lauantai 15. toukokuuta 2021

SU 16.05.2021 Kantelu oikeuskanslerille

 

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen


Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov


SU 16.05.2021 Kantelu oikeuskanslerille


ASIA ERITTÄIN KIIREELLINEN


Kantelija

Erkki Johannes Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Kantelun kohteet

  1. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläisen toiminta EU:n elvytyspakettiasian käsittelyssä

  2. Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatovin toiminta EU:n elvytyspakettiasian käsittelyssä


  1. Pyydän oikeuskansleria kiireellisesti selvittämään toimivatko eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen ja eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov lainmukaisesti, kun he hyllyttivät eduskunnan varapuhemies Juho Eerolan EU:n elvytyspakettikeskustelusta. Kiireellisyysvaatimus johtuu siitä, että varapuhemise Tarja Filatov on ilmoittanut julkisesti, että EU:n elvityspakettiasiasta äänestetään tiistaina 18.5.2021.


Puhemies Vehviläinen hyllytti perussuomalaisten vara­puhemies Eerolan elpymis­paketin käsittelyn ajaksi

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007975410.html


Eduskunnan puhemiesten toiminnasta säädetään perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä. Perustuslain 34 §:n (Eduskunnan puhemies ja puhemiesneuvosto) mukaan;

Eduskunta valitsee keskuudestaan valtiopäiviksi kerrallaan puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä.

Eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit toimitetaan umpilipuin. Vaalissa valituksi tulee kansanedustaja, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ei ole saanut kahdessa ensimmäisessä äänestyksessä tarvittavaa enemmistöä annetuista äänistä, valituksi tulee kolmannessa äänestyksessä eniten ääniä saanut edustaja.

Puhemies ja varapuhemiehet sekä valiokuntien puheenjohtajat muodostavat puhemiesneuvoston. Puhemiesneuvosto antaa ohjeita eduskuntatyön järjestämiseksi ja päättää, sen mukaan kuin tässä perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä erikseen säädetään, asioiden käsittelyssä valtiopäivillä noudatettavista menettelytavoista. Puhemiesneuvosto voi tehdä aloitteen eduskunnan virkamiehiä koskevan lain ja eduskunnan työjärjestyksen säätämisestä tai muuttamisesta sekä ehdotuksia muiksi eduskunnan toimintaa koskeviksi säännöksiksi.”

Eduskunnan työjärjestyksen 5 §:n (Puhemies ja puhemiehistö) mukaan;

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja tässä työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Jos puhemies ja varapuhemiehet ovat estyneet hoitamasta puhemiehen tehtävää, puhetta johtaa täysistunnossa puhemiesneuvoston iältään vanhin saapuvilla oleva jäsen. Tällöin istunnossa käsitellään ilmoitusasioita ja ilmoitetaan seuraavan täysistunnon ajasta, mutta ei tehdä päätöksiä muissa asioissa, ellei erityisen pakottavista syistä muuta johdu.”

PeL 34 § ja EK:n työjärjestyksen 5 §:t eivät mahdollista – puolueesta ja olosuhteista riippumatta – varapuhemiesten eväämistä keskeisessä toimessaan. Eduskunnan puhemiehellä Anu Vehviläisellä ja eduskunnan varapuhemiehellä Tarja Filatovilla ei ole lainmukaista perustetta hyllyttää eduskunnan varapuhemiestä Juho Eerola. Minun oikeustajuni mukaan eduskunnan olisi tullut käsitellä eduskunnnan varapuhemies Juho Eerolan hyllyttäminen, koska eduskunta on valinnut eduskunnan varapuhemies Juho Eerolan toimeensa. Häntä ei ole valinnut yksistään Anu Vehviläinen ja Tarja Filatov vaan koko eduskunta.

Katson, että tämän virheellisen menettelyn johdosta EU:n elvytyspakettiasiaa ei saa eikä voida viedä eduskuntakäsittelyyn, koska menettely on tapahtunut lainvastaisesti ja kysymys on tietoinen ja tarkoituksellinen teko, jota voidaan epäillä rikokseksi.


2. Perustuslaki 42 §

Puhemiehen tehtävät täysistunnossa

Puhemies kutsuu koolle täysistunnot, esittelee niissä asiat ja johtaa keskusteluja sekä valvoo, että asioita täysistunnossa käsiteltäessä noudatetaan perustuslakia.

Puhemies ei saa kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn eikä tehtyä ehdotusta äänestykseen, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia, muuta lakia tai eduskunnan jo tekemää päätöstä. Puhemiehen tulee tällöin ilmoittaa kieltäytymisen syyt. Jos eduskunta ei tyydy puhemiehen menettelyyn, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jonka tulee viipymättä ratkaista, onko puhemies menetellyt oikein.

Puhemies ei osallistu täysistunnossa keskusteluun eikä äänestykseen.

Minun tulkintani asiasta on se, että perustuslakivalokunta joutuu käsittelemään kokouksessaan eduskunnan varapuhemiehen Tarja Filatovin perustuslain 42 §:n vastaisen toiminnan. Eduskunnan varapuhemies Filatov on estänyt asian pöydälle panon 30.6.2021 asti. Teko on suunnitelmallinen ja tarkoin harkittu. Onko kysymyksessä rikos, koska teko tietoinen ja tarkoituksellinen. Pöydällepano olisi pitänyt hyväksyä, koska vastaehdotusta ei ollut. Eikö rikoksen avulla tehty oikeustoimi ole mitätön?Eduskunnassa täysi farssi – varapuhemies Tarja Filatov myönsi tehneensä virheen

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e23658b7-2cea-41db-a301-1bdbbe37bb57

Minun oikeustajuni mukaan perustuslakivaliokunta joutuu toteamaan eduskunnan varapuhemiehen Tarja Filatovin virhellisen menettelyn sekä hyväksymään perussuomalaisten pöydällepanoesityksen.

Nyt perustuslakitoimikunta kiemurtelee asian käsittelyssä, mikä minun käsitykseni mukaan tietoista ja tarkoituksellista poliittista viivytystoimintaa. Nyt pyritään EU:n elvytyspakettiasia käsittelemään kiireellä ennenkuin perustuslakivaliokunta ehtii antaa lausuntonsa asiassa.

Pyydän oikeuskansleria ohjeistamaan eduskunnan puhemiestä ja varapuhemiehiä asioiden käsittelystä. Mielestäni tälläinen ”poliittinen teatteri”,mitä nyt olemme saaneet seurata ei kuuluu terveeseen demokraattiseen toimintaan. Mielestäni tällaisten asioiden käsittely on järjestettävä päiväsaikaan ja silloin kaikkien kansanedustajien on oltava paikalla. Hallituspuolueiden ministereiden ja kansanedustajien toiminta EU:n elvytyspakettiasian käsittelyssä ollut erittäin ylimielistä ja tosiasioita vähättelevää. Jos ja kun asioiden käsittely on tapahtunut lainvastaisesti tai jopa rikollisesti niin äänestystulos asiasta on mitätön. Rikoksella tehty oikeustoimi on mitätön.

Nyt kansanedustajien asian käsittely näytti tahalliselta toisen osapuolen väärin ymmärtämiseltä. Pyydän oikeuskansleria muistuttamaan kansanedustajia ja eduskuntaryhmiä perustuslain olemassaolosta.


Kansanedustajia koskee perustuslain 29 §:stä

Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.


Tämän johdosta ryhmäkuri ei sido kansanedustajia eikä sen noudattamatta jättäminen saa aiheuttaa esim. syrjintää tai muita rankaisutoimia.


31 § Kansanedustajan puhevapaus ja esiintyminen

Kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä.

Kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Jos kansanedustaja rikkoo tätä vastaan, puhemies voi huomauttaa asiasta tai kieltää edustajaa jatkamasta puhetta. Eduskunta voi antaa toistuvasti järjestystä rikkoneelle kansanedustajalle varoituksen tai pidättää hänet enintään kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista.

Olen huolissani eduskunnan arvovallasta ja toimintatavoista. Julkisen toiminnan tulee olla avointa ja rehellistä ja kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakia. Perustuslain 106 § Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


Kalajoki 16.05.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 KalajokiEi kommentteja:

Lähetä kommentti