lauantai 27. maaliskuuta 2021

SU 28.03.2021 Eduskunnan puhemies Anu Vehvilänen

 


Eduskunnan puhemiehen ja kansanedustaja tulee perustuslain 29 § mukaan noudattaa lakia.


Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.


Siksi lähetän tämän viestin myös seuraaville kansanedustajille:

Juha Pylväs, Mikko Kinnunen, Juha Sipilä, Hanna-Leena Mattila, Annika Saarikko, Katri Kulmuni, Mika Lintilä, Petri Honkonen, Pekka Aittakumpu, Hannu Hoskonen, Anne Kalmari, Katja Hänninen, Markus Mustajärvi, Ari Koponen, Kaisa Juuso, Juha Mäenpää, Ville Vähämäki, Jenna Simula, Mari Rantanen, Leena Meri, Olli Immonen, Vilhelm Junnila, Raimo Piirainen, Elina Lepomäki, Paula Risikko, Wille Rydman, Sari Essayah, Peter Östman.


Suomessa on tapahtunut valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. 1990-luvun lama, pankkikriisi ja valtiopetos johtuivat vakaan markan politiikasta. Silloin tasavallaan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman tuomioistuinlaitoksen toimintaa ja ohjeisti oikeuslaitosta niin, että pankit pelastetaan antamalla niille suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä. Tämä ei onnistu muutoin kuin antamalla rikollisille syytesuoja. Tässä on selvitys asioista


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Pääministeri, oikeusministeri ja sisäministeri sekä Yle on saanut tämän sähköpostiviestin. Ministerit ovat toimineet vastoin ministerinvalaansa ja YLE vastoin journalisitisia ohjeita. Mininisterit ovat laiminlyöneet velvollisuutensa selvittää asiat. Olen selvittänyt tarkemmin asiat seuraavassa tekstissä


Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Jorma Jaakkola on tutkinut asioita perusteellisesti ja hänen blogisivunsa ja videonsa todistavat asian.


Ns.Koiviston konklaavi
https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


Jorma Jaakkolan kotisivut
http://jormajaakkola.fi/
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on julistanut asiakirjat salaisiksi presidentti Koiviston pyynnöstä.

Kysymyksessä on valtiopetos mikä ei vanhene koskaan.

Tämän jatkoksi Esko Ahon hallitus ja 4 ostajapankkia sopivat 22.10.1993 salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen.


SSP-sopimus
https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rYSuomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Rikosten peittelemiseksi saatavat myytiin ulkomaille. Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta.

Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.

Mainitun valiokunnan kokouksessa 29.11. mukana olivat Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Suvi-Anne Siimes ja Eva Biaudet. Kokouksessa 8.12.: Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes ja Erkki Tuomioja


Aktiv-Hansa-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek
https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI

On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Pankit pelastettiin ja maksajiksi valittiin poliittisten päättäjien tahdon mukaisesti tiettyjen alojen yrittäjät, heidän yrityksensä ja takaajansa. Suoreitettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö Suomen valtion rikolliseksei epäiltävällä toiminnalla.

TI 26.01.2021 Tässä mojova tietoisku kotitekoisen 1990-luvun laman asioista

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ti-26012021-tassa-mojova-tietoisku.html

LA 27.03.2021 Poliisi tappaa rikoksia ja toimii perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/la-27032021-poliisi-tappaa-rikoksia-ja.html

Suomessa on hyvä perustuslaki. Perustuslain 21 § Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Ihmisoikeussopimukset takaavat kansalaisten perusoikeudet. Suomi on hyväksynyt Euroopan Ihmisoikeussopimuksen. 6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Euroopan Ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063

Suomi on hyväksynyt myös YK:n ihmisoikeusjulistuksen.

5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

7. artikla. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

8. artikla. Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. artikla. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. artikla. Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

 1. artikla. 1. Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet. 2. Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

YK:n ihisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

Poliisilla ei ole lain mukaista oikeutta tappaa rikoksia. Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin peruslailla on etusija.

106 § Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Mikä on oikeusvaltioperiaate?

Oikeusvaltio vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa yhdeksi unionin perusarvoista. Oikeusvaltiolla tarkoitetaan, että kaikki julkinen valta toimii aina lainsäädännön asettamissa rajoissa, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevia arvoja ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa.

Oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvat muun muassa seuraavat EU:n tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tunnustamat periaatteet:

 • laillisuusperiaate

 • oikeusvarmuus

 • toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kielto

 • tehokas oikeussuoja, jonka takaavat riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet

 • tehokas tuomioistuinvalvonta, johon kuuluu perusoikeuksien kunnioittaminen

 • valtioelinten välinen vallanjako ja

 • yhdenvertaisuus lain edessä.

Euroopan komissio: oikeusvaltioperiaate (englanniksi)


Oikeusvaltio ja oikeusvaltioperiaate

Olen pyytänyt Poliisiliitolta vastausta poliisien rikolliseksi epäiltävään toimintaan.

TO 18.03.2021 SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne – pyydän vastausta

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-18032021-spjln-puheenjohtaja-jonne.html

SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne lausuu mielipiteensä asiasta Iltalehden jutussa. Hän ei vastaa minulle niin kuin olen pyytänyt. Hän tunnustaa tilanteen Iltalehden haastattelussa.

Näin rikosilmoituksia ”tapetaan”

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3f2b2e4c-c38e-4ff7-b440-1bf91329d992

Kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Poliisien rikosten ”tappaminen” ei perustu lakiin.

Valtakunnansyyttäjä ei nosta syytteitä rikoksia tehneitä poliiseja vastaan. Valtakunnansyyttäjä laiminlyö virkavelvollisuutensa. Valtakunnansyyttäjä toimii lain vastaisesti. Mielestäni valtakunnansyyttäjän Raija Toiviaisen on jätettävä tehtävänsä samoin kuin poliisijohtaja Seppo Kolehmaisen ja koko Marinin hallituksen, joka ei pysty turvaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä takaamaan kansalaisten oikeusturvaa. Marinin hallitus ei noudata oikeusvaltioperiaatetta.

TO 25.03.2021 Herätys, saatanan tunarit!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-25032021-heratys-saatanan-tunarit.html

PE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-26032021-ulosottoylitarkastaja.html

Ulosylitarkastaja Tuulikki Mylly ei vastaa minulle, vaikka laillisuusvalvojan päätöksen mukaan virkamiehen tulee vastaa kohtuullisen ajan kuluessa ( 14 vrk). Myöskään oikeusministeri, sisäministeri, pääministeri, oikeuskansleri ja valtakunnansyyttäjä eivät vastaa minulle.

Kidutus on kielletty niin rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimukissa. Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja yhden 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomio ( ei lainvoimainen) sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Nykyinen Oulun poliisi on jättänyt kaikki rikostutkintapyyntöni tutkimatta. OULUN POLIISI ON TAPPANUT RIKOKSET.

Todelliset syylliset ovat tässä:

 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla

 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy

 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy

 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)

 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion myös muista rikoksista)

 • Keran varatoimitusjohtaja Seppo Arponen, Kera Oy oli mukana törkeässä petoksessa ja saattohoitajatoiminnassa

  Rikosprosessin myöhäisemmässä vaiheessa poliisit Tiina Sarparanta, Pekka Niskakangas ja Hannu Mensonen sekä aluesyyttäjä Juha Karikoski, käräjätuomarit Jyrki Määttä, Jarkko Pekkala ja Sarianne Ervasti jne....

 • sekä sisäministeri, oikeusministeri, oikeusministeriön kansliapäällikkö, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, valtakunnansyyttäjä, poliisiylijohtaja jne....

25.03.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Tiedotusvälineet eivät noudata tai noudattavat erittäin heikosti journalistisia ohjeita.

Journalistiset ohjeet

https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/Ei kommentteja:

Lähetä kommentti