sunnuntai 23. toukokuuta 2021

MA 24.05.2021 Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle ja kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille tutkintapyynnöstä R20/855

 

MA 24.05.2021 Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle

ja kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille tutkintapyynnöstä R20/855


Perustuslaki 21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Kaikki viranomaistahot toimivat rikollisesti asiassani. Ensin käräjätuomari Sarianne Ervasti esti minulta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja laiminlöi virkavelvollisuutensa. Sitten hän teki minusta rikosilmoituksen peitelläkseen omaa toimintaansa.

Virkakunta yhdessä alkoivat suojelemaan käräjätuomari Sarianne Ervastin toimintaa. Esteellinen poliisi Hannu Mensonen ryhtyi tutkinnanjohtajaksi ja tutkijana toimi poliisi Pekka Niskakangas joka suoritti rikostutkinnan esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastaisesti. Kuulustelija Joel Mäntyrinne ilmoitti minulle etukäteen että kuulustelukysymykset ja -vastaukset on etukäteen tehty valmiiksi. En saanut kuulusteluissa esittää mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen laitettiin maininta että annan asiassa loppulausunnot. Tein loppulausunnot ja lähetin todistusaineistot postitse ja sähköpostilla tutkijalla ja tutkinnanjohtajalle.

Syyteharkinnassa näitä ei kuitenkaan ole huomioitu, koska syyllinen oli valittu etukäteen. Syyteharkinta oli tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella. Kaiken huippu oli se, että käräjätuomari jätti todistajani oikeuskäsittelyyn kutsumatta eikä ottanut asiaan kuuluvana jättämääni todistusaineistoa huomioon asian käsittelyssä. En saanut vapaasti kuulustella todistajaani esiintynyttä vastapuoltani eli käräjätuomari Sarianne Ervastia. Menettely oli Euroopan ihmisoikeusopimuksen kuuden ja kolmannen artiklan vastaista. Siis koko virkakunta toimi rikollisesti.

En ymmärrä miksi Rovaniemen hovioikeudella on niin vaikea tehdä päätöstä asiassa.Todistajani todistaa, että käräjätuomari Sarianne Ervasti oli tietoinen siitä, että todistusaineisto asiassa oli väärin tulostettu ja Ylivieskan toimipisteestä aineisto oli hankittamatta. Käräjätuomari esti oikeudenmukaisen oieudenkäynnin. Häntä on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä.Kun käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikokseksi epäiltävästä toiminnasta kiinni niin hän teki rikosilmoituksen Erkki Ahosta. Viranomaiset ryhtyivät suojelemaan käräjätuomari Sarianne Ervastia. Esteellinen tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen ryhtyii tutknnanjohtajaksi ja tutkijana toimi Raahen poliisi Pekka Niskakangas, joka toimi esitutkintalain, poliisilain, perusutslain ja iihmisoikeussopimusten vastaisesti, Kuulustelut suoritti poliisi Joel Mäntyrinne, joka ilmoitti etukäteen, että kuulustelussa kysymyksdet ja vastaukset on tehty valmiiksi. Siksi otin kuulustelutodistajan mukaan joka todistaa, että kuulustelu tehtiin tarkoituksella väärin. Minä en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseeni lisättiin lause, että saan antaa loppulausunnot asiassa. Rikostukinnassa ei kutitenkaan otettu huomioon loppulausuntojani eikä mitään todistusaineistoja mitä olin rikostutkintaan lähettänyt. Tämän virheellisen rikostutkinnan perusteella aluesyyttäjä Juha Karikoski teki syytehakrinnan. Todella tärkeää toimintaa.


Oikeudenkäyntiin käräjätuomari jätti todistajani kutsumatta. Hän ei myöskään ottanut asiaan kuuluvana mitään todstusaineistoa vastaan eikä myöskään antanut vapaasti kuulustella todisajana esiintynyttä vastapuoltani eli käräjätuoamri Sarianne Ervastia. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden ja kolmannen artiklan vastainen menettely. Minulla oli oikeudenkäynnissä todistaja mukana mutta hän ei saanut todistaa.


TI 04.05.2021 Totuus on tämä

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ti-04052021-totuus-on-tama.html


Poliisit kieltäytyvät vastaamasta kysymyksiini.

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Kaikki johtuu valtiopetoksesta. Aikanaan tasavallan presidentti päätti pelastaa Suomen pankin ja puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa nsi. Koiviston konklaavissa. Pankeille annettiin suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä eli pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa.


Salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA


Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi


Salaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia sopivat tiettyjen alojen yritysten markkinoilta poistamisesta. Yritykset tuhottiin ja pankit pelastettiin. Yrityksiä tuhottiin n. 60 000 . Yritysten omaisuudella ja takaajien omaisuudella parannettiin pankkien tulosta.


100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-sopimus-ja-muut.html


Jälkien peittelemiseksi roskapankki Arsenalin saatavat myytiin ulkomaille toisen valtionvarainministerin Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla vaikka Arsenalilla oli oma toimiva johto. Ensimmäisenä valtionvarainministerinä toimi Sauli Niinistö. Kun tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä, niin vain yhdessä pankki on hävinnyt. Käytäntö on osoittanut, että rikollisille on annettu syytesuoja.

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzISalaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa oli sovittu toimialarationalisointi, jossa päätettiin teityiltä aloilta yritysten poistaminen markkinoilta. SSP-sopimus oli Esko Ahon hallituksen ja 4 ostajapankin vällinen sopimus. Ns. Koiviston konklaavissa sovittiin tasavallan presidentti Koiviston johdolla, pankit pelastetaan ja annetaan pankeille suosituimmuusaseman oikeudenkäynneissä. Suomessa poistettiin markkinoilta 60 000 yritystä pankkien vakavaraisuuden parantamiseksi.

Kera Oy oli päättänyt poistaa PR-talot markkinoilta ja käytti poistamisessa saattohoitajia ja viranomaisten rikollista toimintaa. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n ( myöhemmin PR-Teollisuus Oy) kauppasopimuksissa myyjä eli Kera Oy tiesi, että perustettava yritys poistetaan markkinoilta Kera Oy:n saattohoitajien ja viranomaisten rikollisella toiminnalla.

Kauppasopimuksissa tehtiin 63 miljoonaan törkeä petos. Kaupanvahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka toimi kaikissa kauppasopimuksissa käydyissä oikeudenkäynneissä esteellisenä syyttäjänä ja oikeuslaitos salli näin tapahtuvan. Kaupanvahvistus oli maakaaten ja kauppakaaren vastainen ja myyjät myivät toisen omaisuutta omanaan. He toimivat konkurssisäännön vastaisesti koska väliaikaiset konkurssipesän hoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta.Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy eli Suomen valtio oli päättänyt poistaa PR-Teeollisuus Oy:n markknoilta. Tämän saman asian voinn todistaa minäkin kun oli samassa PR-Teollisuus Oy:n hallituksen kokouksessa, jossa kansaanedustaja Markku Koski asian kertoi. Markku Koski oli silloin PR-Teolliisuus Oy:n hallituksen puheenjohtaja.


Seppo Arponen


Kera Oy:ssä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ns.ruumiinpesurhmä, jota veti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. Ruumiinpesuryhmän tehtävänä oli poistaa markkinoilta Kera Oy:n rahoittamia yrityksiä uhkaavat kilpailijat. Kera Oy käytti toiminnassaan saattohoitajia, joiden tehtävänä oli ajaa yritykset konkurssiin. PR-Teollisuudessa Kera Oy:n saattohoittajia olivat Jouni Remes ja Stig Weckström, jotka PR-Teolllisuus Oy:n hallitus erotti.
Kaupanvahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on toiminut kaikissa sopimuksista käydyissa oikeudenkäynneissä esteellisenä syyttäjänä. Esteellisyys on virkarikos. Kauppasopimuksessa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinitykset ja ilmoitettiinn keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli 63 miljoonaa.Syyttäjä Sulo Heiskarin rooli rikoksissa on keskeinen.Konkurssisäännän mukaan väliaikaiset pesänhoitajat eivät aa myydä kiinteää omaisuutta, mutta kaupanvahvistaja Sulo Heiskari vahvisti kaupan, jossa väliaikaiset pesänhoitajat myivät toisen omaisuutta omanaan maakaaren ja kauppakaaren vsstaisesti. Lisäksi kauppa sisälsi 63 miljoonan petoksen.Kaupanvahvistajan eli Sulo Heiskarin kutsuma todistaja todistaa ettei hän ollut paikalla kun kaupat vahvistettin.Kauppakirjan allekirjoittaja todistaa ettei hän ole koskaan kaupanvahvistajaa nähnytkään.Kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnityksetKeskeneräinen tilauskanta ilmoitettiin 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tehdyt kaupat ja samalla purkautuivat takaukset, koska pääsopimukset purettaessa liitännäiset eivät voi jäädä voimaan.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä hak PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkurssiasiassa käräjäoikeudelle antoi väärän lausuman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Varatuomari Paavo M. Peräjä tunnustaa tekonsa,

Ylivieskan käräjäoikeus teki PT-Teollisuus Oy:n konkurssipääröksen väärillä tiedoilla eikä tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjän toimivaltuuksia.

Asiassa asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä Vaasan hovioikeudelle väärästä konkurssipäätöksessä, Siksi väärä konkurssipäätös jäi voimaan. Korkein oikeus ei ole purkanaut väärää konkurssipäätöstä ja rikolliset ovat käyttäneet tätä väärää konkurssipäätöstä hyväkseen uusien väärien päätösten aikaansaamiseen. Tätä on jatkunut nyt 26 vuotta.

Poliisi ei tutki , syyttäjä ei syytä , oikeus ei ota kästeltäväkseen ja laillisuusvalvontaa ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

miseksi roskapankki Arsenalin saatavat myytiin ulkomaille toisen valtionvarainministerin Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla vaikka Arsenalilla oli oma toimiva johto. Ensimmäisenä valtionvarainministerinä toimi Sauli Niinistö. Kun tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä, niin vain yhdessä pankki on hävinnyt. Käytäntö on osoittanut, että rikollisille on annettu syytesuoja.Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kauppasopimukset. Tällöin takaukset raukesivat.
PR-Teollisuus Oy:n konkurssi haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin koska kaupat oli purettuja lisäksi takaukset oli maksettu. Joten konkurssipesällä ei ollut mitään saatavaa PR-Teollisuus Oy:ltä, vaan se oli velkaa PR-Teollisuus Oy:lle..Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylvieskan käräjäoikeudelle konkurssiasiassa väärän lausuman takaajien tietämättä ja ilmanvaltakirjoja ja toimenksiantoja. Tässä hän tunnustaa asian Oulun KRP:lle.Koska PR-Teolliisuus Oy:n konkurssi oli laiton, niin annoimme valtakirjat asianajaja Asko Keräselle valituksen tekemistä varten Vaasan hovoikeudelle.Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä ja siksi PR-Teollisuus Oy:n konkurssi päätös jäi voimaan eikä korkein oikeus pura väärää konkurssipäätöstä.

Tämän jälkeen rikolliset ovat käynnistäneet AHOJAHDIN Erkki Aho kohtaan. Tätä on jatkunut nyt 26 vuotta. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä. Erkki Aho on joutunut nyt 26 vuotta kestäneen kidutusrikoksen kohteeksi.Keskeinen rooli rikollisessa toiminnassa oli asianajaja Hannu Maskosella joka teki asioissa oman ratkaisunsa putoamalla parvekkeelta ulkomailllla.


Pankit pelastettiin siten, että pankeille annettiin suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä eli pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. Rikollisille on annettu syytesuoja. Tämä on oikeusvaltio Suomi.


U20/4572

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/03/u204572.html


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html


04.11.2019 Suomi ei noudata EU:n perusperiaatteita eli oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeussopimuksia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/04112019-suomi-ei-noudata-eun.html


Vastaus tiedoksiantoon

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/10/from-erkki-aho-sent-monday-october-21.html


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


Pankkikriisi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Terve Juha!

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html


KE 12.05.2021 Sovintoesitys Suomen valtiolle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ke-12052021-sovintoesitys-suomen.html


Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email:
jyrki.jylha@oikeus.fi

Tilanne on tämä:


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/855 on siis vuoren varmasti väärä. Poliisi Tiina Sarparanta jätti rikokset tutkimatta ja palautti todistusaineistot takaisin ja teki tutkimattajättämispäätöksen. Hän siis laiminlöi virkavelvollisuutensa ja suojeli rikollisia ja peitteli rikoksia. Todisteena asiassa on poliisi Tiina Sarparannan kirjallinen ilmoitus todistuaineiston palauttamisesta ja tutkimmatta jättämispäätös.

Haastoin Kajaanissa työskentelevän Oulun poliisin oikeuteen. Oulun käräjääoikeuden esteellin käräjätuomari Jyrki Määttä ryhtyi käsittelemään asiaa vaikka asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden käsiteleväksi. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei siirtänyt Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä aineistoa oikeuskäsittelyä varten. Käräjätuomari Jyrki Määttä tunnustaa kirjallisesti asian. Käräjätuomari Jyrki Määttä laimin löi virkavelvollisuutensa ja esti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Valitin asiasta Rovaniemen hovioikeuteen, jossa hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen teki väärän päätöksen.


Kalajoki 24.05.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4Ei kommentteja:

Lähetä kommentti