lauantai 18. tammikuuta 2020

SU 19.01.2020 Euroopan komission edustajat valvomaan rikostutkintaa ja oikeudenkäyntiä


Oikeuskomissaari Vera Jourova

Pyydän Teitä määräämään edustajanne valvomaan rikostutkintaa ja oikeudenkäyntiä asiassa Suomen valtio vastaan Erkki Aho. Suomen valtion edustajat käräjätuomari Sarianna Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä ovat tehneet minusta Erkki Ahosta rikosilmoituksen. Minä olen vaatinut, että saan todistaa oikeudessa, että kaikki minun ulosottosaatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, mikä johtuu valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan. Minulla on Suomen lain (esitutkintalaki, poliisilaki, Suomen perustuslaki) ja Euroopan Ihmisoikeussopimus ja YK:n Ihmisoikeusjulistus mukaiset oikeudet puolustaa itseäni, kun minusta on tehty rikosilmoitus. Pyydän oikeuskomissaaria ilmoittamaan 31.01.2020 mennessä Suomen valtiolle ja minulle ketkä ovat EU:n nimeämät henkilöt asiassa.

Rikostutkinta on toimitettava lain ja sopimusten edellyttämällä tavalla. Minun on saatava esteetön rikostutkinta asioissa. Minä en ole saanut kuulusteluissa esitää mitään todistusaineistoja eikä todistajiani ole kuultu. Katson, että rikostutkinnanjohtaja on esteellinen ja rikostutkija on puolueellinen ja kuulustelut eivät täytä lain vaatimuksia, koska kuulustelija kertoi etukäteen, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen valmiiksi. Kuulusteluissa minulla oli kuulustelutodistaja joka todistaa, etten saanut esittää mitään todistusaienistoja asiassa eikä todistajiani kuultu. Haluan esteettömän rikostutkinnna. Tämä tarkoittaa sitä, että rikostutkinnassa on käsiteltävä

 1. minua koskevat asiat, joissa käräjätuomarina on ollut käräjätuomari Sarianna Ervasti. Tähän kuuluu asioiden haastehakemukset ja hastehakemusten täydennyksest, vastaukset asioissa sekä kaikki prosessit johtuen siitä, kun käräjätuomarina on ollut Sarianna Ervasti.
 2. Olen haastehakemuksissa vaatinut todistusaineistoksi ja oikeudessa käsiteltäväksi valtipetoksen todistusaineiston
  Suomessa on tapahtunut valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan.

Koiviston konklaavi

Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä asiakirjat
1. salaiseksi julisterut Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992
 1. salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1993.
 2. 25 vuodeksi salaiseksi julistettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000
Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä videot

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä selvitykset ja kirjat

Jorma Jaakkolan kotisivut

Jukka Davidsonin nettikirja Isänmaan ryöstäjät

Kiireellinen toimenpidepyyntö Euroopan neuvostolle

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset
Valtiopetos on tosiasia

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena

Pankkikriisi

Oikeuslaitos ja poliisi

 Näistä kirjoista olisi löytynyt lisää tietoa,


  Rikostutkinta ja toidistusaineistona esitän
 1. PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3


 1. Erkki Aholla on kiistattomat näytöt rikoksista
Olen kiistattomasti osoittanut, että ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisesti. Katso Kysymyksessä on kidutusrikos. Kidutus on alkanut 11.5.1995 ja jatkunut keskeytyksettä tähän päivään saakka kestäen jo 24 vuotta. Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.
Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;
 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.
Olen edelleenkin luottokelvoton ja olen edelleenkin rikollisen ulosoton kohteena, koska ulosottoviranomaiset tietävät ja heille on todistettu, että ulosottosaatavat ovat rikollisesti syntyneet.
Poliisi ei tutki asioita, syytäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi 31.5.2018 tuomion jutussa Abu Zubaydah v. Lithuania, jossa Liettuan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen EIS 3 artiklaa (kidutuksen vastainen artikla). Kidutusartiklan materiaalisen loukkaamisen osalta EIT totesi: “Thus, Article 3 of the Convention does not refer exclusively to the infliction of physical pain but also to that of mental suffering, which is caused by creating a state of anguish and stress by means other than bodily assault (see El-Masri, cited above, § 202; and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cited above, §§ 509-510).
Kidutusartiklan vastainen toiminta ei tarkoita yksin fyysistä kivun aiheuttamista, vaan se voi täyttyä myös henkisen kärsimyksen perusteella. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa valtio toimii tavalla, jolla murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella. Katson, että valtion toiminta tapauksesani loukkaa EIS 3 artiklan kidutuksenvastaista artiklaa ottaen huomioon edellä kuvatussa Liettuaa koskevassa tapauksessa esitetyt perusteet.
Ulosoton peruste on virheellinen ja ulosotto jatkuu edelleen.
Tilanne on ja oli tämä
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari  toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu.

 1. Videoni
Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Hätähuuto Suomesta

Rikolliset konkurssit

Oikeudenkäynti tietämättämme

Saattohoitajat

Toimialarationalisointi

SSP-sopimus

Hätähuuto Suomesta

Ahojahti


6. Kaikki blogini http://www.erkkiaho.com/blogit.html , myös Valtiopetos on tosiasia

7. Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
Tämän aineiston Ylivieskan käräjäoikeus hävitti vaikka sen olisi pitänyt säilyttää se vuoteen 2021 asti. Olen tehnyt poliisille rikostutkintapyynnön asiasta , mutta nyt tutkinnanjohtajana oleva poliisi Hannu Mensonen jätti tutkimatta asian. Joka tapauksessa poliisin on hankittava tuo aineisto ja otettava se rikostutkinnassa huomioon.

 1. Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, sisältää kertomukset ja todistusaineistot asioista
 2. Minulla on varastossani 9 laatikollista asiakirjoja, joilla todistetaan vatlion viranomaisten rikollinen toiminta ja valtiopetos. Nämä on otettava rikostutkinnassa käsittelyyn ja todistusaineistoksi. Siihen minulla on lain suoma oikeus.

Vaadin käräjätuomari Sarianna Ervastille ihmisoikeusrikoksista muun muassa kidutuksesta ja muista rikoksista viranltapanoa, elinkautista vankeusrangaistusta, aiheutettujen vahinkojen ja hirivittävien henkisten kärsimysten taloudellista korvaamista sekä omaisuuden hukkaamiskieltoa.

Vaadin ulosottomies Eveliina Nissilälle ihmisoikeusrikoksista, kidutuksesta, rikoslain 15 luvun vastaisesta toiminnasta, todistajan uhkailusta viraltapanoa, elinkautista vankeusrangaistusta ja taloudellisten vahinkojen ja hirvittävien henkisten kärstimysten taloudellista korvaamista ja omaisuuden hukkaamiskieltoa.

Kuten olen kuulustelukertomuksessa todennut olen valmis sopimaan asiat, mutta edellytän sitä, että korkein oikeus purkaa kaikki minua ja yritystoimintaa koskevat eri oikeusasteiden päätökset ja Suomen valtio korvaa aiheuttamansa taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset. Edellytän, että Suomen valtio perustaa perustuslakituomioistuimen ja totuuskomission selvittämään valtiopetoksen ja pankkikriisin asiat.

Muussa tapauksessa vaadin, että EU:n oikeuskomissaari toimii niin, että saan esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Se on mahdollista saada vain siten, että EU:n nimeämät henkilöt valvovat rikostutkinan ja oikeuskäsittelyn.

Välilausuma

Tiedoksi tutkinanjohtaja Hannu Mensonen, rikostutkija Pekka Niskakangas, Oulun poliisi, oikeuskansleri, korkein oikeus ja valtioneuvosto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti