sunnuntai 26. maaliskuuta 2023

MA 27.03.2023 Suomen tulee kiristää maahanmuuttopolitiikkaa

 Rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajanuoret ja heidän perheensä tulee poistaa Suomesta. Tämä on paras keino jengirikollisuuden poistamisessa ja ehkäisemisessä.


Suomen tulee poistaa ja auttaa poistumaan maasta kaikki suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumattomat ja kotoutumattomat maahanmuuttajat, jotka eivät työllisty eivätkä kotiudu ja elävät yhteiskunnan varoilla.


Kiintiöpakolaisia tulee auttaa palamaan takaisin omalle turvalliselle kotiseudulleen tai kulttuurialueelleen.


Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto.

MA 27.03.2023 Suomi voisi kouluttaa ukrainalaisia nuoria

 


Suomi voisi kouluttaa n. 4000 – 5000 ukrainalaista nuorta vuosittain Suomen työvoimapulan helpottamiseksi. Suomalaisten työvoimaa tarvitsevien yritysten ja laitosten tulee sitoutua siihen, että ne työllistävät Suomessa kouluteut ukrainalaiset nuoret työehtosopimusten mukaisella täydellä kuukausipalkalla. Näin estetään koulutuettujen ukrainailaisten nuorten väärinkäyttö työmarkkinoilla.


Varat tähän ukrainalaisten nuorten kouluttamiseen Suomessa otettaisiin kehitysyhteistyövaroista ja maahanmuuttoon tarkoitetuista varoista. Nämä Suomessa koulutetut ukrainalaiset nuoret muodostaisivat merkittävän avun suomalaisille työvoimapulasta yrityksille ja laitoksille. Samalla nämä ukrainalaiset nuoret muodostavat merkittävän voimavaran sodan jälkeisen Ukrainan rakentamiseen.


Tätä ukrainalaisten nuorten kouluttamista Suomessa voitaisiin jatkaa useita vuosia ja kouluttaa 4000 -5000 nuorta vuodessa. Näin muodostuisi kiinteä yhteys Ukrainan ja Suomen välille. Näillä yhteyksillä tulisi tulevaisuudessa olemaan myös paljon kaupallista merkitystä, koska ukrainalaisten nuorten toinen kotimaa olisi Suomi.


Ukrainalaisten nuorten kouluttaminen Suomessa olisi myös erinomaista kunta- ja aluepolitiikkaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Se elävöittäisi monen suomalaisen paikkakunnan elämää ja elinkeinoja. Rahat eivät menisi hukkaan vaan ne palvelisivat suomalaista ja ukrainalaista yhteiskuntaa.

MA 27.03.2023 Suomi takaisin oikeusvaltioksi!
Suomessa kansalaiset eivät voi saada oikeutta. Suomessa koska oikeuslaitos on alistettu poliittiseen valvontaan. Suomessa poliitikot valvovat laillisuusvalvojia, jotka ovat valvovinaan viranomaisten ja oikeuslaitoksen toimintaa. Suomessa oikeusistuimet ja viranomaiset kuten poliisit ja syyttäjälaitos eivät noudata perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia.


Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Katso https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin


Suomeen tulee luoda kolmiportainen riippumaton oikeusjärjestelmä siten, että on käräjäoikeudet, hovioikeudet ja perustuslakituomioistuin,


Suomesta voidaan lakkauttaa oikeuskanslerinvirasto ja eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto, koska niitä ei tarvita enää. Niitä ovat valvoneet poliitikot ja ne eivät ole noudattaneet perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia.


Suomessa ei enää tarvita hallinto-oikeuksia, koska ne ovat hallinnon jatkeita eivätkä noudata perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Suomalaisille riittää käräjäoikeudet, hovioikeudet ja perustuslakituomioistuin.


Korkein oikeus voidaan lakkauttaa, koska se käy tarpeettomaksi, kun perustuslakituomioistuin perustetaan. Korkein oikeus ei ole noudattanut perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia.


Syyttäjälaitos voidaan uudistaa täydellisesti poistamalla rikollinen aines syyttäjälaitoksen toiminnasta. Oikeuden käyttöä ja saantia voidaan keventää sovintomenettelyllä.


Poliisien toiminta muuttuu uudistuksen myötä ja poliisien rikollisuus vähenee kun poliisit ryhtyvät noudattamaan perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia.


Uusi hallitus voi palauttaa Suomen takaisin oikeusvaltioksi välittömästi.

perjantai 24. maaliskuuta 2023

LA 25.03.2023 Oikeusvaltio Suomi ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

 

Oikeusvaltio Suomi ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on varmasti tietoinen näistä asioista. Miksi hän ei reagoi asioihin?

Videoni osoittaa Suomen valtion rikollisen toiminnan

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s

Kirjani on kiistaton todistusaineisto siihen, että olen syytön.

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


27.6.2019 Lähetin Rinteen hallituksen muodostajille tiedoksi tämä sähköpostiviestin:

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html

Pääministeri Antti Rinne, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssön ja sisäministeri Maria Ohisalo eivät reagoineet sähköpostiviestiini.


                                                   Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko

Olen informoinut asioista kansanedustajia ja puoluejohtajia. Olen sopinut Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa Kalajoella Ventelän talon pihalla todistajien läsnä ollessa ,että valtiopetos, pankkikriisi, omaisuuden ryöstö ja yrittäjien murhat selvitetään. Valitettavasti mitään ei ole asian suhteen tapahtunut. Siksi sanonta Kepu pettää aina käy tässäkin tapauksessa toteen.

Olen sopinut Kalajoella Ostoskeskus Loistossa Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon, varapuheenjohtajien Elina Valtonen ja Antti Häkkänen sekä Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen kanssa, valtiopetos, pankkikriisi, omaisuuden ryöstö ja yrittäjien murhat selvitetään. Yhteyshenkilöksi sovittiin Elina Valtonen. Kokoomusjohto mukaan luettuna Elina Valtonen ei ole vastannut yhteenkään sähköpostiviestiin. Asia ei ole edennyt mihinkään. Jos Kepu pettää aina niin Kokoomus pettää joka kerta.

                                                     Elina Valtonen Ostoskeskus Loistossatorstai 23. maaliskuuta 2023

458/2023 Dnro 1437/03.04.04.04.01/2022

 

POL-2021-98743
Täydennys ja kiirehtimispyyntö pidätyspyyntöön vangitsemista varten


Pyydän ja vaadin poliisia pidättämään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudenjäsenet Anne Niemi, Riitta Arjas vangitsemista varten. He ovat ratkaisseet tietoisesti asian

PÄÄTÖS 23.03.2023 458/2023 Dnro 1437/03.04.04.04.01/2022 perustuslain ja ennenkaikkea perustuslain 106 §:n ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus / hallinto-oikeustuomari Anna-Leena Kiviniemi on ensin ratkaissut asian oiekudenkäynntimaksusta perustuslain ja perustuslain 106 §:n sekä ihmisoikeussopimusten vasaisesti. Sen jälkeen saman hallinto-oikeuden tuomarit ovat pelastaneet väärällä päätäksellään Anna-Leen Kiviniemen teosta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymys on myös esteellisyysrikoksesta, mikä on pienin rikos tässä prosessissa.

Tuomioistuinmaksulaki

Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen

tarkistamisesta (1122/2021) on tavallinen laki. Kun tavallinen laki ja perustuslaki on oikeuskäsittelyssä ristiriidassa niin perutuslailla on etusija perustuslain 106 §:n mukaan ja ihmisoikeussopimusen mukaan. Lisäksi asioiden käsittely on kestänyt jo 27 vuotta.

Vaadin myös Anna-Leena Kiviniemen pidättämistä vangitsemista varten.Kysymys on myös muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.

Koska poliisi ei ole tutkinut asioitani, eikä syyttäjä syyttänyt eikä oikeus ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamaan yli 25 vuoteen, niin teko täyttää myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan menettelyn eli kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on ihmisoikeusrikos mikä on kielletty rikoslaissa ja myös perustuslaissa.Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Sairastuin diabetekseen. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.


Minä olen käynyt Kalajoen terveyskeskuksessa lääkärin tarkastuksessa korkean verenpaineeni takia. Minulla on suuri riski saada aivoinfarkti tai sydänkohtaus. Minulta leikattiin oikeastaan olkapäästä tyvisolusyöpä Oulaskankaan sairaalassa. Olen tehnyt testamentin kirjahyllyni viinakaapin valmiiksi kuolemani varalta. Minua on kidutettu Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteena yli 27 vuotta ja tunnen, että kiduttajat pääsevät kohta tavoitteeseensa. En jaksa enää taistella, Sairaudet vievät voiton kuten niin monen kidutuksen kohteena olleen yrittäjän on käynyt.

TODELLISET SYYLLISET ON SAATAVA OIKEUDELLISEEN JA TALOUDELLISEEN VASUUTEEN. KANSALAISTEN ON NOUSTAVA BARRIKAADEILLE TAISTELEMAAN OIKEASTI VIRKAMAFIAA VASTAAN.


SU 19.03.2023 Pelasta Suomi rikollisten käsistä!

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/su-19032023-pelasta-suomi-rikollisten.html


MA 20.03.2023 Hallitus ei pysty takaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/ma-20032023-hallitus-ei-pysty-takaamaan.html


Kalajoki 24.03,2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

sunnuntai 19. maaliskuuta 2023

MA 20.03.2023 Hallitus ei pysty takaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa

 POL-2021-98743

pääministeri Sanna Marin

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Tässä on kiistaton todistusaineisto asiasta

SU 19.03.2023 Pelasta Suomi rikollisten käsistä!

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/su-19032023-pelasta-suomi-rikollisten.html


Marinin hallitus on suojellut rikollisesti toimivaa virkamafiaa.

Pyydän, että seuraavat henkilöt jättävät eronpyyntönsä ja eroavat tehtävistään, sillä heitä on syytä epäillä osallisuudesta valtiopetoksen ja yrittäjien murhien salaamiseen ja törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä rikoslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaa. Lisäksi he ovat estäneet kansalaisten oikeudensaannin. He muodostavat ns. Virkamafian ytimen.

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti


Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen


Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto


Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Siis tunnustakaa rikoksenne ja jättäkää eronpyyntönne!

Suomi tarvitsee oikeusjärjestelmän uudistamisen. Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen kuten muissakin maissa on.

Perustuslakituomioistuin

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin


Kalajoki 20.03,2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Jakelu; asianosaiset


lauantai 18. maaliskuuta 2023

SU 19.03.2023 Pelasta Suomi rikollisten käsistä!

 Äänestäjien on syytä muistaa, että presidentti Mauno Koivisto oli sosiaalidemokraatti ja hän teki valtiopetoksen, kun hänen johdollaan harjoitettiin vakaan markan politiikkaa, mikä johti syvään taloudelliseen lamaan. Presidentti Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit siten, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö ja markkinoilta poistettiin säästöpankit ja n.48 000 yritystä. Yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia ja heidät laitettiin elinkautiseen velkavankeuteen, 11500 yrittäjää teki itsemurhan. Yrittäjiltä on estetty oikeudensaanti.


Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=161sAvoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28sValtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/


KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Näin toimii lestadiolaiset poliisit:

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Olen varmasti syytön ja pystyn todistamaan sen ja olen sen tehnytkin, mutta Suomen virnaomaiset toimivat rikollisesti.LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


POL-2021-98743

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/pol-2021-98743.html


TO 09.03.2023 POL-2021-98743 täydennys

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/to-09032023-pol-2021-98743-taydennys.html


Tässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


Tässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Kun poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syyttäjä, eikä oikeuslaitos ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei huomaa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan niin kysymys on myös tästä rikoksesta:


Kysymys on muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tunnustanut CNN:lle, että Suomessa yrittäjiä kohdeltiin epäreilusti.


Koska poliisi ei ole tutkinut asioitani, eikä syyttäjä syyttänyt eikä oikeus ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamaan yli 25 vuoteen, niin teko täyttää myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan menettelyn eli kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on ihmisoikeusrikos mikä on kielletty rikoslaissa ja myös perustuslaissa.


Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Sairastuin diabetekseen. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.


Minä olen käynyt Kalajoen terveyskeskuksessa lääkärin tarkastuksessa korkean verenpaineeni takia. Minulla on suuri riski saada aivoinfarkti tai sydänkohtaus. Minulta leikattiin oikeastaan olkapäästä tyvisolusyöpä Oulaskankaan sairaalassa. Olen tehnyt testamentin kirjahyllyni viinakaapin valmiiksi kuolemani varalta. Minua on kidutettu Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteena yli 27 vuotta ja tunnen, että kiduttajat pääsevät kohta tavoitteeseensa. En jaksa enää taistella, Sairaudet vievät voiton kuten niin monen kidutuksen kohteena olleen yrittäjän on käynyt.

TODELLISET SYYLLISET ON SAATAVA OIKEUDELLISEEN JA TALOUDELLISEEN VASUUTEEN. KANSALAISTEN ON NOUSTAVA BARRIKAADEILLE TAISTELEMAAN OIKEASTI VIRKAMAFIAA VASTAAN.


POL-2021-98743 Pidätettävä vangitsemista varten

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/pol-2021-98743-pidatettava.htmltorstai 16. maaliskuuta 2023

POL-2021-98743 Pidätettävä vangitsemista varten

 Valtiopetos ja yrittäjien murhat sekä kidutukset ovat tosiasia

Suomen on tunnustettava johtavien poliitikkojen tekemä valtiopetos ja yrittäjien murhat sekä Suomen suurin omaisuudenryöstö, mikä tehtiin pankkien pelastamiseksi. Näin luotiin edellytykset EY:öön liittymiselle. Valtiopetos tehtiin presidentti Mauno Koiviston johdolla. Valtiopetokseen kuuluu ns. Koiviston konklaavi, jossa asia päätettiin. Käytännön toteutus tapahtui Esko Ahon hallituksen ja 4 ostajapankin välisellä ns. SSP-sopimuksella. Minulla on kopio tuosta sopimuksesta.

Rikosten jäljet peiteltiin Aktiv-Hansa-kaupalla.

Minä en ole mikään historian tutkija, mutta olen aktiivinen historian harrastaja. Siksi olen selvittänyt asiat. Olen maalauttanut taidenäyttelyyn syyllisistä taulut jotta tulevat sukupolvetkin tietävät millaisia rikoksia maamme johtavat poliitikot ovat tehneet.

Tässä on maalaukset:


Presidentti Mauno Koiviston johdolla tehtiin Suomessa virheellistä talouspolitiikkaa eli vakaan markan politiikkaa. Sen seurauksena Suomi koki omatekoisen erittäin syvän ja vaikean taloudellisen laman. Suomen poliittinen johto halusi Suomen EY:n jäseneksi. Presidentti Koiviston kotiryssä on KGB:n Felix Karasev, mikä piti presidentti Koiviston KGB:n otteessa. EY:n liittymisen ehtona oli vakaa talous ja pankkien vakavaraisuuden piti olla 8 %, Presidentti Mauno Koivisto päätti pelastaa pankit. Päätettiin suorittaa Suomen suurin omaisuuden ryöstö ja tuhota Säästöpankit. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan. Tasavallan presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa, Maalauksessa presidentti Mauno Koivistosta on mustat surureunukset, musta taivas ja alla on teoksen alareunassa on punainen reunus, mikä kuvastaa Helvetin tulen punaista kajoa. Maalauksessa on punaiset kehykset, jotka kuvaavat Helvetin portteja , joiden läpi presidentti Mauno Koivisto on putoamassa.

Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8

Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=161s

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Presidentti Tarja Halonen salasi ns. Koiviston konklaavin päätökset ja osallistui näin valtiopetoksen salailuun. Hän arvosti ihannoivasti Venäjää ja oli Venäjän johtajien Putinin ja Medvedin ystävä.


Pääministeri Esko Aho oli presidentti Koiviston juoksupoika. Pääministeri Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia teki ns. SSP-sopimuksen, jolla Säästöpankit tuhottiin sekä suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö. Markkinoilta poistettiin tietyiltä aloilta kymmeniä tuhansia yrityksiä ja kaadettujen yritysten toimitusjohtajista tehtiin oikeuden väärillä päätöksissä rikollisia. Yli 10 000 yrittäjää ei kestänyt tällaista menettelyä vaan teki itsemurha. Kymmeniä tuhansia yrittäjiä vedettiin elinkautiseen velkahirteen.

Pääministeri Esko Aho esittävässä taideteoksessa pääministeri Esko Aho on Tuonelan joella taluttamassa valkoista joutsenta eli säästöpankkeja kuolemaan. Tuonelanjoella on jo mustat joutsenet eli vakaan markan politiikka, rahamarkkinoiden vapautus ja idänkaupan romahdus. Taideteoksessa on mustat reunukset ja musta taivas sekä alareunassa punainen reunus, mikä kuvastaa Helvetin tulen kumoa. Taideteoksessa on punaiset reunukset mitkä kuvastan Helvetin portteja, joiden läpi pääministeri Esko Aho on putoamassa.

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28s

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/


KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Näin toimii lestadiolaiset poliisit:

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Tässä on selostus asioista

LA 28.01.2023 Puhutaan niin kuin mies miehelle, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/la-28012023-puhutaan-niin-kuin-mies.html

Olen varmasti syytön ja pystyn todistamaan sen ja olen sen tehnytkin, mutta Suomen virnaomaiset toimivat rikollisesti.


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


POL-2021-98743

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/pol-2021-98743.html


TO 09.03.2023 POL-2021-98743 täydennys

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/to-09032023-pol-2021-98743-taydennys.html


Tässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


Tässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Kun poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syyttäjä, eikä oikeuslaitos ota käsiteltäväksen ja laillisuusvalvonta ei huomaa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan niin kysymys on myös tästä rikoksesta:


Kysymys on muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tunnustanut CNN:lle, että Suomessa yrittäjiä kohdeltiin epäreilusti.


Pyydän, että seuraavat henkilöt jättävät eronpyyntönsä ja eroavat tehtävistään, sillä heitä on syytä epäillä osallisuudesta valtiopetoksen ja yrittäjien murhan salaamiseen ja törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä rikoslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaa. Lisäksi he ovat estäneet kansalaisten oikeudensaannin. He muodostavat ns. Virkamafian ytimen.

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti


Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen


Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto


Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Heidän rikolliseksi epäiltävää toimintaansa ovat suojelleet


pääministeri Sanna Marin
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


sisäministeri Krista Mikkonen

Ministereiden on jätettävä eronpyyntönsä mahdollisimman pikaisesti. Kaikki nämä henkilöt on pidätettävä vangitsemista varten.


Kalajoki 17.03.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com