torstai 27. toukokuuta 2021

LA 29.05.2021 Onnittelut teille ja pyyntö virheiden korjaamisesta Tervehdys Antti ja Juha!


Onnittelut Antille ministeriksi valinnan johdosta ja Juhalle eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valinnan johdosta. Antti on nyt vannonut ministerin valan ja ilmoittanut siten noudattavansa lakia. Lisäksi perustuslain 29 § edellyttää kansanedustajan noudattavan lakia. Te molemmat olette kansan valitsemia kansanedustajia ja Antti vielä lisäksi ministerin valan vannonut ministeri. Perustuslain 29 §

Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.


Pyydän, että korjaatte virheenne kansanedustaja Hannu Hoskosen kohtelussa. Virheenne näyttää rumalta kansan silmissä ja vaikuttaa varmasti keskustan kannatukseen negatiivisesti ellei sitä korjata.


Kansanedustaja Hannu Hoskonen noudatti perustuslakia vastustaessaan EU:n elpymispakettia. Siihen hänellä oli perustuslain suoma oikeus. Erittäin moni keskustan äänestäjä ajattelee samalla tavoin kun kansanedustaja Hannu Hoskonen.


Keskustan eduskuntaryhmä rankaisi kansanedustaja Hannu Hoskosta sen takia, että hän noudatti perustuslain 29 §.ää. Keskustan eduskuntaryhmällä ei ole oikeutta erottaa ympäristoväliokunnan puheenjohtajaa Hannu Hoskosta, koska eduskunta on hänet valinnut.

Keskustan eduskuntaryhmä antoi rangaistukset elvytyspaketin vastustajille, ympäristövaliokunnan johdosta poistettu Hoskonen: En aio jäädä kynnykselle itkemään

https://yle.fi/uutiset/3-11937577

Kansanedustaja Hannu Hoskonen joutui siis syrjinnän kohteeksi mielipiteensä takia. Syrjinnän arviointi alkaa erilaisen kohtelun tunnistamisesta. Ihmisten erilainen kohtelu itsessään ei ole kiellettyä. Se on kiellettyä silloin, kun kohtelun syy on jokin henkilöön liittyvä kielletty syrjintäperuste. Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvän syy. Lisäksi tapauksesta täytyy ilmetä myös seikkoja, jotka osoittavat erilaisen kohtelun johtuvan nimenomaan kielletystä syrjintäperusteesta.Suomessa syrjintä on kielletty perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla.Eduskunnan työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti eduskunta (täysistunto) voi hyväksyttävästä syystä vapauttaa edustajan valiokunnan jäsenyydestä hänen omasta pyynnöstään.


Kansanedustaja Hoskonen on itse henkilökohtaisesti jättänyt keskuskansliaan 19.5. vapautuspyynnön, jossa on hän ilmoittanut eroavansa ympäristövaliokunnan jäsenyydestä.


Nyt on kuitenkin niin, että kansanedustaja Hannu Hoskonen on jättänyt 19.5. vapautuspyynnön, jossa on hän ilmoittanut eroavansa ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Tämä kaikki on tapahtunut sen jälkeen kun hän on joutunut keskustan eduskuntaryhmän epäillyn syrjintärikoksen kohteeksi. Lisäksi on otettava huomioon perustuslain 106 §. Perustuslain etusija 106 §

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


On otettava huomioon myös seuraavat asiat


Perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.


Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla Syrjinnän kielto

Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.


17 artikla Oikeuksien väärinkäytön kielto

Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.


YK:n ihmisoikeusjulistus

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

4. artikla Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

  1. artikla Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.


Minä katson, että kansanedustaja Hannu Hoskonen on toiminut perustuslain mukaisesti ja sen johdosta hän on joutunut Keskustan eduskuntaryhmän syrjinnän kohteeksi. Keskustan eduskuntaryhmä on ylittänyt toimintavaltuutensa erottamalla kansanedustaja Hannu Hoskosen ympäristövaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Koska eduskunta on valinnut Hannu Hoskosen ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi niin keskustan eduskuntaryhmällä ei ole mahdollisuutta erottaa Hannu Hoskosta. Keskustan eduskuntaryhmää on syytä epäillä syrjinnästä ja perustuslain 6§:n vastaisesta toiminnasta sekä Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan ja 17 artiklan vastaisesta toiminnasta sekä YK:n Ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan vastaisesta toiminnasta.


Kansanedustaja Hannu Hoskonen on jättänyt eronpyyntönsä vasta sitten kun keskustan eduskuntaryhmä on erottanut hänet tästä tehtävästä.

Pyydän teitä toimimaan lain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Keskustan eduskuntaryhmän on purettava kireellisesti Hannu Hoskosta koskevat erottamispäätökset perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisina. Perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset ovat Keskustan ryhmäsääntöjen yläpuolella. Perustuslailla on etusija.


Samalla huomautan teitä eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen ja eduskunnan varapuhemies Tarja Filatovin virheellisestä menettelystä. Eduskunnan puhemiehistön toiminnasta säädetään kahdessa laissa – perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä. Kumpikaan laki ei mahdollista eduskunnan varapuhemies Juho Eerolan hyllyttämistä asian käsittelystä puhemiesneuvoston enemmistön päätöksellä. Menettely on virheellinen. Varapuhemies Eerolan hyllyttämisen puhemies Anu Vehviläinen tunnustaa. Menettely on laiton.


Normaalisti eduskunnan istunnot päättyvät aina viimeistään kello 22.00. Jos asiat ovat kesken, siirtyvät pitämättä jääneet puheet tulevien päivien puolelle. Jostain syystä tämän asian kanssa takaraja poistettiin. Nyt keskustelua jatkettiin läpi yön. Miksi tehtiin näin poikkeuksellinen menettely?


Tällainen menettely antaa kansalaisille erikoisen kuvan eduskunnan toiminnasta ja laskee kansalaisten mielessä eduskunnan arvovaltaa. Suoraan sanottuna tällaiselle toiminnalla nauravat jo aidanseipäätkin.


Pyydän, että korjaatte virheenne, koska se on Keskustan ja Suomen eduskunnan edun mukaista.


Kalajoki 28.05.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti