torstai 13. toukokuuta 2021

PE 14.05.2021 Onko äänestys laiton ja äänestystulos mitätön?

 

                                                 Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen


Puhemies Vehviläinen hyllytti perussuomalaisten vara­puhemies Eerolan elpymis­paketin käsittelyn ajaksi

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007975410.html

Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön. Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään.


Puhemies Vehviläinen vahvistaa, että perussuomalaisten vara­puhe­mies Juho Eerola hyllytettiin elpymis­väline­keskustelun ajaksi

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007975344.html

Erkin kommentti: Tähän operaatioon ei löydy perusteita eduskunnan työjärjestyksestä eikä perustuslaista. Hyllyttäminen on laiton toimenpide.


Perustuslaki 34 §

Eduskunnan puhemies ja puhemiesneuvosto


Eduskunta valitsee keskuudestaan valtiopäiviksi kerrallaan puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä.

Eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit toimitetaan umpilipuin. Vaalissa valituksi tulee kansanedustaja, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ei ole saanut kahdessa ensimmäisessä äänestyksessä tarvittavaa enemmistöä annetuista äänistä, valituksi tulee kolmannessa äänestyksessä eniten ääniä saanut edustaja.

Puhemies ja varapuhemiehet sekä valiokuntien puheenjohtajat muodostavat puhemiesneuvoston. Puhemiesneuvosto antaa ohjeita eduskuntatyön järjestämiseksi ja päättää, sen mukaan kuin tässä perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä erikseen säädetään, asioiden käsittelyssä valtiopäivillä noudatettavista menettelytavoista. Puhemiesneuvosto voi tehdä aloitteen eduskunnan virkamiehiä koskevan lain ja eduskunnan työjärjestyksen säätämisestä tai muuttamisesta sekä ehdotuksia muiksi eduskunnan toimintaa koskeviksi säännöksiksi.


Eduskunnan työjärjestys

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000040


Eduskunnan työjärjestyksestä eikä perustuslaista löydy perustetta varapuhemies Juho Eerolan hyllyttämiseen. Siksi varapuhemies Juho Eerolan hyllyttäminen on laiton. Se on lisäksi suunnitelmallinen teko. Täyttääkö se rikoksen tunnusmerkistön? Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on laiton. Onko tuleva äänestys laiton ja sen tulos mitätön.

Puhemies kieltäytyi ottamasta käsittelyyn kansanedustajan täysistunnossa tekemää pöydällepanoehdotusta.

Kieltäytyminen on näkemykseni mukaan vastoin eduskunnan työjärjestystä (sanamuoto selvä).

Puhemies keskeytti istunnon koska Ps ryhmän pj esitti puhemiehen ratkaisun (pöydätään asia 30.6. saakka, puhemies kieltäytyi asian käsittelystä vastoin työjärjestyksen sanamuotoa) lähettämistä Pevin käsittelyyn .

Perustuslaki 42 §

Puhemiehen tehtävät täysistunnossa

Puhemies kutsuu koolle täysistunnot, esittelee niissä asiat ja johtaa keskusteluja sekä valvoo, että asioita täysistunnossa käsiteltäessä noudatetaan perustuslakia.

Puhemies ei saa kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn eikä tehtyä ehdotusta äänestykseen, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia, muuta lakia tai eduskunnan jo tekemää päätöstä. Puhemiehen tulee tällöin ilmoittaa kieltäytymisen syyt. Jos eduskunta ei tyydy puhemiehen menettelyyn, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jonka tulee viipymättä ratkaista, onko puhemies menetellyt oikein.

Puhemies ei osallistu täysistunnossa keskusteluun eikä äänestykseen.

Minun tulkintani asiasta on se, että perustuslakivalokunta joutuu käsittelemään kokouksessaan eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen perustuslain 42 §:n vastaisen toiminnan. Eduskunnan puhemies Vehviläinen on estänyt asian pöydälle panon 30.6.2021 asti. Teko on suunnitelmallinen ja tarkoin harkittu.

Minun oikeustajuni mukaan perustuslakivaliokunta joutuu toteamaan eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen virhellisen menettelyn sekä hyväksymään perussuomalaisten pöydällepanoesityksen.

Nyt on käsittelystä tullut tarkempia tietoja ja pöydällepanon estämisessä on kysymys varapuhemies Tarja Filatovin toiminnasta.

Perussuomalaiset vaatii puhemies Filatovin menettelyn viemistä perustus­lakivalio­kunnan arvioitavaksi – maraton­istunto keskeytyi jälleen yöllä

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007975659.html

Keskustelu EU-paketista keskeytyi, pöydällepano perustuslakivaliokuntaan

https://www.youtube.com/watch?v=63eoFN_Ixmc

Perustuslaki 106 § Perustuslain etusija

106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti