maanantai 13. tammikuuta 2020

Apulaisoikeuskansleri Mikko PuumalainenFrom: Erkki Aho
Sent: Monday, January 13, 2020 9:27 PM
To: kirjaamo@okv.fi
Cc: kirjaamo@vnk.fi
Subject: arvoisa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

Arvoisa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

OIKEUSKANSLERIN TEHTÄVÄT
MITÄ VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI TEKEE?

Valtioneuvoston oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuuden valvoja Suomessa. Hän valvoo, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muutkin julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät kaikki heille asetetut velvollisuutensa. Oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu valvoa myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.
Oikeuskanslerille on asetettu myös muita valvontatehtäviä. Valtioneuvoston, sen jäsenten ja tasavallan presidentin päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuuden valvonta on uskottu oikeuskanslerin tehtäväksi. Hänen tulee ottaa erityisesti huomioon perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat ja niiden toteutuminen valvottaviensa toiminnassa. Ehkä tärkein oikeuskanslerin tehtävistä on valtioneuvoston laillisuusvalvonta. Oikeuskansleri voi osallistua hallituksen kokouksiin ja toimia siellä juridisena neuvonantajana. Lisäksi oikeuskanslerin tulee valvoa viranomaistoimintaa ja muutakin julkisten tehtävien hoitamista laajemmalti. Esimerkkinä voidaan mainita hänen asianajajiin ja heidän toimintaansa kohdistama valvonta. Oikeuskansleri hoitaa ja valvoo myös monia muita julkisia tehtäviä, joten kansalaisena voit aina kääntyä joko hänen tai eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen omassa asiassasi.

Oikeuskanslerilta tuli vastaus minulle

Arvostelette useiden eri tahojen ohella oikeuskanslerille toimittamissanne kirjoituksissa muun ohella Rovaniemen hovioikeuden ja Oulun käräjäoikeuden menettelyä liittyen ulosottoasianne käsittelyyn (kirjoituksenne 20.11.2019).
SELVITYS
Käytettävissäni on ollut Rovaniemen hovioikeuden 19.11.2019 antama päätös Nro 410 (U 19/688) ja Oulun käräjäoikeuden 20.9.2019 antama päätös 19/24304 (U 19/19730).
RATKAISU
Rovaniemen hovioikeudesta saadun tiedon mukaan mainittu hovioikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Olette jättänyt valituslupahakemuksen/valituksen korkeimmalle oikeudelle. Hovioikeus toimittaa asiakirjat korkeimmalle oikeudelle valitusosoituksessa tarkoitetun määräajan umpeuduttua 21.1.2020.
Oikeuskansleri ei ryhdy tutkimaan kantelua, jos siinä tarkoitettu asia on toimivaltaisessa viranomaisessa vireillä tai jos siihen on mahdollista hakea muutosta. Näin ollen en ainakaan tässä vaiheessa tutki kanteluanne Rovaniemen hovioikeuden ja Oulun käräjäoikeuden menettelystä ulosottoasiassanne. En tutki kanteluanne myöskään muiden toimivaltaisissa viranomaisissa vireillä olevien asioidenne osalta.
Kirjoituksistanne ei ole muutoinkaan ilmennyt sellaista, joka antaisi aihetta toimenpiteisiini.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Te ette ole perehtynyt asiaan, josta Te lausutte mielipiteenne. Toinen mahdollisuus on se, että Te toimitte tietoisen rikollisesti asioissa. Minä kerron tosiasiat ja juridiset perustelut asioille.
Haastoin ulosottoviranomaiset oikeuteen, koska minulla ei ollut muuta mahdollisuutta saada oikeutta, koska korkein oikeus ei nouda Suomen lakia ja Ihmisoikeussopimuksia. Korkeimman oikeuden olisi pitänyt purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukainen oikeus. Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija. Perustuslaki 106 §.
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on etusijalla ja se ohitta valitusluvan hakemisen korkeimmalta oikeudelle. Valituslupahakujärjestelmä on siis perustuslain vastainen.
Miksi oikeuskansleri ei ole puuttunut korkeimman oikeuden virheelliseen ja lain vastaiseen menettelyyn. Korkein oikeus ei myöskään perustele kielteisiä päätöksiään vaan toimii perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.
Koska Suomessa on tapahtunut valtiopetos, niin oikeuskansleri on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa ja käyttänyt virka-asemaansa törkeästi väärin, kun ei ole puuttunut valtiopetokseen. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto riippumattoman tuomiolaitoksen toimintaan perustuslain 1-3 §:n vastaisesti.1 luku
Valtiojärjestyksen perusteet
1 §
Valtiosääntö
Suomi on täysivaltainen tasavalta.
Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.
Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen.(4.11.2011/1112)
2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi
Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.
Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.
Valtiopetokseen kuuluvat seuraavat salaiseksi julistetut asiakirjat:
  1. salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavin asiakirjat
  2. salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1992
  3. salaiseksi julistettu Aktiv-Hansa-kauppa 31.03.2000
TI 07.01.2020 Mikä on Koiviston konklaavi?
KE 08.01.2020 Mikä on salaiseksi julistettu SSP-sopimus?
 KE 08.01.2020 Mikä on salaiseksi julistettu SSP-sopimus?

 
Salaiseksi julistettu SSP-Sopimus
Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä. Valtionvarainministerinä toimi Iiro n ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Markkinoilta poistettiin 60 000 yritystä ja 500 000 menetti työpaikkansa. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 14 500 valitsi lopullisimman ratkaisun. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.
Pankit puhdistivat mahdolliset ja epävarmat saatavansa pankkituen avulla ja samalla poistettiin markkinoilta 60 000 elinkelpoista yritystä, jotka olisi voitu pelastaa kohdistamalla pankkituki suoraan yrityksille. Samalla aiheutettiin puolen miljoonan työttömän armada Suomeen. Suomen valtio oli pankeille varmempi maksaja kuin talousvaikeuksissa ollut yrittäjä. Siksi terveitäkin yrityksiä kaadettiin surutta. Konkursseissa kärsivät eniten yritysten omistajat, joilta katosi tällä tavalla heidän elämäntyönsä, ihmisarvonsa ja omaisuutensa. Luonnollisesti menettelystä kärsivät heidän läheisensä, sukulaisensa, tuttavansa, takaajansa, yrityksen työntekijät, toiset yritykset, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit sekä kunnat, jotka menettivät verotuloja. Kerrannaisvaikutukset olivat valtavat.
Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä
Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. On syytä epäillä, että asiasta olivat tietoisia KTM:n yrityskehitysosasto, johtaja Olavi Änkö ja hallitusneuvos Sakari Arkio sekä KTM:n kansliapäällikkö Matti Wuoria.
Markkinoilta poistettujen säästöpankkien johtajat saivat paikat Arsenal Oy:ssä, koska he parhaiten tunsivat kaatamiensa yritysten tilanteen. Arsenal Oy:n johtajat pyysivät kaadetuista yrityksistä lähes poikkeuksesta erityistilintarkastuksen. Oikeusministeriö oli kouluttanut tiettyjä tilintarkastustoimistoja tekemään sellaiset erityistilintarkastuskertomukset, joista entiset säästöpankkien johtajat ja myöhemmin Arsenalin johtajat saivat tukevan selkänojan kaatamiensa yritysten tuhoamiseksi. Kera Oy hankki vakoilutietoja yrityksistä tekemällä niissä auliisti yritystutkimuksia edullisesti. Näin Kera Oy ja Arsenal Oy yhdistivät voimansa yritysten kaatamiseksi ja yritysjohtajien ja heidän omaisuutensa tuhoamiseksi.
Pankkikriisin varjossa Suomessa suoritettiin vallankaappaus, jossa pankeille annettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Poliittisen siunauksen ohjeistus sai Esko Ahon hallituksen talouspoliittiselta ministerivaliokunnalta, johon kuului pääministerin lisäksi valtionvarainministeri Iiro Viinanen, ministerit Mauri Pekkarinen Keskusta, Jan-Erik Enestam Ruotsalainen kansanpuolue ja Toimi Kankaanniemi Kristilliset. Menettelyn osana solmittiin 14.10.1993 SSP:n pilkkomissopimus, mikä valtion puolesta allekirjoitettiin 22.10.1993. Sopimukseen sisältyi nimetyillä aloilla toimivien yritysten vapaa realisointioikeus. Tuomioistuinten tehtäväksi jäi tuomita pankkien vaatimusten mukaan. Laillisuusvalvojat ja valtakunnansyyttäjä varmistivat lainrikkojen syytesuojan. Säästöpankkisopimus julistettiin salaiseksi.
Käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä n:o 2 vuonna 2002, että tuomarikunta on organisoitu poliittisten valtaelinten alaisuuteen.
Tyhminkin pankinjohtaja tajusi Esko Ahon luvanneen ilmaista rahaa
KEP:n Säästöpankin johtaja Korpela sanoi Seuralehden haastattelussa 15.11.2002 väliotsikossa mainitut sanat. Korpela jatkaa, että ”katkaisimme rahoitusneuvottelut kaikkien vaikeuksissa olleiden yritysten kanssa. Tajusimme, että turha on keskustella ongelma-asiakkaiden kanssa, koska valtio maksaa pankin luottotappiot”.
MOT-ohjelmassa 29.11.1999 saman pankin isännistöä 15 vuotta johtanut toimitusjohtaja Antti Ojala sanoi näin ” Suoraan voin sanoa, että Suomen Säästöpankki ajoi yrityksiä nurin saadakseen omaan käyttöönsä, omien vakuuksien, oman varallisuutensa paikkaamiseksi pankkitukea avatusta valtion piikistä. Voidaan vetää suora johtopäätös, että ongelma-asiakkaat olivat pankille riski, mutta tässä poistui kerralla riski ja oma vakavaraisuus parani”.
Jälkien peittely
Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.
Sain hankittua tuon salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen kopion, jota esittelen tässä videossa:
SSP-sopimus
Olen taistellut Suomen valtiota vastaan nyt jo lähes 25 vuotta saadakseni. Minulla on kiistattomat näytöt asioista ja rikollisetkin ovat tunnustaneet tekonsa, mutta siitä huolimatta en saa oikeutta.
Haastoin Suomen valtion Ylivieskan käräjäoikeuteen ja tein erittäin yksityiskohtaisen todistusaineiston sekä liitin todistusaineistoksi kopion SSP-sopimuksesta sekä Seppo Konttisen kirjan Salainen Pankkituki , A-P. Pietilän kirjan Pankkikriisin peitellyt paperit sekä Rahan ja Laman Pelurit kirjan sekä oman kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.

Lisäksi todistusaineistona olivat nämä aineistot
Videot
Erkki Ahon videot ( 6 videoa)
Hätähuuto Suomesta
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
Tämän aineiston olen toimittanut Ylivieskan käräjäoikeuteen vuonna 2016 ja korkeimman oikeuden päätöksen mukaan sitä pitää säilyttää siellä vuoteen 2021. Kävin tarkistamassa asian Ylivieskan käräjäoikeudessa, josta löytyi vain korkeimman oikeuden säilyttämisilmoitus, mutta ei aineistoa. Tein silloin rikosilmoituksen asiasta Oulun poliisille, mikä jätti asian tutkimatta. Pyysin kuitenkin käräjäoikeutta hankkimaan tämän aineiston, koska olen sen sinne toimittanut. Nyt Ylivieskan, Raahen ja Oulun käräjäoikeudet ovat yhtä käräjäoikeutta.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Todellisia syyllisiä ovat nämä henkilöt
kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
asianjaja Antti Latola
asianjaja Hannu Maskonen
varatuomari Paavo M. Petäjä
entinen asianajaja Asko Keränen, nykyinen varatuomari
lestadiolainen poliisi Raimo Ollila
Tästä syystä
Todistusaineisto asiassa - kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla:
Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy ( 3 kpl)
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myivät kiinteää omaisuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli 63 miljoonan markan törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käydyissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.
Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset
Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuudessa edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.
Olen kääntynyt syyttäjä Petri Oulasmaan puoleen asiassa huonolla menestyksellä

Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin

Olen tehnyt pankkikriisistä laajan selvityksen

Pankkikriisiselvitys -karmea totuus julki

Olen kääntynyt syyttäjä Petri Oulasmaan puoleen asiassa huonolla menestyksellä
Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin
Syyttäjä Petri Oulasmaa kieltäytyy noudattamasta lakia. Rikollisille on annettu syytesuoja.
Olen hakenut useamman kerran tuomion purkuja korkeimmalta oikeudelta,mutta korkein oikeus ei pura tuomioita.
Olen kääntynyt Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, mutta suomalaiset tuomarit ovat estäneet asiani käsittelyn,
Olen kääntynyt Kansainvälisen rikostuomioistuimen puoleen kolme kertaa. Kansainvälinen rikostuomioistuin ei ota asiaa käsiteltäväksi.
Olen kääntynyt Kansainvälisen rikospoliisin puoleen, mutta Interpol ei ota asiaa tutkittavakseen.
Olen kääntynyt Euroopan Oikeuskomissaarin ja Euroopan neuvoston puoleen asiassani. Euroopan Oikeuskomissaari ei ota käsiteltäväkseen asiaa ja Euroopan Neuvosto ei ole vielä vastannut minulle.
Olen kääntynyt YK:n Ihmisoikeusneuvoston puoleen asiassa,mutta sieltä en ole vielä saanut vastausta. Olen kääntynyt Amnesty Intrnationalin puoleen,mutta ilman tulosta.
Olen haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen useita kertoja jotta voin todistaa että kaikki ulosotossa olevat saatavani on saatu aikaan rikosten avulla. Käräjäoikeus ei ole ottanut asiaa käsiteltäväkseen vaan on tehnyt minusta perättömän rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
Olen kannellut useita kertoja asioista laillisuusvalvojille, mutta joskus olen saanut ei anna aiheitta päätöksen. Pääosin ei ole kuulunut minkäänlaista vastausta.
Olen pitänyt ministerit ajan tasalla koko ajan asioistani

Terve Juha

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Myöskin kaikki kansanedustajat ovat sulkeneet silmät ja korvat valtiopetokselta eivätkä he halua perustuslakituomioistuinta ja totuuskomissiota. He eivät välitä kansalaisten valituksista eivätkä korvaansa lotkautta kansalaisten lain ja oikeuden vaatimuksille. Kansanedustajat eivät noudata lakia ja ministerit eivät noudata ministerivalaa.
Perustuslakituomioistuin on kaikissa muissa maissa paitsi ei Suomessa

Nyt olen ollut kuulusteluissa asiassani , jossa kuulustelut tehtiin vastoin esitutkintalakia, vastoin poliisilakia, vastoin perustuslakia ja vastoin Ihmisoikeussopimuksia. Minä en saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä todistajiani kuultu.
Siksi jouduin lähtemään maanpakoon Bulgariaan.

Minun oikeustajuni ja kokemukseni mukaan Suomi ei ole oikeusvaltio. Suomessa on tapahtunut valtiopetos ja siihen ovat syyllistyneet Suomen kaikki tasavallan presidentit Mauno Koivisto Sauli Niinistöö sekä kaikki Suomen hallitukset Harri Holkerin hallituksesta Sanna Marinin hallitukseen. Valtiopetoksen toteuttajina ovat olleet oikeuslaitos , syyttäjälaitos , poliisijohto ja laillisuusvalvonta.
09.01.2020 Suomi ei ole oikeusvaltio – tuomioistuinten ihmisoikeusrikokset saavat jatkua laillisuusvalvojien silmien alla.

SU 12.01.2020 Käräjätuomari Timo Mäkeläinen

Käräjätuomari Timo Mäkeläinen 13.1.2020 U 19/30944

Nyt Teidän tehtävänne on toimia niin, että korkein oikeus purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset ja Suomen valtio korvaa minulle kaikki aiheuttamansa valtavat taloudelliset tappiot sekä hirvittävät henkiset kärsimykset.
Laskelma on esitetty edellä esitetyissä blogeissa, jotka on korvausneuvottelun pohja.
Tämä on minulle tärkein asia. Siitä Te ette voi tästä kieltäytyä, koska tämä kuuluu oikeuskanslerin tehtäviin.

Kalajoella 14.01.2020

Erkki Aho
tiedoksi valtioneuvosto ja oikeusministeriö


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti