lauantai 22. toukokuuta 2021

SU 23.05.2021 Onko Suomi oikeusvaltio – odotan Rovaniemen hovioikeuden päätöstä!

 

Perustuslaki 21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Kaikki vianomaistahot toimivat rikollisesti asiassani. Ensin käräjätuomari Sarianne Ervasti esti minulta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja laiminlöi virkavelvollisuutensa. Sitten hän teki minusta rikosilmoituksen peitelläkseen omaa toimintaansa.

Virkakunta yhdessä alkoivat suojelemaan käräjätuomari Sarianne Ervastin toimintaa. Esteellinen poliisi Hannu Mensonen ryhtyi tutkinnanjohtajaksi ja tutkijana toimi poliisi Pekka Niskakangas joka suoritti rikostutkinnan esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastaisesti. Kuulustelija Joel Mäntyrinne ilmoitti minulle etukäteen että kuulustelukysymykset ja -vastaukset on etukäteen tehty valmiiksi. En saanut kuulusteluissa esittää mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen laitettiin maininta että annan asiassa loppulausunnot. Tein loppulausunnot ja lähetin todistusaineistot postitse ja sähköpostilla tutkijalla ja tutkinnanjohtajalle.

Syyteharkinnassa näitä ei kuitenkaan ole huomioitu, koska syyllinen oli valittu etukäteen. Syyteharkinta oli tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella. Kaiken huippu oli se, että käräjätuomari jätti todistajani oikeuskäsittelyyn kutsumatta eikä ottanut asiaan kuuluvana jättämääni todistusaineistoa huomioon asian käsittelyssä. En saanut vapaasti kuulustella todistajaani esiintynyttä vastapuoltani eli käräjätuomari Sarianne Ervastia. Menettely oli Euroopan ihmisoikeusopimuksen kuuden ja kolmannen artiklan vastaista. Siis koko virkakunta toimi rikollisesti.

En ymmärrä miksi Rovaniemen hovioikeudella on niin vaikea tehdä päätöstä asiassa.


Todistajani todistaa, että käräjätuomari Sarianne Ervasti oli tietoinen siitä, että todistusaineisto asiassa oli väärin tulostettu ja Ylivieskan toimipisteestä aineisto oli hankittamatta. Käräjätuomari esti oikeudenmukaisen oieudenkäynnin. Häntäon syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä.

Kun käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikokseksi epäiltävästä toiminnasta kiinni niin hän teki rikosilmoituksen Erkki Ahosta. Viranomaiset ryhtyivät suojelemaan käräjätuomari Sarianne Ervastia. Esteellinen tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen ryhtyii tutknnanjohtajaksi ja tutkijana toimi Raahen poliisi Pekka Niskakangas, joka toimi esitutkintalain, poliisilain, perusutslain ja iihmisoikeussopimusten vastaisesti, Kuulustelut suoritti poliisi Joel Mäntyrinne, joka ilmoitti etukäteen, että kuulustelussa kysymyksdet ja vastaukset on tehty valmiiksi. Siksi otin kuulustelutodistajan mukaan joka todistaa, että kuulustelu tehtiin tarkoituksella väärin. Minä en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseeni lisättiin lause, että saan antaa loppullausunnot asiassa. Rikostukinnassa ei kutitenkaan otettu huomioon loppulausuntojani eikä mitään todistusaineistoja mitä olin rikostutkintaan lähettänyt. Tämän virheellisen rikostutkinnan perusteella aluesyyttäjä Juha Karikoski teki syytehakrinnan. Todella tärkeää toimintaa.

Oikeudenkäyntiin käräjätuomari jätti todistajani kutsumatta. Hän ei myöskään ottanut asiaan kuuluvana mitään todstusaineistoa vastaan eikä myöskään antanut vapaasti kuulustella todisajana esiintynyttä vastapuoltani eli käräjätuoamri Sarianne Ervastia. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden ja kolmannen artiklan vastainen menettely. Minulla oli oikeudenkäynnissä todistaja mukana mutta hän ei saanut todistaa.

TI 04.05.2021 Totuus on tämä

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ti-04052021-totuus-on-tama.html

Poliisit kieltäytyvät vastaamasta kysymyksiini.

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html

Kaikki johtuu valtiopetoksesta. Aikanaan tasavallan presidentti päätti pelastaa Suomen pankin ja puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa nsi. Koiviston konklaavissa. Pankeille annettiin suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä eli pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa.

Salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA


Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi

Salaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia sopivat tiettyjen alojen yritysten markkinoilta poistamisesta. Yritykset tuhottiin ja pankit pelastettiin. Yrityksiä tuhottiin n. 60 000 . Yritysten omaisuudella ja takaajien omaisuudella parannettiin pankkien tulosta.


100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html

Jälkien peittelemiseksi roskapankki Arsenalin saatavat myytiin ulkomaille toisen valtionvarainministerin Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla vaikka Arsenalilla oli oma toimiva johto. Ensimmäisenä valtionvarainministerinä toimi Sauli Niinistö. Kun tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä, niin vain yhdessä pankki on hävinnyt. Käytäntö on osoittanut, että rikollisille on annettu syytesuoja.

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzISalaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa oli sovittu toimialarationalisointi, jossa päätettiin teityiltä aloilta yritysten poistaminen markkinoilta. SSP-sopimus oli Esko Ahon hallituksen ja 4 ostajapankin vällinen sopimus. Ns. Koiviston konklaavissa sovittiin tasavallan presidentti Koiviston johdolla, pankit pelastetaan ja annetaan pankeille suosituimmuusaseman oikeudenkäynneissä. Suomessa poistettiin markkinoilta 60 000 yritystä pankkien vakavaraisuuden parantamiseksi.

Kera Oy oli päättänyt poistaa PR-talot markkinoilta ja käytti poistamisessa saattohoitajia ja viranomaisten rikollista toimintaa. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n ( myöhemmin PR-Teollisuus Oy) kauppasopimuksissa myyjä eli Kera Oy tiesi, että perustettava yritys poistetaan markkinoilta Kera Oy:n saattohoitajien ja viranomaisten rikollisella toiminnalla.

Kauppasopimuksissa tehtiin 63 miljoonaan törkeä petos. Kaupanvahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka toimi kaikissa kauppasopimuksissa käydyissä oikeudenkäynneissä esteellisenä syyttäjänä ja oikeuslaitos salli näin tapahtuvan. Kaupanvahvistus oli maakaaten ja kauppakaaren vastainen ja myyjät myivät toisen omaisuutta omanaan. He toimivat konkurssisäännön vastaisesti koska väliaikaiset konkurssipesän hoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta.


Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy eli Suomen valtio oli päättänyt poistaa PR-Teeollisuus Oy:n markknoilta. Tämän saman asian voinn todistaa minäkin kun oli samassa PR-Teollisuus Oy:n hallituksen kokouksessa, jossa kansaanedustaja Markku Koski asian kertoi. Markku Koski oli silloin PR-Teolliisuus Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Seppo Arponen

Kera Oy:ssä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ns.ruumiinpesurhmä, jota veti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. Ruumiinpesuryhmän tehtävänä oli poistaa markkinoilta Kera Oy:n rahoittamia yrityksiä uhkaavat kilpailijat. Kera Oy käytti toiminnassaan saattohoitajia, joiden tehtävänä oli ajaa yritykset konkurssiin. PR-Teollisuudessa Kera Oy:n saattohoittajia olivat Jouni Remes ja Stig Weckström, jotka PR-Teolllisuus Oy:n hallitus erotti.
Kaupanvahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on toiminut kaikissa sopimuksista käydyissa oikeudenkäynneissä esteellisenä syyttäjänä. Esteellisyys on virkarikos. Kauppasopimuksessa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinitykset ja ilmoitettiinn keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli 63 miljoonaa.


Syyttäjä Sulo Heiskarin rooli rikoksissa on keskeinen.

Konkurssisäännän mukaan väliaikaiset pesänhoitajat eivät aa myydä kiinteää omaisuutta, mutta kaupanvahvistaja Sulo Heiskari vahvisti kaupan, jossa väliaikaiset pesänhoitajat myivät toisen omaisuutta omanaan maakaaren ja kauppakaaren vsstaisesti. Lisäksi kauppa sisälsi 63 miljoonan petoksen.


Kaupanvahvistajan eli Sulo Heiskarin kutsuma todistaja todistaa ettei hän ollut paikalla kun kaupat vahvistettin.
Kauppakirjan allekirjoittaja todistaa ettei hän ole koskaan kaupanvahvistajaa nähnytkään.

Kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset

Keskeneräinen tilauskanta ilmoitettiin 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tehdyt kaupat ja samalla purkautuivat takaukset, koska pääsopimukset purettaessa liitännäiset eivät voi jäädä voimaan.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä hak PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkurssiasiassa käräjäoikeudelle antoi väärän lausuman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Varatuomari Paavo M. Peräjä tunnustaa tekonsa,

Ylivieskan käräjäoikeus teki PT-Teollisuus Oy:n konkurssipääröksen väärillä tiedoilla eikä tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjän toimivaltuuksia.

Asiassa asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä Vaasan hovioikeudelle väärästä konkurssipäätöksessä, Siksi väärä konkurssipäätös jäi voimaan. Korkein oikeus ei ole purkanaut väärää konkurssipäätöstä ja rikolliset ovat käyttäneet tätä väärää konkurssipäätöstä hyväkseen uusien väärien päätösten aikaansaamiseen. Tätä on jatkunut nyt 26 vuotta.

Poliisi ei tutki , syyttäjä ei syytä , oikeus ei ota kästeltäväkseen ja laillisuusvalvontaa ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Tämä on oikeusvaltio Suomi.


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kauppasopimukset. Tällöin takaukset raukesivat.


PR-Teollisuus Oy:n konkurssi haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin koska kaupat oli purettu


ja lisäksi takaukset oli maksettu. Joten konkurssipesällä ei ollut mitään saatavaa PR-Teollisuus Oy:ltä, vaan se oli velkaa PR-Teollisuus Oy:ltä.


Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylvieskan käräjäoikeudelle konkurssiasiassa väärän lausuman takaajien tietämättä ja ilmanvaltakirjoja ja toimenksiantoja. Tässä hän tunnustaa asian Oulun KRP:lle.


Koska PR-Teolliisuus Oy:n konkurssi oli laiton, niin annoimme valtakirjat asianajaja Asko Keräselle valituksen tekemistä varten Vaasan hovoikeudelle.

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä ja siksi PR-Teollisuus Oy:n konkurssi päätös jäi voimaan eikä korkein oikeus pura väärää konkurssipäätöstä.
Tämän jälkeen rikolliset ovat käynnistäneet AHOJAHDIN Erkki Aho kohtaan. Tätä on jatkunut nyt 26 vuotta. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä. Erkki Aho on joutunut nyt 26 vuotta kestäneen kidutusrikoksen kohteeksi.


Keskeinen rooli rikollisessa toiminnassa oli asianajaja Hannu Maskosella joka teki asioissa oman ratkaisunsa putoamalla parvekkeelta ulkomailllla.

Pankit pelastettiin siten, että pankeille annettiin suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä eli pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. Rikollisille on annettu syytesuoja. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

U20/4572

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/03/u204572.html


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html


04.11.2019 Suomi ei noudata EU:n perusperiaatteita eli oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeussopimuksia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/04112019-suomi-ei-noudata-eun.html


Vastaus tiedoksiantoon

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/10/from-erkki-aho-sent-monday-october-21.html


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html

Pankkikriisi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Terve Juha!

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html

KE 12.05.2021 Sovintoesitys Suomen valtiolle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ke-12052021-sovintoesitys-suomen.html

Kalajoki


Tilannepäivitys 22.5.2021.

https://kalajoki.fi/koronatilanne-22-5-2021/

Kalajoella on todettu tänään kolme uutta koronatartuntaa. Tartunnat liittyvät aiempiin tartuntoihin ja kaikki tartunnan saaneet ovat olleet edeltävästi altistuskaranteenissa. Uusia altistumisia ei ole syntynyt.

Kaarnakodin asukkaiden näytteet ovat olleet negatiivisia. Osa henkilökunnan näytevastauksista puuttuu vielä. Jo vastatut näytteet ovat olleet negatiivisia. Asukkaista ja henkilökunnasta otetaan kontrollinäytteet vielä ensi viikolla. Varotoimenpiteet jatkuvat edelleen.  Kaarnakodin ja Mainingin vierailukielto on voimassa 4.6.2021 saakka.

Mikäli olet vieraillut Kaarnakodissa 17.-19.5.2021 välisenä aikana, tarkkaile vointiasi ja hakeudu koronatestiin vähäisistäkin oireista.

Olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että kasvomaskeja käytetään aiempaa vähemmän kaupoissa ja muualla asioidessa. Maskia tarvitaan vielä – ja varsinkin juuri nyt, kun tilanne on edelleen veitsenterällä. Toivomme, että työnantajat muistuttaisivat asiasta erityisesti asiakaspalvelussa työskenteleviä työntekijöitään. Kasvomaskin käyttäminen on työsuojelullinen toimenpide.

 • Käytä maskia – tee se paitsi itsesi, myös muiden vuoksi. Saatat tietämättäsi tartuttaa muita.

 • Käytä käsidesiä kaupoissa ym. aina kun sitä on saatavilla.

 • Muista turvavälit.

Urheilu-uutiset


Highlights: NORWAY vs GERMANY | 2021

https://www.youtube.com/watch?v=dl1dU7yCfWk


Highlights: DENMARK vs SWEDEN | 2021

https://www.youtube.com/watch?v=CfTL-po_VfQ&list=RDCMUCtmgna7qB0oQF2oOcVgndbw&index=2


Highlights: FINLAND vs USA | 2021

https://www.youtube.com/watch?v=LScRNPjy4Ww


Highlights: CZECH REPUBLIC vs SWITZERLAND | 2021

https://www.youtube.com/watch?v=g99-6O8oD4Q

MM-JÄÄKIEKKO, RIIKA 22.05.

LOHKO A

Tanska - Ruotsi 4-3 (0-0,3-2,1-1)

Britannia - Venäjä 1-7 (1-4,0-1,0-2)

Tshekki - Sveitsi 2-5 (1-1,0-2,1-2)

LOHKO B

Norja - Saksa 1-5 (0-1,1-3,0-1)

Suomi - USA 2-1 (0-0,2-1,0-0)

vl

Latvia - Kazakstan 2-3 (0-0,1-1,1-1)


Venäjä 2 2 0 0 0 11- 4 6

Slovakia 1 1 0 0 0 5- 2 3

Sveitsi 1 1 0 0 0 5- 2 3

Tanska 1 1 0 0 0 4- 3 3

Ruotsi 1 0 0 0 1 3- 4 0

V-Venäjä 1 0 0 0 1 2- 5 0

Britannia 1 0 0 0 1 1- 7 0

Tshekki 2 0 0 0 2 5- 9 0

LOHKO B

Saksa 2 2 0 0 0 14- 5 6

Latvia 2 1 0 1 0 4- 3 4

Suomi 1 1 0 0 0 2- 1 3

Kazakstan 1 0 1 0 0 3- 2 2

USA 1 0 0 0 1 1- 2 0

Kanada 1 0 0 0 1 0- 2 0

Norja 1 0 0 0 1 1- 5 0

Italia 1 0 0 0 1 4- 9 0


MM-JÄÄKIEKKO, RIIKA LEIJONAT

La 22.5. Suomi - USA 2-1

Su 23.5. Suomi - Kazakstan 16.15

Ti 25.5. Suomi - Norja 20.15

To 27.5. Suomi - Italia 20.15

La 29.5. Suomi - Saksa 20.15

Su 30.5. Suomi - Latvia 20.15

Ti 1.6. Suomi - Kanada 12.15

Perjantai 21.5.
  Venäjä  - Tshekki  (A)  4-3
  Saksa   - Italia   (B)  9-4
  V-Venäjä - Slovakia  (A)  2-5
  Kanada  - Latvia   (B)  0-2

  Lauantai 22.5.
  Tanska  - Ruotsi   (A)  4-3
  Norja   - Saksa   (B)  1-5
  Britannia - Venäjä   (A)  1-7
  Suomi   - USA    (B)  2-1
  Tshekki  - Sveitsi  (A)  2-5
  Latvia  - Kazakstan (B)  2-3 vl

  Sunnuntai 23.5.
  Britannia - Slovakia  (A) 12.15
  Norja   - Italia   (B) 12.15
  Ruotsi  - V-Venäjä  (A) 16.15
  Kazakstan - Suomi   (B) 16.15
  Tanska  - Sveitsi  (A) 20.15
  Kanada  - USA    (B) 20.15

Maanantai 24.5.

Slovakia - Venäjä (A) 16.15

Latvia - Italia (B) 16.15

Tshekki - V-Venäjä (A) 20.15

Saksa - Kanada (B) 20.15

Tiistai 25.5.

Britannia - Tanska (A) 16.15

USA - Kazakstan (B) 16.15

Sveitsi - Ruotsi (A) 20.15

Suomi - Norja (B) 20.15

Keskiviikko 26.5.

Venäjä - Tanska (A) 16.15

Kazakstan - Saksa (B) 16.15

V-Venäjä - Britannia (A) 20.15

Kanada - Norja (B) 20.15


Italia voitti Euroviisut

Italia voittanut tämän vuoden Euroviisut. Voitto oli Italialle sen historian

toinen Euroviisuissa. Toiseksi Euroviisuissa sijoittui Ranska

ja kolmanneksi Sveitsi. Italian esityksestä vastasi Måneskin

-yhtye kappaleellaan Zitti e buoni.

Suomen Blind Channel tuli kuudenneksi, mikä on historian paras sijoitus Lordin voiton jälkeen.

Måneskin - Zitti E Buoni - Italy ?￰゚ヌᄍ - Grand Final - Eurovision 2021

https://www.youtube.com/watch?v=RVH5dn1cxAQ


Blind Channel - Dark Side - LIVE - Finland ?￰゚ヌᆴ - Second Semi-Final - Eurovision 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Aw6KnFIIa4I


Viisujen tulokset:

1. Italia

2. Ranska

3. Sveitsi

4. Islanti

5. Ukraina

6. SUOMI


7. Malta

8. Liettua

9. Venäjä

10. Kreikka

11. Bulgaria

12. Portugali

13. Moldovia

14. Ruotsi

15. Serbia

16. Kypros

17. Israel

18. Norja

19. Belgia

20. Azerbaijan

21. Albania

22. San Marino

23. Alankomaat

24. Espanja

25. Saksa

26. Iso-BritanniaEi kommentteja:

Lähetä kommentti