tiistai 11. toukokuuta 2021

KE 12.05.2021 Sovintoesitys Suomen valtiolle

 


Rovaniemen hovioikeuden presidentti, Oulun käräjäoikeuden laamanni , keskusrikospoliisi, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen


rovaniemi.ho@oikeus.fi, oulu.ko@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, oikeusministerio@om.fi


Sovintoehdotus Suomen valtiolle


Olen pyytänyt keskusrikospoliisia tutkimaan Rovaniemen hovioikeuden päätöksen R20/855 ja siihen johtaneen prosessin. Samalla tiedustelen miksi rikostutkinnat eivät ole edenneet, vaikka olen tehnyt asiasta useita rikostutkintapyyntöjä. Suojeleeko poliisi rikoksista epäiltyjä, vaikka todistusaineisto on kiistaton? Pidetäänkö oikeusvaltion kulisseja yllä rikollisin keinoin?


Minä olen joutunut kärsimään Suomen valtion 26 vuotta jatkuneesta kidutuksesta. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.Minä toimitin poliiseille, syyttäjälle ja oikeusasteille kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta muistitikulle talletettuna ja kirjallisena kopiona.


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkiryhmän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Kysymyksessä oli valtiopetoksen todistusaineisto, josta johtuu PR-talojen konkurssivyyhti ja minun kidutusrikokseni. Kidutusrikos on alkanut 30.6.1996 ja jatkunut tähän päivään, Valtiopetos ei vanhene koskaan,Ulosotto on voimassa ja pitää rikokset avoimena. Asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko 26 vuoden ajan joten ne eivät ole siitäkän syystä vanhentuneet ja valtiopetos pitää rikokset avoimena.


Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artikla

3 artikla

Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen

  5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

  6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

  7. artikla.Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

  8. artikla Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

EOS:n 6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Tämä minun tapaukseni varmasti täyttää kidutuksen eli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan ja 6 artiklan ja YK:n ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan tunnusmerkistön. Tämä johtuu siitä, että poliisi kieltäytyy tutkimasta ja oikeus käsittelemättä. Olen joutunut kärsimään viranomaisten toiminnasta valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimkykset.

Olen tehnyt rikostutkintapyynnön Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan päätöksen perusteella. Laamanni Savelan päätöksen mukaan asia on R-asia. Oulun tuntematon poliisi muutti rikostutkintapyynnön S-asiaksi ja määräsi tutkijaksi Kajaanin poliisi Tiina Sarparannan, joka teki asiassa tutkimattajättämispäätöksen ja palautti todistusaineistot mukaan luettuna kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa sekä salaiseksi julistettu SSP-sopimus,mikä oli tallennettu muistitikulle. Haastoin poliisi Tiina Sarparannan oikeuteen. Katson, että poliisi Sarparanta laiminlöi virkavelvollisuutensa ja käytti törkeästi virka-asemaan väärin kun jätti kidutuksen rikoksen tutkimatta. Samalla hän suojeli rikollisesti toimivia viranomaisia ja peitteli rikoksia.

Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määttä lähti suojelemaan rikollisesti toiminutta Kajaanin poliisia Tiina Sarparantaa. Asia olisi kuulunut käräjäoikeuden käsiteltäväksi, mutta Oulun käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä päätti suojella rikollisesti toimivia Oulun poliisia ja Kajaanin poliisia Tiina Sarparantaa. Käräjätuomari Jarkko Määttä jätti tilaamatta Ylivieskan toimipisteestä todistusaineistoni. Hän tunnustaa rikoksensa.

Tästä huolimatta Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen teki asiassa poliisien ja käräjätuomarin suojelupäätöksen. Koska kysymys on kidutusrikoksesta, niin tekoa voidaan pitää todella törkeäna. Kieltäydyin maksamasta 260 euron oikeudenkäyntimaksua, koska joka portaassa syyllistyttiin törkeänä pidettäviin virkarikoksiin. Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus määräsi määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen tekemään päätöksen oikeudenkäynti maksusta tietoisena siitä, että Rovaniemen hovioikeuden päätös on saatu aikaan törkeiden virkarikosten perusteella.


Olen tehnyt koko Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä R20/855 ja siihen johtaneista asioista tutkintapyyntöjä keskusrikospoliisille ja vaatinut kaikille ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta. Kysymys on vähintäänkin 2-12 vuoden vankeusrangaistusta kaikille rikoksiin syyllistynelle.


-------------------------------------------------------------------------------


Nyt käsitelyssä Rovaniemen hovioikeudessa on asia, jossa Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Sarianne Ervasti teki minusta rikosilmoituksen, kun kerroin blokissani totuuden asioista. Minä olin haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen koska katsoin, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat oli saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne olivat perintäkelvottomia. Koska olen ulosotossa niin minulla ei olen varaa monistaa asiakirjoja todistusaineistoksi oikeuteen. Siksi lähetin asiat sähköpostitse ja pyysin siirtämään Ylivieskan toimipisteessä olevan todistusaineiston asiaan todistusaineistoksi. Käräjätuomari Sarianne Ervasti oli tietoinen siitä, että sähköpostitse lähettämäni todistusaineisto oli väärin tulostettu ja Ylivieskan toimipisteestä siirrettäväksi pyydetty aineisto oli siirtämättä. Kävin nämä asiat Raahen käräjäoikeuden kansliassa läpi todistajani, kanslistin, käräjäsihteerin ja käräjätuomari Sarianne Ervastin kanssa. Tästä huolimatta käräjätuomari Sarianne Ervasti teki väärän päätöksen, jonka Rovaniemen hovioikeus siunasi väärällä päätöksellään.


Rikostutkintapyyntössa tutkinnanjohtajaksi määrätiin Raahen poliisi Hannu Mensonen, joka tunnustaa esteellisyytensä. Rikostutkinta asiassa tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Tutkijana asiassa toimi Raahen poliisi Pekka Niskakangas. Ns. kuulusteluun Kalajoen poliisiasemalle minut kutsui poliisi Joel Mäntyrinne, joka ilmoitti puhelimessa, että ksysymykset ja vastaukset asiassa on tehty etukäteen valmiiksi. Ihmettelin menettelyä ja siksi otin mukaan kuulusteluun kuulutelutodistajan. Minä en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukestomukseen pyynnöstän lisättiin, että annan loppulausunnot asiassa.

Toimitin poliiseille todistusaineistot asiassa ja loppulausunnot. Kaikki nämä oli jätetty syyteharkinnassa huomioonottamtta. Tietoisesti väärän syyteharkinnan teki aluesyyttäjä Juha Karikoski.


Rovaniemen hovioikeus määräsi Oulun käräjäoikeuden istuntoon käräjätuomariksi määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, joka jätti kaikki todistajani oikeudenkäyntiin kutsumatta. Hän ei myöskään ottanut todistusaineistoa vastaan minulta asiaan kuuluvava. Minä en myöskään saanut vapaasti kuulustella todistajana esiintynyttä Oulun käräjäoikeuden tuomaria Sarianne Ervastia enkä myöskään ulosottomiestä. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 3 artiklan vastainen. Siksi oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen. Poliisit ja syyttäjä syyllistyivät käräjätuoamri Sarianne Ervastin toiminnan suojeluun kidutusrikoksessa sekä muissa rikoksissa.

Nyt odotan Rovanimen hovioikeuden päätöstä ja kaikkien syytteiden hylkäämistä.

-------------------------------------------------------------------------------

Sen varalta, että Rovaniemen hovioikeus tekee asiassa toisen tietoisen väärän päätöksen, olen pyytänyt Oulun käräjäoikeutta käsittelemään ulosottoviranomaisille tekemäni laskun, koska ulosottoviranomaiset ovat kieltäytyneet maksamasta laskua.

Olen tehnyt laskun ulosottolaitokselle ja olen pyytänyt Oulun käräjäoikeutta ratkaisemaan asian.


SU 05.04.2021 Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.htmlLA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fiPR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.htmlOlen tehnyt laskun ulosottolaitokselle ja olen pyytänyt Oulun käräjäoikeutta ratkaisemaan asian.


SU 05.04.2021 Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.html


Oulun käräjäoikeus

oulu.ko@oikeus.fi


Haastehakemus


Kantaja

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Vastaajat

 1. Tuulikki Mylly
  Ulosottoylitarkastaja
  Ulosottolaitos, Pohjois-Suomen laajan täytäntöönpanon toimintayksikkö

Postiosoite: PL 1, 00067 Ulosottolaitos
Puh. 029 56 59935
s-posti: 
tuulikki.mylly@oikeus.fi

Henkilökohtaisesti tavattavissa ajanvarauksella

Ylivieskan toimipaikka, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska

Asia

Olen lähettänyt Ulosottolaitokselle laskun virheellisestä ulosotosta ja perustelut virheellisestä ulosotosta. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly on ilmoittanut, että hän hoitaa minun ulosottoasioitani.

Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja.

Omaisuuden suoja Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija.

Perustuslain etusija Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Katson, että minua ja yritystoimintaani koskevat ulosottoasiat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi tuon asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiat on selvitetty seuraavien linkkien avulla. Ulosottoviranomaiset kieltäyvät maksamasta laskua.


SU 07.03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


PE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-26032021-ulosottoylitarkastaja.html

Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta


Koska pystyn kiistattomasti todistamaan, että kidutusrikokseni on alkanut ulosottoviranomaisten toimesta 30.6.1996 ja se on jatkunut tähän päivään asti ja jatkuu edelleen.

Haasteen toinen osa kohdistuu kiduttajiini, jotka ovat laiminlyönneet virkavelvollisuutensa ja viranomaisiin eli ministereihin, jotka ovat hyväsksyneet kidutukseni ja laiminlyönneet velvollisuutensa oikeusturvani ja perusoikeuksieni takaamiseksi.


Kysymyksessä on


Vastaajat asiasaKatson, että kidutusrikokseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt, jotka on haastettava oikeuteen vastaamaan jurdisesti kidutusrikoksesta ja määrättävä heidät oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen asioista. Vaadin heille kidutusrikoksesta ja muista rikoksista Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta, 1. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

 2. Ulosottolaitoksen johtaja valtakunnanvouti Juhani Toukola

  Valtakunnanvoudin kanslia, PL 2 , 00067 Ulosottolaitos

 3. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 4. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 5. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti Käyntiosoite Snellmaninkatu 1, HELSINKI. Postiosoite PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO. Puhelin 0295 162 902 (kirjaamo) Sähköposti kirjaamo(at)okv.fi.

 6. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen Lintulahdenkuja 4
  00530 Helsinki 
  Puhelin
  029 562 0800 vaihde
  029 562 0810 kirjaamo
  029 562 0888 faksi

 7. Sisäministeri Maria Ohisalo Kirkkokatu 12, Helsinki Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 480 171 (vaihde), ohivalinta 0295...
  Faksi 09 160 44635 (kirjaamo)

 8. Pääministeri Sanna Marin Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
  Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto 
  Vaihde: 0295 16001
  Faksi: 09 1602 2165

 9. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen Puhelin: 09 4321 (eduskunnan vaihde)
  Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu

 10. Perustuslakivaliokunnan vt. puheenjohtaja ja entinen pääministeri Antti Rinne Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen EduskuntakatuHallituksen tehtävänä on valvoa, että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat Suomessa ja että virkamiehet noudatavat Suomen lakia ja ihmisoikeussopimuksia. Hallituksen tehtävänä on toimia niin, että Suomen virkamiehet toimivat oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Nyt näin ei ole tapahtunut.

Todistusaineistona sähköpostiviestini


Vaadin kaikille kidutuksestani Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta eli 12 vuoden vankeusrangaistusta.


Olen kuitenkin valmis sopimaan asiat Suomen valtion kanssa ja lopettamaan kaikki oikeustoimet, jos Suomen valtio korvaa minulle aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset. Luonnollisesti siihen liittyy ulosoton lopettaminen ja kaikki minua ja yritystoimintaani koskevien tuomioiden purkaminen.


Jos sopimusta ei synny 26.05.2021 mennessä, niin mennään Suomen lain ja Ihmisoikeussopimusten mukaisesti ja saatetaan todelliset syylliset oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen asiosta.


Kalajoki 12.05.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti