torstai 20. toukokuuta 2021

PE 21.05.2021 Joutuiko kansanedustaja Hannu Hoskonen syrjinnän kohteeksi?

 

Kansanedustaja Hannu Hoskonen


Istuntopäällikkö Antti Linna

tiedoksi ja kantelun täydennykseksi eduskunnan oikeusasiamiehelle


Kiitän nopeasta vastauksestanne. Nyt on otettava huomioon perustuslain 29 § Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Kansanedustaja Hannu Hoskonen on vastustanut EU:n elpymispaketin hyväksyntää ja on puhunut sen mukaisesti.


Hannu Hoskonen: EU:n Elpymispaketti on VALTAVA Virhe. Se Keskustan AITO Kotimainen.

https://www.youtube.com/watch?v=rZn6RQ8ckqQ


Kansanedustaja Hannu Hoskonen on toiminut perustuslain 29 §:n mukaisesti. Lisäksi eduskunta on valinnut eduskunnan ympäristövaliokunnan jonka puheenjohtajaksi on valittu keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen.


Keskustan eduskuntaryhmä antoi rangaistukset elvytyspaketin vastustajille, ympäristövaliokunnan johdosta poistettu Hoskonen: En aio jäädä kynnykselle itkemään

https://yle.fi/uutiset/3-11937577


Keskustan eduskunta rankaisi kansanedustaja Hannu Hoskosta sen takia, että hän noudatti perustuslain 29 §.ää. Lisäksi Keskustan eduskuntaryhmällä ei ole oikeutta erottaa ympäristoväliokunnan puheenjohtajaa Hannu Hoskosta, koska eduskunta on hänet valinnut.

Kansanedustaja Hannu Hoskonen joutui siis syrjinnän kohteeksi mielipiteensä takia. Syrjinnän arviointi alkaa erilaisen kohtelun tunnistamisesta. Ihmisten erilainen kohtelu itsessään ei ole kiellettyä. Se on kiellettyä silloin, kun kohtelun syy on jokin henkilöön liittyvä kielletty syrjintäperuste. Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvän syy. Lisäksi tapauksesta täytyy ilmetä myös seikkoja, jotka osoittavat erilaisen kohtelun johtuvan nimenomaan kielletystä syrjintäperusteesta.Suomessa syrjintä on kielletty perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla.


Esitätte , että eduskunnan työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti eduskunta (täysistunto) voi hyväksyttävästä syystä vapauttaa edustajan valiokunnan jäsenyydestä hänen omasta pyynnöstään.


Selvyyden vuoksi totean, että edustaja Hoskonen on itse henkilökohtaisesti jättänyt keskuskansliaan eilen 19.5. vapautuspyynnön, jossa on hän ilmoittanut eroavansa ympäristövaliokunnan jäsenyydestä.


Nyt on kuitenkin niin, että kansanedustaja Hannu Hoskonen on jättänyt 19.5. vapautuspyynnön, jossa on hän ilmoittanut eroavansa ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Tämä kaikki on tapahtunut sen jälkeen kun hän on joutunut keskustan eduskuntaryhmän epäillyn syrjintärikoksen kohteeksi. Lisäksi on otettava huomioon perustuslain 106 §. Perustuslain etusija 106 §

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


On otettava huomioon myös seuraavat asiat


Perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.


Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla Syrjinnän kielto

Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.


17 artikla Oikeuksien väärinkäytön kielto

Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.YK:n ihmisoikeusjulistus

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

4. artikla Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

  1. artikla Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.


Minä katson, että kansanedustaja Hannu Hoskonen on toiminut perustuslain mukaisesti ja sen johdosta hän on joutunut Keskustan eduskuntaryhmän syrjinnän kohteeksi. Keskustan eduskuntaryhmä on ylittänyt toimintavaltuutensa erottamalla kansanedustaja Hannu Hoskosen ympäristövaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Koska eduskunta on valinnut Hannu Hoskosen ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi niin keskustan eduskuntaryhmällä ei ole mahdollisuutta erottaa Hannu Hoskosta. Keskustan eduskuntaryhmää on syytä epäillä syrjinnästä ja perustuslain 6§:n vastaisesta toiminnasta sekä Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan ja 17 artiklan vastaisesta toiminnasta sekä YK:n Ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan vastaisesta toiminnasta.


Kansanedustaja Hannu Hoskonen on jättänyt eronpyyntönsä vasta sitten kun keskustan eduskuntaryhmä on erottanut hänet tästä tehtävästä. Pyydän oikeusasiamiestä toimimaan lain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Keskustan eduskuntaryhmän on purettava kireellisesti Hannu Hoskosta koskevat erottamispäätökset perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisina.


Kalajoki 20.05.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com
Linna Antti <Antti.Linna@eduskunta.fi>


3:39 PM (49 minutes ago)

to HoskonenOikeusasiamiesPaavolaLinna, me


Hyvä Erkki Aho!


Sähköpostinne 19.5.2021


Eduskuntaryhmistä on annettu oma laki, laki eduskuntaryhmistä (979/2012). Eduskuntaryhmillä on myös eduskuntaryhmän toimintaa koskevia sääntöjä.


Eduskunnan työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti eduskunta (täysistunto) voi hyväksyttävästä syystä vapauttaa edustajan valiokunnan jäsenyydestä hänen omasta pyynnöstään.


Eduskunnan työjärjestyksen 17 b §:n nojalla kukin valiokunta puolestaan valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.Selvyyden vuoksi totean, että edustaja Hoskonen on itse henkilökohtaisesti jättänyt keskuskansliaan eilen 19.5. vapautuspyynnön, jossa on hän ilmoittanut eroavansa ympäristövaliokunnan jäsenyydestä.


Ystävällisin terveisin

Antti


*************************************

Antti Linna

Istuntoyksikön päällikkö

Keskuskanslia

00102 Eduskunta

Sähköposti antti.linna@eduskunta.fi

Puhelin: +358 9 432 2102


Tiedoksi Annika Saarikko, Antti Kurvinen ja Hanna-Leena Mattila

--------------------------------------------------------------------------------------

Arvoisa oikeuskansleri


Tein Teille kantelun eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen ja varapuhemies Tarja Filatovin toiminnasta, koska on syytä epäillä, että he toimivat toimessaan lainvastaisesti hyllyttäessään varapuhmies Juho Eerolan asian käsittelyssä. Jos eivät toimineet lain vastaisesti, niin kertokaa perustelut siihen.

Koska toiminta on tietoista ja tarkoitushakuista, niin sitä on syytä epäillä rikolliseksi. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön. Onko eduskunnan äänestystulos EU:n elvytyspaketista mitätön? Jos ei ole, niin perustelkaa se minulle.


SU 16.05.2021 Kantelu oikeuskanslerille

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/su-16052021-kantelu-oikeuskanslerille.html


Tämä lainvastainen hyllytys mahdollisti sen, että hallituspuolueiden kansanedustajat saattoivat hyvillä mielillä olla poissa asian käsittelystä. Menettely on törkeää demokratian väärinkäyttöä. On todella törkeää demokratian halventamista järjestää asian käsittely yön tunneille. Tällaiselle toiminnalle nauraa jo aidanseipäätkin. Miksi Te ylimpänä laillisuusvalvojana hyväksytte tällaisen pelleilyn ja demokratian väärinkäytön? Kyllä kaikkien kansanedustajien on oltava paikalla kun asiaa käsitellään.


Minä haluan tietää miksi oikeuskansleri ei ole ilmoittanut minulle tämän kantelun diarinumeroa ja asian käsittelijää? Laillisuusvalvojan toiminta näyttäisi rehellisemmältä jos toimittaisiin lain mukaisesti ja luottamusta herättävästi sekä ilmoitettaisiin aina kantelijalle viipymättä kantelun diarinumero ja asian käsittelijän nimi.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gamil.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly


Pyydän Teitä välittömästi ilmoittamaan minulle minkäläisen summan ja mihin tarkoitukseen aiotte periä minulta seuraavasta eläkkeestäni 3.6.2021. Silloin minulla on mahdollisuus reagoida asiaan ja asia menee juridisesti oikein.


Ei ole oikein, että Te estätte minulta mahdollisuuden reagoida ulosottoon sillä tavalla, että ilmoitatte asiasta minulle kaksi viikkoa ulosoton suorittamisen jälkeen.


Kun voin reagoida asiaan ennen ulosottoa niin asia menee juridisesti oikein ja voin vastustaa asiaa. Asia voidaan siirtää käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Silloin ulosotto voidaan keskeyttää oikeudenkäynnin ajaksi.


Olen tehnyt laskun ulosottoviranomaisille. Asia on Oulun käräjäoikeuden käsiteltävänä. Todistusaineisto on Oulun käräjäoikeudessa valmiina. Asian suullinen käsittely voidaan käsitykseni mukaan järjestää nopealla aikataululla ja saadaan lopetettua tämä 26 vuotta jatkunut kidutus ja rikoksiin perustuva ulosotto.


Pyydän Teitä laittamaan pyytämäni tiedot minulle välittömästi.


SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


SU 05.04.2021 Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.html


Kalajoki 20.5.2021


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki


KE 12.05.2021 Sovintoesitys Suomen valtiolle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ke-12052021-sovintoesitys-suomen.html

Erkin kommentti: Odottelen vastauksia Suomen valtiolta. Rovaniemen hovioikeudessa on käsittelyssä asiani, jossa kaikkia viranomaistahoja poliiseja, syyttäjää sekä käräjäoikeudentuomareita on syytä epäillä rikoksista. Näytöt ovat kiistattomat. Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus pitkittää päätöksentekoa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että nyt yritetään suojella hyvä-veli-verkostoa ja rikollista toimintaa.


Miksi KRP ei ole aloittanut rikostutkintaa Rovaniemen hovoikeuden päätöksestä, jossa poliisi Tiina Sarparanta ja käräjätuomari Jyrki Määttä ovat tunnustaneet rikoksensa, mutta Rovaniemen hovoikeuden hovioikeudenneuvos yrittää suojella hyvä-veli-verkoston jäseniä tekemällä väärän päätöksen. 

Kalajoki


Ehdokaslistojen yhdistelmä kuntavaaleissa 2021

https://kalajoki.fi/ehdokaslistojen-yhdistelma-kuntavaaleissa-2021/

Koronatilanne 21.5.2021

https://kalajoki.fi/koronatilanne-21-5-2021/

Päivitys koronatilanteesta 21.5.2021. Päivän aikana on todettu yksi uusi positiivinen tartunta, josta on seurannut useita altistuksia. Tartunta on todettu tehostetun palveluasumisen yksikössä työskentelevällä henkilöllä.

Tartunta Kaarnakodin henkilöstössä

Tänään on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunnan saanut henkilö työskentelee Kaarnakodilla Himangalla.

Kaarnakodin asukkaat ja henkilökunta on testattu tänä päivänä. Heidät on rokotettu kahteen kertaan, jonka johdosta heidän tulisi olla suojassa taudin vakavalta muodolta.

Tartunnan jäljitystyö on vielä käynnissä. Tällä hetkellä on tiedossa, että tartuntaan liittyy 28 altistumista. Kyseiset altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Vierailukielto Kaarnakodissa ja Mainingissa 21.5.-4.6.2021

Tartunnan johdosta Kaarnakodissa ja Palvelukeskus Mainingissa on vierailukielto ajalla 21.5.-4.6.2021. Vierailukielto toteutetaan varotoimena tässä laajuudessa iäkkään ja tartunnan kannalta hauraimman väestön suojaamiseksi. Vierailu voidaan sallia poikkeustilanteessa sopimalla asiasta henkilökunnan kanssa.

Testaus viikonloppuna Soitessa tai Oulaskanakaalla

Mikäli sinulla on vähäisiäkään oireita, hakeudu testiin matalalla kynnyksellä. Viikonlopun aikana testaus tapahtuu Soitessa tai Oulaskankaan sairaalassa.

  • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten yhteispäivystys puh. 116117, koronaneuvonta puh. 06 828 7499

  • Oulaskankaan yhteispäivystys puh. 116117. Jos olet menossa ainoastaan koronanäytteenottoon, soita hyvissä ajoin ennen lähtöäsi numeroon 08 315 7575

  • Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäivystys puh. 08 315 2655

Muistutamme, että tietoa rokotteen suojasta tartuttavuutta vastaan ei vielä ole, mutta se suojaa vakavilta tautimuodoilta. Myös rokotteen saaneiden tulee hakeutua testiin, mikäli heillä on tartuntaan viittaavia oireita.

Suhtaudu tilanteeseen vastuullisesti

Koronatilanne Kalajoella on vakava. Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto (Avi) on keventänyt alueellisia rajoituksia. Avin linjauksesta huolimatta Kalajoen tilanne on olennaisesti muuta maakuntaa heikompi. Karanteenissa on edelleen 600 henkilöä, joista on todettu lähes päivittäin uusi tartunta.

Jokaisen on toimittava nyt vastuullisesti. Pelastetaan kesä!

  • Käytä maskia kaikessa asioinnissa

  • Huolehdi turvaväleistä

  • Vältä tarpeetonta liikkumista kodin ulkopuolella

  • Rajoita asiointisi vain välttämättömiin käynteihin

  • Kohtaa läheisiäsi puhelimitse ja virtuaalisesti, säästetään tapaamiset myöhempään ajankohtaan

  • Mikäli olet karanteenissa, noudata sitä huolellisesti

Alueuutiset


Keski-Pohjanmaa valmistautuu lisärokotteiden pistämiseen – maakunta voi saada yli 10 000 annosta, joilla rokotuskattavuus nousee nopeammin

https://yle.fi/uutiset/3-11940603

Suomen pahin koronatilanne on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla, missä taudin ilmaantuvuus huitelee kahdessasadassa ja osa tartunnoista on vahvistunut nopeasti leviäväksi Intian virusmuunnokseksi. Maakunta saa todennäköisesti helpotusta tilanteeseen lisärokotteista ensi viikolla.Kotimaan uutiset


Nosturiauto kaatui omakotitalon päälle Helsingissä

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/38370d59-1392-4825-8955-6cb1ee7bafaa

Helsingin Vesalassa kaatui torstai-iltana nosturiauto omakotitalon päälle. Nosturiauton kaatuminen ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Ylipalomiehen mukaan nosturi oli ollut toimittamassa uima-allasta kyseiseen taloon, ja se oltiin saatu nostettua omakotitalon toiselle puolelle ennen kaatumista.

Nosturin puomi oli rikkonut kattorakenteita kaatuessaan talon päälle. Vahingot taloon olivat suhteellisen suuret, Helsingin pelastuslaitoksen ylipalomies Jouni Hänninen kertoo Iltalehdelle


Ukkosmyrsky katkoi kylätiet, asukkaat jäivät jumiin koteihinsa – "Ikipäivänä en muista nähneeni tällaista vesimäärää", sanoo Pentti Boman

https://yle.fi/uutiset/3-11940521

Ukkosmyrsky riehui yöllä Suomen yllä. Kovin myräkkä koetteli Jyväskylän seutua, jossa satoi vuorokaudessa saman verran kuin keskimäärin kahdessa viikossa. Viitasaaren Keihärinkosken kylässä melkein jokainen tie oli poikki.Ulkomaan uutiset


Gazan kaduilla juhlittiin tulitaukoa

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007991551.html

PALESTIINALAISET juhlivat perjantaiaamuna Gazan kaduilla sen jälkeen, kun Israel ja sitä vastaan taistelevan islamistijärjestö Hamasin edustajat olivat päässeet sopuun tulitauosta yhdentoista päivän väkivaltaisuuksien jälkeen.

Aseet vaikenivat perjantaina kahdelta aamuyöllä. Keskeisenä neuvottelijana tulitauon syntymisessä toimi Egypti ja Yhdysvallat kertoi osallistuneensa neuvotteluihin.Blind Channel meni Euroviisujen finaaliin: ”Siisti homma”

https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/52a1fe7b-c578-4398-a68f-bb320debf85e

Blind Channelin Dark Side -esitys sujui juuri niin hyvin, mitä yhtyeeltä oli lupa odottaakin.

3500-päinen yleisö palkitsi yhtyeen raikuvin suosionosoituksen heti esityksen päätyttyä.

Blind Channel piti huolta rock-imagostaan, sillä green roomissa he kaatoivat kurkkuunsa juomaa vihreistä pulloista.

Muut jatkoon päässet maat Suomen lisäksi ovat San Marino, Kreikka, Moldova, Islanti, Serbia, Albania, Portugali, Bulgaria ja Sveitsi. Finalistit kerrottiin satunnaisessa järjestyksessä.


Kim Jong-unin siskoa kutsutaan nyt "paholaisnaiseksi" – teloituttaa virkailijoita mielivaltaisesti

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/74040def-b9ec-45c4-9eca-bc2c5a5df18a

Radio Free Asia (RFA) kertoo Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin siskon Kim Yo-jongin saaneen maassaan ”paholaisnaisen” lisänimen.

RFA on Yhdysvaltain hallinnon omistama media ja perustaa tietonsa kahteen pohjoiskorealaiseen virkamieslähteeseen.

Voimakkaassa asemassa olevan Pohjois-Korean ”kakkosnaisen” kerrotaan kylvävän kauhua, sillä hän on teloituttanut useita maansa virkailijoita, eikä hänen julmille toimilleen ole odotettavissa loppua.

Kim Yo-jong on poikkeuksellisen voimakkaassa asemassa Pohjois-Koreassa, sillä hän nousi maan poliittisen byroon varajäseneksi vuoden 2020 huhtikuussa. Tuolloin hänen veljensä epäiltiin kärsivän vakavista terveysongelmista, ja spekulaatiot kävivät kuumina Kim Yo-jongin noususta veljensä korvaajaksi Pohjois-Korean johtajana.


Unelmasta tuli vihdoin totta! Valtteri Bottaksen Tiffany-rakas kilpailee olympialaisissa

https://www.is.fi/urheilu/art-2000007991193.html

KUMPI on kovempi urheilija, olympiapyöräilijä vai formulakuljettaja?

Tätä leikkimielistä väittelyä voi nyt käydä Mercedeksen F1-kuskin Valtteri Bottaksen ja hänen avopuolisonsa Tiffany Cromwellin taloudessa.

Bottaksen Tiffany-rakas julkisti torstaina tiedon, että hänen pitkäaikainen unelmansa on toteutunut: hänet on valittu Tokion olympialaisiin edustamaan Australiaa maantiepyöräilyssä.


Espanja on palauttanut yli puolet Ceutaan tulleista tuhansista siirtolaisista – Mikä odottaa lapsia ja nuoria, joita ei saa käännyttää?

https://yle.fi/uutiset/3-11941274?utm_source=facebook&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social

Alkuviikolla Espanjan erillisalueelle Ceutaan saapui rajan yli Marokosta 8 000 siirtolaista. Joukossa on yli tuhat yksin tullutta alaikäistä, joita ei lain mukaan voida käännyttää.Ceutaan tulvi tuhansia laittomia maahanpyrkijöitä – Marokko painostaa EU:ta siirtolaisvyöryllä

https://www.suomenuutiset.fi/ceutaan-tulvi-tuhansia-laittomia-maahanpyrkijoita-marokko-painostaa-euta-siirtolaisvyorylla/

Noin 8 000 laitonta maahantulijaa pääsi Marokosta rajan yli Espanjaan kuuluvalle Ceutan alueelle Pohjois-Afrikassa. Nyt laittomien maahanpyrkijöiden hyöky on katkaistu ainakin hetkeksi. Suurin osa rajan yli päässeistä on jo palautettu Marokkoon. Mutta taustalla olevat ongelmat, kuten Marokon nuoren, työttömän väestön suuri määrä ja poliittiset kiistat siirtomaakaudella vedetyistä rajoista eivät ole kadonneet minnekään.

Erkin kommentti: Afrikasta ja Lähi-idästä riittää tulijoita, mutta riittääkö suomalaisten rahat näiden elättämiseen EU:n uusien elymispakettien maksajana.


Talousuutiset


Miljoonien verohuijauksesta epäillyllä sähköyhtiöllä vähintään tuhansia asiakkaita – haitat mahdollisia

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/799f810a-1013-40f1-aa37-eb6dcce80094

Helsingissä mittavan veropetostutkinnan kohteeksi joutuneella sähkönmyyntiyhtiöllä on vähintään tuhansia asiakkaita.

Poliisi tiedotti keskiviikkona, että yksi rikosjuttuun liittyvä epäilty on tutkintavankina. Yhtiössä epäillään tapahtuneen neljä törkeää veropetosta, joissa vältettyjä veroja on kertynyt noin 6,5 miljoonaa euroa.


Biden poisti pakotteet yhtiöltä, joka rakentaa Itämeren pohjaan kaasuputkea – päätökselle kritiikkiä: ”Lahja Putinille”

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/6e58db3d-9adc-49c5-a77f-21568bde4d9c

Yhdysvaltojen Joe Bidenin hallinnon päätöstä on pidetty kädenojennuksena Saksalle, mutta myös lahjana Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Presidentti Joe Bidenin hallinto poisti Yhdysvaltojen pakotteet Nord Stream 2 -yhtiöltä, joka rakentaa kaasuputkea Venäjän ja Saksan välille. Yhtiön enimmäisomistaja on venäläinen maakaasu- ja öljykonserni. Kaasuputken asennustöissä mukana olevat venäläiset laivat ovat kuitenkin jatkossakin pakotteiden kohteina.


Urheilu

Jari Saario pamautti ennätykset murskaksi – 350 kiloa jalkakyykyssä oli paperia

https://www.iltalehti.fi/fitnessvoimailu/a/32e78342-1199-4ad2-a79e-96636354d44b

Jari Saario kyykkäsi ensimmäisenä suomalaisena hurjat 350 kiloa klassisen voimanoston kisoissa Sotkamossa.

Saario teki suorituksensa raakanostona, eli ilman tukea antavia varusteita.

Yli 120-kiloisten sarjassa nostava Saario teki kilpailuissa viisi epävirallista SE-tulosta. Kilpailun tulokset eivät ole virallisia, koska paikalla oli vain kaksi ykkösluokan tuomaria. Virallisiin ennätystuloksiin tuomareita vaaditaan kolme.

Saario teki ennätyksensä jalkakyykyn lisäksi myös maastavedossa ja penkkipunnerruksessa. Komea yhteistulos 905 kiloa on niin ikään epävirallinen Suomen ennätys.


Matti Mattsson jäi niukasti mitalista uinnin EM-kisoissa! Porin jätti hyytyi lopulta neljänneksi

https://www.is.fi/uinti/art-2000007991368.html

MATTI MATTSSON on sijoittunut Budapestissä uinnin EM-kisoissa päämatkallaan 200 metrin rintauinnissa neljänneksi. Loppuaika oli 2.08,48.

Ensimmäisen 50 metrin jälkeen Mattsson oli toisena, 100 metrin käännöksessä Mattsson oli noussut jo kärkeen, ja kärkipaikkaa porilainen piti myös viimeisessä käännöksessä 150 metrissä.

Kovaa aloittaneen Mattssonin rahkeet eivät kuitenkaan viimeisellä 50 metrillä aivan riittäneet mitalivauhdissa pysymiseen.


Jäänmurtajat

https://www.is.fi/jaakiekko/art-2000007988653.html
Lopettamisestaan keskiviikkona ilmoittanut Jussi Jokinen oli viimeinen kuuluisan ”kasikolmosten” ikäluokan aktiivipelaaja. Kasikolmoset jättivät painavan jälkensä suomalaisen jääkiekon historiaan.


Ehdolla vuoden sykähdyttävimmäksi

https://www.facebook.com/Helmarit/videos/172858011275150


Maailmalla tapahtuu


Mies kauhoi makeisia kaupan irtokarkkilaatikosta ja laittoi kauhan suuhunsa

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/109fe7a0-4265-45d2-97ca-479ad062428b

Humalainen mies näpisteli elintarvikkeita riihimäkeläisessä kaupassa keskiviikkona. Ensin mies laittoi ostoskoriinsa lihapullia ja suuntasi tämän jälkeen irtokarkkiosastolle.

Karkkihyllyllä mies laittoi karkkeja pussiin ja söi samalla kauhalla karkkeja suoraan laatikosta. Vartija otti miehen kiinni.

Irtokarkit ja lihapullat eivät olleet enää myyntikuntoisia. Tuotteiden arvo oli liki 240 euroa.

Poliisin mukaan mies syyllistyi näpistykseen. Mies on näpistellyt aiemminkin. Hänellä on kontollaan myös useita etsintäkuulutuksia ja erilaisia hoitamattomia paperiasioita viranomaisten kanssa.
Kiinalainen sähköbussi leimahti ilmiliekkeihin kolmessa sekunnissa – minuuteissa valloillaan oli jo täysi tulihelvetti

https://www.is.fi/autot/art-2000007987792.html

Kiinalaisen yliopiston pihalla todistettiin hirvittävää näkyä, kun kampuksen sähköbussi leimahti ilmiliekkeihin vain sekunneissa. Pian tuli levisi viereisiin ajoneuvoihin. Yliopiston valvontakamera tallensi tulihelvetin.


Mielipiteet


Kysely: Hallituksen politiikka risoo hallituspuolueiden kannattajista selvästi eniten keskustan kannattajia

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007991342.html

ENITEN kiitosta hallitukselle antavat hallituspuolueiden kannattajat ja vähiten opposition kannattajat.

Poikkeuksena ovat kuitenkin hallituspuolue keskustan kannattajat. Heistä enemmistö on tyytyväisiä ainoastaan hallituksen koronatoimiin.

Kaikilla muilla osa-alueilla kyselyyn vastanneista keskustan kannattajista alle puolet arvioi hallituksen politiikan hyväksi tai erittäin hyväksi.

Puolueen vastaukset ovatkin lähempänä oppositiopuolue kokoomusta kuin muita hallituspuolueita. Vähiten kiitosta keskustan kannattajat antavat hallitukselle työllisyyttä ja verotusta koskevasta politiikasta.

Erkin kommentti: Tämäkin kysely osoittaa selkeästi, että keskusta on väärässä seurassa, kun se on vasemmiston aisankannattajana vihervasemmistohallituksessa. Valitetavasti eräiden henkilöiden mielestä ministeri-Audin takapenkki on tärkeämpi kuin äänestäjien tahto.


Yle Areena


Blind Channel herätti viisulavan toisessa semi

https://areena.yle.fi/1-50837761#autoplay=true

Blind Channel pääsi esittämään biisinsä Dark Side Rotterdamin Ahoy Arenalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa.

Yhtye
Niko Vilhelm – laulu
Joel Hokka – laulu
Joonas Porko – kitara, taustalaulu
Olli Matela – basso
Tommi Lalli – rummut
Aleksi Kaunisvesi – samplet, perkussiot

Esityksen suunnittelu
Lavashow: Elias Koskimies, Ari Levelä, Sanna-Mari Pirkola, Juhis Valtonen, Reija Wäre
Puvustus: Elina Lario ja Nina Jatuli
Meikkitaiteilija: Tarja Nylander
Äänivalmentaja: Aija Puurtinen

Maakalla

https://areena.yle.fi/1-1170402

22.01.2008) Perämerellä, noin kuudentoista kilometrin päässä Kalajoen kaupungin rantaviivasta, sijaitsee kaksi saarta, joita hallitsevat kalastajat. Ihan kirjaimellisestikin, sillä vuonna 1771 Ruotsin kuninkaan säätämän lain mukaan Kallankarien asioista päättää karikokous. Saarten itsehallinto on tarkoittanut muun muassa sitä, että saarelaisten mukaan Kallankarit eivät liittyneet Euroopan unioniin muun Suomen mukana.

Youtube


Esko Aho #185 | Matka lamasta nykypäivään

https://www.youtube.com/watch?v=RUCUK148e9o


JATKOAIKA - Osa 1: Esko Aho, Leena Hellfors ja Leena Mörttinen

https://www.youtube.com/watch?v=J1-3LZwMXd8


Juha Mäenpää perussuomalaiset : Muistio salattiin 25 vuodeksi

https://www.youtube.com/watch?v=COrmWhJJopA


Autoilijat näyttivät vuorokaudessa eduskunnalle, että tämä peli ei vetele. Yli Tl

https://www.facebook.com/MikoBergbomPS/videos/459472565478806


KD:n ryhmäpuhe EU:n omien varojen järjestelmästä

https://www.facebook.com/kristillisdemokraatit/videos/410700926669304

Halla-aho ja Tavio: EU-elvytyspaketti ei jää

https://www.facebook.com/suutiset/videos/882545725864190


Äitiä ei saa sanoa äidiksi eikä isää isäksi.

https://www.facebook.com/MikoBergbomPS/videos/200013615184945


Välikysymys EU:n elpymisvälineestä

https://www.facebook.com/kristillisdemokraatit/videos/473155043691389


Musiikki


Sydämen äänistä yö väräjää

https://www.facebook.com/100063890282881/videos/1310510695997416


Jos sä rakastat mua vielä

https://www.youtube.com/watch?v=6xJQT_LypSo&list=RD6xJQT_LypSo&start_radio=1


Oot mulle rakkain

https://www.youtube.com/watch?v=cqecN54lKKg&list=RD6xJQT_LypSo&index=3
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti