiden joukkoon.

Vastaus kihlakunanvouti Anssi Tuomaalalle

Kiitän vastauksestanne. Te tiedätte, että minulla on perustuslain 15 §:n mukainen omaisuuden suoja. Te toimitti ulosottokaaren mukaan. Te tiedätte, että perustuslain 106 §:n mukaan jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.
Teillä ei siis ole mitään oikeutta toimia perustuslain vastaisesti eli Teillä ei ole oikeutta periä minulta ulosoton kautta mitään todellisuudessa perintäkelvonta saatavaa.

Te olette saaneet useita kertoja tiedon siitä, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisesti ja ne ovat siten perintäkelvottomia. Kysymys on rikosliigan toiminnasta, jonka uhriksi olen joutunut. Nämä tiedot olette saanut lukuisia kertoja tietoonne:

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaan Teidän olisi pitänyt ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin, mutta miun on syytä epäillä, että Te olette laiminlyöneet virkavelvollisuuteeni

Rikoslain 15 luku 10§ ja 11 §

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Kaiken lisäksi rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa, niin Teidän olisi tullut reagoida asiaan. Kun rikosliiga oli saanut tehtyä törkeän petoksen kauppasopimuksissa sekä prosessipetoksen konkurssiasiassa niin he jatkoivat rikostehtailua niin esteellisen syyttäjä Heiskarin ja lestadiolaisen poliisin Ollilan johdolla sekä asianajajien ja käräjätuomareiden avustuksellatehtailtiin uusia rikoksia. Kysymys on todella törkeistä rikoksista aina kidutukseeen asti, mikä on ihmisoikeusrikos. Minun on syytä epäillä, että Te jatkaessanne rikollista ulosottoa syyllistytte myös kidutusrikokseen. Siksi asia on vietävä oikeuskäsittelyyn.

Epäilen, että Te luotatte järjestelmän suojelevan Teitä, koska on syytä epäillä, että poliisi, syyttäjä, oikeuslaitos ja laillisuusvalvojat ovat vahvasti mukana rikollisessa toiminnassa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että rikollisille on annettu syytesuoja. Kysymys on käsitykseni mukaan hyvä-veli-järjestelmästä ja valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.

Uudistan vielä vaatimukseni perusteen:
Ulosottoperusteen liittäminen hakemukseen. Hakemukseen on liitettävä 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettu ulosottoperuste alkuperäisenä tai viranomaisen antamana jäljennöksenä, jos hakija on saanut jäljennöksen toimituskirjana. Täytäntöönpano voidaan toimittaa muun jäljennöksen tai telekopion perusteella, jos ulosottomies katsoo, ettei useampikertaisen perinnän vaaraa ole. Vastaajaa on tarvittaessa kuultava. Tietojärjestelmähakija saa toimittaa ulosottoperustetta koskevat tiedot sähköisenä viestinä, jos se sallitaan asianomaisessa luvassa. Hakemukseen ei tarvitse liittää tuomiota, jossa on siitä merkintä. Ellei ulosottomies toisin määrää, myöskään tuomiota, turvaamistoimipäätöstä tai, jos oikeusministeriön asetuksella niin säädetään, muuta ulosottoperustetta ei tarvitse liittää, jos ulosottoasia on ollut sen perusteella aiemmin vireillä. Sitä osaa tuomiosta, joka tuomioistuimen päätöksen mukaan on pidettävä salassa, ei tarvitse liittää hakemukseen, ellei ulosottomies toisin määrää.

Ulosottokaari 6 §

Saamistodisteen liittäminen hakemukseen
Juokseva velkakirja, vekseli tai shekki, johon ulosottoperusteessa määrätty maksuvelvollisuus perustuu, on liitettävä hakemukseen alkuperäisenä. Jos täytäntöönpanon luotettavuus sitä edellyttää tai jos velallinen sitä pyytää, ulosottomiehen tulee ottaa haltuunsa myös tavallinen velkakirja. Ulosottomies voi toimittaa täytäntöönpanon, vaikka tavallinen velkakirja on kadonnut tai sitä ei ole muusta syystä mahdollista liittää hakemukseen. Velallista on tällöin kuultava ennen täytäntöönpanoa. Kun maksuvelvollisuus on täytetty, ulosottomiehen hallussa oleva saamistodiste jää ulosottomiehen haltuun, jollei velallinen pyydä sitä itselleen. Jos tavallinen velkakirja on jätetty hakijan haltuun, hakijan on toimitettava se velalliselle, kun velkakirjan määrä on suoritettu. Ulosottomies saa tarvittaessa lykätä tilitystä, kunnes velkakirja on toimitettu.

Ulosottokaari 7 § Ulosottoperusteen ja saamistodisteen toimittaminen jälkikäteen Jos hakemus on tehty sähköisessä muodossa, mutta siihen tulee liittää kirjallinen ulosottoperuste tai saamistodiste, puuttuva asiakirja voidaan toimittaa jälkikäteen. Asiakirja tulee toimittaa 13 §:ssä tarkoitetulle vastaavalle ulosottomiehelle tai muulle paikalliselle ulosottoviranomaiselle kolmen viikon kuluessa asian vireilletulosta. Samalla on ilmoitettava, mihin hakemukseen asiakirja liittyy. Ennen kuin asiakirja on saapunut, asiassa ei saa suorittaa muita kuin 18 ja 19 §:ssä tarkoitettuja väliaikaisia toimia.

Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho

PS.

KÄRÄJÄTUOMAREIDEN JA HOVIOIKEUSTUOMAREIDEN VASTAUKSET
A.Ratkaisujen tekeminen ”hatusta”
Lähes puolet Yle Uutisten laajaan kyselyyn vastanneista tuomareista kertoi, etteivät he kiireen takia ehdi perehtyä käsiteltävään asiaan riittävästi. Tuomareiden vastauksissa on muun muassa seuraava kommentti: ”En jaksa keskittyä. Ajatus seisoo ja lähimuisti pätkii.”
Tässä tuomarit paljastavat aika huolettomasti totuuden erittäin vakavasta asiasta.  Kun tuomari ei perehdy oikeudenkäynnin aineistoon, hän tekee ratkaisunsa pääasiassa luulojensa nojalla eli ”hatusta”.  Syynä tähän on varmastikin usein kiire, mutta on syynä monesti myös laiskuus, välinpitämättömyys ja ylimielisyys.  Kun ratkaisu tehdään jutun aineistoon perehtymättä, kyse on tahallisesta virkarikoksesta.  Tuomarit rikkovat oleellisella tavalla kaikkein keskeisimpiä oikeussäännöksiä.
Tuomareiden yllättävää itsekritiikkiä

Vuonna 2018 tuli ulosottoon 5 miljardia euroa ja 577 000 henkilöä oli ulosotossa – vaiettu oikeusvaltion pimeä puoli . Perittäväksi saapuneet rahasaatavat ulosottoon olivat vuonna 2016 2,8 miljardia euroa, vuonna 2017 4 miljardia euroa (lisäystä 49,5 %) vuonna 2018 5,1 miljardia euroa (lisäystä 23,5 %). Kahdessa vuodessa lisäystä oli 84 %. Summa on liki kaksinkertainen 10 vuoden takaiseen verrattuna. Tiedot ovat valtakunnanvoudin tilastosta.
Tilanne on eri mittareilla pahentunut 2010-luvulla ja erityisesti 2017-2018 työllisyyden vahvasti lisääntyessä. Mitä tapahtuu jos talous heikkenee?
Ulosoton vuonna 2018 käsittelemä rahasumma oli 6,2 miljardia euroa mikä on kaksinkertainen summa 10 vuoden takaiseen verrattuna.
Ulosotto oli vuonna 2018 1,1 miljardia. Siten ulosottoon jäi rahasaatavia vuoden 2018 lopussa 4 miljardia euroa. Summaa voi verrata siihen, että vuosikaudet paljon puhutuissa Kreikka-vakuuksissa oli kyse vastaavasta summasta. Ulosottojärjestelmän tilasta ei kirjoiteta eikä kunnolla edes uutisoida.
Vuonna 2018 oli maksuhäiriöitä 382 000 henkilöllä taaskin ennätysmäärä. Tammikuussa 2019 määrä oli edelleen noussut 383 500:aan. Yrityksen mukaan lukien merkintöjä oli yli 430 000:llä. Merkinnät olivat 8,1 %:lla aikuisväestöä. Kärjessä ovat Vantaa, jossa 11 %:lla, ja Lahti, jossa yli 10 %:lla. Luvut ovat rahoituslaitosten keskeisesti omistaman Suomen Asiakastiedon tilastoista.
Käräjäoikeudessa -velkomisasioita oli 1995 noin 50 000 ja muita noin 150 000 vuodessa, kaikkia noin 200 000 ja velkomisasioita noin neljännes. Velkomisasioita oli 2005 noin 70 000 ja muita noin 150 000 vuodessa. Velkomisasioita on 2013 316  000 asiaa, osuus kaikista 55 %, ja mukaan lukien irtaimistokaupan velkomukset, 357 000 asiaa, osuus kaikista 570 000 asiasta 63 %. 2018 käräjäoikeusratkaisuja 460 000. Velka-asioiden osuus v. 2013 osuudella noin 300 000 asiaa. Kaikki ratkaistut asiat tuomioistuimissa olivat vuonna 2016 534 177 asiaa, 2017 531 600 asiaa ja 2018 514 250 (budjetti, lopullinen luku lienee aiempien vuosien tapaan budjettia korkeampi). Käräjäoikeuksien osuus kaikista on noin 90 %. Luvut ovat vuoteen 2013 Tilastokeskuksesta ja tuoreemmat valtion budjettikirjoista.
OIKEUSVALTION VAIETTU PIMEÄ PUOLI: VUONNA 2018 TULI ULOSOTTOON 5 MRD EUROA JA 577.000 HENKILÖÄ OLI ULOSOTOSSA

Kalajoki

Eilisessä blogissani oli Paul Gustav Fisherin maalaus . Malaus ei ole Hiekkasärkiltä, mutta maisemallisesti se sopii Hiekkasärkkien maisemiin.

JHT 2017-18 Suomi-sarjan mestarit

Jussi Jokinen All Stars - JHT 12.08.2017 tapahtumakooste

Junkkarit Hockey Team - inserttejä 90-luvulta

Alueuutiset

Oulun poliisilaitos tiedottaa tutkivansa kesäkuun lopussa kadonneen 41-vuotiaan miehen katoamista henkirikoksena. Asiaa tutkitaan tappona.
Poliisi epäilee kadonneeksi ilmoitetun miehen joutuneen Raahessa sijaitsevalla yksityisasunnolla henkirikoksen kohteeksi. Uhri ja asunnolla olijat tunsivat toisensa. Asiassa on tällä hetkellä poliisin mukaan kaksi vangittua ja kaksi pidätettyä henkilöä.Poliisi epäilee Raahessa kadonneen 41-vuotiaan miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi – havaintoja harmaan Nissan Almeran liikkeistä pyydetään

Kotimaan uutiset

Takarivistä alkaa kuulua kiroilua. Paikalle on tullut noin kahdeksankymmentä ihmistä, vaikka on heinäkuinen maanantai ja kello on vasta kymmenen. Vetonaulana yleisön edessä istuu itse pääministeri Rinne. Rinne on juuri vastannut kysymykseen elämisen kalleudesta. Hän sanoo kuulleensa viime vuosina vaalikiertueilla usein, kuinka ihmiset joutuvat miettimään, onko heillä varaa ostaa lääkkeitä vai ruokaa.
Semmoista tilannetta ei saa olla Suomessa kenelläkään”, Rinne nostaa ääntään.
Perkele. Näin vaan on”, huutaa takarivin käheä-ääninen punatakkinen mies.
VOIMASANOJEN
lausuja oli päässyt vauhtiin jo siinä vaiheessa, kun Rinne vastasi Sirkka Niemen kysymykseen siitä, miten hallitus aikoo toteuttaa Rinteen alle 1 400 euroa ansaitseville eläkeläisille lupaaman satasen.Hyvä”, punatakkinen mies kannusti Niemeä.Takarivistä kuului kiroilua, kun pääministeri Rinne kävi Riihimäen kirjastossa kertomassa ilmastoveroista ja eläkesatasen kohtalosta


Muutama vuosi sitten paljastui, että keskustapuolue oli ottanut suuria summia rahaa liikemiesryhmältä, johon kuului talousrikollisia. Kohun piti puhdistaa poliittista peliä, mutta toisin kävi.
Kirjassa Keskustan valtakunta tutkivat toimittajat Jyri Hänninen ja Jarno Liski kertovat muun muassa, millä tavalla poliitikot ovat sotkeutuneet kyseenalaisiin kiinteistöbisneksiin ja rakennushankkeisiin sekä veroparatiiseihin. Sote- uudistuksen ja valtionomaisuuden myynnin kautta Juha Sipilän liikemiesystäville luodaan jopa miljardien eurojen bisnesmahdollisuuksia.
Sipilän piti olla puhtoinen menestynyt liikemies vailla tahroja erotuksena politiikan ja bisneksen rajapinnoilla ryvettyneistä keskustalaisista. Mutta miten on asian laita todellisuudessa? Kirja näyttää koukerot julkisivun takana.
Politiikka on usein likaista peliä, eivätkä mitkään puolueet pelkää sortua koiruuksiin. Tämä kirja kertoo kuitenkin keskustasta. Ei välttämättä siksi, että sen kaapit kolisisivat luurankoja muita puolueita enemmän. Pääministeripuolueena keskusta käyttää kuitenkin suurinta valtaa Suomessa. Valta tuo mukanaan vastuun – tai pitäisi tuoda.Keskustan valtakunta on hetkittäin poleeminen teos Suomen suurimmasta puolueesta ja sen viime vuosista. Historiaa kirjassa sivutaan vain, kun se on perusteltua nykyhetken ymmärtämiseksi. Kirja on ennen kaikkea tutkivaa journalismia. Esitetyt tiedot perustuvat pääosin kirjallisiin lähteisiin, kuten kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisterin tietoihin, sähköposteihin ja puolueen sisäisiin asiakirjoihin. Kyse ei ole siis keskustan ydinjoukosta sivuraiteelle ajautuneiden katkerien vilttiketjulaisten kostosta tai poliittisten vastustajien pilkkakirveiden heittelystä.Tutkiva journalismi on usein hidasta, ja toisinaan asioita tapahtuu nopeasti. Keskustataustaisen Nuorisosäätiön tapaus on tästä hyvä esimerkki. Aloin tutkia Nuorisosäätiötä jo kesällä 2015. Ensimmäisen vuoden puolitoista hakkasin päätä seinään. Tätä kirjoittaessani Nuorisosäätiön entiset johtajat ovat epäiltynä useista rikoksista. Tapausta tutkiva Helsingin poliisi kuvaa rikostutkintaa poikkeuksellisen laajaksi Suomen oloissa. Uutta tietoa Nuorisosäätiön villeistä vuosista tulee niin
paljon, ettei kaikkien käänteiden kertominen ollut mahdollista tässä kirjassa. Nuorisosäätiön entisten johtajien ja heidän liikemieskavereittensa vaiheista kuullaan tulevina vuosina vielä paljon. Kirjassa käsitellään vain osaa keskustalaisista vallankäyttäjistä, poliitikoista, säätiöistä ja muista toimijoista. Suurimman roolin saa Nuorisosäätiön lisäksi pääministeri Juha Sipilä. Pikaisen nousun Suomen politiikan huipulle tehnyt Juha Sipilä on kiehtova hahmo. Media ihastui pohjois-pohjanmaalaiseen yrittäjään ja autotallissaan puuhailevaaninsinööriin niin paljon, että Sipilän taustojen tutkiminen jäi puolitiehen. Kirjassa avataan, kuinka Sipilä rikastui ja
kuinka hänen liikemiestaustansa on näkynyt myös pääministerin työssä. Kerromme myös, kuinka kaksijakoinen suhtautuminen keskustalla on Venäjään ja veroparatiiseihin. Venäjä valloittaa Ukrainalle kuuluvaa Krimin niemimaata ja sotkeutui Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Silti entinen pääministeri Esko Aho ei näe mitään ongelmaa työskennellä venäläiselle pankille, joka on käytännössä osa Kremlin valtakoneistoa. Veroparatiiseja keskusta pitää pahana, paitsi jos ne liittyvät
jotenkin keskustaan. Kirja on totta, mutta ei koko totuus keskustasta. Suomessa on viisaita, hyväsydämisiä ja yhteistä etua ajavia keskustalaisia, jotka käyttävät valtaa vastuullisesti. Sitten ovat ne keskustalaiset, joista tämä kirja kertoo.
Erkin kommentti: Keskusta koki vuosisadan suurimman tappionsa eduskuntavaaleissa, mutta lähti silti aisankannattajaksi vihervasemmiston hallitukseen. Tämä on jatkoa Keskustan valtakunta-sarjan paljastuksille keskustan toiminnasta, jota minä en pidä hyväksyttävänä. Mielestäni se on puolirikollista äänestäjien ja Suomen kansan pettämistä.

OULUN seksuaalirikosvyyhdissä saatiin jälleen yksi käräjäoikeuden tuomio tiistaina. Oulun käräjäoikeus tuomitsi 38-vuotiaan Hassan Mohamud Mohamedin neljän ja puolen vuoden vankeuteen nuoreen tyttöön kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista.Uhri oli tekoaikaan 12–13-vuotias. Tuomittu Mohamed oli 36–37-vuotias. Käräjäoikeus katsoi hänen syyllistyneen törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.
Nuoren tytön törkeästi raiskannut mies sai yli neljä vuotta vankeutta Oulussa
Erkin kommentti: Esitys SDP:n Tytti Tuppuraiselta – kymmenkertaistetaan pakolaiskiintiö https://www.suomenuutiset.fi/esitys-sdpn-tytti-tuppuraiselta-kymmenkertaistetaan-pakolaiskiintio/

Hallitus on varannut eläkkeiden korotuksiin 183 miljoonaa euroa – sillä saa 25 euroa lisää takuueläkkeisiin ja 50 euroa kansaneläkkeisiin.
Näin kalliiksi Antti Rinteen vaalilupaus voi oikeasti tulla
Erkin kommentti: Saavutettiinko vaalivoitto valehtelemalla?

Tuleva autoilun ja liikenteen verouudistus on osa ”kestävän verotuksen tiekartaksi” nimettyä lainvalmistelupakettia.Hallitusohjelman mukaan Antti Rinteen (sd) hallitus aloittaa ”ilmastotavoitetta palvelevan kestävän verotuksen tiekartan” valmistelun. Kokonaisuuteen kuuluvat liikenteen verotuksen uudistuksen ohella myös kiertotalouden edistäminen, energiaverotuksen uudistus sekä päästöihin perustuvan kulutusverotuksen selvittäminen. Tiekartan ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 kehysriiheen mennessä eli käytännössä noin ensi vuoden maalis-huhtikuussa.Hallituksen liikenneverouudistuksen valmistelu alkaa – ensimmäinen tärkeä päivämäärä jo ensi vuonna
Erkin kommentti: Kuka maksaa viulut? Tietenkin tavallinen (perus)suomalainen.

Ulkomaan uutiset

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) ensimmäisen EU-huippukokouksen pöydällä sattui olemaan Suomen uuden hallituksen ykkösasia: Miten pian unionin pitäisi pyrkiä lopettamaan kasvihuonekaasujen nettopäästöt kokonaan?
Asetelma oli kokouksen alla tuttu. Valtaosa jäsenmaista halusi kokouksesta ulos ratkaisun, jonka mukaan ns. hiilineutraaliuteen pyritään vuoteen 2050 mennessä, mutta hiilivoimaan nojaava Puola pisti hanttiin.
Lopulta vuosilukua ei diplomaattilähteiden mukaan saatu paperiin, vaan se siirrettiin alaviitteeseen. Etenemisen torppasivat uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Puolan ohella Unkari ja Tšekki. Ilmastotavoitteissa floppi EU-huippukokouksessa – Rinne: Ilmasto on Suomen hallituksen ykkösasia

Talousuutiset

Maatalous ei noussut Rinteen EU-prioriteetteja valaisevassa puheessa esiin. Huoli maatalouden rahoituksesta tuli kuitenkin ilmi kansanedustajien puheenvuoroissa.
"Ihmettelen, miten vaatimattomaksi ohjelmassa jää maatalous, vaikka sen osuus on kolmannes EU:n budjetista. Suomen puheenjohtajuuskaudella neuvotellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, jossa maataloustukia ollaan leikkaamassa 420 miljoonaa euroa, mikä vastaa yhden vuoden koko maataloustuotantoa", kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd.) ihmetteli.
Maatalous ei noussut Rinteen puheessa Suomen EU-puheenjohtajuuden kärjeksi – "Tukia ollaan leikkaamassa 420 miljoonaa, eikö tämä pitäisi nostaa kärkitavoitteeksi?"
Erkin kommentti: Keskusta on hallituksessa. Keskusta on hyväksynyt Rinteen hallituksen linjaukset. Nyt on keskustaa äänestäneiden aika toimia. Tällaista ei pidä hyväksyä.

Liikemies Peter Vesterbackan Tallinna-tunnelihanke on nytkähtämässä jälleen askeleen eteenpäin. Tunnelihanketta toteuttava Finest Bay Area Development yhtiö on solmimassa aiesopimuksen maailman suurimman rakennusfirman kanssa.
Olemme tämän viikon aikana tekemässä aiesopimusta kiinalaisen CREC:n kanssa, joka on maailman suurin rakennusfirma, Vesterbacka kertoo.
Vesterbackan mukaan kumppaniksi tuleva kiinalainen rakennusjätti on erikoistunut nimenomaan rautatiehankkeisiin ja sillä on myös erikoisosaamista suurista porausurakoista.Yhtiö on rakentanut pelkästään Kiinassa yli kahdeksantoista tuhatta kilometriä rautatietunnelia.
Peter Vesterbackan Tallinna-tunnelihankkeeseen tulossa mukaan maailman suurin rakennusliike – vuosittainen työllisyysvaikutus olisi 20 000 henkilötyövuotta
Erkin kommentti: Tuleeko hankkesta poliittinen? Ostaako Kiina vaikutusvaltaa tällä hankkeella?

Urheilu-uutiset

Suomen joukkue yleisurheilun 19-vuotiaiden EM-kisoihin julki – 36 urheilijan joukolla Ruotsiin: ”Joukkue on aika kokenut”

Yhdysvaltojen Noah Lyles juoksi perjantaina Lausannessa 200 metrillä maagisen ajan 19,50. Vielä ei ole varmaa, keskittyykö Lyles Dohan MM-kisoissa pelkästään päämatkaansa. Hirmuajan 200 metrillä tykittäneellä juoksusensaatiolla edessä iso päätös – heittääkö hukkaan loistosauman MM-mitaliin?

Maailmalla tapahtuu

Hirvi hyökkäsi kemiläisen Susanna Miettisen kimppuun maanantaina viiden aikoihin. Miettinen oli kävelylenkillä ja hyökkäys tapahtui vain puolen kilometrin päässä kodista.Kuin sattumalta Miettinen muisteli kävellessään viime vuotta, jolloin hän oli kuullut kyseisessä kohdassa matkaansa rytinää ja ääniä pusikosta.
Hirvi hyökkäsi kimppuun – Susanna lensi pusikkoon ja löi päänsä: ”Ajattelin, että nyt kuolema tulee”

Poikkeuksellisen kovat rankkasateet ovat aiheuttaneet vakavia tulvia Espanjan pohjoisosissa.Pelastustyöntekijät löysivät maanantaina kuolleen autoiljan Morionesin kaupungin lähettyviltä Navarran maakunnassa. Viranonomaisten mukaan yllättäen iskenyt voimakas sadekuuro oli aiheuttanut hyökytulvan, joka vei auton mukanaan.
Maanantai-illan rankkasateet raekuuroineen sulkivat useita teitä eri puolilla maata ja aiheuttivat laajoja sähkökatkoksia.Tulvavesi vyöryi pikkukaupunkiin Espanjassa – Twitter-videolla autot kelluvat joeksi muuttuneella kadulla

Yle Areena
Puolaa johtavat tiukat oikeistopopulistit, jotka eivät piittaa EU:n tai oman opposition mielipiteistä. Ohjaus Marko Lönnqvist. (U)
Ulkolinja: Puolan jako

2/2. Jälkimmäinen osa Chile-raportista. Salvador Allenden hallituksen viimeinen kesä ennen vuoden 1973 vallankaappausta. (1973)
Elämä Santiagossa

Youtube

Kuukausiennuste lämpötiloista 9.7.2019

Heinähelle ei helli - pian kylmenee

Kuukausiennuste sateista 9.7.2019

Italy: 'Long time no see' - Putin meets former Italian PM Berlusconi in Rome

Putin a Roma, via del Corso blindata per la lunga scorta. E tra i curiosi c'è chi dice: "Putin chi?"

Putin a Palazzo Chigi per incontrare Conte

How Vladimir Putin was changing by 20 years of Power on videos

Kekkonen

Mielipiteet

Tuntuu siltä, ettei nuorisomme osaa matematiikkaa. Millään muulla tavalla ei voi ymmärtää sitä, että opiskelijat vaativat isompia tukia ja viimeisimpänä lomarahaa siltä ajalta, kun opiskelu ei maistu. Jos osaisivat matematiikkaa, ymmärtäisivät lainaavansa ne rahat itseltään. Vanhempi sukupolvi muistaa kansanrallin Nikkelimarkka. Nuoremmille tiedoksi että siinä lauletaan; ainahan on maksettava eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu.
Laskuharjoitus nuorisolle

Keskusta otti tietoisen riskin lähtiessään mukaan Rinteen hallitukseen. Jo vaaleissa keskustan vaalitulos oli heikko. Ylen galluptulos paljastaa keskustan äänestäjien selkeän kahtiajaon. Viime aikoina keskustan politiikkaa on tehnyt yksin puolueen liberaalisiipi, tähän puolueen arvokonservatiivit ovat joutuneet tyytymään.
Ylimääräisessä puoluekokouksessaan keskusta valitsee itselleen uuden puheenjohtajan syyskuussa. Toistaiseksi kisaan ovat ilmoittautuneet vain Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni, muut ovat toistaiseksi kieltäytyneet. Hallituksen ministereinä kummalle tahansa heistä on vain rajalliset mahdollisuudet  kirkastaa puolueen kuvaa ja erottautua muista polititiikan keskustaan asemoituneista puolueista. Keskustan alhaiseen kannatukseen ei ole ainakaan lyhyellä tähtäimellä näkyvillä ratkaisua.Tämä kaikki tekee Rinteen hallituksen tien vaikeaksi. Enneaikaiset vaalitkaan eivät nyt näytä mahdottomilta Rinteen hallitus ja keskustan kannatus

Lähestyin äskettäin puolueiden (SDP, RKP, Vihreät, Vasemmisto ja KOK) 123 kansanedustajaa tiedustelemalla heiltä, onko tasa-arvo Suomessa toteutunut, kuten voimassa oleva Suomen perustuslaki sanoo: "Lain on oltava kaikille sama, sana on vapaa, voi uskoa tai olla uskomatta, voi kokoontua ilman lupaa, voi valita asuinpaikkansa ja liikkua vapaasti."
Lukijan mielipide: Miksi vähäisemmällä rikoksella on 252 kertaa suurempi seuraamus? Tätä kysyy kälviäläinen Paavo Peltola mielipidekirjoituksessaan

Kotimaan matkailu

Hiekkasärkät 100 vuotta matkailua - Aikamatka

Merta ja hiekkaa - Kalajoen kuntavideo 1986

Plassin markkinat

Kallankari. Merikalastusta Pohjanmaan kalastajakylässä vuonna 1938

Ansiolla Kallaan 2 2018

Ulkomaan matkailu

25 Best Places to Visit in Europe - Travel Europe

Malta Travel Guide | Malta's Top Attractions in 1 Week

Best of MALTA - Valletta, Sliema, Gozo Island, Popeye Village. Мальта

Musiikki

Enkelin silmin - Arja Koriseva

Reijo Kallio - Suvivalssi

Nuoruusmuistoja - Erkki Junkkarinen

Loppukevennykset

Tankki täyteen - jonotus pankkiin

TANKKI TÄYTEEN

Kouhia - Siltahanke Osa2

Reinikainen kreikkalaisessa ravintolassa

Rukouksen voima

Kuntoilu

4-Minute Plank Challenge for a Stronger Core: No Equipment Workout

5 MINUTOS DE ABDOMINALES INTENSOS

How to Do a Bicycle Crunch | Boot Camp Workout

Liikunta ja terveys

Verenpaine 139/92, 58 pulssi , Paino 107,4 kg. Jumppa 20 /3480 min, kuntosali 0/ 3540 min, kävely 0//371 km , uinti 0/23900 m, pyöräily 2 /1320 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti