torstai 4. huhtikuuta 2019

TO 04.04.2019 Vaaliennusteeni toteutunee Oulun vaalipiirin osalta ja ehkä koko maankin osalta


Jussi Halla-ahon Viesti Suomalaisille

MILJARDIEN EUROJEN TUNARI - JUHA SIPILÄ!

Perussuomalaisten ehdokkaat

Kalevan puo­lue­kan­na­tus­mit­taus: Keskustaa uhkaa raju pudotus vahvalla kan­na­tusa­lu­eel­laan – Oulun vaalipiirissä menetys olisi 25 000 äänestäjää
Erkin kommentti:Kalevan puoluekannatusmittaus on päätynyt samaan lukuun keskustan kannatuksessa mitä minä olen jo melkein kaksi kuukautta käyttänyt vaaliennusteesani. Olen tyytyväinen siihen, että minulla on todellisuuden taju asioista talella. Oma ennusteeni 22.2.2019
Vaaliennusteeni eduskuntavaaleihin 2019 Oulun vaalipiirin osalta (mutu-tuntumalta)
ennusteeni, vaalitulos 2015

Keskusta 5-6, 9
PS 4-5, 3
SDP 1-2 , 1
Vasemmisto 2, 2
Kokoomus 2 , 2
Vihreät 1-2 , 1

Koko maan osalta olen ennustanut, että suurin puolue 14.4. 2019 on
perussuomalaiset 18,4 %
sdp 18,1%
kokoomus 15,3%
Vihreät 13,7%
keskusta 13,5%
vasemmistoliitto 9,0 %
rkp 4,3%
kristilliset 3,5%
muut 3.2%
siniset 1.0%

Suomalaiset huolissaan arjen asioista ja turvallisuudesta – perussuomalaisiin siirtyy nyt kannattajia kaikista puolueista

Orpo vs. Halla-aho

Juha Sipilä valehtelee epätoivoisena Puolen Suomen Vaalitentissä (1.4.2019

LIISA MARIAPORI: SUOMEN VALTIO ESTÄÄ OIKEUDEN TOTEUTUMISEN

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

Valtiopetos on tosiasia

Suomi on korruptoitunut maa

Suomessa iloittiin tiistaina uusista työllisyystilastoista. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli tammikuussa 69,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,0 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,9 prosenttia.
Juha Sipilän (kesk) hallituksen tavoitteena on saada vaihteluista tasoitettu työllisyysaste 72 prosenttiin.Tavoitetta pidettiin vielä vuosi sitten epärealistisena. Nyt tavoitetta arvioidaan vähintäänkin mahdolliseksi.Suurin syy hallituksen tavoitteen mahdolliseen toteutumiseen johtuu parantuneesta taloustilanteesta. Maailmantaloudessa on menossa poikkeuksellisen vahva vaihe, jossa sekä Yhdysvaltain, Euroopan että Aasian talouksilla menee lujaa samaan aikaan.Vain yhden luvun tuijottaminen on kuitenkin vaarallista. Työelämä muuttuu vauhdilla, mutta tilastointimenetelmät pysyvät samoina. Tilastokeskus katsoo henkilön työlliseksi, jos hän on tehnyt yhden tunnin töitä viikossa. Kyseinen ihminen pitää itse itseään työttömänä. Tilastointimenetelmä luokin Suomeen yhä enemmän ns. valetyöllisiä.
IL-analyysi: Työllisyystilastot liian ruusuisia - aktiivimalli luo jo valetyöllisiä

Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaat

V niin kuin ketutus

Ulosottomiehellä ei saa olla omaa intressiä ulosotossa, mutta ulosottomies toimii provisiopalkalla joten hänellä on oma intressi asiassa. Siksi koko ulosottotoiminta on rikollista, Se on myös eräiltä osin ihmisoikeussopimuksen vastaista kidutusta.

Ulosottokaari 15 § esteellisyys
Esteellisyys ja asianmukaisuuden vaatimus
15 §
Esteellisyysperusteet
Ulosottomies on esteellinen, jos:
1) ulosottomies tai hänen läheisensä on ulosottoasiassa asianosainen taikka asiassa väitteen tai vaatimuksen esittänyt sivullinen;
2) ulosottomies toimii hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä tai julkisoikeudellisessa laitoksessa tai liikelaitoksessa, joka on asianosainen taikka asiassa väitteen tai vaatimuksen esittänyt sivullinen;
3) ulosottomiehellä tai hänen läheisellään on odotettavissa asiasta hyötyä tai vahinkoa;
4) ulosottomies on oikeudenkäynnissä tai viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa asianosaisen vastapuoli, paitsi jos kysymys on ulosottomiehelle kuuluvasta virka-asiasta tai jos asianosainen on pannut asian vireille aiheuttaakseen esteellisyyden tai muuten selvästi perusteetta;
5) ulosottomies on toiminut asiassa asianosaisen asiamiehenä; tai
6) ulosottomiehen ja asianosaisen välillä on ulosottomiehen virkasuhteen ulkopuolinen palvelus- tai toimeksiantosuhde taikka muu sellainen suhde, joka asian laatu ja olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen antaa perustellun aiheen epäillä ulosottomiehen puolueettomuutta asiassa.
Ulosottomies on esteellinen myös, jos jokin muu 1 momentissa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa.

Vastauksessa kirjalliseen kysymykseen eduskunnassa ulosottomiesten perimispalkkiojärjestelmästä (Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV KK 333/2016 vp) todetaan: ” Kihlakunnanulosottomiehille maksetaan perinnän onnistumisesta perimispalkkiota ja kihlakunnanvoudeille toimituspalkkioita ulosmitatun omaisuuden myynnistä ja osamaksukauppalain mukaisista tilitystoimituksista. Kannustava palkkaus on ollut omiaan edistämään ulosottotoimen hyvää tuloksellisuutta. Kihlakunnanulosottomiesten palkkauksesta perimispalkkiot muodostavat keskimäärin 30 prosenttia. Perimispalkkiot ja toimenpidepalkkiot maksetaan valtion varoista palkan osana”.

1.2.2016 päivätyn palkkataulukon mukaan ulosottomiehen tehtäväkohtainen lähtöpalkka on 4670,67 euroa ja ylimmässä seitsemännessä palkkaluokassa 6928,47 euroa. Tähän tulee henkilö-kohtaista palkan osuutta 38 %:iin asti 20 portaisen suoritustasotaulukon (ulosoton määrän) mukaan. Lisäksi kokemusvuosien mukaan tulee 5 % (8 vuotta), 10 % (15 vuotta) tai 15 % (25 vuotta). Tästä voi laskea että seitsemännessä palkkaluokassa 38 %:n suorituslisillä ja 25 vuoden kokemuksella palkka on 11 290 euroa 15 senttiä ja vuodessa noin 140 000 euroa ja työnantajan sosiaaliturvamaksuineen noin 180 000 euroa. Luvut ovat hieman suuremmat nykyisellään palkan korotusten takia. Tästä voi päätellä että Juhani Toukolan esittämä luku keskipalkaksi vähän yli 5000 euroa on alakanttiin, kun pohjapalkkakin on 4670,67 euroa ja suoritusosa on keskimääräin Toukolankin mukaan kolmannes. Oikeampi luku keskipalkaksi on tällä perusteella 6 000 – 7000 euro. Valtakunnanvoudin viraston olisi tarpeen laskea ja kertoa keskipalkkaluku. Voudit saavat palkan lisää tilitysten ja pakkohuutokauppojen perusteella, joihin sisältyy myös erillinen provisio.
Ulosoton asiamäärät kasvoivat viime vuonna Julkaistu 22.3.2019 • Ulosottoon saapui vuonna 2018 noin 3,4 miljoonaa asiaa, mikä on noin 2,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Eri velallisia ulosotossa oli vuonna 2018 noin 577 000, lisäystä edellisvuoteen oli 3,4 prosenttia. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli valtaosa, noin 519 000, ja yrityksiä ja yhteisöjä noin 58 000. • Ulosoton perintätulos oli vuonna 2018 yhteensä yli 1,1 miljardia euroa. Vuoteen 2017 verrattuna perintätulos kasvoi lähes viisi prosenttia. Perintätuloksesta kertyi valtiolle veroina ja muina julkisina maksuina yli 400 miljoonaa euroa. Loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi velallisilta ja velkojilta perittiin valtiolle ulosottolaitoksen käyttömaksuina ulosottomaksuja yli 80 miljoonaa euroa. • Yksityisoikeudellisten saatavien osuus ulosottoasioista on kasvanut selkeästi. • "Tämä johtuu kulutusluottojen ja pikalainojen yleistymisestä, mikä näkyy myös käräjäoikeuksissa riidattomien velkomusasioiden määrän jyrkkänä kasvuna. Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt ovat lisääntyneet", arvioi valtakunnanvouti Juhani Touko

Valtiovarainministerissä on kuitenkin ainakin yksi mustapiste, joka mädättää vakavalla tavalla koko laitoksen, ja mikä pahinta, valtiovarainministeri Petteri Orpon tieten. Kyse on ministeriön suostumuksella ja hyväksymänä harjoitettavasta Euroopan ihmisoikeussopimuksen kidutuspykälän vastaisesta toiminnasta.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa kielletään kiduttaminen, halventava ja epäinhimillinen kohtelu. Tapauksessa M.C. ja A.C. vs. Romania Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 3 artiklan osalta seuraavaa:
Treatment has been held by the Court to be “degrading” ‒ and thus to fall within the scope of the prohibition set out in Article 3 of the Convention ‒ if it causes in its victim feelings of fear, anguish and inferiority (see, for example, Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, § 167, Series A no. 25, and Stanev v. Bulgaria [GC], no. 36760/06, § 203, ECHR 2012), if it humiliates or debases an individual (humiliation in the victim’s own eyes, see Raninen v. Finland, 16 December 1997, § 32, Reports 1997 VIII, and/or in other people’s eyes, see Gutsanovi v. Bulgaria, no. 34529/10, § 136, ECHR 2013 (extracts)), whether or not that was the aim (see Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 120, ECHR 2000 IV), if it breaks the person’s physical or moral resistance or drives him or her to act against his or her will or conscience (see Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, § 68, ECHR 2006 IX), or if it shows a lack of respect for, or diminishes, human dignity(see Svinarenko and Slyadnev v. Russia [GC], nos. 32541/08 and 43441/08, §§ 118 and 138, 17 July 2014).”[1] (alleviivaukset tässä)
Tuoreessa erästä Arsenalin uhria koskevassa lääkärintodistuksessa todetaan:
X:n vaikea-asteiset ja työkyvyttömyyttä aiheuttavat psyykkiset oireet johtuvat häneen kohdistuneesta pitkäaikaisesta, jopa järjestelmälliseksi luonnehdittavasta institutionaalisesta kiusaamisesta, jonka suorittajina ovat omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal ja sen hallitsemat konkurssipesät… henkinen pahoinpitely. Pahoinpitely on aiheuttanut x:lle merkittävää psyykkistä kärsimystä ja toimintakyvyn alentumisen sekä hoidontarpeen.”
Tämän lääkärin lausunnon mukaan Arsenalin ja eräitten sen hallitsemien konkurssipesien toiminta täyttää Euroopan ihmisoikeussopimuksen kidutusartiklan loukkaamisen, siis Arsenalin asiakas on Suomessa joutunut ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan vastaisen menettelyn kohteeksi.
Kyse on ”institutionaalisesta kiusaamisesta, siis valtion varoin toteutettavasta pahantekemisestä, jolla tuhotaan ihmisen psyyke. Minun mielestäni kyse on rikollisesta toiminnasta, jossa ei kunnioiteta ihmisten perustuslaissa taattua oikeutta elää ihmisarvoista elämää.
Arsenal perustelee tätä samalla tavalla kuin natsit aikanaan, me vain toteutamme laillisia oikeuksiamme. Laillisten oikeuksien toteuttaminen ei voi lallisesti tapahtua loukkaamalla toisen perustuslaissa taattuja oikeuksia. Velkoja ei voi periä ja kiusata ihmisiä tavalla, joka tekee ihmisen elämästä liian raskasta. Velkojan oikeus ei voita oikeutta elämään.
Mitä tähän sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo. Hän tietää tämän ihmisen tilanteen, hän ei välitä. Hän sallii kidutuksen jatkuvan. Meillä on kohta pääministerinä henkilö, joka hyväksyy kidutuspykälän vastaisen toiminnan ministeriönsä hallinnonalalla.
Jos Petteri Orpon ja hänen himlereittensä toimintaan sovellettaisiin samaa lakia kuin Kittilässä, koko porukka olisi syytteessä virka-aseman väärinkäytöstä. Nähtäväksi jää miten vastuu toteutuu, kykeneekö poliittinen valta estämään asian selvittämisen.
Niin tai näin, vastuu tutkitaan tuomioistuimessa.

Kidutusministeriö

Kalajoki

Pelastuslaitos lähti ilmoitetun keskisuuren rakennuspalon paikalle useamman yksikön voimin Kalajoella. Palohälytys osoittautui paikan päällä vääräksi.
Roskien poltto aiheutti Kalajoella palokunnalle aiheettoman hälytyksen – pe­las­tus­lai­tok­sen mukaan kyse toistuvista ilmoituksista

Alueuutiset

Kokkolan syväsatama, Porin satama, Rauman satama, Oulun satama ja Kaskisten satama hakevat EU:n rahoitustukea yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Rahoitus käytettäisiin satamayhteyksien kehittämiseen, liikenteen pullonkaulojen poistamiseen, tavaraliikenteen tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa –ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) viidelle eri hankkeelle. Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 4.4.2019.Kokkolan syväsataman kuljetuksia on tarkoitus tehostaa ja hankkeeseen kuuluu muun muassa laiturin pidentäminen. Kaskisten sataman laituri puolestaan muutettaisiin digitalisoiduksi konttiliikennelaituriksi. Tämä mahdollistaisi hakemuksen mukaan metsäteollisuuden suoremmat merikuljetukset Kaskisista.Viisi satamaa hakee EU:n rahoitustukea 10,3 miljoonaan euroa – Kokkolan syväsataman kuljetuksia halutaan tehostaa ja laituria pidentää

Kotimaan uutiset

Kalevan puo­lue­kan­na­tus­mit­taus: Keskustaa uhkaa raju pudotus vahvalla kan­na­tusa­lu­eel­laan – Oulun vaalipiirissä menetys olisi 25 000 äänestäjää
Erkin kommentti:Kalevan puoluekannatusmittaus on päätynyt samaan lukuun keskustan kannatuksessa mitä minä olen jo melekin kaksi kuukautta käyttänyt vaaliennusteesani. Olen tyytyväinen siihen, että minulla on todellisuuden taju asioista talella. Oma ennusteeni 22.2.2019
Vaaliennusteeni eduskuntavaaleihin 2019 Oulun vaalipiirin osalta (mutu-tuntumalta)
ennusteeni, vaalitulos 2015

Keskusta 5-6, 9
PS 4-5, 3
SDP 1-2 , 1
Vasemmisto 2, 2
Kokoomus 2 , 2
Vihreät 1-2 , 1

ILTA-SANOMIEN suuri vaalirahaselvitys paljastaa, että eduskunta- ja kuntavaaleissa on kuluvalla vuosikymmenellä jaettu yksilöityjä vaalirahoitustukia yhteensä yli viidellä miljoonalla eurolla. Valtaosa rahoituksesta, yli 3,4 miljoonaa, on peräisin erilaisilta yhteisötukijoilta, loput yritys- ja yksityislahjoittajilta.
Katso, kuka antoi rahaa sinun kansanedustajallesi – IS:n jättiselvitys vaalitukien saajista

Tuore raportti paljastaa Vallila Interiorin toiminnasta vastuullisuuspuutteita Intiassa. Vallilan pääomistaja on Sipilän hallituksen liikenne- ja viestintäministerinä toiminut Anne Berner. Berner on perheyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Sisustusyhtiö on ollut Bernerille tuottoisa bisnes. Toissa vuonna hän tienasi ansio- ja pääomatuloja 635 000 euroa mutta sitä pari vuotta aiemmin peräti 1,5 miljoonaa.Yhtiö teki vuonna 2017 38 miljoonan liikevaihdollaan liki miljoonan voiton. Anne Bernerin yhtiö tekee miljoonatulosta: Sen hikipajat Intiassa eivät maksa edes minimipalkkaa

Suojelupoliisille on tuttu ilmiö Ilta-Sanomien kuvaus Suomessa vaikuttavista radikaaleista islamistiverkostoista ja niissä vaikuttavista avainaktivisteista.

IS kertoi viikonloppuna, miten Itä-Helsingissä vaikuttaa radikaalin islamin tulkintaa noudattava verkosto. Keskeisessä roolissa on muslimiksi kääntynyt kantasuomalainen nainen Fatima (nimi muutettu). Verkostot ovat harjoittaneet muun muassa värväystoimintaa. Suomesta on lähdetty Syyriaan, ääri-islamistisen Isis-järjestön hallitsemalle alueelle. Supo: Suomessa useita radikaaleja islamistisia verkostoja – ”Osa ryhmistä on hyvin järjestelmällisiä”

Ylen ilmastokysely: Suomalaiset haluavat polttoaineveroihin vain vähäisiä korotuksia – “Ei tämä ihan täystyrmäys ollut”
Erkin kommentti: Suomalaiset eivät ole kiinnostuneet ilmastovouhotuksesta. Suomalaisten hiilidioksidipäästöt ovat noin yksi promille koko maailman hiilidioksidipäästäistä. Se on saman suuruinen kuin kana kusi valtameressä.

Ulkomaan uutiset

SOTILASLIITTO Naton 70-vuotispäivät eivät sujuneet keskiviikkona suunnitelmien mukaan. Juhlat pilasi sen oma jäsenmaa Turkki, joka ilmoitti ostavansa ohjusjärjestelmän Venäjältä.Ilmoituksen jälkeen sotilasliiton oli turha teeskennellä yhtenäisyyttä Venäjän häiriköintiä vastaan.S-400-(ohjus)kauppa on jo tehty emmekä vetäydy siitä”, Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu sanoi.
Turkki pilasi Naton synttärit: ilmoitti ostavansa ohjusjärjestelmän Venäjältä

Talosuuutiset

Valmet Automotiven mukaan kasvun taustalla oli Uudenkaupungin autotehtaan ennätystasolle noussut henkilöautovalmistus. Tehtaalla valmistettiin viime vuonna 110 000 autoa. Uudenkaupungin autotehtaan liikevaihto kasvoi viidenneksellä – taustalla autojen tuotantoennätys

HKScan vähentää työvoimastaan 74 työntekijää. Vähennykset koskevat vakituisia ja määräaikaisia työsuhteita. Osa vähennyksistä toteutetaan eläkejärjestelyin. Alun perin henkilöstövähennyksen enimmäismäärän arvioitiin olevan jopa 220.Tuotannon työntekijät olivat neuvottelujen ulkopuolella.
HK:n yt-neuvottelut päätökseen: 74 lähtee Suomesta

Urheilu-uutiset

Kärpät voitti HIFK:n ensimmäisessä välieräottelussa maalein 3-2. Ratkaisu syntyi vasta jatkoerässä, jossa Tino Metsävainio iski oululaisten voittomaalin Teemu Kivihalmeen syötöstä. Kärpät johtaa välieräsarjaa otteluvoitoin 1-0. Kärpille ensimmäinen finaalikiinnitys - Tino Metsävainio iski jatkoeräratkaisun ja räjäytti Raksilan

Maailmalla tapahtuu

Kaikissa ryöstöissä ja vapaudenriistoissa oli mukana vuonna 1996 syntynyt Ifaa Gurmu Gada. Hän sai seitsemän vuoden ja kahden kuukauden vankeustuomion.Viikon mittainen törkeä rikosputki: miehet sitoivat ja ryöstivät treffi-ilmoituksilla saalistamiaan uhreja

Intian parlamenttivaaleissa on 900 miljoonaa äänioikeutettua. Äänestyspaikkoja vaaleissa on noin miljoona.Vaalit ovat maailmanhistorian suurimmat, sillä Intian edellisissä parlamenttivaaleissa viisi vuotta sitten äänioikeutettuja oli 830 miljoonaa eli 70 miljoonaa vähemmän.Tuolloin äänestämässä kävi 550 miljoonaa ihmistä ja äänestysprosentti oli 66.
Maailman suurimmat vaalit alkavat viikon päästä – Intian parlamenttivaaleissa kaikki on suurta: 900 miljoonaa äänioikeutettua, miljoona äänestyspaikkaa

Yle Areena

Valtiovarainministeriö ennustaa hidasta kasvua: Lihavat vuodet taloudessa takana – Katso video
Erkin kommentti: Valtionvarainministeriön ennuste on väärä, sillä Suomen taloudessa tarvitaan selkeä suunnanmuutos. On tehtävä leikkauksia yritystukiin, verotukiin, on estettävä veroparatiisien käyttö, on estettävä veronkierto, on ryhdytävä noudattamaan maahanmuutossa kansainvälisiä sopimuksia ja EY-tuomioistuimen päätöksiä. Valtionvarainministeriön ennuste on jatke tähän asti harjoitetulle politiikalle. Nyt on tehtävä suunnan muutos.

Youtube

Puolueeton Yle

Halla-Ahon haastattelu Ylellä

Yle Kioski viritti vaalikoneensa tahallaan suosimaan vihervasemmistoa

Asiantuntijat suu mutrussa Jussi Halla-ahon vaalitentin vuoksi (28.3.2019)

Orpo, Sipilä ja Terho esittää: Arvopohja

Thug life sipilä jos jos jos

Sipilän erikoishaastattelu. Pena sen keksi ihan viime metreillä.

Mielipiteet

Palautetaan seniorien rahat! Lipposen hallitus vei 1990-luvulla vanhusten rahat
Vaalitoreilla siitä puhutaan. Jokainen seniorikansalainen haluaa tietää siitä: taitetun indeksin palauttamisesta. Normaaliin palaamisesta. Paavo Lipposen demarivetoinen hallitus kepposteli sen vuonna 1995 ja tempun taustalla oli hysteria ”eläkepommista” – jota ei sitten tullutkaan.Ensimmäisen kerran se otettiin käyttöön vuoden 1996 alusta voimaan tulleen työeläkeuudistuksen yhteydessä. Tällöin laskentatavan piiriin otettiin 65 vuotta täyttäneet.
Toisessa vaiheessa taitettu indeksi tuli koskemaan myös alle 65-vuotiaita. Tämä tapahtui vuoden 2005 alussa voimaan tulleen työeläkeuudistuksen yhteydessä.Sen perusteella voi sanoa, että eläkeläisillä on noin 30% huonompi eläke kuin voisi olla. Rahat lilluvat rahastossa, jossa on nyt noin 200 miljardia.Totean vain sen saman mitä vanha kansa puhuu varastetusta tavarasta – se on palautettava omistajalleen.Palautetaan seniorien rahat! Lipposen hallitus vei 1990-luvulla vanhusten rahat

Kotimaan matkailu

Rantojen ja puuhuviloiden Hanko

Yyteri ja Reposaari – retkellä Porista

Kalajoen hiekkasärkät – Suomen kuuluisin rantakohde

Ulkomaan matkailu

Amsterdam, Netherlands: Rijksmuseum

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM, May 2017 | 4K-UHD |

Amsterdam Top 10 Things to See & Do

Musiikki

The Beatles - She Loves You [Come To Town, ABC Cinema, Manchester, United Kingdom]

All My Loving (Live At The Festival Hall in Melbourne) - The Beatles

The Beatles - Twist And Shout [Come To Town, ABC Cinema, Manchester, United Kingdom]

Loppukevennykset

MTV3 Kymmenen Uutiset loppukevennys - Suomen ensimmäinen FRONTFLIP

MTV3 Uutiset - Loppukevennys moka

Nevada - MTV3 uutiset -flirttailua uutisissa


Aivan aluksi...

Kuntoilu

The Most Effective Squat Challenge: 100 Rep Fitness Blender Squat Challenge

How to do a Perfect Squat

Beginners Squat Guide (The Basic Squat)

Liikunta ja terveys

Verenpaine 142 / 91, pulssi 60 , Paino 104,0 kg. Jumppa 60 /1770 min, kuntosali 0/ 1750 min, kävely 2/329 km , uinti 500/3300 m, pyöräily 6/43 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti