perjantai 1. tammikuuta 2021

LA 02.01.2021Rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu

 
Minun mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan Pekka Haaviston tapausta ei ole vielä loppuun käsitelty. Asioissa on tutkittava myös ulkoministeriön virkamiesjohdon toiminta ja heidän osallisuutensa asiaan. Epäilen, että syytekynnys ylittyy, kun asiat tutkitaan perusteellisesti oikeuskanslerinviraston toimesta. Pidän hyvin epätodennäköisenä sitä, ettei ministeri Haavisto ole keskustellut konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirrosta pois tehtävistään Ulkoasiaministeriön virkamiesjohdon kanssa. Pidän todennäköisenä sitä, että valtiosihteeri Matti Anttonen ja alivaltiosihteeri Pekka Puustinen ovat olleet asioista tietoisia. Koska kysymyksessä on rikos ja jos ulkoministeriön virkamiesjohto ei ole estänyt rikosta, niin he ovat syyllistyneet rikokseen. Tämä asia vaikuttaa ministeri Haaviston syytekynnyksen madaltumiseen asiassa ja perustuslakivaliokunnan on käsiteltävä asia uudelleen. Ministeri Haaviston toiminta täyttää kiistatta rikoksen tunnusmerkistön ja ylittää syytekynnyksen jos asia on tehty yhdessä ministeriön johtohenkilöiden kanssa. Ihmettelen myös ministereiden ja kansanedustajien toimintaa asiassa. Politiikka on ylittänyt juridiikan.


Pekka Haavisto kertoo lapsille oman arvopohjansa

https://www.youtube.com/watch?v=Sc1JF8Q46gY


Halla-aho, Pekka Haaviston ISIStouhuista

https://www.youtube.com/watch?v=OpzarJkGFxI


Puhuuko Pekka palturia?

https://www.youtube.com/watch?v=HyIb15IHwD8


Perussuomalaisten Leena Meri : Pekka Haavisto koetteko olevanne korvaamaton suomen politiikalle

https://www.youtube.com/watch?v=XMliVwCjLHM


KRP epäilee ulkoministeri Haavistoa rikoksista?

https://www.youtube.com/watch?v=9SZgMZklyqM&t=160s


Perustuslakivaliokunta: Haavisto ei syyllistynyt virkarikokseen, mutta toiminta moitittavaa

https://www.youtube.com/watch?v=COq2wIJbgU8


Vihreät saavat kuulla kunniansa. Halveksivat lakia ja oikeusvaltiota?

https://www.youtube.com/watch?v=XPgoc44AIQ8


Perussuomalaisten Mauri Peltokangas puhuu suunsa puhtaaksi Pekka Haavisto jutusta

https://www.youtube.com/watch?v=qydjH4v3JBw


Perustuslaki 60 § Valtioneuvosto

Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväksi.


Ministerin vala


Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.


Perustuslaki 29 § Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.


Analyysi: Rikos näyttää tapahtuneen, mutta miksi Pekka Haavistoa ei voi siitä laittaa syytteeseen?

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/4e7fedc9-c6bb-4db3-97c1-8e6750a1bac6


Eduskunnan julkistaman aineiston perusteella Viljanen on keväällä ollut ainoa asiantuntija, joka on katsonut esitutkinnan olevan tarpeen. Esitutkintamateriaaliin tutustuttuaan hän on apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen ja entisen oikeuskanslerin Jaakko Jonkan tavoin katsonut Haaviston rikkoneen lakia ja lainrikkomuksen täyttävän rikoksen tunnusmerkistön.

Yksinkertaistetusti epäilty rikos tapahtui siinä, että vaikka Haavistolla oli valta siirrättää konsulipäällikkö Pasi Tuominen pois tehtävästään, hänellä ei ollut valtaa teettää siirtoa mistä hyvänsä syystä.

Viranomainen saa käyttää toimivaltaansa ainoastaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Tätä tarkoitussidonnaisuusperiaatetta loukkasi se, että Haavisto määräsi ministeriön virkajohdon siirtämään Tuomisen pois tehtävistään erimielisyyden vuoksi. Haaviston olisi myös kuulunut käyttää asian ratkaisemisessa lievimpiä mahdollisia keinoja suhteellisuusperiaatteen vaatimuksen vuoksi.

Näiden hallinnon oikeusperiaatteiden noudattaminen kuuluu Haaviston virkavelvollisuuksiin kaikessa päätöksenteossa.

Siitä huolimatta Haavisto ei ollut selvittänyt lievempien keinojen käytön mahdollisuutta, vaan hän jatkoi virkasiirron valmistelua senkin jälkeen, kun erimielisyyttä aiheuttaneet tehtävät oli siirretty pois Tuomiselta al-Hol-asioita hoitamaan nimetylle erityislähettiläälle.

Kun Tuomisen syrjäyttäminen tuli julkisuuteen, Haavisto antoi Tuomisen jatkaa tehtävässään, mutta sillä ehdolla, ettei tällä saa olla mitään kritiikkiä al-Hol-tehtävien hoitamista kohtaan.

Istamisesta.

Niinpä Haaviston rikosvastuun kannalta aivan olennaiseksi muodostui kysymys siitä, varoittivatko ulkoministeriön virkamiehet - esimerkiksi valtiosihteeri Matti Anttonen tai alivaltiosihteeri Pekka Puustinen - ministeriä siitä, että tämän määräämään virkasiirtoon liittyisi laillisia ongelmia etenkin sen jälkeen, kun erityislähettiläs oli nimetty hoitamaan al-Holiin liittyviä asioita.

Kysymyksen olennaisuuden huomioiden on hyvin erikoista, että eri asiantuntijalausuntojen mukaan poliisi ei ole kuulusteluissa vaatinut yksiselitteistä vastausta kysymykseen, yrittivätkö johtavat virkamiehet saada ministerin luopumaan siirtopäätöksestä.

Jos tutkinnassa olisi löytynyt näyttöä, että toive on tuotu myös ministerin tietoon ja perusteltu sittemmin todetulla lainvastaisuudella, olisi perustuslakivaliokunnalla ollut todennäköiset syyt epäillä Haavistoa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tällöin ministerisyytteeltä edellytetty korkeampi syyksiluettavuus olisi täyttynyt.

Poliisi ei kuitenkaan kuulustelupöytäkirjojen mukaan ole esittänyt jatkokysymystä, tuotiinko toive Haaviston tietoon. Jatkokysymystä ei määrännyt kysymään myöskään valtakunnansyyttäjänvirasto, jonka vastuulla lisätutkinnan teettäminen olisi ollut.

Iltalehdelle Puustinen sanoo suoraan, ettei ole tuonut eikä tiedä kenenkään muunkaan tuoneen Haaviston tietoon mitään juridisia ongelmia virkasiirron valmistelussa, koska ei itsekään nähnyt niitä olevan. Saman hän kertoo kertoneensa myös perustuslakivaliokunnassa. Matti Anttonen ei vastannut Iltalehden soittopyyntöön.

Alivaltiosihteeri Puustinen ja valtiosihteeri Anttonen ovat poliisikuulusteluissa kiertäneet kysymyksen Haaviston tietoisuudesta lähes sanatarkasti samalla vastauksella. Haaviston piina päättyi heidän poliisille antamiinsa vastauksiin.

Samalla alkaa heidän oma piinansa, sillä seuraavaksi vastuullista perustuslakivaliokunnan löytämiin lainvastaisuuksiin etsitään ulkoministeriön virkajohdosta. Oikeuskanslerinvirastossa kääritään nyt hihat ja aletaan tutkia virkajohdon toimia koskevia kanteluita. Kantelut ovat odottaneet sitä, että perustuslakivaliokunta käsittelee asian Haaviston osalta.

Rehellisyyden nimissä on todettava, että vaikka poliisitutkinnassa olisi löydetty näyttöä sen puolesta, että Haavisto rikkoi virkavelvollisuuttaan tahallisesti, ei valtakunnanoikeuteen päätyminen olisi ollut automaatio. Lopuksi olisi pitänyt vielä todeta, että Haavisto olisi rikkonut ministerin velvollisuuksia olennaisesti tai muutoin menetellyt selvästi lainvastaisesti.

Perustuslakivaliokunta totesi, että tämä olennaisuusvaatimus ei olisi täyttynyt, vaikka syyksiluettavuus olisikin ylittänyt ministerisyytekynnyksen. Toisaalta olennaisuusvaatimusta ei esimerkiksi Pekka Viljanen ollut arvioinut lausunnossaan lainkaan johtuen siitä, että jo näytön puuttuminen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta esti syytteen nostamisen.

Eilisen mietinnön jälkeen tilanne on se, että niin keskusrikospoliisi, apulaisvaltakunnansyyttäjä kuin perustuslakivaliokunta ovat nähneet syytä epäillä virkarikosta Tuomisen virkasiirron valmistelussa. Perjantaina eduskunta päättää jatkotoimenpiteistä perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Käytännössä on varma, että Haavisto ei joudu rikosvastuuseen. Aika näyttää, joutuuko joku muu.

Ministerin korotetun syytekynnyksen taustalla on ajatus siitä, että pienissä menettelytapavirheissä poliittinen vastuu olisi ensisijainen eikä esimerkiksi tuottamuksellisia tekoja käsiteltäisi rikosprosessissa. Tämä periaate ei juuri ole näkynyt Haaviston tai hänen puolueensa edustajien tai kannattajien ulostuloissa perustuslakivaliokunnan mietintöä koskien.

Perustuslakivaliokunnan toteamus siitä, ettei perustuslain 116 § mukaista lainvastaisuutta ole löytynyt on vihreiden retoriikassa lyhentynyt muotoon ”lainvastaisuutta ei ole löytynyt”.

Tämä ei voisi juurikaan olla kauempana totuudesta tilanteessa, jossa perustuslakivaliokunta on löytänyt todennäköisiä syitä epäillä ministerin syyllistyneen rikokseen, josta tavallinen virkamies tuomittaisiin rangaistukseen.


JARNO LISKI


Onko Vihreillä mitään rajaa?!

https://www.youtube.com/watch?v=gH7b_QybcKs&t=40s


Ulkoministeri Pekka Haaviston tiedotustilaisuus

https://www.youtube.com/watch?v=vu6tHZFQAsk


Pekka Haavisto SELITTELEE ja UHRIUTUU eduskunnan edessä. Selvästi kokee toimineensa oikein.

https://www.youtube.com/watch?v=N3YeCunNQpA


Pekka Haavistolle rajua ryöpytystä kyselytunnilla

https://www.youtube.com/watch?v=lHgQnOOty48


Ulkoministeri Pekka Haavisto - lainmukaisuus

https://www.youtube.com/watch?v=VIMUZ2DrfEc


Pekka Haavisto sai eduskunnan luottamuksen äänin 101–68 – äänestyksestä poissa 30 edustajaa

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007683057.html


Pekka Haaviston suojelu halventaa oikeusvaltiota - Vihreät politisoivat perustuslakivaliokunnan!

https://www.youtube.com/watch?v=Vx7wqNdPmmk


Esitutkinta­materiaali paljastaa Haaviston täys­käännöksen – junaili Tuomisen syrjään, vakuutti täyttä tukeaan viikkoa myöhemmin

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007682659.html


Putositko kärryiltä ulkoministeri Pekka Haaviston al-Hol-tutkinnassa? Näin prosessi etenee seuraavaksi

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007653147.html


Setä Arkadia: Mikä uskottavuuden viikko takana! Pekka Haavisto ja muut politiikan pakkasukot tuovat valoa pimeyteen

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007691293.html


Jani Mäkelä ja Ben Zyskowicz paljastavat vihreiden valheet ja tekopyhyyden Pekka Haavisto -asiassa

https://www.youtube.com/watch?v=0p-VfND3SAQ


BenTV: Al-Hol ja takinkäännön ihmeellinen maailma

https://www.youtube.com/watch?v=iXQLQn1ID7w


BenTV: Kepu on lammas lampaan vaatteissa

https://www.youtube.com/watch?v=-6FjFD6mDW0


Mari Rantanen perussuomalaiset : eikö yhtään hävetä ?

https://www.youtube.com/watch?v=iwpsGhRHF 


Oikeusvaltion kohtalon hetket – eroa Pekka Haavisto!

https://keskustanuoret.fi/piirit/piirien-uutiset/oikeusvaltion-kohtalon-hetket-eroa-pekka-haavisto/


HS ja IL: Perustuslakivaliokunnan mukaan syytekynnys ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) kohtaan ei ylity

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5160273/HS+ja+IL+Perustuslakivaliokunnan+mukaan+syytekynnys+ulkoministeri+Pekka+Haavistoa+vihr+kohtaan+ei+ylity

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti