tiistai 4. kesäkuuta 2019

TI 04.06.2019 Hallitusohjelman arviointi ja viranomaisten toiminta


Jutta Urpilainen haluaa EU-komissaariksi

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 4, 2019 3:47 AM
To: oulu.ko@oikeus.fi
Subject: Re: Tietopyyntö

 Oulun käräjäoikeus
Erkki Aho vastaan ulosottoviranomaiset

Olen lähettänyt Raahenseudun ulosottovirastolle alla olevan selvityspyynnön. Ulosottoviranomaisen on toimitettava minulle se laskelma, jolla ulosottoa on vaadittu minulta ensimmäisen kerran. Kaikki ulosottoni perustuvat tuohon laskelmaan. Jos ja kun ulosottoviranomainen ei pysty selvittämään ja toimittamaan minulle tuota laskelmaa, niin minulla on oikeus todistaa oikeudessa, että tuo aikanaan esitetty laskelma on virheellinen. Asia ei ole vanhentunut koska ulosotto on voimassa. Tämä oikeuskäsittely sen vuoksi, että poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syytä eikä laillisuusvalvoja näe asiassa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan, vaikka kaikki ulosottoni perustuvat tuohon väärään ja virheelliseen laskemaan. Näistä syistä olen haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen. Käsitykseni mukaan käräjäoikeuden päätöksen jälkeen Suomen valtio on minulle korvausvelvollinen ulosoton virheellisestä menettelystä.

Erkki Aho

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 4, 2019 3:44 AM
To: raahe.uo@oikeus.fi
Subject: Tietopyyntö


Raahenseudun ulosottovirasto
Pyydän Raahenseudun ulosottovirastoa toimittamaan minulle minun enimmäistä ulosottoani koskeva täytäänpanohakemus eli peruste ulosotolle. En tarkoita oikeudenpäätöstä, vaan sitä hakemusta (laskelma) jolla oikeuden päätös on saatu aikaan. Ulosotto on velvollinen toimittamaan sen minulle ilman aiheetonta viivytystä eli 14 vrk:n kuluessa.
Ulosottokaari 3 § ja 4 §
3 §
Asianosaiset ja sivullinen
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) hakijalla sitä, joka on hakenut täytäntöönpanoa;
2) vastaajalla sitä, jota vastaan täytäntöönpanoa on haettu;
3) velkojalla maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa hakijaa ja muuta henkilöä, jolla on oikeus saada maksu ulosmitatusta omaisuudesta;
4) velallisella maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa vastaajaa;
5) asianosaisella 1–4 kohdassa tarkoitettua henkilöä;
6) sivullisella muuta kuin 1–5 kohdassa tarkoitettua henkilöä.
Henkilöllä tarkoitetaan myös yhteisöä, laitosta ja säätiötä. Henkilöstä, joka vastaa hakijan saatavasta vain omistamansa esineen arvolla, on soveltuvin osin voimassa, mitä velallisesta säädetään.
4 §
Hakijan saatava
Hakijan saatavalla tarkoitetaan ulosottoperusteessa vahvistettua pääomaa, pääomalle ulosottoperusteen mukaan laskettavaa korkoa sekä ulosottoperusteessa maksettavaksi määrättyjä kuluja korkoineen taikka sitä osaa edellä mainituista, johon hakija on rajoittanut hakemuksensa.

Erkki Aho

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 4, 2019 4:44 AM
To: kirjaamo@okv.fi
Subject: kiirehtimispyyntö

Oikeuskanslerinvirasto
Kiirehtimispyyntö

Pyydän oikeuskansleria kiirehtmään kanteluani ammattiliittojen sääntöjen vastaisesta vaikuttamisesta vaalitulokseen. Katson, että ammattiyhdistysliikkeet ovat toimineet sääntöjensä vastaisesti avustaessaan sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kansanedustajaehdokkaita 1,4 miljoonan euron tuella. Tällä tuella on näkemykseni mukaan vääristetty vaalitulosta, jossa sdp oli vain 7666 ääntä suurempi kuin Perussuomalaiset. Kysymyksessä on minun käsitykseni mukaan rikoslain 14 luvun vastainen toiminta.

Tässä ammattiliittojen säännöt
SAK

Teollisuusliitto

PAM

Muistutan vielä siitä, että Antti Kaikkonen sai 5 kk:n ehdonalaisen tuomion , kun Nuorisosäätiö antoi sääntöjensä vastaisesti vaalitukea vuosina 1998–2009.

Erkki Aho

Hallitusohjelman viisi olennaista kohtaa – lue 193-sivuinen ohjelma kokonaisuudessaan
Erkin kommentti: Hallitusohjelman ongelmana on se, että pysyväisluontoisia menoja on katetu kertaluonteisilla tuloja. Hallitusohjelman pohja on heikko, koska menojen katteeksi ei ole konkreettisia tuloja. On vain haaveita ja toiveita katteena.
Ohjelmasta puuttuu keinot työllisyysasteen nostamiseen 75 %:iin. On pyydetty apuun ammattiyhdistysliikkeitä. Tavoite on siis kestämättömällä perustalla.
Julkisen talouden kestävyyden parantamisen keinot puuttuvat.
Hallitusohjelman ehkä heikoin osa on finanssipolitiikka, koska siellä ei ole esitetty tuloja menojen katteeksi. Toiveet on asetettu työllisyysasteen toteuttamiseen 75 %iin. Mutta miten? Sitä hallitusohjelma ei konkretisoi.
Myös talouspolitikan keinot ovat tavoitetasolla – ei riittävää konkretiaa. Verovajeen pienentämiseksi hallitus laajentaa ja vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia kattavalla ohjelmalla, jonka toteuttamiseen varataan vaalikauden aikana yhteensä 20 miljoonan euron lisärahoitus. Mitkä ovat ne todelliset keinot jää hallitusohjelman perusteella arvattavaksi.

Tämän asian hallitus selvittää: Hallitus selvittää, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen (ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen) saamille osingoille 5 prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä.
Kun asiaa kysyttiin Li Anderssonilta, niin hän ei nähtävästi tiennyt mitä oli päättänyt, koska vastasi, että asia ei tullut hallitusohjelmaan.
Hallitusohjelmassa on unohdettu se, että Suomen osuus maailman päästöistä on 16 promillea. Siksi ilmastopolitiikka on ylimitoitettua kokonaistilanteeseen nähden. On vaarana, että tavallinen kansalainen joutuu kärsimään tarpeettomasti ilmastovouhotuksesta.

Kehitysyhteistyön maantieteellinen painopiste on Afrikka. Suomi ohjaa kehitysyhteistyörahoitusta muuttoliikkeen juurisyihin. Mielestäni Suomelle on tärkeämpi oman ja EU:n ulkorajan turvallisuuden varmistaminen. Siihen ei kuulu Afrikka eikä toimiminen maailman sosiaalitoimistona.

EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka pohjautuu EU-tason yhteisiin sääntöihin, yhteisesti sovittuun vastuunjakoon ja toimintaperiaatteisiin kuten korjattuun Dublinjärjestelmään sekä yhteistyöhön YK:n pakolaisjärjestön kanssa. Ihmisoikeusperustainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin, viranomaisyhteistyöhön, tehokkaaseen ulkorajavalvontaan ja asianmukaisiin, nopeisiin ja oikeusturvan kannalta laadukkaisiin turvapaikkaprosesseihin. EU kitkee ihmissalakuljetusta ja muuta rikollisuutta. Laillisten maahantuloreittien järjestelmää kehitetään.
Edellä oleva teksti turvapaikka - ja maahanmuuttopolitikasta on huono Suomen kansalaisten oikeusturvan kannalta. Tekstissä tulisi olla maininta siitä, että noudatetaan tiukasti kansainvälisiä sopimuksia ja EY-tuomioistuimen päätöksiä, jonka mukaan pakolaiset voidaan palauttaa ensimmäiseen EU-maahan.

Suomi on maailman turvallisin maa ja sellaisena haluamme pysyä. Monissa kansainvälisissä vertailuissa olemme myös maailman vakain, vapain ja parhaiten ihmisten perusoikeuksia suojeleva maa, jossa on hyvä hallinto ja riippumaton oikeuslaitos. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Olosuhteiden muutokset haastavat meitä ennakoimaan ja varautumaan aiempaa paremmin. Suomen on huolehdittava sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta ja arjen turvallisuudesta.
Tekstissä olisi pitänyt olla konkreettiset keinot tavoitteen saavuttamiseksi.
Suomalainen demokratia nojaa oikeusvaltioon, jossa perustuslaki antaa vahvan suojan jokaisen yksilön ihmisarvolle ja koskemattomuudelle sekä muille perusoikeuksille. Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä EU:n perusoikeussäännöksiä. Oikeusvaltion ytimessä on laadukas perus- ja ihmisoikeudet turvaava lainsäädäntö, jota sovelletaan riippumattomissa tuomioistuimissa.
Tästäkin puuttuu keinot eli miten tavoite saavutetaan.
Hallitus huolehtii oikeusjärjestelmän selkeydestä, oikeusturvasta ja lainsäädäntöratkaisujen johdonmukaisuudesta.
Edelleenkin puuttuu konkreettiset keinot Suomen palauttamiseksi oikeusvaltioiden joukkoon.
Hallitus huolehtii perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä torjuu ihmisiin kohdistuvia oikeudenloukkauksia. Erityistä huomiota kiinnitetään ihmisten turvallisuuden paranemiseen, uusiin turvallisuusuhkiin varautumiseen ja turvallisuuden kokemuksen vahvistamiseen.
Hallltuksen keino on sanahelinä. Konkretia puuttuu.
Hallitus toimii tehokkaasti ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan koko maassa oikeusministeriölle osoitettavan lisämäärärahan puitteissa. Sosiaalinen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana.
Tästäkin puuttuu konkretia. Tahtoa on mutta tietoa ei.
Kiintiöpakolaisten määrä nostetaan vuonna 2020 vähintään 850 tasolle. Tämän jälkeen arvioidaan vuosittain kiintiöpakolaisten määrä välille 850–1 050 ottaen huomioon turvapaikanhakijoiden määrä.
Tämä on järkyttävä päätös, koska ei Suomi voi olla maailman sosiaalitoimisto.
Lainvalmistelijoiden osaamista perus- ja ihmisoikeuksissa vahvistetaan johdonmukaisesti. Ministeriöiden rajat ylittävää tukea lisätään, jotta lakien vaikutukset myös ihmisten toimeentuloon, ympäristöön, tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja yritysten toimintaedellytyksiin voidaan arvioida perusteellisesti. Perustuslain asemaa ja sen tulkinnan riippumattomuutta kunnioitetaan ja vahvistetaan samalla, kun lakiesitysten perustuslainmukaisuuden sekä vaikutusten arviointia tehostetaan ja laajennetaan.
Hallitusohjelman oikeusvaltion kehittämisen keinot on suoraan sanoen perseestä. Suomi tarvitsee oikeushallinnon täydellisen uudistuksen. Suomeen on perustettava perustuslakitumioistuin ja totuuskomissio. Nykyisenkaltainen laillisuusvalvonta on lopetettava tarpeettomana sekä hallinto-oikeudet ja korkein oikeus on lopetettava tarpeettomana.
Puolustuspolitiikassa on unohdettu että Venäjä on lähinaapurimme. Meillä on mahdollisuus hankkia viholliset ( jos tarvitaan) kaukaa ja ystävät läheltä. Puolustuspolitikkaan katson kuuluvaksi lähialueyhteistyön, jolle hallitusohjelma ei anna juuri mitään painoarvoa.
Elinvoimaisen Suomen osalta käytännön keinot pääosin puuttuvat,mutta sanahelinää kyllä on. Väylähankkeet ovat konkretiaa, mutta mitkä ovat niiden vaikutukset.Mikä on panos/tuotos asiassa.
Suurpetopolitiikkaa harjoitetaan monipuolisella keinovalikoimalla mukaan lukien kanta-arvioihin ja hoitosuunnitelmiin perustuva metsästys, poikkeusluvat, vahinkojen ennaltaehkäisy sekä ennakoiva viestintä. Suurpetopolitiikassa lisätään eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja varmistetaan tutkimuksen ja seurannan pysyvä rahoitus. Vaikutetaan EU:ssa kansallisten erityispiirteiden tunnistamiseksi sekä joustavuuden ja liikkumavaran lisäämiseksi petopolitiikassa.
Suurpetopolitiikastakin puuttuu konkreettiset keinot.Minun mielestäni suurpetojen määrä ei saa vaarantaa ihmisten turvallisuutta olisi keskeinen asia suurpetopolitiassa.
Yleisenä toteamuksena voin sanoa,että hallitusohjelmasta puuttuu tulot menojen katteeksi sekä euromäärät ja aikataulut sekä seurantajärjestelmä. Hallitusohjelmassa on paljon hyviäkiin asioita, mutta se on enemmänkin toiveiden tynnyri, josta puuttuu todellisuuden taju. Yksi luonnekdinta voisi olla vastuutonta toimintaa, koska pysyväisluonteisia menoja pyritään kattamaan kertaluonteisilla tuloilla.
Hallitusohjelmassa selvitetään, laaditaan, vauhditetaan, käynnistetään, nostetaan, kasvatetaan, luodaan, madalletaan, edistetään, kehitetään, arvioidaan, tuetaan, vahvistetaan, valmistellaan, vaalitaan, varmistetaan, laaditaan, huolehditaan, tunnistetaan, turvataan, kannustetaan, panostetaan jne. Konkretia puuttuu.
Asiat kirjoitetaan passiivissa. Siis hallitusneuvottelijat eivät itsekään tiedä kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee, mitä maksaa ja kuka vastaa. Tavoiteita ei ole määritelty eikä seurantajärjestelmää tavoitteen toteutumisen seuraamiseksi. Tästä eläkkeelläolevana opettajana ja yrittäjänä en voi korkeaa arvosanaa antaa – ehkä välttävänä heikko – siis 6 -.
Nämä asiat hallitusohjelmasta puuttuvät konkreettisella tasolla.

Ehdotuksia hallitusneuvottelijoille taloustilanteen parantamiseksi
  1. Estetään verokierto ja veroparatiisien käyttö- vuositavoite 500 miljoonaa euroa vuodessa – neljässä vuodessa 2 miljardia euroa. Vähennetään 28,5 miljardin verotukeja 200 miljoonalla eurolla vuodessa eli 800 miljonalla eurolla neljässä vuodessa.
  2. Siirrytään maahantunkeutujien kotouttamisesta kotiuttamiseen – tavoitteena 8000 maahantunketujaan vuodessa – vuosisäästötavoite 800 miljoonaa euroa – neljässä vuodessa 3,2 miljardia euroa
  3. Vähennetään 8,5 miljardin yritystukia suunnitellun 100 miljoonan määrästä 200 miljoonaa vuodessa. Neljässä vuodessa tämä teke 800 miljoonaa euroa.
  4. Ulosoton suojaosaa nostetaan 100 eurolla. Suurin osa tästä tulee kulutukseen ja lisää sitä kautta työllisyyttä. En tällä hetkellä osaa arvioida kuinka paljon tämä vaikuttaa työllisyyteen.
  5. Nostetaan pienempiä eläkkeitä 30 euron sijasta 50 euroa. Suurin osa tästäkin rahasta tulee kulutukseen ja vaikuttaa siten työllisyyteen. En tällä hetkellä osaa arvioida kuinka pajon tämä vaikuttaa työllisyyteen. Lopetetaan pikapankkitoiminta ja yksityiset perintätoimistot.
  6. Tiivistetään lähialueyhteistyötä siten, että lisätään koulutusta ja ympäristönsuojelua Venäjän kanssa. Koulutetaan venäläisiä nuoria Suomen työmarkkinoille suomalaisissa ammattioppilaitoksissa ja täten vahvistetaan nykyisten ammattioppilaitosten asemaa sekä varmistetaan työvoimaresursseja yrityksille. Koulutus voisi olla suurelta osalta työharjoittelua oppisopimuskoulutuksena kisälli/mestari-periaatteella. Venäläisiä nuoria voitaisiin kouluttaa n. 1000 – 2000 vuodessa. Ympäristö- ja luonnosuojeluasioissa Suomi ja Venäjä voisi tiivistää yhteistyötään ja tekemällä tiivistä yhteistyötä. Varmistetaan puuraaka-aineen saanti Venäjältä. Tehdään Suomen ja Venäjän rajasta , siis EU:n ulkorajasta, turvallinen raja. Suomen on neuvoteltava helpotuksia Venäjän vastaisiin pakotteisiin koska sitä kautta saataisiin lisää kauppaa ja matkailua tehostettua. Nämä lisäisivät kauppaa ja sitä kautta työllisyyttä.
  7. Luovutaan maakuntamallista ja siirrytään kuntien ja laajempien koknaisuuksien yhteistyöalueiseein sote-uudistuksessa. Vähennetään täten byrokratiaa ja pidetään päätösvalta paikallisella tasolla. Pyritään kokonaan väliportaan hallinnon poistamiseen. Suomessa on kymmeniätuhansia virkamiehiä liikaa ja siksi niitä on karsittava tuhansilla vuodessa. Neljän vuoden aikana n. 10 000 virkamiestä vähemmän.
  8. Suoritetaan oikeushallinnon uudistus. Lopetetaan nykyisen kaltainen laillisuusvalvonta, hallinto-oikeudet ja korkein oikeus. Perustetaan tilalle perustuslakituomioistuin ja 1990-luvun selvittämseksi totuuskomissio.
  9. Puolitetaan puoluetuet neljän vuoden aikana.
  10. Suuritulosten verotusta kiristetaan 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä tekee 400 miljoonaa euroa neljässä vuodessa.

Jösse: Demarin käsi mun taskulla on

Jösse Järvenpää: Vaalitulos

Jösse: Juteltaisko vaan ilmoista

Jösse: GCM

Jösse: Ketut kanatarhoihin

Jösse: Kivat pelihetket

Pelleily nimeltä kotouttaminen

Perustuslain 60 § Ministerien on oltava rehellisia ja taitavaksi tunnettuja Suomen kansalaisia.
Oikeuskansleri vetäytyi vastuusta ja siirsin lain tulkinnasta vastuun eduskunnalle ja tasavallan presidentille siitä huolimatta vaikka aikaisemmin oikeuskansleri oli antanut tulkintansa asiasta. Rikoksen laatu ratkaisee oikeuskanslerin tulkinnan mukaan tilanteen. Antti Kaikkonen on tuomittu 5 kk:n ehdolliseen vankeuteen rahoitusrikoksesta. Mielestäni tämä rikostuomio ei ole hyvä suositus henkilölle, josta eduskunta aikoo tehdä valtionvarainministerin.
Uutissuomalaisen saamien tietojen mukaan keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on nousemassa valtiovarainministeriksi.
Uutissuomalainen: Antti Kaikkonen nousemassa valtiovarainministeriksi

Antti Kaikkoselle ehdollinen vankeustuomio

Mielestäni Antti Kaikkosen rikos on sellainen, että se ei mahdollista valtionvarainministerin tehtävän hoitamista.

Antti Rinne oli 1980- ja 1990 -lukujen taitteessa isännöitsijänä taloyhtiössä, jossa itse asui. Taloyhtiön hallituksen mukaan Rinne vahingoitti taloyhtiön taloutta, koska hoiti taloyhtiön raha-asioita puutteellisesti, ei toimittanut tositteita vuodelta 1991 ja maksoi omat puhelinlaskunsa taloyhtiön rahoilla. (Helsingin sanomat 15.5.2014)
Suomen kuvalehden tietojen mukaan hän joutui maksamaan vuosina 1995-1996 taloyhtiölle 25000 markan eli yli 4000 euron korvaukset. Vuodesta 1987 vuoteen 1996 Antti Rinne toimi (muun muassa) AKT:n lakimiehenä. Hän joutui eroamaan tehtävästään, koska oli laskuttanut samoista matkoista kahteen kertaan. (Suomen kuvalehti).
Antti Rinne – taloussotkuja, painostamista ja kaksinaamaisuutta
Oikeuskanslerin tutkittavana on vielä vaalirikos, jossa epäiltynä ovat ammattiliitot, jotka tukivat 1,4 miljoonalla eurolla sdp:tä, vasemmistoliittoa ja vihreitä. Tämä tuen ansioista sdp sai 7666 äntä enemmän kuin perussuomalaiset. Mielestäni on kiistatonta että vaalien ulkopuolinen taho on vaikuttanut rikoslain 14 luvun vastaisesti vaalitulokseen.

Kalajoki
Kalajoen keskustaan rakennetaan kerrostaloa.
Kalajoen keskustaan rakennetaan Merenojan yhtenäiskoulua

Alueuutiset

Ampumavälikohtauksessa kuoli paikkakuntalainen vuonna 1971 syntynyt mies. Tekijäksi poliisi epäilee paikkakuntalaista vuonna 1965 syntynyttä miestä. Hänet otettiin kiinni pari tuntia tapahtuman jälkeen Marinkaisissa.Kiinniottovaiheessa mies ei tehnyt vastarintaa. Alustavassa kuulustelussa epäilty on myöntänyt ampuneensa pari laukausta uhria kohti. Epäilty ja uhri tunsivat toisensa.Kokkolan henkirikosta tutkitaan murhana – keski-ikäinen mies kuoli lauantaina Marinkaisissa humalaisen tuttunsa ampumiin luoteihin

Kotimaan uutiset

Rinteen hallitusohjelmassa on 130 kertaa sana ”selvitetään” - agendalla vappusatanen, designmuseo ja porsaiden kastraatio

Vaaleista jäi erityisesti mieleen vappusatanen ja koulutusmiljardi.Lupaan sata euroa nettona kuukaudessa useamman vuoden ohjelmalla toteuttaen lisää alle 1 400 euron eläkkeisiin”, Rinne sanoi sanatarkasti vappuna 2018.Hallitus aikoo nostaa alle tuhannen euron eläkkeitä 50 eurolla nettona. Tämän jälkeen lisäeurot riippuvat siitä, miten talous tulee kehittymään.50 euroa ei ole todellakaan sata euroa, mutta rehellisyyden nimissä Rinne ei satasta koskaan luvannutkaan yhden vuoden aikana. Hän toisti usein, että maksua korotetaan sen mukaan, miten talous antaa periksi.Vappusatasen toteuttaminen olisi vienyt ainakin puolet siitä jakovarasta, jonka puolueet saivat Säätytalon neuvotteluissa koottua. Rinne tulee kuulemaan vappusatasesta koko hallituskauden, koska koko lupauksen rahoittamiseen tuskin tulee olemaan varaa.VIHREIDEN tunnetuin vaalisana oli koulutusmiljardi.
Tarvitsemme koulutuksen kunnianpalautuksen, koulutusmiljardin”, sanoi vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto Ylen puheenjohtajatentissä 21. maaliskuuta.
Vihreät tulevat kuulemaan oppositiolta ja medialta koulutusmiljardista vielä lukemattomia kertoja, vaikka Haavisto ei siis luvannut koulutusmiljardia vaan vaati sitä.
Joutuivatko puolueet kääntämään takkinsa? HS vertaili tuoretta hallitusohjelmaa sekä puolueiden vaalilupauksia ja kynnyskysymyksiä

Pieni- ja keskituloiset ovat hallitusohjelmassa voittajia. Hyvätuloisten autoilevien, tupakoivien ja öljyllä talonsa lämmittävien verotus kiristyy. Hallitusneuvottelija Antti Rinteen (sd) hallitusohjelma sisältää paljon aikomuksia ja suunnitelmia. Konkreettisia summiin ja aikatauluihin sidottuja lupauksia on vähän.Hallitusneuvottelujen aikana julkisuuteen vuodettiin erilaisia summia, mutta lopullisesta ohjelmasta niitä ei juuri enää löydy.Esimerkiksi Rinteen vappusatanen on leikkautunut 50 euroon ja senkin kohdalla puhutaan enää aikomuksesta. Myös kohderyhmä on kutistunut alle 1 400 euron eläkkeistä 1 000 euron eläkkeisiin.Ohjelmassa puhutaan pieni-, keski- ja hyvätuloisista, mutta ei määritellä, miten paljon ansaitseva kuuluu mihinkin joukkoon.Pääsääntöisesti pieni- ja keskituloiset näyttävät olevan hallitusohjelman hyötyjiä. Hyvätuloisten verotus sen sijaan kiristyy. Myös erilaiset terveys- tai ympäristöhaittoihin kohdistuvat verot kiristävät kokonaisuutta.Hyödyt ja haitat menevät ristiin. Esimerkiksi paljon autoileva, tupakoiva ja mieluusti alkoholia nauttiva eläkeläinen voi jopa menettää enemmän kuin saa.
Hallitusohjelma tukee pienituloisia ja työttömiä, mutta tarjoaa vähän konkretiaa – tässä ovat ohjelman voittajat ja häviäjät

HELSINGIN lukioiden rehtorit ovat yllättyneitä tulevan hallituksen aikomuksesta palauttaa ruotsin kieli pakolliseksi ylioppilaskirjoituksiin.

Uuden hallituksen esityslistasta selviää, että hallitus haluaa tehdä nopealla aikataululla ohjelman, jolla vahvistetaan koulussa toisen kotimaisen kielen oppimista.Hallitus asettaa tavoitteeksi toisen kotimaisen kielen palauttamisen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksessa.
Sanotaan vaikka niin, että tämä tuli kyllä ihan puskista ja asia pitää ainakin miettiä ja suunnitella hyvin tarkasti”, sanoo Helsingin yhteislyseon rehtori Jussi Sutinen.
Sutinen kertoo, että muutos vaikuttaa jatkossa koko ylioppilastutkinnon kokonaisuuteen ja opiskelijoiden valintaan. Ruotsi on tulossa pakolliseksi aineeksi ylioppilas­kirjoituksissa, ja rehtorit ovat ymmällään – Näin asiaa perustelee Rkp:n Anna-Maja Henriksson

HALLITUKSEN onnistuminen perustuu pitkälti sen tavoittelemaan 75 prosentin työllisyysasteeseen. Työmarkkinajärjestöt ovat eri mieltä keinoista, joilla siihen pyritään, vaikka ne kertovatkin olevansa valmiita kolmikantaiseen työllisyyskonstien valmisteluun. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan hallitusohjelman taloudellinen pohja on rakennettu hyvin optimistisen työllisyystavoitteen varaan, mutta keinot sen saavuttamiseksi ovat liiaksi auki. Keskuskauppakamari: ”Työllisyysodotukset ovat lähes tyhjän päällä” – SAK:lta hallitusohjelma saa kehuja

Pieni- ja keskituloiset ovat hallitusohjelmassa voittajia. Hyvätuloisten autoilevien, tupakoivien ja öljyllä talonsa lämmittävien verotus kiristyy. Hallitusohjelma tukee pienituloisia ja työttömiä, mutta tarjoaa vähän konkretiaa – tässä ovat ohjelman voittajat ja häviäjät

Iltalehden erikoishaastattelussa, kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd) kertoo haluavansa Suomen seuraavaksi komissaariksi. Iltalehden tietojen mukaan hänet tullaan myös tähän tehtävään nimittämään. Jutta Urpilainen paljastaa Iltalehdelle: Haluan EU-komissaariksi - tyrmää Heinäluoman ehdotuksen

Todella poikkeuksellinen tilanne” – Juha Sipilän ”täyskäsi” ihmetytti tv:ssä

1. Kiintiöpakolaisten määrä nousee sadalla
Kiintiöpakolaisia otetaan Suomeen ensi vuonna vähintään 850. Tämän jälkeen määrästä päätetään erikseen joka vuosi. Määrä vaihtelee vuosittain 850–1 050 välillä turvapaikanhakijoiden määrästä riippuen.
Kiintiöpakolaisia valittaessa painotetaan haavoittuvaa asemaa ja otetaan huomioon myös kotoutumisen edellytykset.
2. Perheenyhdistämistä helpotetaan
Perheenyhdistämiseen liittyvät ongelmat ja kansainvälistä suojelua saavien perheenkokoajien tulorajojen kohtuullisuus selvitetään. Nykyisin yhdellä aikuisella tulisi olla tuloja kuukaudessa 1 000 euroa ja toisella aikuisella noin 700 euroa.
Tulojen on tultava palkasta, yritystoiminnasta, eläkkeestä tai muusta varallisuudesta. Myös jotkin etuudet lasketaan tuloiksi.
Jos perheenyhdistämistä hakee kansainvälistä suojelua saava alaikäinen, ei toimeentulovaatimusta jatkossa ole.
3. Tekninen valvonta käyttöön säilöönoton ohella
Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta voidaan valvoa teknisellä valvonnalla säilöönoton tai asumisvelvoitteen sijasta.
Suomessa on valvottu vankeja jalkapannalla. Hallitusohjelmaan ei kuitenkaan ole kirjattu tarkemmin, millä tavalla turvapaikanhakijoiden tekninen valvonta aiotaan toteuttaa.
Yli 15-vuotiaiden lasten säilöönotolle selvitetään muita vaihtoehtoja. Säilöönottokeskuksissa on vain runsaat sata paikkaa.
4. Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa parannetaan
Avustajan käyttö Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhuttelussa on jatkossa mahdollista. Nykyisin avustajan saa vain erityistilanteissa.
Avustajille maksettavissa palkkioissa palataan työtuntien mukaiseen laskutukseen ja kiinteistä palkkiosta luovutaan. Osa avustajista ei ole kiinteän palkkion vuoksi enää halunnut hoitaa vaikeimpia juttuja.
Kielteisten päätösten valitusaika palautetaan ennalleen eli nykyisestä kolmesta viikosta neljään viikkoon. Perusoikeuksien varmistuminen ja näyttökynnyksen kohtuullisuus arvioidaan.
5. Ihmiskaupan uhreille apua
Ihmiskaupan uhrien auttamiseksi säädetään laki. Se turvaa kuntien mahdollisuudet auttaa uhreja. Turvallisesta ja tuetusta asumisesta huolehditaan.
6. Kielteisen päätöksen saaneiden palautukset jatkuvat
Palautuksia pannaan toimeen tehokkaasti, mutta perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten palautuskieltoja aiotaan kunnioittaa.
Palautussopimuksia pyritään solmimaan niiden maiden kanssa, joiden kansalaisia voidaan palauttaa turvallisesti. Ensisijainen vaihtoehto on vapaaehtoinen paluu ja sitä kehitetään.
7. Kielteisen päätöksen saanut voi jäädä töihin
Ne kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, jotka ovat työllistyneet, voivat jatkossa saada oleskeluluvan työn perusteella nykyistä joustavammin. Lainsäädäntöä ja soveltamiskäytäntöjä aiotaan tämän vuoksi muuttaa. Suomessa jo olevien maahanmuuttajien työllistymiseen panostetaan.
8. Turvapaikanhakijoiden koulutukseen panostetaan
Kielikoulutukseen tulee päästä kolmen kuukauden kuluessa myönteisen oleskeluluvan saamisesta. Kotouttamisen on käynnistyttävä jo vastaanottokeskuksessa. Maahanmuuttajanaisten mahdollisuudet osallistua koulutukseen varmistetaan.
Jokaisen nuoren, myös paperittoman, oikeus suorittaa perusopetus loppuun asti turvataan. Paperittomien ja turvapaikkaa hakevien lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen selvitetään.
9. Ulkomaalaisten opiskelua helpotetaan
Suomessa tutkintoa opiskeleville ulkomaalaisille myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. Valmistumisen jälkeen oleskelulupaa jatketaan kahdella vuodella ja työllistymistä tuetaan.
EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen vaikutukset selvitetään. Maksuja voidaan hyvittää, jos opiskelija jää valmistumisen jälkeen työskentelemään Suomeen.
10. Osaavaa ulkomaista työvoimaa halutaan
Ulkomaalaisia työntekijöitä aiotaan hankkia työvoimapulasta kärsiville aloille. Opiskelijoiden lisäksi Suomeen halutaan erityisosaajia ja tutkijoita. Työperusteiset oleskeluluvat tulisi saada keskimäärin kuukaudessa.
EU- ja ETA- alueen ulkopuoliseen työvoimaan sovelletaan saatavuusharkintaa. Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö aiotaan torjua.
Näin Antti Rinteen hallitus muuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa – katso 10 linjausta tuleville vuosille

Ville Tavio jauhottaa hallituksen maahanmuuttopolitiikan

Samuli Sibakoff, perussuomalaisten eurovaaliehdokas 2019

CM-extra: PS vaatii Suomea pois sopimuksesta, Soini mouhoaa ja saivartelee

Ulkomaan uutiset

Elokuussa 1939 solmittu sopimus oli natsi-Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus, jonka lisäpöytäkirja määritti muun muassa Suomen Neuvostoliiton etupiiriin.Venäjä julkaisi ensimmäistä kertaa kuvat alkuperäisestä Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta ja sen lisäpöytäkirjasta

Suomalaissyntyinen Iris Rauskala on nimetty Itävallan virkamieshallituksen opetusministeriksi.Asiasta kertoo itävaltalainen Der Standard -sanomalehti
(siirryt toiseen palveluun)
.
Taloustieteilijä Rauskala on toiminut Itävallan opetusministeriön osastopäällikkönä.
Suomalaissyntyinen Iris Rauskala nousi Itävallan opetusministeriksi

Talousuutiset

Investoinnit ja innovaatiohankkeet lykkääntynevät suomalaisissa yrityksissä. Taustalla on kiristynyt kauppapoliittinen tilanne, globaali investointien vähentyminen ja maailmantalouden yleinen velkavetoisuus, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimmasta elinkeinopoliittisesta tilannekuvasta
(siirryt toiseen palveluun)
.
Tilannekuva perustuu TEM:n toteuttamaan kyselyyn kahdeksalle ministeriön ohjaamalle organisaatiolle. Ne ovat Business Finland, Energiavirasto, Finnvera, Geologian tutkimuskeskus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus ja VTT.TEM:n tilannekuva: Uudistuksiin ei uskalleta nyt investoida

Antti Rinteen (sd.) uusi hallitus on vähentämässä reilussa viidessätoista vuodessa kasvihuonepäästöjä rutkasti enemmän kuin tähän asti on sovittu. Nimitettävä hallitus sanoo ohjelmansa
(siirryt toiseen palveluun)
luovan Suomelle sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti reilua fossiilivapautta.Tavoite tarkoittaa edellisen hallituksen sopimien hiilivoiman käyttökiellon, öljynkulutuksen puolittamisen lisäksi esimerkiksi autoilun polttoaineverojen tuntuvia korotuksia. Hallituksen tavoite on saada Suomi niin sanotusti hiilineutraaliksi jo vuoteen 2035 mennessä.Suomi reiluun etukenoon ilmastotalkoissa – fossiilivapaus tuo isoimmat veronkorotukset autoilijoille, mutta myös teollisuus ja öljylämmittäjät saavat osansa

Pirkka-, Rainbow- ja muiden niin sanottujen private label -tuotteiden osuus Suomen päivittäistavarakaupasta on neljännes ja niitä myydään noin 4,5 miljardilla eurolla vuodessa. Kaupan alalla on tänään ihmetelty, mitä tarkoittaa tämä uuden hallitusohjelman lakoninen kirjaus: "Hillitään päivittäistavarakauppojen ylivoimaista neuvotteluasemaa lainsäädännöllisin toimin, muun muassa private label -tuotteet".
Miten käy Pirkka- ja Rainbow-tuotteiden? Kaupan alalla ihmetellään, aikooko hallitus puuttua tuttujen halpamerkkien myyntiin

Urheilu-uutiset

Sveitsin korkein oikeus on jäädyttänyt toistaiseksi Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) päätöksen testosteronitasojen rajoittamisesta.Viime vuoden huhtikuussa IAAF tiukensi naisten juoksumatkoihin liittyviä testosteronirajoituksia. Rajoitukset koskivat matkoja 400 metristä mailiin.
IAAF:n päätöksen vuoksi esimerkiksi 800 metrin olympiavoittajan Caster Semenyan olisi käytettävä testosteronitasoa laskevaa lääkitystä, jotta hän voisi kilpailla bravuurimatkallaan.
Semenya on kieltäytynyt lääkityksestä. Hän valitti IAAF:n päätöksestä aiemmin tänä vuonna urheilun kansainväliseen välimiestuomioistuimeen CASiin. Valitus ei kuitenkaan mennyt läpi.
Viime viikon keskiviikkona Semenya valitti asiasta Sveitsin korkeimpaan oikeuteen, joka on kansainvälisten uutistoimistojen mukaan jäädyttänyt IAAF:n päätöksen maanantaina.
Sveitsin korkein oikeus jäädytti Kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksen – Semenya saa kilpailla ilman testosteronitasoa laskevia lääkkeitä

Anthony Joshua Vs Andy Ruiz Jr Full Fight Highlights HD

Makwan Amirkhani Kurdish Wariror UFC Highlights 2019 | Emotional | Makwan Amirkhani v Chris Fishgold

Maailmalla tapahtuu

Suomen sotavoimien käyttöön luovutettavien hevosten piti olla "hyvässä kengässä sekä varustettuna vahvoilla päitsillä marhamintoineen, loimi loimivöineen, juottoämpärillä ja puhdistusvälineillä". Yksi näistä vajaasta 72 000 hevosesta oli 6-vuotias ruuna Jalo, jonka Matti Laurila, 88, muistaa yhä elävästi.Laurila oli vain 9-vuotias poika, kun hän sai todistaa kotitilallaan Etelä-Pohjanmaan Teuvalla unohtumattoman näyn: kaatuneeksi julistettu Jalo palasi ehjin nahoin ja omin päin talvisodasta kotiin keväällä 1940.
Ja kun tallin ovi avattiin, ruuna meni suoraan omaan pilttuuseensa. Se oli iloinen ja liikuttava hetki koko perheelle, Laurila herkistelee.Maatiloilta hevoset vietiin ensin linnoitustöihin ja sen jälkeen monenlaisiin huoltoajoihin rintamalle. Kunkin hevosen mukana kehotettiin tuomaan vähintään 50 kiloa kauroja ja 100 kiloa heiniä. Hevosajoneuvojen mukana oli tuotava vahvat valjaat ja suitset ohjaksineen sekä mahdollisuuksien mukaan myös kuormapeite, köysi, rautakanki ja lapio.
Hevosen arvo määriteltiin 5 000-12 000, hevosajoneuvojen 950-2 200 markaksi.
Meidän Jalo”

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Lontoon-vierailu alkoi räväkästi jo ennen presidentin lentokoneen laskeutumista Britanniaan. Hieman ennen saapumistaan lentokentälle presidentti haukkui tviiteissään Lontoon pormestaria Sadiq Khania.
Trumpin mielestä Khan on tehnyt valtavan huonoa työtä pormestarina ja ollut ”inhottava” Lontoossa vierailevaa Yhdysvaltojen presidenttiä kohtaan.
Hän on täysluuseri, jonka pitäisi keskittyä Lontoon rikollisuuteen, ei minuun, Trump sivalsi.Trumpin Britannian-vierailu alkoi räiskyvästi - tviittaili solvauksia lentokoneesta, pellolla tervehti jättiläispenis

Ranskalaismies oli nuorena kärsinyt jonkin verran terveysongelmista, mutta elänyt normaalia elämää. Tapauksesta kirjoitti Lancet-lehti jo vuonna 2007, jolloin mies oli 44-vuotias.Hän oli Lancetin mukaan mennyt naimisiin, saanut kaksi lasta ja työskenteli valtion virkamiehenä.Mies oli mennyt lääkäriin, koska oli tuntenut heikkoutta vasemmassa jalassaan.Tutkimuksissa havaittiin, että hänen päänsä oli lähes täynnä nestettä, aivoille oli jäänyt vain pieni tila pääkallon reunoilla.Suurin osa aivoista oli tuhoutunut 30 vuoden aikana, kun päähän kertyi vettä.Ranskalaismieheltä puuttuu aivoista 90 prosenttia - työskentelee valtion virkamiehenä

Yle Areena

Viikkojen neuvottelu on ohi ja uusi hallitusohjelma on nyt julkistettu. Mitä ohjelma lupaa seuraavalle neljälle vuodelle? Studiossa hallitusohjelmaa puivat kansanedustajat Sanna Marin (sd.), Katri Kulmuni (kesk.) ja Antti Häkkänen (kok.) ja Ville Tavio (ps.) sekä asiantuntijat Jenni Karimäki, Sixten Korkman ja Heikki Hiilamo. Juontajana Sakari Sirkkanen. #yleastudio
Rinteen hallitusohjelma puntarissa

Youtube

Kansanedustajien edut paljastettuna ja taustoitettuna

BlokkiUutiset 4.6.2019 | Deep state | Facebook | Google | Bitcoin

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati 2019

Mielipiteet

Pääkirjoitus: Rinteen ykköshallituksen työllisyys- ja talousohjelma on toiveiden ja uskon varassa

Kun hallitusohjelmaa tavaa läpi, on kuitenkin hankala sanoa Rinteen varmuudella, että se olisi kestävällä pohjalla. Se saattaa olla, mutta toistaiseksi siitä ei ole mitään takeita.
Tämä on hallitusohjelman pehmein kohta. Se ei tarkoita, ettei hallitusohjelmassa olisi paljon hyviä uudistuksia. Mutta se tarkoittaa, että joidenkin niiden toteutuminen on kyseenalaista.
HS-analyysi: Rinteen hallitus jättää ikääntyvän Suomen talous­haasteet pitkälti tulevien hallitusten murheeksi

Rkp:n puheenjohtajaa Anna-Maja Henrikssonia voi onnitella. Hän sai hallitusneuvotteluissa varmaan kaiken, mitä ymmärsi pyytää. Kovan taakan alle kaatuvia lukiolaisia ei sen sijaan voi onnitella, päinvastoin, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala kirjoittaa.
Kommentti: Rkp:n vaatimasta pakkoruotsista syntyy uusi taistelu – lukiolaisilla edessä kauhun paikka

Kotimaan matkailu

M/S Viking Grace cruise 14.12 - 15.12.2017

Ulkomaan matkailu

The 10 Cheapest Countries To Live or Retire in 2019 | You Might Not Need to Work

10 Cheapest Countries to Live in Asia

Top 10 Poorest Countries In The World 2018

Musiikki

Kaoma - Lambada (1989)

Aserejé (The Ketchup Song) [Spanish Version] - Las Ketchup

Spice Girls - Wannabe

Loppukevennykset

Sokerievankeliumi | Pelimies | MTV3

Tsiisuksen uusi auto | Kingi | MTV3

Manne-TV - Parhaat palat

Kuntoilu

Big Booty Building Home Workout! Squats and Hip Thrusts

Daily Morning Yoga with Julia ♥ 15 Minute Beginners Flow, Stretches, Stress Relief | Habit Nest

5 Minute Morning Yoga Class | Stretching and Strengthening with Kassandra Reinhardt

Liikunta ja terveys

Verenpaine 140/87, 56 pulssi , Paino 106.8 kg. Jumppa 0 /3120 min, kuntosali 90/ 3280 min, kävely 0/343 km , uinti 0/12700 m, pyöräily 9/706 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti