sunnuntai 4. kesäkuuta 2017

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset


Tässä se on. Salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen kopio. Sopimuksella pankeille annettiin vapaat kädet poistaa yrityksiä markkinoilta ja sekä realisoida yritysten vakuudet. Lisäksi pankit saivat laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin.

Pankit poistivat markkinoilta 48 000 elinkelpoista yritystä ja aiheuttivat 500 000 ihmisen työttömyyden ja 280 000 henkilön ylivelkaantumisen. Kaikki eivät tätä kärsimystä kestäneet sillä 11 500 ihmistä teki itsemurhan.


SSP-sopimuksessa Esko Ahon hallitus ja neljän pankin vastuulliset henkilöt sopivat toimialarationalisoinnista eli ylikapasiteetin poistosta. Pankeille annettiin lupa poistaa yrityksiä markkinoilta ja realisoida poistettavien yritysten omaisuus ja vakuudet. Lisäksi pankit saivat laittaa saatavansa hallituksen avoimeen pankkitukipiikkiin.
Sen jälkeen saatavat myytiin ulkomaille ja ulkomainen perintätoimisto peri saatavia jo kolmanteen kertaan velallisilta täydestä arvosta heidän kuolemaansa asti ja vielä senkin jälkeen kuolinpesältä.
Vakaan markan politiikka johti Suomen taloudelliseen katastrofiin. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 6.5.1992 oikeusjärjestelmän edustajia presidentinlinnaan kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niistä johtuvissa rikosasioissa. Kokouksessa puhetta johti silloinen Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen.

Pyysin tasavallan presidentti 
Tarja Haloselta tuon kokouksen pöytäkirjoja todistusaineistoksi oikeuskäsittelyyn. Vetosin EY:n tuomioistuimen päätökseen niin sanotussa Fortum asiassa 15.7.2003. Tasavallan Presidentti Tarja Halonen julisti asiakirjat salaisiksi minulle 24.10.2005 lähettämässään kirjeessä. Perusteluna oli presidentti Mauno Koiviston pyyntö.

Salaiseksi julistettu SSP-sopimus

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri 
Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen  ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun. 48 000 yritystä poistettiin markkinoilta pankkien pelastamiseksi. Pankeille annettiin oikeus poistaa yritykset markkinoilta SSP-sopimuksen nojalla ja pankeille ja muille rikollisesti toimiville antoi syytesuojan Koiviston konklaavi. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Pankit puhdistivat mahdolliset ja epävarmat saatavansa pankkituen avulla ja samalla poistettiin markkinoilta 48 000 elinkelpoista yritystä, jotka olisi voitu pelastaa kohdistamalla pankkituki suoraan yrityksille. Samalla aiheutettiin puolen miljoonan työttömän armada Suomeen. Suomen valtio oli pankeille varmempi maksaja kuin talousvaikeuksissa ollut yrittäjä. Siksi terveitäkin yrityksiä kaadettiin surutta. Konkursseissa kärsivät eniten yritysten omistajat, joilta katosi tällä tavalla heidän elämäntyönsä, ihmisarvonsa ja omaisuutensa. Luonnollisesti menettelystä kärsivät heidän läheisensä, sukulaisensa, tuttavansa, takaajansa, yrityksen työntekijät, toiset yritykset, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit sekä kunnat, jotka menettivät verotuloja. Kerrannaisvaikutukset olivat valtavat.
Pankkikriisin varjossa Suomessa suoritettiin vallankaappaus, jossa pankeille annettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Poliittisen siunauksen ohjeistus sai 
Esko Ahonhallituksen ministerivaliokunnalta, johon kuului pääministerin lisäksi valtionvarainministeri Iiro Viinanen, ministerit Mauri Pekkarinen Keskusta, Jan-Erik Enestam Ruotsalainen kansanpuolue ja Toimi Kankaanniemi Kristilliset. Menettelyn osana solmittiin 14.10.1993 SSP:n pilkkomissopimus, mikä valtion puolesta allekirjoitettiin 22.10.1993. Sopimukseen sisältyi nimetyillä aloilla toimivien yritysten vapaa realisointioikeus. Tuomioistuinten tehtäväksi jäi tuomita pankkien vaatimusten mukaan. Laillisuusvalvojat ja valtakunnansyyttäjä varmistivat lainrikkojen syytesuojan. Säästöpankkisopimus julistettiin salaiseksi. Käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä n:o 2 vuonna 2002, että tuomarikunta on organisoitu poliittisten valtaelinten alaisuuteen.

Tyhminkin pankinjohtaja tajusi Esko Ahon luvanneen ilmaista rahaa

KEP:n Säästöpankin johtaja 
Korpela sanoi Seuralehden haastattelussa 15.11.2002 väliotsikossa mainitut sanat. Korpela jatkaa, että ”katkaisimme rahoitusneuvottelut kaikkien vaikeuksissa olleiden yritysten kanssa. Tajusimme, että turha on keskustella ongelma-asiakkaiden kanssa, koska valtio maksaa pankin luottotappiot”.

MOT-ohjelmassa 29.11.1999 saman pankin isännistöä 15 vuotta johtanut toimitusjohtaja 
Antti Ojalasanoi näin ” Suoraan voin sanoa, että Suomen Säästöpankki ajoi yrityksiä nurin saadakseen omaan käyttöönsä, omien vakuuksien, oman varallisuutensa paikkaamiseksi pankkitukea avatusta valtion piikistä. Voidaan vetää suora johtopäätös, että ongelma-asiakkaat olivat pankille riski, mutta tässä poistui kerralla riski ja oma vakavaraisuus parani”.

Jälkien peittely

Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.

Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri 
Suvi Anne Siimeksenallekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta.
Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.

Keskipohjan Aluesäästöpankin johtaja 
Veikko Korpela on antamassaan haastattelussa myöntänyt pankkien perineen velkoja kahteen kertaan. Samaan perintäongelmaan on kiinnitetty huomiota myös Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa vuodelta 2000 ja oikeusturva-asian neuvottelukunnan kertomuksessa vuosilta 2000-2001. Postipankin entinen pääjohtaja Seppo Lindblom tunnustaa syyllisyytensä Iltalehden haastattelussa 15.8.2005. Kristillisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi myöntää, että pankit toimivat rikollisesti. Pankit saattoivat vapaasti lähes ilman kontrollia laittaa ongelma-asiakkaidensa luottoja tuohon roskapankin (Arsenalin) piikkiin ja saada valtiolta täysimääräisen korvauksen noista ongelmaluotoista, jotka se laittoi tuohon roskapankin piikkiin. Lisäksi pankki tuhosi näiden ongelmaluottoja ottaneiden yrittäjien yritykset ja omaisuuden sekä takaajien omaisuuden. Roskapankin piikki oli auki ja rahalla ei ollut mitään takarajaa, sanoo kansanedustaja Kankaanniemi. Nyt on päästy lamasta ulos, pankit ovat rikkaita, mutta laman todelliset uhrit ovat hoitamatta, jatkaa Kankaanniemi. Se on Lipposen kahden hallituksen häpeä.

Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä

Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. On syytä epäillä, että asiasta olivat tietoisia KTM:n yrityskehitysosasto, johtaja 
Olavi Änkö ja hallitusneuvos Sakari Arkio sekä KTM:n kansliapäällikkö Matti Wuoria.

Talonrakennusalalla kysyntä romahti vuoden 1989 14 000 talopaketista vuoden1995 2900 talopakettiin. Ylikapasiteettia muodostui rajusti. Vuoden 1992 tilinpäätöksien mukaan Suomen Taloteollisuuden tulos oli 80 miljoonaa markkaa miinuksella ja vierasta pääomaa oli 214 miljoonaa markkaa, Honkarakenne Oy oli miinuksella 30 miljoonaa ja vierasta pääomaa oli 242 miljoonaa markkaa, Pyhännän Rakennustuote Oy oli miinuksella 20 miljoonaa markkaa ja vierasta pääomaa oli 100 miljoonaa markkaa. Alavieskan Puurakenne Oy oli Suomen kolmanneksi suurin talotehdas, jonka tappio oli vuonna 1992 vain miljoona markkaa tappiolla ja vierasta pääomaa oli 36 miljoonaa markkaa.

Kera Oy:ssä päätettiin poistaa markkinoilta Alavieskan Puurakenne Oy, koska sillä oli vähiten velkaa eikä sillä ollut vahvoja taustavoimia, koska se oli vasemmistotaustainen perheyritys. Alavieskan Puurakenne Oy joutui velkasaneeraukseen ja velkasaneeraus keskeytettiin vastoin tehtyjä sopimuksia.

Velkasaneerausmiehet asianajajat 
Juhani Tuomaala ja Lauri Ylipukki rahastivat muutaman kuukauden työstä reilusti yli miljoona markkaa. Sellaista rahastusta ei kestä hyvänkään talouden omaava yritys.
Alavieskan Puurakenne Oy piti Vaasan käräjäoikeuden velkasaneerauksen keskeyttämispäätöstä vääränä. Käräjäoikeus oli jättänyt täysin huomioimatta kassavirtalaskelmat pidemmällä tähtäyksellä sekä kaiken yrityksen saneerauksen eteen tehdyn työn. Tulopuolta ja ennusteita käräjäoikeus ei huomioinut.

Alavieskan Puurakenne Oy:n velkasaneerauksen pohjaksi oli hyväksytty rahoituslaskelma, jonka olivat hyväksyneet sekä selvitysmiehet että Kera Oy ja Säästöpankki- SSP Oy:n edustajat. Tätä taustaa vasten tuntuu käsittämättömältä, että velkasaneeraus keskeytettiin. Velkasaneerausmiehet olivat estäneet myymästä Alavieskan Puurakenne Oy:tä sen omistamia Suomen Betonikattotilli Oy:n osakkeita. Kauppa olisi syntynyt 370 000 markan hinnalla. Sen sijaan velkasaneerausmiehet lisäsivät kaikin keinoin yrityksen kuluja jotta yritys saataisiin mahdollisimman nopeasti konkurssiin. Alavieskan Puurakenne Oy:n entinen toimitusjohtaja Tapani Kääntä arvelee, että velkasaneerausmiehet estivät 100 talokaupan syntymisen. Tästä kaupasta olisi ollut mahdollisuus saada kaksi miljoonaa markkaa etumaksua. Alavieskan Puurakenne Oy piti saada konkurssiin Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n tahdosta. Alavieskan Puurakenne Oy oli Keski-Pohjanmaan Säästöpankin asiakas. SSP-sopimuksessa ko. säästöpankin saatavat siirtyivät Arsenal Oy:lle. 


Johtopäätökset

Suomessa pankkikriisi kosketti noin miljoonaa ihmistä, jotka joutuivat kärsimään Suomen talouden ja poliittisten päättäjien virhearvioinneista. Hinta on monen osalta äärettömän korkea. Pankkikriisi jätettiin selvittämättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asiasta on poliittinen sopimus suurimpien puolueiden sekä Kristillisten, Vasemmistoliiton sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen kesken. Menettely on törkeä kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan loukkaus. Se on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely.


Pääministeri Esko Aho, jonka hallitus solmi ns. SSP-sopimuksen neljän pankin kanssa. Sopimus julistettiin salaiseksi, koska siinä oli sovittu lain vastainen toimialarationalisointi.Esko Aholla oli kiire Harwardin yliopistoon. Ehkä hän pelkäsi, että kansalaiset pääsevät totuuden lähteille ja toimivat sen mukaisesti.

Esko Ahon hallituksen kauppa- ja teollisuusministerinä ( 1.8.1993 – 13.4.1995) toimi SSP-sopimuksen allekirjoittamisen aikaan Seppo Kääriäinen. Kääriäinen on vastustanut pankkikriisin selvittämistä. Seppo Kääriäisen alaisuudessa toimi Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä, joka toimi Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja jota johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. Ruumiinpesuryhmän tehtävänä oli poistaa markkinoilta Kera Oy:n rahoittamia yrityksiä uhkaavat kilpailijat. Toiminnassa käytettiin ns. saattohoitajia.

Mauri Pekkarinen toimi Esko Ahon hallituksen sisäministerinä, jolle kuuluivat poliisiasiat. Poliisit oli ohjeistettu miten ja mitkä rikokset tutkitaan. Joillekin rikollisille oli annettu syytesuoja.

Valtionvarainmisteri Iiro Viinanen oli keskeinen henkilö SSP-sopimuksen rakentamisessa ja sen valvomisessa.

Suomen maakuntajoukkueiden perustamista on pidetty tärkeänä, koska ne voisivat auttaa poliiseja jos olisi syntynyt kansannousu rikollista valtiovaltaa vastaan.
27 kommenttia:

 1. Kiitos kun olet laittanut kaikille tiedoksi! Valtakunnanrikokseen valjastettiin jopa poliisivoimat, on kuin olisi ollut kertomus pimeimmän Afrikan tiktaattoreista!

  VastaaPoista
 2. Kovin läheltä sen kaiken näin: Äitini kirjanpitoyritys kaatui silloin, ja kaikki liiketoiminta sen jälkeen tuli mahdottomaksi ja velat korkoineen kulkevat hänen perässään aina hautaan asti.

  VastaaPoista
 3. Kansalle näytettiin taase, kun tuli sopiva kohde uhrattavaksi, uhrattiin valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen. Sopivan kokoinen ja vähäpätöinen rikos, jolla näytettiin Suomen kansalle, miten pinestäkin virkarikokset joutuu heti vastuuseen. - Nämä todella suuret rikokset, joita kykenevät tekemään ainoastaan poliitikot, tekijät jäävät rankaisematta, siks, että riittävän suurta rikosta ei kyetä ratkaisemaan lakiin perustuvin keinoin. Miallit rintaan ja Linnan juhliin!

  VastaaPoista
 4. Samassa veneessä noiden vaikeuksiin joutuneiden ihmisten kanssa,onnekseni nuppi kesti.Aiheuttajat valtakunnan oikeuteen ja saman mittapuun mukaiset sanktiot noille rosvoille kuin jo kärsineillekin.

  VastaaPoista
 5. Tämä on ollut toinen sisällissota. Osapuolina valta, kansaa vastaan.

  VastaaPoista
 6. Älkää hengatko pankkien kanssa.Omalla rahalla tai ilman velkaa,ei ole muuta tietä. Älä edes asuntoa varten lainaa kun säästät.

  VastaaPoista
 7. Jesse Joo, ilmeisesti uskot kaiken mitä viranomaiset ja virkamiehet sanovat?
  Tässä jutussa on enemmän faktaa, kuin mitä olen em. ryhmältä kuullut / nähnyt viimeisen 15 vuoden aikana.
  Kolmannen polven yrittäjänä ja tämän sotkun läheltä nähneenä (Suomen suurin yksityinen hotelliketju ajettiin alas tämän sopimuksen turvin), mene itseesi ja ole hiljaa asioista, joista et ilmiselvästi tiedä paremmin.
  Jopa virkamiehiä oli tässä henkensä riistäneiden joukossa, eivät kestäneet totuuden tuomaa taakkaa työssään tuhota ihmisten omaisuus, elämäntyö ja tulevaisuus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei, en tietenkään usko kaikkea mitä luen ja kuulen, millä perusteella näin väität? On suurta tyhmyyttä lähteä edes ajattelemaan noin. Uskon asioihin jotka ovat maalaisjärjellä perusteltavissa. En usko salaliittoteoreetikkoihin, maailmanlopunsaarnaajiin, enkä mihinkään yliluonnolliseen.
   Ihmiset voivst päättää päivänsä useista eri syistä. Joltain lähtee eukko kävelemään, joku pahoittaa mielensä kun maksetaan miljardeja Kreikalle. Jonkun suomalaisen maanviljelijän mielestä EUn maatalouspolitiikka on ollut heille liikaa.
   Mun mielestä elämä on täynnä vastoinkäymisiä, paskan sietämistä ja riskien ottamista. Jotkut sietävät riskejä, paskaa ja vastoinkäymisiä enemmän kuin toiset.
   Yleensä en provosoidu vastailemaan näihin vihanlietsonta-kirjoituksiin, mutta nyt jostain syystä kun "ystäväni" näitä sosiaalisessa mediassa jakavat ja suu vaahdossa kommentoivat tarkistamatta faktoja niin ajattelin oman mielipiteeni tuoda julki.
   Se vaan on faktaa että jonain päivänä talous tulee menemään taas alas, tulee lama joka kestää muutaman vuoden ja sen jälkeen taas alkaa talouden nousu. Tätähän tämä talous, ja elämä yleensä ottaen on, välillä mennään ylös ja sitten tullaan ryminällä alas.

   Poista
 8. Mitenköhän itsemurhan tehneeltä kyselet tarpeeksi ison ahdistuksen syytä?
  Voimme vain arvata, mutta oletusarvo että loppuelämä tuomittuna elämään köyhyysrajan alapuolella omistamatta mitään muuta kuin velkaa ON varmasti oletus arvoisesti hyväksyttävä syy tulkitsemaan sen vaikuttaneen suuresti ihmisen viimeiseen tekoon.

  Valhe - Emävalhe - Tilasto.
  Tilastot voi olla mitä vain kun niitä tulkitaan miten halutaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. tähän minä en taida jaksaa kommentoida muuta kuin että "jos et ymmärrä kirjoitettua tekstiä niin miksi kommentoit..."
   en missään kohdassa ole maininnut että syytä pitäisi alkaa kyselemään . se on jokaisen mielenvikaisen oma valinta kuinka omat päivänsä päättää. Ei terve ihminen sellaista tee. Miksi ei edes ymmärrä hakeutua hoitoon...?
   No, jokatapauksessa keskustelu kulminoituu liiaksi 30 vuotta vanhojen ääritekojen päivittelyyn.
   Onko kukaan huomannut mitä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana japanissa, USAssa, aasiassa .... Talous on niiannut ja tosi syvällä, mutta eipä ole kovin paljoa suomen talouteen vaikuttanut. Pitäisikö nyt etsiä sitä sankaria joka on tämän suomen talouden niiauksen estänyt ja näin ollen estänyt satoja tuhansia itsemurhia ;)

   Poista
 9. Näin Suomessa julkinenValta..
  Luottamus nykyisenkiin hyvin heikkoa.

  VastaaPoista
 10. Näin Suomessa julkinenValta..
  Luottamus nykyisenkiin hyvin heikkoa.

  VastaaPoista
 11. Aika hurjaa luettavaa. Osanotot kaikille niille omaisille jotka menettivät läheisiään tämän kaiken seurauksena. Ymmärrän kun voimat loppuvat, ja toivon koko sydämeni pohjasta että kaikki vastuulliset tulevat kantamaan kaikki vääryydet mukanaan...

  VastaaPoista
 12. Olisi nyt aika penkoa esille totuus, kuten Laura Huhtasaari on esittäny.

  VastaaPoista
 13. Missä on se SYP:n / Wallu Walhroosin tekemä "sisäpiirin" tuella ja Halosen sekä Koiviston suostumuksella 60:ksi vuodeksi salaiseksi tehty SYP:n A&B-osakkeiden alas-ajo 47,50FIM:sta kahteen markkaan - selvitys millä perusteella sellainen kansalaisia kohtaan tehty huijaus on voitu tehdä? Jossakin on joku jolla on tietoa, mutta ei hiisku - eikä Halonen niitä anna kenenkään nähtäville - vaikka kansalaiset menetti kaiken ja "sisäpiiri" Walhroosin ohella ruikastuivat 100 kertaisestyi tai mitä vain ja minun mielestä "huijaamalla" kansalaisia. Tähän ja moneen muuhun olisi syytä saada vastauksia kun on joku vielä elossa joka antoi luvan salata tuon SYP:n ja Sampo-Pankin kaupan - ja Taito luovutti walhroosilta saamaansa käteismaksua 48,50FIM / kpl vastaan (500FIM rahoilla) ko. osakkeet, ja asian salasivat em. Halonen ja Koivisto.

  VastaaPoista
 14. Tätä rakennetta tehtiin pitkään ja huolella. Keran keskeinen rooli näissä järjestelyissä näkyi jo -70 luvun puolivälissä. Keiteleen suksitehdasta pönkitettiin kieltämällä pankkeja luotottamasta muita suksitehtaita. Konsulteilta ja saneerausjohtajilta vaseittiin jo -70 luvunlopulla solidaarisuutta Keran junailijoille. Yritys sai avustuksia vain sooidaarisille toimijoille. Koiviston ja Postipankin osuus oli hyvin suuri näissä järjestelyissä. Yritysten heikkoa hetkeä osattiin kytätä.

  VastaaPoista
 15. Tämän Suomen salatun sopimuksen kun Unkari saa käsiinsä , tuleekin uutisointia.
  Ellei sitten YLE kiellä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässähän vois olla järkeä, Unkari vois tehdä karhun palveluksen monelle Suomalaiselle.... Koska niin kauan kun kissaa ei nosteta pöydälle, niin kauan asiat tulevat pysymään piilossa...

   Poista
 16. Avoin piikki valtiolta pakeille maksoi tolkuttomasti. Väärinkäytöksiin liittyi ilmeiseti ns. valkokaulusrikollisuuttakin? Tuntemassani tapauksessa yrityksen omistajan käydssä pankissa, pankinjohtaja hänet sattumalta nähtyään pyysi huoneeseensa. Keskustelu: pankinjohtaja : kuule x (en mainitse nimeä luottamuksen vuoksi), sinulla on hyvämaineinen yritys ja firmallasi on hyvä nimi ja hyvät näkymät. Nyt muutat firmasi nimen ja kaadat sen konkurssiin. X: miksi hitossa? Pankinjohtaja: sinulla on uuden hallin ja kalustohankintojen vuoksi 3 miljoonaa lainaa. X: selviän kyllä- ei ongelmaa. Pankinjohtaja: Kuule- kaadat firmasi ja voit ostaa konkurssipesän 500000 mk hintaan takaisin ja palautat hyvä maineisen nimen uudelle yrityksellesi- älä sure, meillä on valtion piikki auki, kevennetään hiukan taakkaasi, luottotappio ei ole meiltä pois- valtio maksaa- meillä on piikki auki. Tuttuni X oli äimistynyt, tuohtuneena hän sanoi olevansa luotettava rehellinen yrittäjä ja siksi myös menestynyt. Yrittäjä X ei hyväksynyt 2,5 miljoonan helpotusta ja käveli ovet paukkuen ulos. Moniko muu meistä kävelisi tuon tarjouksen ohi? Ystäväni ei jäänyt kuulemaan pankinjohtajan mahdollista bonus ehdotusta.
  Isäni kanssa ihmettelimme 1990 luvun alussa kun jotain Bembölen mummon mokkiä pienellä tontilla, vastaan oli annettu yli 5 mijoonaa lainaa, tai Mäntsälässä muuan nahkatakkikansalaiset saivat 24 miljoonaa lainaa yritystoiminnan käynnistämiseen, eikä heillä ollut mitään näyttöä koko hankkeesta. "Hupu,tupu. lupu" kolmikko kuppasi Salon suunnalla muistaakseni yli 100 miljoonaa. Realisaatio huutokauppojen ilmoituksissa näki, kuinka poskettomia rahamääriä oli lainattu mitätöntä omaisuutta tai kiinteistöä vastaan.
  Uskotteko oikeasti, että kauppakorkean käyneet korkeasti koulutetut ekonomit antoivat rahaa tyhjätaskuille tyhmyyttään ja vastiikkeeta?(" Tyhmästä valkokaulus virkatoimesta" saa vain kenkää- ehkä joskus harvoin mihinkään johtamattoman korvausvaateen, muut varkaat joutuvat linnaan) Jos uskotte, niin luultavasti uskotte myös joulupukkiinkin, sillä sekin on enemmän totta.
  Oma lukunsa on sitten kenelle ja millä pilahinnoilla yrittäjien kiinteistöt ja kodit junailtiin . Piiri pieni pyöri... salkkumiehet siinä hyöri.
  Pankkitoiminta on parasta bisnestä- jos menee huonosti, voi tappion kaataa kansan niskaan ja hyvinä aikoina laittaa rahat omaan liiviin- tosi markkinataloutta... sopivalla sosialismin höysteellä ja poliittisella hyväveliverkostolla jeesattuna?
  Pankkituki toteutettiin täysin väärin, mutta ei vahingossa- yrityksiä kaatamalla markkinoita voitiin jakaa puolueita lähellä oleviin tahoihin, kuin mafioosot konsanaan. Jälkien peittely avoimessa yhteiskunnassa puhuu omaa kieltään aukottomasti.
  Huomatkaa kuinka Suomessa korruptoidaan : taannoisen artikkelin mukaan monet kansanedustajilla oli kytkoksiä pankkeihin... kuka se nyt lypsylehmäänsä tappaa.
  Historiamme suurin puhallus ja vastuulliset jatkoivat puuhailuaan.
  Joskus ihmettelen miksi Esko Ahon osaamiselle on käyttöä asinatuntijana ison venäläispankin hallituksessa.... onko ihme- hänhän on tosi pätevä ja kokenut....

  VastaaPoista
 17. Tällainen lusmuilu tulisi voida saattaa vaikeammin toistettavaksi jatkossa, semminkin kun vasemmistopuolueet ovat nyt yhdistymässä.

  VastaaPoista
 18. Tulihan tuota läheltä seurattua Rosvot kiikkiin sanoi Vennamo

  VastaaPoista
 19. Kaikki tällaiseen osallistuneet pitää tuomita linnaan ja korvausvelvollisiksi! Aivan uskomatonta!!!

  VastaaPoista
 20. Miksi asiakirjat laitetaan salaisiksi, jos niissä ei tekijöiden mielestä ole jotain hämärää ??

  VastaaPoista
 21. Minulla on paperi tuolta ajalta, lainhuutotodistus. Siinä SYP ottaa lainaa itseltään ja antaa sen sitten anteeksi, itselleen. Kyseinen kiinteistö, arvoltaan 240.000 markkaa oli vakuutena ja siksi sen lainhuutotodistukseenjäi jäljet. Summa? 3,4 miljardia.

  VastaaPoista
 22. Nyt sama ralli jatkuu pienet yrittäjät ajetaan taas konkurssiin. Tämä tulee olemaan 90 luvun toisintaa.

  VastaaPoista
 23. Olin myös " uhri ". Ihmekkös tuo kun Säästöpankki tyrkytti KS-lainaa silloin. Nuorena miehenä töissä kun olin ja juuri alkanut seurustelemaan ja muutettiin tyttöystävän kanssa omaan asuntoon ja otettiin lainaa, tietenkin.
  Pari vuotta myöhemmin loppui työt vaikka piti olla vakituinen. Lisäksi olin takaamassa toista lainaa omien lisäksi.
  13 vuotta maksoin kovat korot pankille joista 8 vuotta työttömänä. Nyt näin 57 vuotiaana olen yhtä köyhä kun 27 vuotiaana. Välissä tietenkin töissä ollut, ja paljon. Terveys meni työn takia. On se lottovoitto syntyä suomen eliitin alaisuuteen. Siksihän kaikki tänne halajaa.

  VastaaPoista