perjantai 5. maaliskuuta 2021

LA 06.03.2021 Arvoisa oikeuskansleri Tuomas Pöysti

 


Arvoisa oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Olen huolissani sen takia, ettei laillisuusvalvonta Suomessa toimi. Minulla ei kuitenkaan ole muuta mahdollisuutta kuin vaatia oikeuskansleria toimimaan tehtäviensä edellyttämällä tavalla.


Oikeuskanslerilla on seuraavat tehtävät:


Tehtävät ja toiminta


Oikeuskanslerin perustehtävänä on edistää omalta osaltaanperustuslaissa säädetyn oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Oikeuskansleri valvoo tehtävässään myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä perustuu sekä kanteluihin että tarkastusmatkoilla tai muutoin tehtyihin havaintoihin. Oikeuskansleri valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista myös osana valtioneuvoston päätöksenteon valvontaa.


Tuomioistuinten valvonta


Oikeuskansleri valvoo tuomioistuinten toimintaa sekä kantelujen pohjalta että omasta aloitteestaan.

Oikeuskansleri valvoo, että jokaiselle turvattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuu käytännössä. Usein kanteluissa pyydetään oikeuskansleria puuttumaan kesken olevaan oikeuskäsittelyyn tai tuomioistuimen antaman ratkaisun sisältöön. Oikeuskansleri ei kuitenkaan voi vaikuttaa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyyn eikä muuttaa tuomioistuimen antamaa ratkaisua. Oikeuskanslerin tehtäviin kuitenkin kuuluu ottaa kantaa esimerkiksi siihen, onko tuomioistuin ylittänyt sille kuuluvan harkintavallan.


Viranomaiset ja muut julkista tehtävää hoitavat

Oikeuskansleri valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Oikeuskansleri valvoo viranomaisia käsittelemällä niitä koskevia kirjallisia kanteluita. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Oikeuskansleri voi myös oma-aloitteisesti ottaa esimerkiksi tiedotusvälineissä esiin tulleita asioita tutkittavaksi.

Oikeuskanslerilla on oikeus suorittaa tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä. Käytännössä apulaisoikeuskansleri suorittaa tarkastukset ja viime vuosina hän on tehnyt vuosittain kolmisenkymmentä tarkastusta eri viranomaisiin.

Oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Oikeuskansleri voi määrätä suoritettavaksi poliisitutkinnan tai esitutkinnan tutkittavanaan olevan asian selvittämiseksi.


Pyydän Teitä edellä esittämien perusteiden perusteella ryhtymään toimenpiteisiin seuraavissa asioissa. Pyydän ilmoittamaan minulle asian käsittelynumeron.


PE 05.03.2021 Riitautan laskun 623/94533 Katson, että lasku on saatu aikaan rikoksilla ja siksi se on aiheeton.

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-05032021-riitautan-laskun-62394533.html

 Arvoisa Rovaniemen hovioikeuden presidentti

Valtakunnansyyttäjä, keskusrikospoliisi


Perusteet riitauttamiselle

Haastoin poliisi Tiina Sarparannan oikeuteen, koska hän jätti rikokset tutkimatta ja palautti tutkinta-aineiston minulle takaisin. Katsoin, että Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta oli laiminlyönyt virkavelvollisuutensa, koska oli jättänyt rikokset tutkimatta ja palautti todistusaineiston. Minulla on ollut oikeus todistaa, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia. Siksi haastoin poliisi Tiina Sarparannan oikeuteen.


Haastehakemus

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html


Haistoin asiassa palaneen käryä ja pyysin apua Oulun käräjäoikeuden laamannilta ja Oulu poliisipäälliköltä.


Laamanni Antti Savela ja poliisipäällikkö Mika Heinilä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/laamanni-antti-savela-ja.html

Haastehakemuksen täydennys

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/haastehakemuksen-taydennys.html


Katsoin että käräjätuomari Jyrki Määttä on esteellinen käsittelemään asiaan. Asiahan olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden käsiteltäväksi, koska epäilty rikos on tehty Kajaanissa.


Esteellisyysväittämä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/esteellisyysvaittama.html


MA 07.09.2020 Jatkoaikapyyntö

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/ma-07092020-jatkoaikapyynto.html


Valitin Oulun käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html


Poliisi Tiina Sarparanta kieltäytyy vastaamasta minulle.

Poliisi, tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

Pyydän Teitä vastaamaan minulle kohtuullisessa ajassa ( 14 vrk) seuraaviin kysymyksiin.


Te toimitte tutkinnanjohtajana kun tein rikosilmoituksen asiastani Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelan päätöksen perusteella,


Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelan päätös

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.


Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Rikos on tämä asia


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


1.Kysymys: Kuka oli toimeksiantajanne Oulun poliisissa tässä rikostutkinnassa? Mainitkaa henkilö nimeltä?


Te tiesitte, että asia oli R-asia ja se muutettiin S-asiaksi. Te tiesitte ja Teille varmasti tuli selväksi, että asia on R-asia. Minä toimitin Teille sähköpostitse tarvittavat tiedot ja lähetin Teille kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, mikä todistaa PR-talojen rikosvyyhden rikokset.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Minä toimitin Teille kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta muistiikulle talletettuna.

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Kysymyksessä oli valtiopetoksen todistusaineisto, josta johtuu PR-talojen konkurssivyyhti ja minun kidutusrikokseni. Kidutusrikos on alkanut 30.6.1996 ja jatkunut tähän päivään, Valtiopetos ei vanhene koskaan,


  1. Kysymys Miksi Te tutkinnanjohtajana palautitte ko. todistusaineistot ja teitte tutkimattajättämispäätöksen? Miksi halusitte jatkaa kidutusrikostani ja miksi ette tyhtyneet sellaisiin toimenpiteisiin kuin valtiopetosasiassa olisi pitänyt ryhtyä?


Tiedoksi Teille, että haastoin Teidät oikeuteen ja pyysin siirtämään oikeuskäsittelyä varten tämän aineiston käräjäoikeuden käsittelyyn


1.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Oulun käräjäoikeus ei siirtänyt aineistoa Ouluun eikä käräjätuomari Jyrki Määttä haastanut Teitä oikeuteen joten oikeuskäsittelyä ei tapahtunut. Minun oikeustajuni mukaan Jyrki Määttä oli esteellinen asian käsittelyssä ja asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa.


Pyydän vastaukset 30.12.2020 mennessä joko sähköpostitse tai kirjeitse.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Lähetän nämä kyselyt tiedoksi Oulun poliisipäällikkö Mika Heinälälle ja keskusrikospoliisille ja Oulun poliisille taltioitavaksi,

______________________________________

Näyttää siltä ettei Oulun poliisipäällikkö ota vastaan sähköostiviestejäni


Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/855 on varmasti väärä ja rikoksilla aikaansaatu joten en maksa 260 euron oikeuskäsittelymaksua. Yritin tavoittaa väärän päätöksen tekijaa hovioikeudenneuvos Maarit Tukiaista puhelimitse, mutta en tavoittanut. Siksi pyysin puhelimeen päätöksessä mainitun toisen hovioikeudenneuvoksen puhelimeen. Hän kertoi, ettei hän ole ollut tekemässä tätä päätöstä. Kun ihmettelin päätöstä Teille, Rovaniemen hovioikeuden presidentti , lähettämässäni sähköpostiviestissä, niin hovioikeudenneuvos seuraavana päivänä ilmoitti, että hän on ollutkin tekemässä tuota päätöstä. Mielestäni olisi ollut parempi kun hän ei olisi ilmoittanut olleensa tekemästtä tuota päätöstä vaikka päätöksessä on hänen nimensä. Todistusaineistohan osoittaa kiistattomasti, että Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/855 on tahallinen väärä päätös. Hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen voi mennä pelin eteen ja katsoa ketä  on syytä epäillä syylliseksi tähän väärän päätökseen.


Kalajoki 05.03.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti