keskiviikko 15. elokuuta 2018

KE 15.08.2018


Tapasin eilen entisen valtionvarainministerin Jutta Urpilaisen Kalajoen Plassilla Havulassa Teetä ja vanhoja rakennuksia tapahtumassa.

Kävin aamulla Keskpohjanmaan Kalajoen toimituksessa. Tavoittelin toimittaja Hanna Rautiota, joka oli tehnyt Keskipohjanmaahan seuraavan jutun. Löysin sen Keskipohjanmaan nettisivuilta. Tein heti vastineen juttuun ja laitoin sen sähköpostilla toimittaja Hanna Rautiolle. Keskipohjanmaan Kalajoen toimistossa sain kuulla, että toimittaja Hanna Raution toimipaikka on Kokkola, vaikka uutisessa oli merkitty Kalajoki. Sain myös selville, että toimittaja Hanna Rautio tulee töihin tänään kello 13.00. Laitoin myös päätoimittaja Kauko Palolalle sähköpostiviestin asian johdosta. Hän on kuitenkin poissa työpaikalta ja tulee töihin 19.8.2018. Soitin toimittaja Hanna Rautiolle, joka vastasi numerostaan 050-512 0515. Hän on mielestään toiminut oikein, kun on julkistanut Rovaniemen hovioikeuden päätösen ja katsoo, ettei minulla ole vastineoikeutta. Sovittiin niin, että hän ottaa yhteyttä esimiehiinsä ja soitan hänelle kello 15.00. Soitin toimittaja Hanna Rautiolle kello 14.52. Toimittaja Hanna Rautio ei vastannut ja puhelu kääntyi keskukseen, joka ilmoitti, että Hanna Rautio on paikalla, mutta keskus ei ymmärrä miksi toimittaja Hanna Rautio ei vastaan. Ilmoitin keskukselle, että soitan kello 15.00 uudelleen. Soitin toimittaja Hanna Rautiolle kello 15.03. Nyt toimittaja Hanna Rautio vastasi. Hän kertoi keskustelleensa esimiehensä kanssa asiasta ja tulleensa siihen tulokseen, ettei asiassa ole vastineoikeutta. Minä kysyin, että onko hänen esimiehensä Hannu Lehto. Toimittaja Hanna Rautio myönsi, että kysymyksessä on Hannu Lehto. Minä vaadin, että Keskipohjanmaa-lehti toimittaa minulle kirjallisen päätöksen siitä, ettei asiassa ole Keskipohjanmaa-lehden mukaan vastineoikeutta. Toimittaja Hanna Rautio lupasi, että Keskipohjanmaa-lehti tekee asiasta kirjallisen päätöksen. Toimittaja Hanna Rautiolla oli lapsenomainen usko siihen, että oikeuslaitokseen voi luottaa ja sen toiminta on rehellistä, oikeudenmukaista ja luotettavaa. Toimittaja Hanna Rautio ei usko näkemäänsä todistusaineistoa. Menettely on mielestäni journalististen ohjeiden vastaista.

Keskipohjanmaan toimittajan Hanna Raution juttu Keskipohjanmaa-lehdessä keskiviikkona 15.8.2018.


Tällaisen vastineen tein Keskipohjanmaa-lehteen ja lähetin sen toimitukselle ja toimittaja Hanna Rautiolle eilen.
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot


JOURNALISTIN OHJEET JA LIITE


Johdanto

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä.
Näiden ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua.
Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain alan itsesääntelyä varten. Ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena.
Ammatillinen asema

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.
3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.
4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.
5. Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa.
6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.
7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.
Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen

8.
Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
9. Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.
13. Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.
14. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu.
Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.

15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.
16. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Haastateltavan ja haastattelijan oikeudet

17. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.
18. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

19. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta.

Virheen korjaus ja oma kannanotto

20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.
21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.
23. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.
24. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.
25. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.
Yksityinen ja julkinen

26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.
27. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.
28. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.
30. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.
31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.
32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.
33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin.
34. Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.
35. Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.
 
Ohjeet on hyväksytty Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen kokouksessa 4.11.2013. Ne astuvat voimaan 1.1.2014.


tiistai 14. elokuuta 2018

TI 14.08.2018


Helena Petäistö, Jutta Urpilainen ja Kristiina Teerikangas kertoivat vanhoista rakennuksista ja muista mielenkiintoisista asioista Kalajoen Plassilla Havulan kartanossa tänä iltana olleessa tilaisuudessa.

Päiväni

Tänään lehtitietojen mukaan Rovaniemen hovioikeus ei myöntänyt minulle valituslupaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä. Kommentoin päätöstä tarkemmin sitten kun saan sen tiedokseni. Jo tässä vaiheessa voin kommentoida sen verran, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ( lue käräjätuomari Suvianne Ervasti) ei ollut lähettänyt tietoa ulosottoviranomaiselle lainkaan siitä, että ulosottomies Terttu Kela on haastettu oikeuteen. Siis vastapuolelle ei lähetetty tietoa asiasta lainkaan. Lisäksi on todennäköistä, että Rovaniemen hovioikeus ei ole ottanut kantaa siihen, että olen esittänyt oikeudenkäyntiväittämän Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle siitä, että käräjäoikeus ei ole toimivaltainen käsittelemään asioitani. Tämän asian Ylivieska-Raahen käräjäoikeus (lue käräjätuomari Suvianne Ervasti) on kokonaan jättänyt käsittelemättä. Siksi Rovaniemen hovioikeus ei ole sitä käsitellyt. Lisäksi Rovaniemen hovioikeus on todennäköisesti jättänyt käsittelemättä käräjätuomari Suvianne Ervastin esteellisyyden käsitellä asioita. Kävin ennen Ylivieska-Raahen käräoikeudenpäätöstä käräjäoikeudessa tarkistamassa todistajan kanssa aineiston, josta käräjätuomari SuviAnne Ervasti piti tehdä päätös. Huomasimme, että käräjätuomarilla oli ennakkoasenne asiaan. Ehkä siitä syystä hän oli jättänyt ilmoittamatta vastapuolelle eli ulosottomies Terttu Korteelle, että hänet on haastettu oikeuteen. Lisäksi huomasin, että käräjäoikeuteen lähettämääni aineistoon ei oltu perehdytty ja kaikkia aineistoja ei oltu tulostettu ja sekin mitä oli tulostettu oli väärin tulostettu. Keskustelin käräjätuomari SuviAnne Ervastin kanssa ennen oikeudenkäyntiä näistä asioista ja huomasin, että hän tietoisesti halusi tehdä väärän päätöksen ehkä tietoisena siitä, errä Rovaniemen hovioikeus tulee siunaamaan hänen väärän päätöksensä. Menin välittömästi keskustelun jälkeen Raahen poliisilaitokselle tekemään rikosilmoitusta käräjätuomari SuviAnne Ervastista, muta Raahen poliisilaitos oli silloin kiinni. Tein rikosilmoituksen sähköisesti Oulun poliisilaitokselle. Raahen poliisi Hannu Mensonen jätti asian tutkimatta ja siirsi asian KRP:lle, joka ei ottanut kantaa valtiopetokseen. KRP ilmoitti minulle asiasta mustassa kirjekuoressa päätöksellään, jossa ei ollut allekirjoittajaa. Musta kirjekuori oli valkoisessa kirjekuoressa. Tein asiasta kantelun myös oikeskanslerille,joka ilmoitti,ettei ota kantaa keskeneräiseen asiaan. Tein uuden rikosilmoitukseen Oulun poliisille, koska ulosottomies Terttu Kela korjasi virheensä käräjäoikeuden väärän päätöksen jälkeen. Ulosottomies Terttu Kela ei ollut antannut minulle vapaakuukautta ulosotossa vaikka se ulosottokaaren mukaan olisi kuulunut antaa. Ulosottomies Terttu Kela korjasi virheensä myöhemmin ja antoi vapaakuukauden, mutta hän oli tehnyt virheen jo siinä vaiheessa kun ei ollut myöntänyt vapaa kuukautta, kuten ulosottokaari olisi edellyttänyt. Ulosottomies Terttu Kela oli jättänyt minut heitteille vakavasti sairaana ja rahattomana. On todennäköisestä, että Rovanimen hovioikeus ei ole ottanut kantaa heitteillejättöön. Lisäksi ulosottomies Matti Ukura ilmoitti minulle, että hän on tehnyt päätöksen, jolla ei ole myönnetty minulle vapaakuukautta vaikka päätöksen on allekirjoittanut Terttu Kela. Lisäksi on todenäköistä, että Rovaniemen hovioikeus ei ole ottanut kantaa ulosottomiehen esteellisyyteen, koska Yllivieska-Raahen käräjäoikeuskaan ei ole ottanut siihen kantaa. Ulosottomiehellä ei saa olla omaa intressiä ulosotossa ulosottokaaren mukaan. Kuitenkin ulosottomiehellä on 30 % provisiopalkka ulosottoasioissa. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ( lue käräjätuomari Suvianne Ervasti ) ei ole ottanut kantaa siihen, että ksysmyksessä on yli 23 vuotta jatkunut kidutus,jossa väärä ulosotto on vimeisin vaihe. Kyymyksessä on törkeä ihmisoikeusrikos. Näin Rovanimen hovioikeuskaan ei ole ottanut kantaa asiaa. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käsittely on siis ollut niin sisältä,syvältä ja pieästi kuin olla voi. Kaikki asiat on tehty päin mäntyä. Minulla oli käräjäikeudessa todistusaineistona väärästä ulosotosta valtiopetosta koskevat asiakirjat, iedot ja videot sekä kopio 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta sekä tiedot 25 vuotta salaiseksi julistetusta Aktiv-Hansa-kaupasta sekä PR-talojen konkurssivyyhden osalta törkeä petoa kauppasopimuksissa, syyttäjän esteellisyys asioissa, törkeä prosessipetos konkurssiasiassa, jossa väärillä tiedoilla haettiin yritys konkurssiin. Asiassa väärän lausuman oikeudelle esitti varatuomari Paavo M. Petäjä ja hän tunnustaa KRP:lle ettei hänellä ollut asiassa toimeksiantoa eikä valtakirjoja. Lisäksi silloinen asianjaja,nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen Vaasan hovioikeudelle tekemättä vaikka hän oli pyytänyt ja saanut valtakirjat asian hoitamista varten. Korkein oikeus ei ole antanut valituslupaa asiassa, vaikka perustuslain mukaan valitusoikeus asiassa on olemassa. Korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia eikäihmisoikeussopimuksia, koska se ei perustele kielteisiä päätöksiään, vaikka perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset sitä edellyttävät.
On syytä epäillä, että Rovaniemen hovioikeus ei antanut jatkokäsitelylupaa, koska se hauaa pitää oikeusvaltion mainetta yllä. Jos olisin saanut suullisen käsittelyn asiassa niin oikeuden päätös olisi varmasti ollut erilainen. Asian käsittely jatkuu oikeuskanslerin virastossa, mutta on syytä epäillä, että oikeuskanslerinvirasto ja Rovaniemen hovioikeus ovat sopineet asiasta niin, ettei oikeus toteudu. Lähiäpäivät näyttävät olenko oikeassa oikeuskanslerin viraston osalta. Herää kysymys tunteeko oikeus lain. Mielestäni Suomi ei ole oikeusvaltio. Eilisessä blogissani on toistusaineisto asioistani.

Kävin illalla Teetä ja vanhoja taloja-tilaisuudessa Plassilla Havulan kartanossa. Tilaisuus oli toimittaja Helena Petäistön organisoima jo viidennen kerran. Helenan lisäksi esiintyjinä olivat entinen valtionvarainministeri Jutta Urpilainen ja Laivurintalon emäntä Kristiina Teerikangas. Molemmat Kokkolasta. Tilaisuus kiinnosti yleisöä, jota oli paikalla n. 150-160 asiasta kiinnostunutta.

Blogini


Ylitarkastaja Heidi Laine – kantelun täydennys oikeuskanslerille

Mielipiteet

Kommentti: Nyt on aika vetää johtopäätökset – suomalainen yleisurheilu on kulkenut vuosia väärään suuntaan

Alueuutiset

Hovioikeus ei myöntänyt kalajokiselle Erkki Aholle jatkokäsittelylupaa – 153 miljoonan vahingonkorvaus jäi saamatta

Kotimaan uutiset

Viisi ministeriä ja alle prosentin kannatus – Historiasta ei löydy vertailukohtaa sinisten tilanteelle

Tuore kirja: Niinistö pitää Putinia Hannibalina ja uhkana EU:lle

Uutuuskirja: Niinistö raivostui Kataisen hallitukselle – ”Ei EU voi kieltää minua tapaamasta Putinia”

Risto Uimosen kirja presidentistä kuvailee, kuinka Sauli Niinistö on maksimoinut historiallisen pienet valtaoikeutensa

Niinistö-kirjan kirjoittaja presidentistä: Hänellä on ”aivan käsittämättömän vahva” asema, ja hän voi käyttää sitä hyväksi

Presidentti Niinistön näkymätön käsi operoi taustalla koko ajan” – Kirja kertoo kuinka kiistelty Nato-sopimus syntyi

Halla-aho: Suomi on suomalaisten rakentama ja suomalaisille kuuluva maa – haittamaahanmuutto on lopetettava

Oikeusministeri Häkkänen Touko Aallosta: On hyvin vakavaa, jos kansanedustaja kehottaa olemaan noudattamatta lakeja
Erkin kommentti:

KRP:n päällikkö Robin Lardot arvostelee kovin sanoin valtakunnansyyttäjää – "Jää käsitys, että syyte haluttiin nostaa esitutkinnasta riippumatta"

Politiikan tutkija: Presidentti Niinistön tuki kiky-sopimukselle ei ongelma – perustuslaki ei kiellä presidentiltä yhteiskunnallista keskustelua
Erkin kommentti: Olen samaa mieltä Markku Jokisipilän kanssa.

Tietokirjailija Risto Uimonen: Niinistön vaikutusvalta suurempi kuin valtaoikeudet

Mistä palvelunesto­hyökkäyksessä on kyse ja pitääkö siitä huolestua? Näin hyökkäyksiä tehdään

Historialliset poliisikäräjät: Vain yksi syytetyistä saapui oikeuteen – ”Tärkeää minun osaltani on kertoa, mitä 6 vuotta sitten tiesin”

Helsingin poliisi: Suomeen on rantautunut Euroopasta uusi kansainvälinen kuljetusrikollisuuden muoto

Timo Soinin asemaan halutaan puuttua eduskunnassa: ”Ulkoministerin luottamus mitattava”

Puolustusministeri Jussi Niinistö lähtee taistelemaan paikastaan eduskunnassa: "Kymmenkunta kansanedustajaa siedettävä vaalitulos sinisille"

Ulkomaan uutiset

Nuorisojengi sytyttänyt kymmeniä autoja tulee Göteborgissa

Kuvat Ruotsin tuhoista, lähes 100 autoa poltettiin yöllä – pääministeri Löfven jyrähti: ”Mitä hemmettiä te teette?”

Kymmenittäin autoja poltettiin Ruotsissa, paikalla olleita nuoria tunnistettu – Video näyttää, kuinka järjestäytynyt tuhopolttoryhmä pakenee paikalta

Siirtolaisia mereltä pelastava Aquarius-laiva ei taaskaan pääse satamiin

Talousuutiset

Myrskytuhot, lapsen kuolema ja pakkohuutokaupan uhka pakottivat viljelijäpariskunnan hakemaan apua – "Jos tilalta lähdetään, lähdetään yhdessä"

Valuuttakriisi syvenee, Erdoğan vetoaa Jumalaan – Turkin presidentin johtamistapa tuo mukanaan sekasortoa

Tilastokeskus: Suomen kansantalous edelleen noin 3 prosentin kasvuputkessa

Äänekosken biotuotetehdas nyt täydessä vauhdissa – vanhan tehtaan tontti vapautuu uuteen käyttöön vuoden lopussa

Reuters: Norjan talouskasvu kiihtyy, Ruotsin hiipuu

Urheilu-uutiset

Lotta Lepistö polki palkintokorokkeelle Ruotsissa

Mitä epäonnea! Sivusto: tshekkiläisen viestijuoksijan pahat krampit estivät joukkueen startin pikaviestin finaalissa

Mestarit vastaavat - näin Suomen yleisurheilu saadaan nousuun: ”Eikä per**le hymyillä piirikunnallisen tason tuloksilla”

Legendary Boxer - Mike Tyson | Top 10 Best Knockouts HD

Maailmalla tapahtuu

Kontupohjan puukirkon poltosta epäillään satanismista kiinnostunutta koulupoikaa – teini lomaili kaupungissa mummonsa luona

Vaikuttaa ensin vandalismilta, mutta on jotain aivan muuta: Autovarkaiden uusi kikka yllätti poliisinkin

Kuva maalikamerasta: voiko 2 000 000 euron voitto jäädä enää pienemmästä kiinni?

Moottoritiesilta romahti Genovan lähellä

Lontoon välikohtausta tutkitaan terrorismina – auto törmäsi katuesteeseen parlamentin luona, kuski pidätetty

Taistelut jatkuvat Afganistanissa: Yli 300 kuollut, siviileillä puute ruuasta ja lääkkeistä

Lammastilan Ari-isännän suuri järkytys: Peto raateli seitsemän lammasta – "Tiinua ja Liinua ei ollut tarkoitettu suden syötäväksi"
Loppukevennykset

Lomamatka Iraniin kauneuskuningattaren kanssa aiheutti ministerin eron Norjassa

Jussi Halla-aho kommentoi Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen saunasotkua: ”Rahaa on haettu asumiseen ja sitä on käytetty asumiseen”
Erkin kommentti: Tunnen kansanedustaja Ville Vähämäen ja pidän Jussi Halla-ahon tulkintaa asiasta oikeana.

Seiskan katsotuimmat TOP 50 - Siikajokelainen Markus: Olen transvestiitti romukauppias!

Matti Nykänen - Mäkikotkan matalalento 1/3

Matti Nykänen - Mäkikotkan matalalento 2/3

Matti Nykänen - Mäkikotkan matalalento 3/3

Blonde uses cleavage to her advantage and manages to seduce men

Mauri Äkäslompolo ja keväinen kukka

Youtubevideot

Malaysia Airlines MH370 - TLDRDEEP

PYRAMIDIT ⏐ 5 MYSTEERIÄ PYRAMIDEISTA

Karpon Parhaat - Osa 2

Karpon Parhaat - Osa 3

Karpon Parhaat - Osa 4

Yle Areena

Theroux ja skientologia

EP Salonen 50 v: Miehen tie

Viroon, Viroon!

Heroin express! Huumeita kaikille.

Päiväkirja pimeästä

Kalajoki

Hiekkapesiksen MM 2015 - Hurmaavat Kimalaiset

Nice Run Kalajoki

Kalajoki hiekkasärkät

Syysloma, joutsenet ja Kalajoki - Autumn break and swans

Kalajoki 2014 messualue

Matkailu

Geography Now! Latvia

Riga - Latvia

A Tourist's Guide to Riga, Latvia

Latvia Vacation Travel Video Guide

RIGA - LATVIA. Best Travel Destination in Baltic States. DJI Mavic Drone Aerial Footage in 4k.

Historia

World War II: The War in the Air - Full Documentary

Battlefield S4/E6 - The Siege of Leningrad

Stalin and Leningrad

When Churchill Met Stalin - Real Stories

The Big Three In Teheran (1943)

Musiikki

Goran Karan - Stay With Me

A Love So Beautiful - Michael Bolton

Leonard Cohen - Dance me to the end of love (srpski prevod)

Dolly Parton - Jolene 19880110

Helene Fischer Power of the Love Puterea iubirii

Céline Dion - A New Day Has Come (Official Video)

Kielten opiskelua

Learn English Through Story ★ Subtitles: The Last Kiss (intermediate level)

Learn Bulgarian 24/7 with BulgarianPod101 TV

Learn Bulgarian While You Sleep ? Most Important Bulgarian Phrases and Words ? English/Bulgarian

Tervellinen ruoka

6 Incredible Health Benefits Of Pears

Top 10 Vitamin D Rich Foods

Natural sources of Vitamin-D Rich Foods - Top 10 Excellent Sources of Vitamin-D

Top 5 Vitamin D rich Foods.

10 Best Food High In Vitamin D

5 Dried Fruits High in Vitamin K

Kuntoilu

How to touch your toes

How To Touch Your Toes In 5 Minutes (Stretching)

How to touch your toes (in under a minute!)

Touch Your Toes (Flexibility Hack)

3 Yoga Poses to increase Hamstrings Flexibility

Liikunta ja terveys

Verenpaine 141 /84 lepopulssi 49. Paino 89,1 kg. Jumppa 0 /2855 min, kuntosali 100/7195 min, kävely 0 /832 km , uinti 0/35000m, pyöräily 8/2737 km


maanantai 13. elokuuta 2018

MA 13.08.2018


Olen odottanut jo yli 23 vuotta että saisin esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sekä vahingonkorvaukset valtion rikollisesta toiminnasta. Pääministeri Juha Sipilä vastaa siitä, että Suomessa viranomaiset noudattavat lakia.

Päiväni

Tänään on ollut liikunnallinen päivä. Jumppasin aamulla 30 minuuttia. Kävin keskipäivällä kuntosalilla 110 minuutia ja iltapäivällä kävin pyöräilemässä lähes 40 kilometrin lenkin.

Hannu Tiluksen kuvat esteratsastuskilpailuista

Jäähalli ja liikuntapuisto

Blogini


Mielipiteet

Kommentti: Parjattu valmennuspomo Kemppainen ei ole ainoa syyllinen – koko järjestelmällä peiliin katsomisen paikka

Alueuutiset

Kalajokilaakson nuoret yleisurheilijat nappasivat useita SM-mitaleita

Kotimaan uutiset

Viron pääministeri toivoo jatkoa Suomen ja Viron yhteisille urheilutapahtumille

Uutuuskirja: Sauli Niinistö pelasti Sipilän kiky-nöyryytykseltä – toimi UKK-tyyliin

Sisäministeri KRP:n päällikön syytteistä: Suomalaisten voitava luottaa poliisin toimintakykyyn
Erkin kommentti: Poliisiministerin hurskastelua. Poliisin ei voi luottaa pennin vertaa. Tässä on todistusaineisto poliisin rikollisesta toiminnasta:

Tässä selostus ja todistusaineistot

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Videot
Erkki Ahon videot ( 8 video)

oikeustoimi ja poliisiblogi

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä 153 828 383 euroa
Huom. vuosi lisää tekee summaksi 164 596 369.81 laskettuna 7 %:n korolla ja jos avioero toteutuu niin vahinkoravussumma nousee 10 miljoonalla eurolla. Silloin summa on 174 596 369,81 euroa.
Valtiopetoksen eli ns. Koiviston konklaavin 6.5.1992 asiakirjat julistettiin salaisiksi vastoin lakia. Presidentti Tarja Halonen kieltäytyi luovuttamasta ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja minulle, Erkki Aholle, 24.10.2005 päätöksellään A/9670/05. Ns. Koiviston konklaavissa todistusaineiston mukaan tasavallan presidentti Mauno Koivisto päätti antaa pankeille suosituimmuusaseman eli pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Menettely täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Lisäksi käytäntö on osoittanut, että pankkikriisin rikollisille on annettu syytesuoja asioissa. Tästä johtuen oikeudenkäynnit eivät ole voineet täyttää Suomen perustuslain ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen mukaisia määräyksiä eli oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Liitteenä Tasavallan Presidentti Tarja Halosen päätös ns. Koiviston konklaavin päätösten salaamisesta. Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.

SSP-sopimus solmittiin 22.10.1993 Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin kesken: Kansallis-Osake-Pankin, Osuuspankkien Keskusliiton, Postipankin ja SYP:n kesken. Sopimus julistettiin 100 vuodeksi salaiseksi. Salaisessa sopimuksessa sovittiin muun muassa kilpailunrajoitussopimuksen vastaisesta toimialarationalisoinnista. Sopimuksessa määriteltiin toimialat, joilta poistetaan ylikapasiteetti ja yritysten kaatamisperusteet. Pankit tekivät luettelot poistettavista yritystä ja laittivat saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin. Markkinoilta poistettiin vuoden 1997 loppuun mennessä 48 000 yritystä, aiheutettiin 280 000 ihmisen ylivelkaantuminen ja n. 500 000 ihmisen työttömyys. Lisäksi 11 500 ihmistä teki itsemurhan. Velallisten Tukiryhmän mukaan luvut ovat myöhemmän kehityksen mukana kasvaneet 60 000 markkinoilta poistettuun yritykseen ja 16000 itsemurhaan. Kysymyksessä on minun oikeustajuni mukaan kansanmurha.

Todisteena kopio 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. Pankkikriisin oikeudenkäynnit eivät ole voineet olla oikeudenmukaisia, koska valtio on salannut totuuden. Kaikki pankkikriisin oikeudenkäynnit ovat olleet Suomen perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisia.

31.03.2000 Aktiv Hansa ja C&A Finland Oy ostivat ministeri Suvi-Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenalin omaisuuudenhoitoyhtiön 12,2 miljardin saatavat (76 000) 5 % :lla todellisesta arvosta. Velallisille ei annettu mahdollisuutta vapautua veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Ulkomaiset yhtiöt perivät velallisilta täyttä summaa korkeilla koroilla aina velallisen kuolemaan saakka ja velallisen kuoltua vielä kuolinpesältä eduskunnan päätöksen mukaisesti. Aktiv-Hansa kaupan asiakirjat ovat julistettu 25 vuodeksi vuodeksi salaiseksi.

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei ole voinut toteutua näiden salaisiksi julistamisten takia. Siksi pankkikriisiä koskevat päätökset ovat laittomia ja oikeuden päätökset mitättömiä ja Suomen valtio on korvausvelvollinen kaikille pankkikriisin uhreille ja heidän omaisilleen aiheuttamansa vahingot korkoineen.

Suomen valtio organisoi toimintansa valtiopetoksen mukaisesti. Helsingin Sanomien uutisen mukaan Kera Oy:ssä perustettiin ns. ruumiinpesuryhmä, mikä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja jota johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. Ryhmän tehtäviin kuului pelastaa Kera Oy:n rahoittamat ns. ongelmayritykset ja minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin kuului kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen ja markkinoilta poistamiseen käytettiin muun muassa ns. saattohoitajia, joiden tehtävänä oli ajaa yritys konkurssiin. Kera Oy toimi Kauppa- ja Teollisuusministeriön yrityskehitysyksikön alaisena. Kaadettujen yritysten johtajista tehtiin rikollisia oikeuksien väärillä päätöksillä.

Minun osalla on kysymys kidutuksesta mikä alkoi 9.5.1995 ja on jatkunut tähän päivään saakka. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin. Kidutus on kielletty monissa kansain­välisissä sopimuksissa kuten YK:n ihmis­oikeuksien julistuksessa ja kansalais­oikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansain­välisessä yleis­sopimuksessa vuodelta 1966. Vuonna 1984 tehtiin Yhdistyneiden kansakuntien aloitteesta erityinen kidutuksen vastainen sopimus. Kidutusta pidetäänkin yhtenä pahimmista ihmis­oikeus­loukkauksista (ruumiillisen koskemattomuuden loukkaus).
Myös Euroopan ihmis­oikeus­sopimuksen 3. artiklassa kielletään kiduttamasta ketään tai rankaisemasta epä­inhimillisellä tai halventavalla tavalla.Lisäksi Euroopan neuvostonjäsenvaltiot ovat tehneet erityisen eurooppalaisen yleis­sopimuksen kidutuksen ja epä­inhimillisen tai halventavan kohtelun estämiseksi.
Suomen rikoslaki määrittelee kidutuksen rikokseksi, johon viranhaltija, luottamushenkilö tai muu julkista valtaa käyttävä henkilö syyllistyy, jos hän aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
Kidutuksesta rangaistaan vähintään kahden ja enintään kahdentoista vuoden vankeudella. Siihen syyllistynyt virkamies on myös pantava viralta. Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön suorittaman kidutuksen.
Jos vastaavanlaiseen tekoon syyllistyy muu kuin virkamies tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai jos teon motiivina on jokin muu kuin edellä mainittu, kidutusta koskevaa säännöstä ei sovelleta, mutta teko rangaistaan yleensä pahoinpitelynä tai sen laadusta riippuen myös esimerkiksi pakottamisena tai laittomana uhkauksena.
Jo alku­peräisessä vuoden 1889 rikos­laissa (25. luvun 11 §) säädettiin enintään neljän vuoden vankeusrangaistus sille, joka kiduttamalla pakotti toisen tunnustamaan jotakin. Säännös kumottiin rikos­lain uudistuksen yhteydessä vuonna 1995, koska se katsottiin erillisenä tarpeettomaksi, sillä samasta teosta voitiin rangaista myös pakottamista tai pahoinpitelyä koskevien säännösten perusteella. Vastaavaa säännöstä ei myöskään enää ollut muiden pohjois­maiden rikos­laeissa.Vuonna 2009 lakiin kuitenkin palautettiin kansain­välisten suositusten mukaisesti erillinen kidutusta koskeva säädös, joskaan sopimukset eivät nimenomaisesti sellaista edellyttäneet.
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot
Nämä kaikki asiat ovat olleet ulosottoviranomaisten tiedossa.ulosottomies oli tietoinen ulosoton vääristä ja rikollista perusteista. Minun oikeustajuni mukaan hänen ja hänen esimiehensä olisi tullut reagoida asioihin rikoslain 15 luvun 10 § perusteella. He eivät kuitenkaan ole reagoineet asiaan, vaan ovat toimineet rikoslain vastaisesti.
 1. Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys, syyttäjä Sulo Heiskari on ollut esteellinen toimimaan syyttäjänä, koska on ollut kaupanvahvistajana ao.kaupoissa, jossa kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, ettei Heiskari ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu
  2.
  Törkeä petos Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kaupoissa, jossa myyjä salasi 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoitti keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Lisäksi myyjä käytti kaupanteossa ja muussa toiminnassa saattohoitajaa eli Jouni Remestä, joka oli mukana kaupan valmisteluissa. Remes oli tehnyt muiden osakkaiden tietämättä sopimuksen Kera Oy:n kanssa ettei Kera Oy:tä käytetä rahoittajana yrityksen rahoituksessa. Jos muut osakkaat olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta niin koko yritystä ei olisi perustettu. Kera Oy oli silloisen kansanedustajan ja PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtajan mukaan päättänyt poistaa perustettavan yrityksen markkinoilta. Kysymyksessä on törkeä petos.
  3
  Törkeä prosessipetos konkurssiasiassa. Kaupat purettiin ja yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä antoi väärän lausuman konkurssiasiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle PR-Teollisuus Oy:n puolesta ilman asianomaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja. Käräjätuomari Juha Nieminen ei tarkastanut valtakirjoja varatuomari Paavo M. Petäjältä. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoja konkurssiasiassa.
  4.
  Asianajaja Asko Keränen pyysi ja sai avoimet valtakirjat konkurssiasiassa valituksen tekemiseksi, koska konkurssi oli laiton. Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä. Todistin pesänluettelon vannontatilaisuudessa, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Paikalla oli käräjätuomari, syyttäjä Sulo Heiskari, PR-Teollisuus Oy:n väliaikainen konkurssipesän hoitaja sekä silloinen asianajaja Asko Keränen.
Tämän rikosprosessin seurauksena syyttäjä Sulo Heiskari, poliisi Raimo Ollila ja asianajaja Hannu Maskonen jatkoivat rikollista toimintaansa. Jouduin todellisen Ahojahdin kohteeksi puolustaessani oikeuksiani ja jouduin olemaan jopa maanpaossa rikollisesti toimivien valtion virkamiesten ja asianajajien toiminnan takia.

Vapauteni on riistetty useita kertoja.

Perjantaina 11.11.2005 kello 17 aikoihin poistuin Kalajoen kaupunginvaltuuston juhlakokouksesta Pohjankylän koululta. Piha-alueelta lähti perääni siviiliauto, mikä seurasi minua kotiin saakka. Kun olin poistumasta autosta kaksi poliisimiestä ilmoitti pidätysmääräyksestä, mutta heillä ei ollut oikeudenpäätöstä esittää asialle. Minut vietiin Ylivieskan poliisilaitoksen putkaan. Ehdin kuitenkin ottaa mukaani pyyhkeiden ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvien asioiden lisäksi joitakin asiapapereita, verenpainelääkkeeni ja verenpainemittarini, mikä pelasti henkeni.
Jos en olisi pystynyt näyttämään todeksi verenpainettani ja hengenvaarallista tilannettani, niin olisin varmasti nyt vainaja. Asiasta olisi todennäköisesti uutisoitu, että kalajokinen mies kuoli Ylivieskan poliisilaitoksen putkaan, kuolinsyy on tuntematon.

Verenpaineeni nousi törkeän, epäoikeudenmukaisen sekä järjettömän pidätyksen johdosta perjantaina 11.11.2005 niin, että klo 18.00 lukemat olivat 223/137 pulssi 88, klo 20.00 lukemat olivat 223/137 pulssi 88, kello 22.20 lukemat olivat 208/135 pulssi 82, klo 24.00 lukemat olivat 258/142. Minut kiidätettiin ambulanssilla poliisisaattueessa puolenyön aikaan Oulaisten terveyskeskukseen. Minua oli siellä lisäksi kahden poliisin saattue vastassa. Sain Oulaisten terveyskeskuksessa ampullin, en muista lääkettä. Verenpaine saatiin laskemaan muistaakseni 170/105. Poliisisaattueessa minut vietiin takaisin putkaan.

Lauantaina 12.11.2005 verenpaineeni alkoi jälleen nousta lääkityksestä huolimatta. Kello 5.50 verenpaineeni oli 191/111 pulssi 70, klo 6.30 204/129 pulssi 80, klo 6.30 204/129 pulssi 80, klo 7.20 199/129 pulssi 78, klo 9.40 203/138 pulssi 78. Silloin minut kiidätettiin Ylivieskan terveyskeskukseen. Verenpaineeni oli edelleen korkea, klo 11.20 191/128 pulssi 84, klo 12.20 186/113 pulssi 85, ja kello 13.10 210/122 pulssi 82. Minut vietiin poliisisaattueessa uudelleen Ylivieskan terveyskeskukseen n. klo 14.00. Sain verenpainelääkettä, minkä avulla verenpaineeni saatiin laskemaan. Katson, että kysymyksessä oli selkeä tapon yritys, koska minut oli jätetty yksin ilman valvontaa pyhäpäiväksi sairaana Ylivieskan poliisilaitoksen putkaan.

Puheluita en saanut vastaanottaa sunnuntaina, jolloin oli isänpäivä, mikä on omalle perheelleni varsin tärkeä juhlapäivä. Tyttäreni ja vaimoni olivat yrittäneet soittaa useita tunteja Ylivieskan poliisilaitokselle, mutta kukaan ei ollut vastannut puhelimeen. Myös lukuisat muut henkilöt olivat yrittäneet tavoittaa minua, mutta minulle ei välitetty puheluita. En saanut myöskään soittaa puhelimella.

Maanantaina n. klo 9.00 minut vietiin poliisien saattamana Ylivieskan käräjäoikeuteen. Minulla ei ollut mahdollisuutta saada ruokaa aamulla eikä koko päivänä. Jouduin olemaan oikeudenistunnossa 9.00 – 16.40 ilman ruokaa. Juomana oli vain kaksi jaffapulloa. Verenpaineeni lienee ollut n. 220-240/ 130-140 oikeudenkäynnin aikana. Tilanne oli kahden lääkärinlausunnon perusteella hengenvaarallinen.

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 33 §:n mukaan minua olisi saanut pitää säilössä kolme päivää. Olen ollut säilössä neljä päivää eli perjantaista 11.11.2005 maanantaihin 14.11.2005. Miksi näin on menetelty? Kuka teki virkavastuulliset päätökset siitä, että minut pidätetään ja pidetään poliisin säilössä vaikka terveydentilani sairaudestani johtuen oli hengenvaarallinen? Miksi oikeudenistunto pidettiin vaikka minä ilmiselvästi en ollut juridisesti läsnä oikeudenistunnossa? Oikeudenkäynti ei mielestäni täyttänyt alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynninperiaatteita. Minä jouduin oikeuteen ilman asiakirjoja, ilman asianajajaa ja lääkäreiden mukaan vakavasti sairaana, koska terveydentilani oli hengenvaarallinen.

Ylivieskan käräjäoikeuden tuomarina oli täysin kokematon henkilö, joka oli täysin syyttäjän Sulo Heiskarin pyöriteltävissä.

Mikä oli pidätyksen todellinen syy?
Olen selvittänyt perusteellisesti PR-talojen konkurssien syyt ja syylliset, jotka ovat vielä vapaalla jalalla ja voivat käyttää virka-asemaansa törkeästi väärin. PR-talojen konkurssit ovat Suomen taloudellisen laman yksi keskeisimmistä rikoksista, joiden avulla voidaan paljastaa laaja rikollisjoukko.

Pankkikriisin seurauksena kaadettaviin yrityksiin ujutettiin ns. saattohoitajia, joiden tehtävänä oli ajaa yritykset konkurssiin. Velkasaneerauksen aikana Alavieskan Puurakenne Oy:n talouspäälliköksi valittiin velkasaneerausmiesten vaatimuksesta ja Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella taloustieteiden maisteri Jouni Remes, joka oli toiminut aikaisemmin muissa talotehtaissa, jotka olivat menneet konkurssiin sekä Sodankylän Osuuspankin johtajana. Kun Alavieskan Puurakenne Oy saatiin konkurssiin niin Jouni Remes ryhtyi tekemään laskelmia kahdelle ostajataholle samanaikaisesti siitä mitä konkurssipesälle kannattaa tarjota kiinteistöstä, maa-aluista, koneista, laitteista ja keskeneräisestä tilauskannasta. Remes laski keskeneräisen tilauskannan määräksi 26 miljoonaa markkaa vaikka se todellisuudessa oli 15 miljoonaa markkaa. Tuotoksi laskettiin 6,5 miljoonaa markkaa vaikka se todellisuudessa oli vain 5000 markkaa.

Olin itse silloin Raahen Porvari- ja kauppakoulussa opettajana ja olin toiminut myös Pohjois-Suomen Toimitusjohtajakoulun johtajana. Katsoin, että liikeidea on kunnossa ja uskoimme rahoituksen järjestämisen alan ammattilaisen Jouni Remeksen tehtäväksi. Halusin kuitenkin itse varmistaa Alavieskan kunnan investointiavustuksen, mikä oli 950 000 markkaa ja pyysin perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Kalevi Mattilaa. Tämä kieltäytyi kunniasta tekosyynä sairaus. Pyysin Mattilan kieltäytymisen jälkeen puheenjohtajaksi kansanedustaja Markku Koskea. Hän lupautui tehtävään ja katsoin, että näin oli varmistettu suhteet Kera Oy:n lainoihin ja avustuksiin.

Jouni Remes oli Kera Oy:n järjestämä saattohoitaja yritykselle. Saattohoitajaepäilyksen kuulin ensimmäisen kerran kansanedustaja Kalevi Mattilalta, kun jouduimme Jouni Remeksen erottamisen jälkeen ottamaan yhtiön toimitusjohtajaksi Stig Weckströmin Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n kiristyksen jälkeen.

Rekisterimerkintärikokset

Saattohoitaja Jouni Remes ja kansanedustaja Markku Koski väärensivät perustettavan yhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat. Väärennetyn pöytäkirjan mukaan Euronio Oy:n yhtiökokous on pidetty Helsingissä 8.5.1995 yhtiön toimitiloissa ja osallistujiksi on merkitty Jouni Remes, Markku Koski, Heino Virta, Kari Konu ja Erkki Aho. Totuus on se, että Euronio Oy oli paperiyhtiö eikä sillä ollut toimitiloja Helsingissä eikä Kari Konu, Heino Virta ja Erkki Aho ole olleet Helsingissä 8.5.1995. Myös yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on väärennetty Jouni Remeksen ja Markku Kosken toimesta. Kukaan yhtiön osakkaista ei ole ollut Helsingissä tammikuun 4 päivänä 1994. Näillä väärennetyillä asiakirjoilla Jouni Remes haki yrityksen rekisteröinnin ja salasi totuuden osakkeenomistajilta.

Törkeät petokset kaupanteossa

Saattohoitaja Jouni Remes teki Kera Oy:n vaatimuksesta ja perustettavan yhtiön osakkaiden tietämättä 8.5.1995 sopimuksen, että yhtiön rahoitusjärjestelyt eivät edellytä Kera Oy:n mukaan tuloa. Tämän vaatimuksen Kera Oy esitti sen takia, että se oli päättänyt poistaa PR-talotehtaan markkinoilta. Tätä ei kuitenkaan kerrottu perustettavan yhtiön osakkaille.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät 11.5.1995 kolmella eri kauppakirjalla kiinteistöt, maa-alueet, koneet ja laitteet, tuoteoikeudet ja keskeneräisen tilauskannan Euronio Oy:lle (myöh. PR-Teollisuus Oy). Väliaikaisilla pesänhoitajilla ei konkurssisäännön mukaan ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. Väliaikaiset pesän eivät esittäneet kaupanteon yhteydessä myöskään valtakirjaa että heillä on oikeus myydä toisen omaisuutta.

Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja tilauskanta ilmoitettiin 26 miljoonaksi markaksi. Todellisuudessa keskeneräinen tilauskanta oli 15 miljoonaa markkaa ja tuotto 5000 markkaa ilmoitetun 6,5 miljoonaan sijaan.

Kauppasopimukset on allekirjoitettu Oulussa asianajaja Hannu Maskosen toimistossa. Kauppakirjojen allekirjoittajana ovat olleet Euronio Oy:n puolesta Heino Virta ja Jouni Remes.

Asian voi todistaa Maskosen toimistossa työskennellyt Minna Hanhisuvanto. Kaupanvahvistajaksi on tietoisesti valittu tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kuitenkaan ole ollut paikalla, kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo ei ole ollut paikalla kun kauppasopimuksen on allekirjoitettu ja kaupat on vahvistettu.

Kauppasopimuksiin liittyi 1 530 000 markan takaus, jossa takaajina olivat Markku Koski, Heino Virta, Jouni Remes, Kari Konu ja Erkki Aho.

Alavieskan Puurakenne Oy:n väliaikaiset pesänhoitajat Hannu Maskonen ja Antti Latola esittivät Ylivieskan käräjäoikeudelle 26.6.1995 väärän pesänluettelon, mikä vannottiin oikeaksi. Menettely oli todella törkeää toimintaa.

Alavieskan kunnan petollinen toiminta

Alavieskan kunnanhallitus piti kokouksen 10.5.1995 ja päätti asioista niin kuin oli perustettavan yhtiön osakkaiden kanssa sovittu. Asia käsiteltiin kokouksessa asiana 74 §. Keskustan ryhmäkokouksen jälkeen kunnanhallitus piti yllättäen uuden kiireellisesti kokoon kutsutun kokouksen 15.5.1995 klo 21. Siinä asia käsiteltiin uudelleen kohdassa 77§. Sihteerinä ja esittelijänä toimi kunnanjohtaja Aarne Karvonen.

Kunnanvaltuusto käsitteli asian 16.5.1995. Kunnanvaltuusto käsitteli asian § 74 pohjalta, mutta valtuusto käsitteli asian pykälän 77 mukaisesti. Valtuuston päätös oli kokonaan toinen kuin oli perustettavan yhtiön osakkaiden kanssa sovittu. On syytä epäillä, että Alavieskan kunnanvaltuuston päätökseen vaikutti saattohoitaja Jouni Remeksen toiminta, jonka tehtävänä oli perustetavan yhtiön toiminnan tuhoaminen ja PR-talotehtaan markkinoilta poistaminen.

Kosken kelkan kääntö

Yhtiön hallituksen kokousten yhteydessä kansanedustaja Markku Koski kertoi, että häntä on voimakkaasti moitittu siitä Kera Oy:n taholta, että hän lähti mukaan PR-Teollisuus Oy:öön. Koski kertoi, että Kera Oy:ssä on tehty päätös poistaa ylikapasiteettia markkinoilta ja PR-Talot on poistettavien listalla. Erään ravintolaillan jälkeen Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli luvannut pelastaa Markku Kosken. Arponen oli sanonut ”Kuule Markku, kyllä minä sinut pelastan”.

Heinäkuussa 1995 Kosken käytöksessä oli havaittavissa selvää muutosta. Kera Oy ja Arsenal Oy olivat selkeästi vaikuttaneet Kosken toimintaan. PR-Talotehdas oli poistettava markkinoilta.

Saattohoitaja Jouni Remes teki kovasti töitä tämän asian toteuttamiseen. Hän esti PR-Teollisuus Oy:n pääosakkaan Uhtua Wood Oy:n 500 000 markan lainansaannin. Pankinjohtaja Anja Kauppi olikin pyytänyt Uhtua Woodin edustajia kutsumaan PR-Teollisuus Oy:n hallituksen hätäkokoukseen ja erottamaan Jouni Remeksen yhtiön vastaisen toiminnan johdosta.

Asianajajien ja käräjäoikeuden sikailua

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä esitti Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän pesänluettelon 24.5.1995 ja Alavieskan Puurakenne Oy:n vastuulliset henkilöt tekivät väärän valan.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haastoi PR-Teollisuus Oy:n ja takaajat Ylivieskan käräjäoikeuteen 13.11.1995 lähetetyllä haastehakemuksella. Haastehakemusta ei toimitettu takaajille, vaan takaajille täysin tuntematon asianajaja Jouni Vihervalli ilmoitti Ylivieskan käräjäoikeudelle, että hän edustajaa kaikkia takaajia ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja vaikka nämä eivät ole saaneet haastetta tiedoksi lainkaan. Ylivieskan käräjäoikeus hyväksyi menettelyn, teki asiassa ratkaisun ja jätti ilmoittamatta asiasta takaajille joten nämä eivät voineet käyttää lakisääteisiä oikeussuojakeinojaan.

Kera Oy:n kiristys

Heikko rahoituksen hoito oli herättänyt pääosakkaan eli Uhtua Wood Oy:n huomiota jo kesän aikana. Jos asian ilmaisee ilmeikkäämmin niin Remeksellä ja Uhtua Wood Oy:llä oli mennyt sukset pahemman kerran ristiin. Usko Jouni Remeksen kykyihin ja tahtoon hoitaa asioita rehellisesti oli mennyt. Jouni Remes nautti enää Markku Kosken luottamusta, ei muiden hallituksen jäsenten. Markku Kosken käytös oli muuttunut kesän aikana ratkaisevasti. Hän kertoi jutelleensa paljon Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n Seppo Sipolan kanssa. Tuntui kuin hänet olisi aivopesty.
Erotimme Jouni Remeksen. Markku Koskella oli heti Remekselle seuraaja valmiina. Hän oli kera Oy:n ja Arsenal Oy:n suosittelema ja vaatima henkilö, konsultti Stig Weckström. Hän oli omasta mielestään vertaansa vailla oleva henkilö. Kaikki mitä hän oli tehnyt oli suurta menestystä. Vain kerran elämässään hän oli epäonnistunut. Weskströmin palkkavaatimus oli 5000 markkaa päivä + arvonlisävero ja juoksevat kulut. Käytännössä tämä merkitsi 6800-8000 markan päivittäistä kuluerää. Kera Oy:n vaatimus oli se, että Weckström oli valittava toimitusjohtajaksi tai muuten yritys ajetaan konkurssiin.

Teimme Weckströmin palkkaamisesta oman sopimuksemme, jonka laitoimme Markku Koskelle eduskuntaan. Määrittelimme Weckströmille 500 000 markan uhkasakon, jos tämä luovuttaa tietoja ulkopuolisille tahoille. Sopimukseen sisältyi myös kohta, että Weckström ei ollut yksin nimenkirjoitusoikeutta.
Konkurssi tavoitteena

Pian vahvistui käsityksemme siitä, että Weckströmillä ei ole puhtaat jauhot pussissa. Jo ensimmäisen työpäivänsä iltana, mikä oli yrityksen pikkujoulu, hän kertoi tanssilattialla yrityksen vientisihteeri Ela Lillemaalle, että hänen tehtävänään on ajaa yritys hallitusti alas. Olisikohan pikkujoulubooli saanut vanhan herran avoimeksi? Lillemaa tulikin hädissään tiedustelemaan vientipäällikkö Tapani Käännältä, että ei hallittu alasajo merkitse konkurssia.

Pian Weckström ryhtyikin operoimaan Kera Oy:n ruumiinpesuryhmän kanssa PR-Teollisuus Oy:n alasajoa. Pöytäkirjojen mukaan neuvotteluita oli käyty 6.2.1996 Oulussa ja 17.2.2006 Ylivieskan Arsenal Oy:n tiloissa.

Wecktröm soitti minulle 17.2.1996 kesken kokouksen ja pyysi minua kutsumaan yhtiön hallituksen koolle illaksi ja jättämään konkurssianomuksen. Kerroin ettei sellainen ollut mahdollista, koska Heino Virta oli Karjalassa, Markku Koski Helsingissä ja Kari Konu työmatkalla. Yritys pyöri silloin kolmessa tuurissa, koska tilauksia oli enemmän kuin ehti toimittamaan. Yritys meni niin lujaa että se oli saatava vastapuolen mielestä äkkiä konkurssiin.

Kera Oy teki kaikkensa asiassa. Se levitti PR-Teollisuus Oy:stä ja Uhtua Wood Oy:stä tietoa rahanpesijöinä ja tietoa levitettiin laajasti aina Saksaa ja Japania myöten. Myös lehdet kirjoittivat vihjailevasti PR-Teollisuus Oy:n rahan pesusta. Asiasta tehtiin myös rikosilmoitus Kera Oy:n toimesta, mutta se salattiin KRP:n toimesta, koska se oli aiheeton.

Kauppasopimukset purettiin

Annoimme konsultti Stig Weckströmille lopputilin ja myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Koski pyysi eroa tehtävästään johon me mielihyvin suostuimme. Näiden erojen jälkeen nämä kaksi henkilöä käynnistivät meitä vastaan mm. rahanpesukampanjan.

Kun yritystä ei saatu konkurssiin niin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä, jonka suurimmat velkojat olivat Kera Oy ja Arsenal Oy, purkivat kauppasopimukset kiinteistöjen osalta 19.3.1996 ja muiden sopimusten osalta 18.4.1996. Myyjällä oli yksipuolinen oikeus purkaa sopimukset.

Konkurssiin väärillä tiedoilla

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin, sillä kun kaupat oli purettu niin konkurssipesällä ei ollut selvää ja riidatonta saatavaa, koska loppuselvitystä ei oltu tehty. Lisäksi konkurssihakemus oli tehty muutoinkin väärillä tiedoilla, sillä konkurssihakemuksessa ei oltu huomioitu lainkaan sitä, että kaupat oli purettu ja takauksen kohteena olleista 1 530 000 markan tuoteoikeuksien kaupoista oli maksettu jo yli miljoona markkaa.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi PR-Teollisuus Oy:n puolesta ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja lausuman konkurssiasiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle ja käräjäoikeus hyväksyi lausuman. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja lausuman, että kanne on oikea. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa 10.7.2000 ettei hänellä ollut toimeksiantoa asiassa. Ylivieskan käräjäoikeus ei tarkistanut oliko Petäjällä valtakirjoja asian hoitamiseen.

Ylivieskan käräjäoikeus teki näillä asiakirjoilla konkurssipäätöksen, josta valittaminen annettiin Erkki Ahon ja Heino Virran toimesta asianajaja Asko Keräselle, joka jätti valituksen tekemättä.

Putkakertomus 20.8.-23.8.2010

Nousin perjantai-aamuna ylös viiden jälkeen aamulla. Otin verenpainelääkkeen, join aamukahvin ja söin Karjalan piirakan. Kirjoitin historia-blogiini jutun Tehtaankatu 1. Jokin oikeustaistelija soitti minulle Tampereelta ja keskustelimme ehkä reilun kymmenen minuuttia. Lähdin pyörälenkille klo 10.30 ja olin pyöräilyt noin 20 km ja kävin Tapion Tuvalla katsomassa Kalajoki-näyttelyä. Lähinnä minua kiinnosti kävijämäärä. Menin alas kahvion puolelle lukemaan Kalevaa, kun kaksi poliisi tuli ja kysyi: - Sinäkö olet Erkki Aho. Poliisit tulivat ”mustalla maijalla” pidättämään minut klo 11.40. Heillä ei ollut mitään kirjallista todistetta siitä, että heillä on oikeus pidättää minut. Minut vietiin ”mustalla maijalla” kotiin pyörän kanssa. En saanut käydä suihkussa enkä vaihtaa vaatteita enkä syödä. Keräsin neljä kassillista todistusaineistoa. Otin mukaan verenpainemittarin, hygieniatarvikkeet ja vaihtovaatteet. Myöhemmin kuulin vaimoltani, että kaksi poliisiautoa ja neljä poliisia oli tullut kotiin kurkistelemaan ikkunoista pamppujen kanssa ikään kuin suurta ja vaarallista rikollista piirittämään. Luonnollisesti tilanne oli ollut vaimolleni aikamoinen järkytys. Hän oli kertonut, että olen pyöräilemässä.

Ylivieskassa oltiin n. 13.00. Pyysin päästä suihkuun. Sain tietää, että pidätykseni suoritti Raahen poliisit Jani Lampela ja Jukka Yliniitty. Heille tuotti erittäin suuria vaikeuksia sanoa nimensä. He eivät suostuneet sanomaan kuka poliisiviranomainen on antanut heille määräyksen asiassa. Ylivieskassa pyysin kirjallista määräystä pidätyksestäni. Sain nähdä sen, mutta en kopioa siitä Määräyksen oli antanut ELY-keskuksen Jouko Rajaniemi. Muistan kerran vuosia sitten, kun keskustelin Jouko Rajaniemen kanssa Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla. Hän tiedusteli silloin minulta oma-aloitteisesti, että ”eiko se Heiskari oli jo vähentänyt ryyppäämistään”. Uskon, että kysymys on juuri samasta poliisista.

Mittasin verenpaineen klo 13.55. Verenpaine oli 178/111 ja lepopulssi 95. Oli jano ja nälkä. Levähdin pari tuntia ja kello 16.00 pääsin suihkuun ja sen jälkeen sain ruuan: makkaraperunat ja 2 dl vadelmajuomaa. Sain soittaa kotiin, koska lähtiessäni huomasin, että kellarissa on vettä ja osa kirjoistani oli kastunut ja mahdollisesti myös osa asiapapereista. Kello 16.30 mittasin verenpaineeni. Tulos oli 175/109, lepopulssi 90. Ryhdyin selvittelemään papereitani ja jaottelin paperit putkan lattialle siten, että voin käydä asiakirjat läpi oikeusväittämieni pohjalta sujuvassa järjestyksessä. Kello 19 verenpaineeni oli 189/106 ja lepopulssi 82. Kello 19.45 pyysin päänsärkylääkettä. Kello 21.00 verenpaineeni oli 167/110 ja lepopulssi 71. Kalajoen poliisi ja valtuuston varapuheenjohtajakaverini Tomi Reinikainen tuli yöpäivystykseen. Hän haki minulle litran tuoremehua. Tämä oli todella loistava palvelu tähän ajankohtaan. Kello 21.45 verenpaineeni oli 175/106, lepopulssi 65. Miksi minut pidätettiin? Syy oli siinä, etten mennyt oikeudenistuntoon tiistaina, koska katsoin, että oikeudenistunto ei täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita, sillä tutkinnanjohtaja ja syyttäjä ovat vuoren varmasti esteellisiä. Maanantaina 16.8.2010 käymäni keskustelu käräjätuomari Jaakko Raittilan kanssa osoitti selkeästi minulle tosiasiat. Kysymyksessä on ahojahti. En ole saanut vielä tähän päivään mennessä esteetöntä rikostutkintaa asioissani enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Tätä on jatkunut nyt jo yli 15 vuotta. Koska en mennyt oikeudenkäyntiin, niin käräjätuomari Jaakko Raittila käynnisti pidätysprosessin, johon hänellä oli lain mukaan mahdollisuus. Minulle haluttiin näyttää, että Suomi on poliisivaltio ja rangaista minua pahimmalla mahdollisella tavalla mielipiteideni ja toimintani johdosta. Mielestäni menettely on aika järkyttävää voimankäyttöä tällaiseen oikeudenkäyntiin.

Lauantaiaamuna heräsin kello 5.00. Kello 6.00 verenpaineeni oli 168/106 ja lepopulssi 63. Kello 8.30 sain kahvia, 2 voileipää. Tämä tuntui hyvältä. Ryhdyin järjestelemään asiapapereita, joita oli neljä kassillista ja sain asiapaperit likimain järjestykseen lattialle. Sain tehdä rauhassa töitä, koska kukaan ei häirinnyt. Kello 10.20 yritin hälyttää vartijaa. Kello 10.35 verenpaineeni oli 158/103 ja lepopulssi 80. Mittasin putkan pituuden, 16 jalan mittaa ja leveys 6,3 jalanmittaa. Kello 10.45 pääsin suihkuun. Tuli todella raikas olo. Katsoin samalla puhelimeeni tulleita puheluja.Mikko Kovalainen oli laittanut puhelinviestin, jossa hän lupasi tarjota minulle täytekakkukahvit ennen maanantain oikeudenkäyntiä. Putkassa minä en saa pitää puhelinta. Kello 11.20 ruokana makkarakeitto, 3 leipää ja 2 dl mehu.

Kello 13. 00 päivystävä vartija lähti syömään ja lupasi samalla tuoda minulle litran mehua rahoillani. Erinomainen palvelu vartijalta. Soitin Pentti Heikkiselle ja Olli Puolitaipaleelle. Kello 15 verenpaineeni oli 174/101 ja lepopulssi 73. Jumppasin 30 minuuttia. Kello 17 ruokana jotakin mahdollisesti kinkkusuikaleista laatikkoa, 3 leipää ja 2 dl mehu. Verenpaineeni kello 18.55 oli 173/102/72. Yritin tavoittaa päivystävää vartijaa. Kello 19.40 sain soittaa kotiin. Laskeskelin vahingonkorvausvaatimustani valtiolle PR-talojen konkurssivyyhdessä. Päädyin summaan 192 768 873 euroa. Kello 21.00 2 dl mehu ja leipäsiivu. Yöllä heräsin ja jumppasin 15 minuuttia. Putkaan oli yöllä tuotu vähän eläväisempää väkeä ja todella isoa laulua kuului pitkän aikaa.

Sunnuntaiaamuna heräsin kuuden jälkeen ja mittasin verenpaineeni kello 7.45 jolloin luvut olivat mielestäni erinomaiset 154/94, lepopulssi 66. Kello 8.40 sain kahvin, 2 leipää ja 2dl mehua. Kello 10.20 kävin suihkussa ja soitin kotiin. Kello 11.30 ruoka: makkarakeitto, 3 leipää ja 2 dl mehua. Kello 12.30 vaimo ja tyttö kävivät katsomassa. Heille tämä minun kohteluni on todella rankka kokemus. Kello 17.30 veljeni Veikko kävi vierailulla. Kello 20.15 painoin nappia ja ajattelin, että saan soittaa. Puolen tunnin kuluttua painoin uudestaan nappia. Ei vaikutusta. Kello 21.15 painoin nappia, ei vaikutusta. Kello 21.40 mittasin verenpaineeni: 151/103 ja lepopulssi 68. Lepopulssi tahtoo olla korkea. Painoin nappia, mutta ei mitään vaikutusta. Kello 22.03 päivystäjänä toiminut vartija Pekka Kallio tuli ja toi mehua ja leipää. Saatoin itseksi todetta, että onneksi olin hyvässä fyysisessä kunnossa eikä minulla ollut hengenvaaraa. jos olisin tarvinnut apua niin sitä en olsi saanut. Olisin voinut saada aidon putkakuoleman. Pyysin saada soittaa. Sain soittaa Keskipohjanmaahan ja kertoa tulevasta oikeudenkäynnistä Kallion ahdistelemana vain muutaman sanan verran. Vartijan käytös oli jostain syystä varsin erikoista. Missä hän mahtoi olla noin kaksi tuntia, kun ei vastannut kutsuuni.

Valot sammutettiin putkasta toivomukseni mukaisesti n. 22.40. Yöllä en oikein saanut unta, siksi jumppasin 15 minuuttia. Heräsin aamulla kello kuuden aikaan. Aamulla puoli kahdeksan aikaan pääsin suihkuun ja otin verenpainelääkkeeni. Vaihdoin vaatteitani ja jäin odottamaan putkaan, että poliisit vievät minut oikeudenkäyntiin. Sinne lähdettiin viemään minua poliisivartiossa kello 8.40. Oikeudenistunto alkoi kello 9.00 Savisillankatu 4:ssä.

Olin puhelimessa kertonut ulosottomies Terttu Kelalle tilanteeni joten hän oli täysin tietoinen tilanteestani. Jouduin muuttamaan asunnosta toiseen haastemiehen vuokrasopimuksen irtisanomisen perusteella. Haastemies toimitti minulle vuokrasopimuksen irtisanomisen, jonka oli laatinut Takalan asianajotoimiston asianajaja. Siksi jouduin hankkimaan uuden asunnon Ulosottoviranomainen on ollut tietoinen asioista, koska olen soittanut hänelle ja kertonut tilanteesta. Soittoni oli varsin selkokielinen ja voimakas. Siksi ulosottomies muistaa sen varmasti lopun elämäänsä. Katson, että ulosottoviranomaista on syytä epäillä heitteillepanosta. Heitteillepano on Suomen rikoslain 21 luvun 14 §:n tarkoittama henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos.
Heitteillepanoon syyllistyy ensinnäkin se, joka saattaa toisen avuttomaan tilaan. Toiseksi heitteillepanoon syyllistyy myöskin se, joka jättää avuttomaan tilaan sellaisen henkilön, josta hän on velvollinen huolehtimaan ja siten aiheuttaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Heitteillepanosta on rangaistuksena sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
Heitteillepanosäännös korostaa velvollisuutta huolehtia avuttomaan tilaan joutuneesta ensinnäkin silloin, kun tekijä on aiheuttanut avuttoman tilan. Kuka tahansa voi siis syyllistyä heitteillepanoon, jos on ensiksi saattanut toisen avuttomaan tilaan. Teon kohteena on usein nuori, vanha, sairas tai muuten heikossa kunnossa oleva henkilö. Uhri voidaan saattaa avuttomaan tilaan millä tahansa aktiivisella toiminnalla eikä teon rangaistavuus edellytä, että tekijällä olisi muutoin velvollisuutta huolehtia uhristaan.
Toiseksi heitteillepanosäännös korostaa velvollisuutta huolehtia avuttomaan tilaan joutuneesta, kun tekijällä on tähän erityinen velvollisuus. Avuttoman tilaan jättämisestä rangaistaan siis vain erityisessä vastuuasemassa olevaa henkilöä. Tällainen asema voi perustua perhesuhteisiin, tehtäväksi ottamiseen, työtehtäviin tai tekijän aikaisempaan toimintaan.

Suomen perustuslaki
6 §
Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
7 §
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.
15 §
Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Euroopan Ihmisoikeussopimus:

Katson, että muun muassa ulosottoviranomaiset ovat syyllistyneet kidutukseen. Kidutukseni on alkanut 9.5.1995 ja jatkunut tähän päivään saakka. Rikokset eivät voi olla vanhentuneita, koska kidutus on ollut jatkuvaa 9.5.1995 lähtien. Jos ulosottokaari ja Suomen perustuslaki ovat ristiriidassa niin sovelletaan perustuslakia.

Ulkomaan uutiset

Romaniassa osoitettiin jälleen mieltä hallitusta vastaan - protesteja järjestetty kolmena perättäisenä iltana

Taliban hyökkää rajusti Afganistanissa: "Tilanne on kaoottinen"

Talousuutiset

Turkissa syytetään tiedotusvälineitä valuuttakurssin romahduksesta

Urheilu-uutiset

Suomen pikaviestijoukkue teki toistamiseen SE:n - kuudes EM-finaalissa

Lipsanen finaalin 9:s - Suomi jäi ilman mitalia
https://www.kp24.fi/lehti/keskipohjanmaa/545426/lipsanen-finaalin-9s-suomi-jai-ilman-mitalia

Näistä 10 asiasta Berliinin EM-kisat jäävät mieleen – hellepätsistä kaikkien aikojen surkeimpaan Suomen suoritukseen sekä häkellyttäviin Norjan ja Ruotsin teinitähtiin

Suomen pikaviestijoukkue teki historiaa EM-finaalissa! Uusi rajapyykki tuli Turkin avulla – Kemppainen hoiti protestin loppuun

Kaikkien aikojen nuorimpana myyttisen seiväsrajan ylittänyt 18-vuotias Ruotsin sensaatio meni Euroopan mestaruudesta hämilleen – oli todella vaikeana kilpailusta lajin ikonia vastaan: ”En usko, että tällaista tulee enää koskaan

EM-kisoissa nähtiin uskomaton kömmähdys – kilpailija luuli tulleensa maaliin, kun kisa vielä jatkui

EM-tähdellä kasvot ja paita yltä päältä veressä kilometrien ajan – juoksi kultaa maratonilla!

Maailmalla tapahtuu

Lähes 40 kuollut asevaraston räjähdyksessä Syyriassa

Iso myymälärakennus palaa Pudasjärvellä – liekit levinneet varasto-osasta kohti myymälätiloja

Teuvo Hakkaraista vituttaa murhaajat ja neekerit

Loppukevennykset

Ruotsalaisen EM-urheilijan niukka kisa-asu herätti runsaasti keskustelua – ei ole arastellut ennenkään

Seiskan katsotuimmat TOP 50 - Huh, missä kunnossa Teuvo Hakkarainen poistui Linnan jatkoilta

Sepon ja Kimmon haastattelu Atlantassa

Matti Nykänen vs Lauri Karhuvaara

NEW,Funny,Best of Just For Laughs 1 Hour Compilation PART 110

Just For Laughs

Youtubevideot

KARPON PARHAAT, POKAN ALMA 1985, LAPPI.1/2.

KARPON PARHAAT, POKAN ALMA 1985,-99 LAPPI.OSA 2/2

Karpolla on asiaa Huorat osa 1

Karpolla on asiaa Huorat osa 2

Karpon Parhaat - Osa 1

M/S Estonia Sinking Simulation 20 Years.

Kapteenin selostus Estonian uppoamisonnettomuudesta.

Yle Areena

Super EM 2018

Jakso 1: Pietari Suuri

Jakso 2: Katariina Suuri

Historia: Kuuban tarina

Kalajoki

Kalajoki 80cm 25.5.13

Hinders Flight Boy Kalajoki 2011 80cm

Kalajoki Venetsialaiset, pe, su 110cm

Kalajoen Venetsialaiset 30.8-1.9.2013

Laura ja Catleen Kalajoella 22.8.2015

Bloks 29.5.2014 Kalajoki 100 cm

Poika-Viltti 26.8 Kalajoki ~ 110cm aikaluokka

Kalajoki Nice Run - Team Smurffit

Matkailu

Copenhagen

Wonderful Copenhagen 4K Full Film

Copenhagen Vacation Travel Video Guide

Copenhagen, Denmark Travel Guide - Must-See Attractions

Travel to Denmark - 2 perfect days in Copenhagen with Ralph Grizzle

Historia

Japanese Emperor Hirohito | History

Hitler in Paris (Dokumentation/Deutsch)

Erdogan - Vom Demokraten zum Diktator (Dokumentation/Deutsch)

Berlin 1957 - 1960 color - Berlin Ost & West vor dem Mauerbau - Berlin East & West without wall

Berlin 1955 color - Brandenburger Tor ohne Quadriga - Ku´damm - Stadion - Funkturm u.a.

The Falklands War - The Untold Story (Full Documentary) | Timeline

Musiikki

Helene Fischer mit Atemlos durch die Nacht - Hello Again

Helene Fischer Und morgen früh küss ich dich wach

Helene Fischer mit Du hast mein Herz berührt - Benissimo

Helene Fischer - Lass mich in dein Leben

Helene Fischer - Sweet Surrender

Kielten opiskelu

FULL COURSE - LEARN ENGLISH GRAMMAR LESSONS for Beginners, Elementary, Intermediate - full video

English Grammar: Beginner Adjectives

English Grammar: Prepositions in / on / under

English Grammar: These / Those

Learn English Tenses: 4 ways to talk about the FUTURE

Animals' names in Bulgarian

Learn Bulgarian 24/7 with BulgarianPod101 TV

Terveellinen ruoka

Terveellinen aamupala - Treenisafka

Urheilijan iltapala - Emmi Lehtomaa

Elixir - ruoka - Kuntoilija noutopöydässä

Kehoa hellivä smoothie

Martinan Voimakeittiö - Avokado smoothie

Kuntoilu

Niskat jumissa?

1. Niska- ja hartiakivun hoito

Niskat auki - 15sek kalvohieronta

Niska-hartian triggerpisteet - Aiheuttaa esim. päänsärkyä

Niska-hartiaseudun elvytys - Energiaa arkeen!

Niskakipuinen katso tämä!

Liikunta ja terveys

Verenpaine 141 /84 lepopulssi 49. Paino 89,1 kg. Jumppa 30 /2855 min, kuntosali 110/7095 min, kävely 0 /832 km , uinti 0/35000m, pyöräily 37/2729 km

Forget Prostate Problems With These Natural Treatments

Quick Tips to Shrink Enlarged Prostate BPH Natural Cure Remedies

Top 6 Natural Ways To Treat An Enlarged Prostate