maanantai 13. tammikuuta 2020

Käräjätuomari Timo Mäkeläinen 13.1.2020 U 19/30944
Olen pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä jotta voisin todistaa, että kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta.

From: Erkki Aho
Sent: Friday, January 10, 2020 8:24 AM
To: vvv@oikeus.fi ; ville.tavio@eduskunta.fi ; leena.meri@eduskunta.fi ; mari.rantanen@eduskunta.fi ; sanna.marin@vnk.fi
Subject: Re: käräjätuomari Timo Mäkeläinen


From: Erkki Aho
Sent: Friday, January 10, 2020 3:43 AM
To: oulu.ko@oikeus.fi ; raahe.uo@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi ; anna-maja.henriksson@om.fi ; pev@eduskunta.fi
Subject: käräjätuomari Timo Mäkeläinen


Käräjätuomari Timo Mäkeläinen

Minä olen haastanut ulosottoviranomaiset käräjäoikeuteen vastaamaan siitä, että he tietoisesti perivät minulta sellaista saatavaa, jonka tietävät syntyneet rikosten avulla. Saatava on siis perintäkelvoton.
Käräjätuomari Timo Mäkeläinen , Te olette muuttaneet haastehakemuksen ulosottovalitukseksi. Miksi? Mihin lakiin perustuu toimintanne?
Minulla on perustuslain suoma oikeus omaisuuden suojaan. Ulosottoviranomainen eikä käräjätuomarikaan saa toimia perustuslain vastaisesti. Olen joutunut olemaan ulosottoviranomaisten järjestämässä velkahelvetissä jo lähes 25 vuotta. Minulla on oikeus todistaa, että he toimivat tietoisesti väärin ja että se on rikos. Se on tässä tapauksessa ihmisoikeusrikos – kidutusrikos.
Minä olen lähettänyt Teille käräjäoikeuteen aineiston, mikä varmasti todistaa, että kaikki ulosottosaatavani perustuvat rikoksiin ja ovat siten perintäkelvottomia. Te olette saaneet tämän todistusaineiston tiedoksenne

Teillä ei ole oikeutta estää minulta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
Minulla on perustuslain suoma oikeus todistaa se, että Suomessa on tapahtunut valtiopetos, mikä on suorassa yhteydessä PR-talojen konkurssivyyhteen, josta kaikki ulosottosaatavani johtuvat. Rikokset eivät ole vanhentuneet koska ulosotto on voimassa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko 25 vuoden ajan ja valtiopetos pitää rikokset avoimena. Ulosottoviranomaiset ovat olleet tietoisia asioista, mutta ovat tietoisesti rikkoneet lakia.
Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Minä olen joutunut ihmisoikeusrikosten kohteeksi ja olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen viranomaisten rikollisen toiminnan johdosta.
Minulla on perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen mukaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Pyydän oikeuskansleria valvomaan, että Oulun käräjäoikeus ja käräjätuomari Timo Mäkeläinen toimii lain mukaisesti.
Pyydän eduskunnan perustuslakivaliokuntaa valvomaan, että oikeuskansleri toimii lain- ja oikeuden mukaisesti. Pyydän perustuslakivaliokuntaa valvomaan, että oikeusministeriön ja siten oikeusministerin alaisuudessa toimiva oikeuskansleri toimii lain- ja oikeuden mukaisesti.

Siellä jossakin 10.01.2020
Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho


Olen katsonut että ulosottoviranomaiset toimivat rikollisesti, koska he tietävät asian ja toimivat rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n vastaisesti.
Te ette ole vastannut minulle mihin lakiin perustuu toimintanne siitä, kun te muutatte haasteen valitukseksi. Pyydän Teitä NYT vastaamaan minulle tähän kysymykseen.
Pyydän Teitä perustelemaan myös sen miksi en saa perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaista oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Perustelkaa se NYT.
Miksi en saanut todistaa entisen kansanedustajan Markku Kosken rikollista toimintaa? Perustelkaa se NYT. Pyydän vastaukset välittömästi.

Kalajoella 13.01.2020

Erkki Aho

KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 20/507
1. osasto Annettu kansliassa
Oikeuden kokoonpano:
käräjätuomari Timo Mäkeläinen 13.1.2020 U 19/30944

Valittaja Aho, Erkki Johannes
Merenojantie 9 B 16
85100 KALAJOKI

Asia Ulosottovalitus
Vireille 9.12.2019
SELOSTUS ASIASTA
Valitus ulosottomiehen tekemästä toimesta tai päätöksestä

Erkki Aho on 9.12.2019 toimittanut Oulun käräjäoikeuteen ja Raahen
seudun ulosottovirastoon viestin, jossa hän ilmoitti vastustavansa
jyrkästi 3.12.2019 toimitettua ulosmittausta ja viittasi perusteinaan
internetin blogisivullaan 7.12.2019 julkaisemaansa tekstiin. Erkki Ahon
tekstissä esitettiin perusteena se, että velkojana olevan henkilön Markku
Kosken ulosottosaatava olisi syntynyt rikosten avulla ja olisi siksi
perintäkelvoton. Rikokset eivät ole vanhentuneet, koska ulosotto on
edelleen voimassa. Erkki Aho vaatii nyt ulosoton lopettamista Markku
Kosken saatavien osalta ja hän vaatii ulosoton keskeytystä kaikkien
Erkki Ahoa koskevien muidenkin ulosottosaatavien osalta ja asioiden
perusteellista tutkimista ja selvittämistä rikostutkinnoissa ja tulevissa
oikeudenkäynneissä. Erkki Aho vaatii asian kiireellistä käsittelyä.

Erkki Aho on toimittanut 13.12.2019 lisäkirjelmän, jossa hän totesi
hänellä olevan lain mukaiset vapaakuukaudet ulosotossa loka- ja
marraskuussa. Aho pyysi, että nämä vapaakuukaudet siirretään tammija
helmikuuksi, jotta hän voi ostaa lentoliput ja tulla antamaan
loppulausunnon rikosilmoitukseen, jota Raahen poliisi parhaillaan tutkii.
Aho on nyt parhaillaan ulkomailla hakemassa poliittista turvapaikkaa.

Ulosottomiehen lausunto
Raahen seudun ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti Anssi
Tuomaala on antanut Erkki Ahon valituksen johdosta ulosottokaaren 11
luvun 11-12 §:ssä tarkoitetun ulosottomiehen lausunnon.
Johtava kihlakunnanvouti totesi lausuntonaan, että valitus tulisi jättää
tutkimatta. Päätöksestä, jota valitus koskee, todettiin että
valituskirjelmässä mainittuna päivänä 3.12.2019 ei ole tehty
ulosottomiehen päätöstä vaan 2.12.2019 Erkki Aholle maksetusta
eläkesuorituksesta on pidätetty aiemmin jo tehdyn ulosmittauksen ja
voimassa olevan maksukiellon perusteella ulosottoon. Pidätyksestä on
kertynyt 388,22 euroa. Kertyneet varat on tilitetty velkojille siten, että
Intrum Oy Jälkiperinnälle on tilitetty 161,32 euroa ja Markku Koskelle
226,90 euroa.

Lausunnon liitteet

Kaikki Erkki Ahon voimassa olevat toistuvaistulon ulosmittaukset sekä
niihin liittyvä Kevalle annettu voimassa oleva maksukielto on
ulosottomiehen lausunnon liitteenä, asiakirjoina.

Lausuma valituksesta

Valitus ei koske miltään osin ulosottomiehen päätöstä vaan kohdistuu
täytäntöönpanoperusteiden oikeellisuutteen. Ulosottomies ei voi
ulosottomenettelyssä tutkia täytäntöönpanoperusteen oikeellisuutta.
Kihlakunnanvoudin näkemyksen mukaan valitus tulisi jättää tutkimatta.

Lausuma Erkki Ahon lisäkirjelmän johdosta

Erkki Ahon 13.12.2019 antaman lisäkirjelmän johdosta johtava
kihlakunnanvouti erikseen totesi, että Erkki Ahon toistuvaistulon
ulosmittaus on ulosottokaaren 4 luvun 49 § 1 momentin 1) kohdassa
tarkoitettu tulorajaulosmittaus, jolloin hänelle myönnetään lain 4 luvun
52-53 §:ssä säädetyin tavoin vuosittain kaksi vapaakuukautta viran
puolesta.

Erkki Aholle myönnetyt vapaakuukaudet ovat olleet tähän saakka
vuosittain lokakuu ja marraskuu. Ajankohdalla 13.12.2019 tehdyllä
päätöksellä vapaakuukaudet on Ahon pyynnöstä siirretty tammikuulle ja
helmikuulle. Siten Aholla on ollut vapaakuukaudet 10/2019 ja 11/2019 ja
seuraavat vapaakuukaudet ovat 1/2020 ja 2/2020. Tämän jälkeen
seuraavat viran puolesta myönnettävät vapaakuukaudet tulevat 1/2021
ja 2/2021, jos vapaakuukausien edellytykset tuolloin täyttyvätValittajan kuuleminen
Käräjäoikeus on varannut Aholle tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma
ulosottomiehen antamien lausuntojen johdosta.
Erkki Aho on lausunut, että hän haluaa asiassa oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin, mikä merkitsee sitä, että asian käsittely suoritetaan
suullisessa oikeudenkäynnissä missä Aho todistaa että Markku Kosken
saatava ja kaikki Erkki Ahon ulosotossa olevat muutkin velat ovat
syntyneet rikosten avulla ja ovat siksi perintäkelvottomia. Rikoksensa
näihin asioihin liittyen ovat Ahon käsityksen mukaan tunnustaneet
entinen asianajaja ja eräs varatuomari. Poliisi oli jättänyt asiat tutkimatta,
mukaan luettuna sen että Ahon yrityksen kauppaan liittyen oli tehty 63
miljoonan törkeä petos ja konkurssiasiassa oli tehty prosessipetos kun
konkurssia oli haettu väärillä tiedoilla, kauppasopimukset oli purettu ja konkurssi oli laiton. Markku Kosken velkoma saatava johtuu näistä
asioista ja siitä, että hän oikeudessa antoi väärän lausuman
käräjäoikeudelle. Lisäksi syyttäjän esteellisyys oli jätetty tutkimatta.
Mitään asiaa näistä ei ole käsitelty oikeudessa aikaisemmin. Aho tulee
laatimaan asioista yksityiskohtaisen selvityksen todistusaineistoineen ja
selostuksen siitä, mitä milläkin todistusaineistolla todistaa. Lisäksi hän
laatii luettelon todistajista joita haluaa oikeudessa kuulla ja selvityksen
todistusteemoista. Aho tekee mainitut selvitykset ja todistusaineistot
15.02.2020 mennessä - hän on tällä hetkellä ulkomailla eikä pysty
tekemään aineistoja nopeammin johtuen ulosoton aiheuttamasta
taloudellisesta tilanteesta. Aineistot laaditaan niin, että oikeuden on
helppo käsitellä asia.
Merkintä Aho on ratkaisuilmoituksen toimittamisen jälkeen lähettänyt
käräjäoikeuteen lisäkirjelmät 8.1. ja 10.1.2020.

ASIAN KÄSITTELYJÄRJESTYS

Käräjäoikeus on käsitellyt ja ratkaissut tämän asian kansliassa.
Pääasiaratkaisun perusteluista ilmenevistä syistä istuntokäsittelyn
toimittaminen asiassa on ilmeisen tarpeetonta ja valituksessa
henkilötodistelun teemoiksi ilmoitetut seikat ovat tässä ulosottoasiassa
asiaan vaikuttamattomia seikkoja.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Päätöslauselma Erkki Ahon valitus hylätään.
Perustelut Ulosottokaaren 11 luvun tarkoittamana muutoksenhakuna tutkitaan sitä,
onko ulosottomiehen päätös tai toimi tehty lain eli ulosottokaaren
säännösten mukaisesti - näitä lakiin sisältyviä säännöksiä on sekä
ulosoton menettelystä että sen materiaalisesta sisällöstä, joihin viimeksi
mainittuihin liittyvät esimerkiksi ulosmittauskiellot ja niin sanotut
erottamisetuudet. Sen sijaan ulosoton toimittamassa täytäntöönpanossa
tai käräjäoikeudessa käsiteltäessä ulosottovalitusta tutkinnan kohteena
ei ole ulosottoperusteen eli Tuomion oikeellisuus. Riidanalaiset
kysymykset on käsitelty ja ratkaistu aikanaan ja täytäntöönpanon
perusteeksi on tästä käsittelystä syntynyt tuomio eli ulosottokaaren
tarkoittama täytäntöönpanoperuste. Ulosottomiehen lausuntoon nyt
liitetyistä ulosmittauspäätöksistä ilmenee, että Erkki Ahon velkoina on
ulosottoperinnässä saatavia muun muassa Markku Koskella ja eräillä
muilla yksityishenkilöillä sekä yhtiöillä. Näiden saatavien peruste ja
määrä on ratkaistu jo aiemmin ja nuo tuomiot ovat lainvoimaisia.
Tuomion antaminen niin sanotusti prekludoi mahdolliset vastatosiseikat
(Risto Koulu, 1997, Muutoksenhaku ulosotossa, sivu 45).
Koska Erkki Ahon valituksen sisältönä on nyt väite Markku Kosken
saatavan perusteettomuudesta sekä muita väitteitä, jotka eivät liity
ulosottoperintään ja sen menettelyyn, vaan laajemmin 1990 -luvun
aikaisiin tapahtumiin, valitus on käräjäoikeuden arvion mukaan hylättävä
perusteettomana.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla
Rovaniemen hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimpaan
oikeuteen. Tyytymättömyyttä on ilmoitettava viikon kuluessa
käräjäoikeuden päätöksen antamispäivästä.

Käräjätuomari Timo Mäkeläinen

Asiakirjan toimittaminen
- Erkki Aho, päätöksen antamispäivänä, sähköpostitse
- Raahen seudun ulosottovirasto, virastopostiin, sähköpostitse

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti