keskiviikko 1. tammikuuta 2020

TO 02.01.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei puhunut syistä vaan seurauksistaTasavallan presidentin uudenvuodenpuhe 2020

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe alkavalle vuodelle 2020.

Niinistö esittää uudenvuoden puheessaan huolensa ilmapiirin kiristymisestä Suomessa: ”Vihan kulttuuri ei kauas kanna”
PRESIDENTTI Sauli Niinistö otti perinteisessä uudenvuodenpuheessaan kantaa keskusteluun, jota Suomessa on käyty vilkkaasti koko viime vuosi. Niinistö esitti huolensa siitä, että julkisesta keskustelusta on Suomessa tullut kärjistävää ja vihamielistä. Hänen mukaansa tällainen kehitys uhkaa pitkälle vietynä heikentää yhteiskunnallista luottamusta ja turvallisuutta.
Kannan kasvavaa huolta siitä, miten kohtelemme Suomessa toisiamme. Kyse on toistemme kunnioittamisesta, viime kädessä yhteiskuntarauhan ylläpitämisestä. Ja sen myötä turvallisuudestamme”, Niinistö sanoi.

Erkin kommentti: Kiristynyt ilmapiiri ja ns.vihapuheen lisääntyminen joutuu minun mielestäni siitä, että siihen on selvä syy. Tieto lisää tuskaa. Ihmiset saavat yhä enemmän tietoa valtaapitävien väärinkäytöksistä ja rahanahneudesta.Raha ja valta turmelee. Väärät valtiaat ja vallan varkaat hallitsevat Suomea. Piilokorruptio ja hyvä-veli-järjestelmä voivat hyvin. Rahalla saa valtaa ja valta turmelee heikkoja.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei uudenvuodenpuheessaa puuttunut asioiden syihin vaan seurauksiin. Ymmärrän hyvin syyn tähän menettelyyn. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on itse osasyyllinen tapahtuneisiin tosiasioihin. Tässä kommentit tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuoden puheeseen.
Otan esimerkkinä Velallisten työryhmän kirjelmän YK:n ihmisoikeusneuvostolle:

Velallisten tuki ry
c/o Liisa Mariapori
Pohjolankatu 27, 96100 Rovaniemi
Suomi

SUOMEN PERUSRAPORTTI YK:N SOPIMUSVALVONTAELIMILLE, MÄÄRÄAIKA 27.11.2019

IHMISOIKEUSRIKKOMUKSET SUOMESSA

Suomi on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin vuosina 1992-2019 ja syyllistyy edelleen:

Vuosina 1992-2019 ovat sadat tuhannet Suomen kansalaiset menettäneet perus- ja ihmisoikeutensa ja omaisuutensa julkisen vallan edustajien tekemien virhepäätösten seurauksena. Suomen poliittinen eliitti ja tulospalkkainen virkakoneisto ovat polkeneet suomalaisten ihmisoikeuksia vuodesta 1992 lähtien. Tämä on ollut mahdollista siksi, että Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta, eikä laillisuusvalvonta Suomessa siten toimi. Suomessa on 1990 vuodesta lähtien säädetty hallitusmuodon ja Suomen perustuslain vastaista lainsäädäntöä. Tämä on ollut mahdollista siksi, että samat kansanedustajat, jotka oat mukana ensin säätämässä ja hyväksymässä lakeja, sitten istuvat perustuslakivaliokunnassa päättämässä itse hyväksymiensä lakien perustuslainmukaisuudesta. Näin Suomeen syntyy koko ajan lisää Suomen ja EU:n perustuslain vastaista lainsäädäntöä.

Suomessa on 90-luvun finanssikriisin seurauksena langetettu tuhansia ja taas tuhansia vankeustuomioita velallisen epärehellisyyden tms. perusteella. Nämä vuosina 1992-2019 annetut tuomiot perustuvat presidentti Mauno Koivisto määräykseen 6.5.1992, jolloin hän ns. Koiviston konklaavissa määräsi, että instituutiot eivät saa hävitä ja näin suomalaiset yrittäjät eivät ole voineet saada oikeutta Suomen oikeuslaitoksissa 1992 vuoden jälkeen.

Presidentti Mauno Koiviston määräyksestä vuonna 1992 johtuen Suomessa tapahtuu koko ajan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joista törkeimpiä ovat teot, jotka täyttävät kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltävän sopimuksen määrittäviä tekoja. Näihin tekoihin ovat syyllistyneet hallinnon virkamiehet ja kaikki Suomen hallitukset ja presidentit vuodesta 1992 lähtien, sillä presidentti Mauno Koiviston antamaa määräystä, että instituutiot eivät saa hävitä ei ole vielä tähän päivään mennessä kumottu. Ihmisoikeusloukkaukset ovat näin suomalaisten arkipäivää, ovat olleet jo kohta 30 vuotta.

Julkisen vallan edustajat ovat lainsäädännössä ja oikeuslaitoksissa selvästi suosineet kaikkia velkojia, kuten pankkeja ja perintätoimistoja aina 6.5.1992 lähtien ja näin julkisen vallan edustajat, Eduskunta ja koko oikeuslaitos ovat toimillaan aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti taloudellista vahinkoa valtiolle ja suomalaisille yrittäjille kymmenien tai satojen miljardien eurojen edestä. Suomen eduskunta rikkoo lainmuutoksissa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan säännöksiä monella eri tavalla. Suomessa ei ole elinkeinovapautta II-76 artikla, eikä suomalaisilla yrittäjillä ole Euroopan unionin perustuslain takaamaa omistusoikeutta II-77 artikla. Suomessa Eduskunta säätää ja on säätänyt jo 30 vuotta hallitusmuodon ja perustuslain vastaista lainsäädäntöä, jonka nojalla tulospalkkaiset Verohallinnon verotarkastajat voivat takavarikoida yrittäjien koko omaisuuden ennen lainvoiman saanutta verotuspäätöstä ja verot pitää maksaa muutoksenhausta huolimatta ja verojen täytäntöönpanon kieltoa ei myönnetä, jolloin yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa, kun ulosottomiehet vievät kaikki rahat yritysten tililtä usein jo ennen verotarkastuskertomusten valmistumista. Suomessa yrittäjillä ei siis ole oikeutta nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta, eikä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä. Suomen ylisuuri virkakoneisto on ottanut Suomessa vallan ja käyttää sitä täysin mielivaltaisesti ja laittomasti saavuttaakseen Valtiovarainministeriön sille asettamat tulostavoitteet ja saadakseen itselleen tulospalkkion.

Nämä Suomen julkisen vallan tekemät ihmisoikeusrikkomukset tulisi kartoittaa riippumattoman kansainvälisen asiantuntijaryhmän eli totuuskomission toimesta, jotta näihin tekoihin syyllistyneet Suomen presidentit, hallitukset, virkamiehet ja muut virallisessa asemassa toimivat henkilöt saataisiin vastuuseen teoistaan vuosina 1992-2019 tapahtuneista teoista, joihin kuuluvat maanpetos, valtiopetos, törkeä virka-aseman väärinkäyttö, kansanmurha jne. Suomessa vallitseva hyvävelijärjestelmä ja syvä korruptio estävät kaikki ihmisoikeusrikkomusten tutkinnat Suomessa. Suomessa koko poliittinen johto ja virkakoneisto toimii yhdessä Suomen kansalaisia vastaan, joten suomalainen yrittäjä ei voi saada oikeutta Suomen täysin korruptoituneessa oikeuslaitoksessa, joka toimii edelleen presidentti Mauno Koiviston määräysten mukaan,.

Suomen perustuslaissa on turvattu ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Perusoikeudet ovat yksilölle kuuluvia oikeuksia ja ovat luonteeltaan yleisiä eli kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Kun Suomen koko oikeuslaitos ja virkakoneisto on alistettu presidentti Mauno Koiviston määräyksellä tahoksi, jossa instituutiot eivät saa hävitä, on tämä presidentin määräys samalla vienyt suomalaisilta kaikki ihmisoikeudet ja nykyjärjestelmä tekee jatkuvia rikoksia ihmisyyttä vastaan ja näin Suomen valtio ja koko virkakoneisto polkee suomalaisten ihmisoikeuksia siitäkin huolimatta, että YK:n peruskirjassa asetetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi suojella ihmisoikeuksia. Suomi on yhtenä peruskirjan allekirjoittajana sitoutunut mainittuun oikeuden turvaamiseen ja näin muodoin myös julistukseen, jossa ihmisoikeudet määritellään ja johon yhä enemmän vedotaan. ihmisoikeustuomioistuinten toiminnassa ja päätöksissä.

Suomen ihmisoikeusrikkomukset ovat peräisin 1980 luvun aikana tehdyistä täysin virheellisistä talouspoliittisista päätöksistä ja Suomen EU-jäsenyyskuntoon saattamiseksi vaatineista pankkien vakavaraisuuden nostamisesta 8 %:iin siten, että Suomen hallitus teki tiettyjen pankkien kanssa SSP-pankkisopimuksen vuonna 1993, jolla sopimuksella hallitus antoi pankeille luvan sanoa yksipuolisesti irti tiettyjen toimialojen yritysten velat ja näin kaataa 65.000 yritystä. Näin näistä 65.000 yrittäjästä ja heidän takaajistaan tehtiin Suomeen ikuisuusvelallisia. Samalla Suomen lainsäädäntöä muutettiin velkojia suosivaksi ja siirryttiin summaariseen menettelyyn oikeuslaitoksissa, mikä summaarinen menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että velkojan ei tarvitse oikeuslaitoksessa esittää mitään todistetta velasta, ei velkakirjaa tai laskua vaan oikeuslaitoksen antavat lähes poikkeuksetta asiassa ns. yksipuolisen tuomion, jolla velallinen velvoitetaan maksamaan velkojan vaatimat velat siitäkin huolimatta, että velallinen perusteellisesti kiistää saatavan olemassaolon. Myöskään velkojen vanhentumista ei tutkita missään vaiheessa, kun alkuperäistä velkakirjaa siirtomerkintöineen ei tarvitse esittää.

Jotta suomalaisten yritysten tuho olisi täydellinen myi Suomen hallitus/talouspoliittinen ministerivaliokunta vielä 31.3.2000 ns. Arsenal kauppakirjalla näiden SSP-pankkisopimuksella ryöstettyjen yritysten velat (56.000 yrityksen 77.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa)) norjalaisille perintätoimistoille, jotka olivat amerikkalaisen Pra Group-yhtiön bulvaaneja. Nämä 12 miljardin velat myytiin 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta velallisille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:lla velan arvosta. Osaa näistä veloista peritään yrittäjiltä ja heidän takaajiltaan edelleen ilman velkakirjaa tai tilityksiä, jolloin esim. takaajat eivät pysty käyttämään regressioikeuttaan. Näillä valtion virkamiesten ja poliitikkojen toimilla saatiin Suomeen suurtyöttömyys, jolloin työttömänä on ollut pitkään noin 500.000 suomalaista.

Näillä Suomen hallituksen toimilla kumottiin Suomessa omaisuudensuoja. Ryhtyessään sopimussuhteeseen pankkien kanssa on Suomen valtio toteuttanut oikeustoimensa suunnitelmallisesti, tahallisesti ja tietoisena asioitten tilasta sekä seurauksista. Samalla valtio on julistanut asiakirjat salaiseksi, eikä esim. ns Arsenal kauppakirjaa 31.3.2000 ole vieläkään saatu julkiseksi monista yrityksistä huolimatta. Suomen hallitukset vuodesta 1992 ovat pystyneet ja pystyvät edelleen salaamaan omat rikoksensa julistamalla asiakirjat salaiseksi jopa 100 vuodeksi.

Valtioneuvoston sopimukset pankkien kanssa ovat laittomia, koska mainitut sopimukset ja niitten käytännön toteuttaminen ovat johtaneet törkeisiin ja moninaisiin ihmisoikeudenloukkauksiin. Tätä sopimusvyyhteä ja niiden aiheuttamia tekoja tulee arvioida kahden osapuolen rahallisena toimintana tiettyä ihmisryhmää vastaan. Kummankin osapuolen, valtion ja pankkien, olisi perusoikeuksien nimissä tullut ottaa huomioon aiheutettu loukkausten ketju sekä yksilöitten oikeudellisesti arvioitu heikompi asema. Valtion velvollisuutena on lisäksi valvoa mainittujen tekojen aiheuttajia, eikä itse olla aktiivisena sopijapuolena toteuttamassa niitä. Nämä ihmisoikeusloukkaukset Suomessa käsittävät suoraan laskentatavasta riippuen noin 200.000-400.000 Suomen kansalaista. Tämä määrä edustaa noin 4-8 % koko väestöstä laskettuna. Epäsuorasti loukkausten vaikutukset koskevat noin 1-1,3 miljoonaa suomalaista (26 %).

Suomen valtio oikeuslaitoksineen polkee ja on vuodesta 1992 alkaen polkenut suomalaistan ihmisoikeuksia seuraavasti:
 1. Omaisuudensuoja, PL 15 §, EIS ensimmäinen lisäpöytäkirja 1 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 17 artikla.
 2. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. PL 6 §, EIS 14 artikla, seitsemäs lisäpöytäkirja 5 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 1 artikla, 2 artikla, 7 artikla, KP-sopimus 2 artikla, 3 artikla, 4 artikla, 14 artikla, 20 artikla, 23 artikla, 24 artikla, 25 artikla, 26 artikla, TSS-sopimus 2 artikla.
 3. Oikeusturva PL 21 §, EIS 6 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 10 artikla, 11 artikla, KP-sopimus 14 artikla.
 4. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon EIS 13 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 8 artikla, KP-sopimus 2 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 13 artikla.
 5. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus PL 18 , Euroopan sosiaalinen peruskirja SopS 43-44/1991, 1 osa kohdat 1.12 erityisesti 1.10 artiklat. TSS-sopimus 6 artikla, 7 artikla, 11 artikla. YK:n ihmisoikeuksien julistus 20 artikla.
 6. Oikeus sosaaliturvaan PL 19 §, YK:n ihmisoikeuksien julistus 22 artikla, 25 artikla, TSS-sopimus 11 artikla
 7. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto PL 7 §, EIS 3 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 5 artikla, KP-sopimus 7 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 1 artikla, 16 artikla.
 8. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus ja oikeuksien väärinkäytön kielto. PL 22 §.
 9. Suomessa Verohallinto on vuosina 1992-2018 ajanut ja ajaa edelleen noin 3000 yritystä konkurssiin Verohallinnon verotarkastajien tekemillä virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, jotka eivät perustu lakiin tai tosiasianäyttöön. Näin vuosittain 3000 yrittäjää menettää koko omaisuutensa ja usein vielä tuomitaan keksitystä veropetoksesta vankilaan syyttömänä.
Kuten kaikki edellä oleva osoittaa, Suomi rikkoo kaikkia solmimiaan ihmisoikeussopimuksia räikeästi ja suomalaiset eivät voi saada Suomessa oikeutta, kun presidentti Mauno Koivisto on 6.5.1992 määrännyt, että instituutiot eivät saa hävitä.

Kohta 30 vuotta Suomessa vallinnut oikeudeton tila on nyt johtanut siihen, että ensimmäinen suomalainen yrittäjä on hakenut Euroopan perustuslain II-78 artiklan mukaista turvapaikkaa Bulgariasta pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan perustuslain mukaisesti.

Tuhansia suomalaisia yrittäjiä on Verohallinnon suorittamien ryöstöverotuksen vuoksi muuttanut vapaaehtoisesti pois maasta ja muutosvirta kiihtyy koko ajan.

Kysymyksemme siis kuuluu: Missä maassa ja miten suomalaiset yrittäjät, joiden koko omaisuus on ryöstetty Valtioneuvoston ja pankkien tekemällä SSP-pankkisopimuksella 22.10.1993 tai Verohallinnon verotarkastajien vuosina 1992-2019 tekemillä lakiin perustumattomilla ja virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, voivat saada asiassaan oikeutta ja miten saada Suomen valtio korvaamaan vuosina 1989-2019 Suomen yrittäjille ja heidän takaajilleen aiheuttamat vahingot?
Suomessa on tällä hetkellä ulosotossa 580.000 henkilöä ja köyhyysloukussa noin 1 miljoona suomalaista.

Jotta Suomessa oleva tilanne saadaan jotenkin hoidettua kuntoon, niin tämä kirje toimitetaan YK:n ihmisoikeustuomioistuimelle, Euroopan neuvostolle, Euroopan neuvoston vetoomusvaliokunnalle, Euroopan komissiolle ja Velallisten Tuki ry:n perusraporttina YK:n sopimusvalvontaelimille 27.11.2019.

Rovaniemellä 27 päivänä marraskuuta 2019.

Liisa Mariapori
Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja
liisa.mariapori@velallistentuki.fi 
 +358405604180

Lisäksi nämä asiat ärsyttävät ja aiheuttavat vihapuhetta:

Juha Sipilä pyytää anteeksi 1990-luvun laman uhreilta

Lamavelallisten myynti velkaorjiksi Norjaan - mitä vastaavat Paavo Lipponen, Suvi-Anne Siimes ja Sauli Niinistö

Pankkikriisin karmea totuus julki

Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö vievät Suomen euroon ilman kansanäänestystä 1998

Ns. pankkikriisin EMU-varauma

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Ei ole ihme vaikka tällainen menettely herättääkin vihan tunteenpurkauksia tavallisen kansalaisen mielessä.

GCM ja Suomen pakolaispolitiikka
Erkin kommentti: ei ole ihme vaikka tämä ärsyttää suomalaisia ja aiheuttaa tunteenpurkauksia eli ns. vihapuhetta.


Pauli Vahtera: Maahanmuutto maksaa Suomelle 3,2 miljardia euroa vuodessa – ”Viimeinen hätähuutoni suomalaisille päättäjille”

MATUT

Monikulttuurisuus

Kansanedustaja Olli Immosen teksti – myrsky vesilasisssa

Hyvä-veli-verkostot Suomessa

Seuran selvitys: Juha Sipilästä tuli miljonääri valtion tuella ja härskeillä tutunkaupoilla

Kehitysavusta koulutukseen, osa 1/5

Kehitysavusta koulutukseen 2/5: Nuorten koulutusohjelma


Hautala-case – kehottaako oikeuskansleri päätöksillään laittomuuksiin?

Ajan merkit – vaatimus Jyrki Kataisen erottamisesta

Eväitä kansanedustajille keskusteluun oikeuskanslerin vuosikertomuksesta

Miksi maksaa muitten velkoja, kun velat omankin maan kansalaisille on hoitamatta

Natura – Suomen suurin rikos?

Perussuomalaisia tarvitaan – lyhyt katsaus Suomen lähihistoriaan

Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksi
Rosvoparonien paluu

Lautakasagate – JSN

Toteutuksen valvonta

Arvoisa Tasavallan Presidentti Tarja Halonen,

Oikeus- ja asianajajamafia

Virkamiesetiikka ja vallasta luopumisen vaikeus

Ottiko Vanhanen vastaan lahjuksia?

Vaalirahakohu paisuu

Kirje Tasavallan Presidentille

Urhojansa kansavalta, työntää esiin kaikkialta

Natosta isäntä taloon: käsikirjoitus

Mikä isäntämaasopimus?

Ylen järjestämässä presidenttiehdokkaiden vaalitentissä 13.12. ehdokas Paavo Väyrynen ja ehdokas Sauli Niinistö kävivät seuraavan vuoropuhelun (Yle Areena Suuri vaalikeskustelu: Presidentinvaalit 2018 kohdassa 22.38  ):
Ehdokas Väyrynen:
Isäntämaasopimus.
Se on asia, joka pitäisi tutkia eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Ovatko ministerit ja presidentti toimineet virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, kun on hyväksytty tämä isäntämaasopimus kesällä 2014 eikä saatettu sitä eduskunnan käsiteltäväksi.”
Ehdokas Niinistö:
Ymmärtääkseni hallitus tästä keskusteli aika lailla puolustusvaliokunnassa vai oliko se ulkoasiainvaliokunnassa. Jotenka kyllä se eduskunnan tietoon saatettiin. Siinä ei ole sellaista sitoumusta, joka automaattisesti veisi meitä johonkin.”

Juhani Suomi

ELÄKELÄISKÖYHYYS ON HÄPEÄKSI SUOMELLE

Puoli miljoonaa eläkeläistä kituuttaa köyhyysrajan alapuolella

Postin hukatut miljoonat

Veikkauksen sinivalkoinen satuOnko ilmastovouhotus mennyt Suomessa liian pitkälle?⎮Q&A

Ilmastovouhotus menee liian pitkälle | Näkökulma

Susien suojeluun 5,5 miljoonaa euroa
Susia suojellaan tehokkaammin kuin ihmisiä.

Olemme menossa tasavallan presidentin myötävaikutuksella väärään suuntaan. Ensin on ratkaistava syyt vihapuheelle. 

Urheilu

Iivo Niskanen nousi huimalla loppuvedollaan kolmanneksi – Aleksandr Bolshunov Tourin kärkipaikalle
Venäläinen Aleksandr Bolshunov hiihti ylivoimaiseen voittoon Tour de Skin miesten 15 km:n takaa-ajossa Italian Toblachissa. Bolshunov valloitti Tourin kokonaiskilpailun kärkipaikan.
Sergei Ustjugov varmisti venäläishiihtäjien kaksoisvoiton. Kärjessä ladulle startannut Ustjugov taipui 13,7 sekunnilla Bolshunoville.
Iivo Niskanen nousi väkevän loppuvetonsa ansiosta kolmanneksi, 24,8 sekuntia kärjestä. Niskanen pääsi ladulle 11. sijalta, matkaa kärkeen oli lähdössä yli 50 sekuntia.

Leveästi hymyillyt Perttu Hyvärinen haastoi Klæboa loppukirissä ja kiitti nöyrästi Suomen huoltoa – "Elämäni paras hiihto!"

TDS Toblach, Italia
Miehet, 15 km (p) / Takaa-ajo
1. Aleksandr Bolshunov RUS 38.14,9
2. Sergei Ustjugov RUS + 13,7
3. Iivo Niskanen FIN + 24,8
4. Artem Maltsev RUS + 29,2
5. Calle Halfvarsson SWE + 29,6
6. Sjur Röthe NOR + 29,8
7. Hans Christer Holund NOR + 30,7
8. Lucas Bögl GER + 47,9
9. Ivan Jakimushkin RUS + 55,9
10. Johannes H. Kläbo NOR + 57,2
------------------------------------
11. Perttu Hyvärinen FIN + 58,4
42. Lari Lehtonen FIN +3.42,0
 1. Lauri Lepistö FIN +6.10,3

Naiset, 10 km (p) / Takaa-ajo
1. Ingvild F. Östberg NOR 26.51,5
2. Therese Johaug NOR + 0,4
3. Heidi Weng NOR + 27,2
4. Natalia Neprjajeva RUS + 27,3
5. Astrid U. Jacobsen NOR + 27,7
6. Ebba Andersson SWE + 28,1
7. Anamarija Lampic SLO +1.29,4
8. Teresa Stadlober AUT +1.29,8
9. Katharina Hennig GER +1.30,1
10. Charlotte Kalla SWE +1.30,6
------------------------------------
15. Kerttu Niskanen FIN +1.53,7
20. Anne Kyllönen FIN +2.17,3
31. Vilma Nissinen FIN +3.15,3


Tilanteet 4/7 osuuden jälkeen
1. Aleksandr Bolshunov RUS 1.44.55
2. Sergei Ustjugov RUS + 0.16
3. Johannes H. Kläbo NOR + 0.26
4. Pål Golberg NOR + 1.00
5. Iivo Niskanen FIN + 1.10
6. Martin L. Nyenget NOR + 1.16
------------------------------------
15. Perttu Hyvärinen FIN + 2.03
38. Lari Lehtonen FIN + 5.02
59. Lauri Lepistö FIN + 7.57
1. Therese Johaug NOR 1.22.05
2. Ingvild F. Östberg NOR + 0.22
3. Natalia Neprjajeva RUS + 0.22
------------------------------------
14. Kerttu Niskanen FIN + 2.40
18. Anne Kyllönen FIN + 3.16
 1. Vilma Nissinen FIN + 6.34

Sveitsi antoi shokkihoitoa Nuorille Leijonille – voitti lopulta 5–2

Kanada karkasi Tyttöleijonilta jo avauserässä ja marssi MM-finaaliin – katso maalit
Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekkomaajoukkue on hävinnyt MM-kisojen välierän Kanadalle maalein 1–4.

Mielipiteet

Setä Arkadia: Tinat ennustavat: hurja kevät edessä – presidenttipeli alkaa

Jan Hurrin kommentti: Takana on jyrkkenevien ristiriitojen vuosikymmen
Ja mikä suomalaisittain vielä keljumpaa, Suomi kuuluu heikon euroalueen hitaimpiin toipujiin – ja niihin euromaihin, jotka ovat vasta vähän aikaa sitten saavuttaneet ja niukasti ylittäneet kriisiä edeltäneen kokonaistuotantonsa määrän.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti