perjantai 26. maaliskuuta 2021

LA 27.03.2021 Poliisi tappaa rikoksia ja toimii perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti

 Suomessa on hyvä perustuslaki. Perustuslain 21 § Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


Ihmisoikeussopimukset takaavat kansalaisten perusoikeudet. Suomi on hyväksynyt Euroopan Ihmisoikeussopimuksen. 6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Euroopan Ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


Suomi on hyväksynyt myös YK:n ihmisoikeusjulistuksen.

5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

7. artikla. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

8. artikla. Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. artikla. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. artikla. Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

11. artikla. 1. Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet. 2. Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

YK:n ihisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


Poliisilla ei ole lain mukaista oikeutta tappaa rikoksia. Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin peruslailla on etusija.

106 § Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


Mikä on oikeusvaltioperiaate?


Oikeusvaltio vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa yhdeksi unionin perusarvoista. Oikeusvaltiolla tarkoitetaan, että kaikki julkinen valta toimii aina lainsäädännön asettamissa rajoissa, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevia arvoja ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa.

Oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvat muun muassa seuraavat EU:n tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tunnustamat periaatteet:

 • laillisuusperiaate

 • oikeusvarmuus

 • toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kielto

 • tehokas oikeussuoja, jonka takaavat riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet

 • tehokas tuomioistuinvalvonta, johon kuuluu perusoikeuksien kunnioittaminen

 • valtioelinten välinen vallanjako ja

 • yhdenvertaisuus lain edessä.

Euroopan komissio: oikeusvaltioperiaate (englanniksi)


Oikeusvaltio ja oikeusvaltioperiaate


Olen pyytänyt Poliisiliitolta vastausta poliisien rikolliseksi epäiltävään toimintaan.


TO 18.03.2021 SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne – pyydän vastausta

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-18032021-spjln-puheenjohtaja-jonne.html


SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne lausuu mielipiteensä asiasta Iltalehden jutussa. Hän ei vastaa minulle niin kuin olen pyytänyt. Hän tunnustaa tilanteen Iltalehden haastattelussa.


Näin rikosilmoituksia ”tapetaan”

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3f2b2e4c-c38e-4ff7-b440-1bf91329d992


Kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Poliisien rikosten ”tappaminen” ei perustu lakiin.


Valtakunnansyyttäjä ei nosta syytteitä rikoksia tehneitä poliiseja vastaan. Valtakunnansyyttäjä laiminlyö virkavelvollisuutensa. Valtakunnansyyttäjä toimii lain vastaisesti. Mielestäni valtakunnansyyttäjän Raija Toiviaisen on jätettävä tehtävänsä samoin kuin poliisijohtaja Seppo Kolehmaisen ja koko Marinin hallituksen, joka ei pysty turvaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä takaamaan kansalaisten oikeusturvaa. Marinin hallitus ei noudata oikeusvaltioperiaatetta.


TO 25.03.2021 Herätys, saatanan tunarit!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-25032021-heratys-saatanan-tunarit.html


PE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-26032021-ulosottoylitarkastaja.html

Ulsoylitarkastaja Tuulikki Mylly ei vastaa minulle, vaikka laillisuusvalvojan päätöksen mukaan virkamiehen tulee vastaa kohtuullisen ajan kuluessa ( 14 vrk). Myöskään oikeusministeri, sisäministeri, pääministeri, oikeuskansleri ja valtakunnansyyttäjä eivät vastaa minulle.


Kidutus on kielletty niin rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimukissa. Rikos on tämä:Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja yhden 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomio ( ei lainvoimainen) sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Nykyinen Oulun poliisi on jättänyt kaikki rikostutkintapyyntöni tutkimatta. OULUN POLIISI ON TAPPANUT RIKOKSET.Todelliset syylliset ovat tässä:

 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla

 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy

 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy

 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)

 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion myös muista rikoksista)

 • Keran varatoimitusjohtaja Seppo Arponen, Kera Oy oli mukana törkeässä petoksessa ja saattohoitajatoiminnassa

  Rikosprosessin myöhäisemmässä vaiheessa poliisit Tiina Sarparanta, Pekka Niskakangas ja Hannu Mensonen sekä aluesyyttäjä Juha Karikoski, käräjätuomarit Jyrki Määttä, Jarkko Pekkala ja Sarianne Ervasti jne....

 • sekä sisäministeri, oikeusministeri, oikeusministeriön kansliapäällikkö, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, valtakunnansyyttäjä, poliisiylijohtaja jne....

25.03.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Tiedotusvälineet eivät noudata tai noudattavat erittäin heikosti journalistisia ohjeita.

Journalistiset ohjeet

https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/


PS. epäilen, että Rovaniemen hovioikeus antaa asiassani päätöksen juuri ennen pääsiäistä, sillä epäilen, että päätös ei varmasti ole perustuslain eikä ihmissopimusten mukainen. Samalla hovioikeuden tuomarit pääsevt pakoon mahdollisesti väärää päätöstään pääsiäislomalle. Tämä näyttää olevan vakiintunut käytäntö viranomaismenettelyssä.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti