keskiviikko 19. kesäkuuta 2019

KE 19.06.2019 Taistelu ulosottoviranomaisia ja Suomen valtion rikollista toimintaa vastaan jatkuuSain asiantuntijalta seuraavan lausuman asiaani:

Tiainen, Pekka (19.6.2019), Saamistodistusten edellyttäminen oikeuden velkapäätöksiä ja ulosottoa haettaessa
Taavi Ahoniemi on jakanut 17.6.2019 Erkki Ahon tekstin asiassaan. Käsitän niin, että näitä asioita ei laajemmin tunneta. Asialla on kuitenkin suuri merkitys ja lausun seuraavassa siitä asiantuntijana. Lausun koskien saamistodistusasiaa seuraavaa.
Hallituksen ulosottolakia koskevan esityksen (HE 216/2001 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa koskien kolmannen luvun 6 §:ää lukee:
”6 §. Saamistodisteen liittäminen hakemukseen. Voimassa olevan 3 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan silloin, kun maksuvelvollisuus on määrätty tuomiossa tai päätöksessä, ja saamisesta on vel-kakirja tai muu kirjallinen saamistodiste, alkuperäinen todiste on annettava ulosottomiehelle. Saamistodisteen haltuun ottaminen ja kertymämerkinnän tekeminen siihen estää saamistodisteen siirtämisen sivulliselle ja suojaa velallista liikamääräiseltä ulosottoperinnältä.”
Tämä on oikeudellisesti sitova lain valmistelun esitöistä ilmenevä velvoite, sillä hallituksen esi-tyksessä HE 83/2006 koskien ulosottokaaren vastaavaa pykälää lukee, että ”6 § olisi samansisäl-töinen kuin nykyisessä ulosottolaissa (HE 216/2001 vp)” eikä esitetä muuta yksityiskohtaista pe-rustelua, jolloin edellä siteeraamani perustelu pätee.
Tämä on olennaisen tärkeää, koska ulosottokaaren 3 luvun 6.1 §:ssä lukee Erkki Ahon siteeraamal-la tavalla:
”Juokseva velkakirja, vekseli tai shekki, johon ulosottoperusteessa määrätty maksuvelvollisuus perustuu, on liitettävä hakemukseen alkuperäisenä. Jos täytäntöönpanon luotettavuus sitä edellyttää tai jos velallinen sitä pyytää, ulosottomiehen tulee ottaa haltuunsa myös tavallinen velkakirja. Ulosottomies voi toimittaa täytäntöönpanon, vaikka tavallinen velkakirja on kadonnut tai sitä ei ole muusta syystä mahdollista liittää hakemukseen. Velallista on tällöin kuultava ennen täytän-töönpanoa”.
Juokseva velkakirja, vekseli tai shekki sekä tavallinen velkakirja ovat saamistodistuksia. Jos lakia sovelletaan ulosotossa siten, ettei näitä toimiteta, se ei ole lain mukainen menettely. Kuitenkin lisäksi ulosottokaaren perusteluissa viitataan em. tavoin aiemman ulosottolain perusteluun, jossa saamistodisteet määritellään laajasti siten, että saamisesta on velkakirja tai muu kirjallinen saamistodiste, alkuperäinen todiste on annettava ulosottomiehelle, että siihen voidaan tehdä kertymämer-kintä, joka suojaa liikamääräiseltä perinnältä eikä sitä voida siirtää sivulliselle.
Tämän pitäisi olla hallituksen esitysten viittausten mukaan lähtökohta. Tämä puoltaa Erkki Ahon oikeutta vaatimuksessaan, että ulosottomiehen on hankittava saamistodistukset. Oikeuden päätös ei ole saamistodiste, vaan ulosottoperuste. Saamistodiste on asiakirja jolla perusteellaan velkomi-nen, ja siten näyttö siitä että velkaa ei ole.
Asiaa sekoittaa oikeusturvan kannalta se, mikä todettiin jo ulosottolakia koskevassa hallituksen esityksessä HE 216/2001 vp koskien ulosottolain 3 luvun 6 §:ää, kun siinä kirjoitetaan, että ”siitä, minkälaista asiakirjaa pidetään säännöksessä tarkoitettuna saamistodisteena, on oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä esiintynyt epäselvyyttä”. Tästä on sitten paljon tekstiä.
Kapea määritelmä on, jos saamistodistuksella tarkoitetaan vain velkakirjoja tai vekseliä tai shekkiä kun ulosottolaissa mainitaan muutkin saamistodisteet. Oikeusturva perustelee, että saamistodistus käsitetään laajasti ettei olla velkomassa ilman mitään dokumentteja. Tulee myös ottaa huo-mioon, miten saamiset ja velat ymmärretään muualla kuten Tilastokeskuksen tilastoissa, jossa saamis- ja velkakannat kirjataan reaalisen todellisuuden mukaan. Oikeudellinen käsittely, joka poikkeaa tästä, irrottaa oikeudellista käsitettä reaalimaailman käsitteestä.
Asiaa vaikeuttaa vuonna 1993 käyttöönotettu niin sanottu summaarinen menettely, jolla tarkoite-taan kevyempää oikeuskäsittelyä. Tämä on suuren mittaluokan kysymys. Valtion vuoden 2019 talousarvion tietojen mukaan käräjäoikeudessa ratkaistujen asioiden määräksi arvioidaan 550 000 asiaa, joista summaariset asiat ovat 420 000. Oikeusministeriön mukaan käräjäoikeuksissa ratkaistiin lähes 376 000 summaarista riita-asiaa vuonna 2017 (OM 13.6.2018). Hallituksen talousarvion mukaan 2017 summaarisia asioita oli 375 951 kpl 521 942 käräjäoikeuksien ratkaisuista. Oikeusministeriön käsitteen summaarinen riita-asia ja lukujen vastaavuuden perusteella summaariset asiat ovat riita-asioita. Selvitysmiesselvityksessä Summaaristen riita-asioiden
käsittelyn kehittäminen (Selvitysmiehet johtavan kihlakunnanvouti Timo Heikkisen ja laamanni Antti Savelan, Oikeusministeriön selvityksiä 52/2014 Selvityksiä ja ohjeita). Velkomusasioiden määrä summaarisista riita‐asioista on yli 99 prosenttia.
Kun osa varsinaiseen käsittelyyn edenneistä asioista on velka-asioita, tämä merkitsee että velka-asioita on vuonna 2019 runsaat 420 000 eli yli 76 % eli yli kolme neljännestä kaikista, ja ne ovat riita-asioita, jotka lähes kaikki ratkaistaan summaarisesti oletta-en että asiat ovat selviä.
Em. Heikkisen ja Savelan selvityksessä kirjoitetaan mm. että summaarinen menettely on riidattomiksi ilmoitettujen asioiden käsittelymenettely, jossa riidattomana pysyvät ja tietyt vaatimukset täyttävät asiat ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä. Summaarinen menettely on riita‐asian oikeudenkäyntiä suppeampi ja kevyempi menettely.
Tässä on käsite riidattomana pysyvät yhdistettynä summaariseen, kun taas oikeusministeriön sivulla on käsite riita-asiat. Sekavalta tuntuvan käsite-eron logiikan voi käsittää siten, että kyse on riita-asioista joissa velkominen katsotaan oikeuden näkökulmasta riidattomaksi.
Tästä seuraa huoli. Kuinka suuressa osassa näistä summaarista riita-asioista saamisvaatimus on riidaton ja kuinka paljon pääsee virheitä läpi ja kuinka paljon varsinai-seen käsittelyyn otetuissa asioissa pääsee virheitä läpi ottaen huomioon asioiden massiivinen paljous (550 000 ratkaisua v. 2019) ja oikeuslaitoksen kyky selviytyä tästä kuormituksesta?
Tämä kytkeytyy saamistodisteasiaan.
Jos oikeus ja ulosotto eivät vaadi saamistodistuksia, massiiviseksi paisunutta velko-misten ongelmavyyhteä ei ole hallittavissa.
Asian merkitystä havainnollistaa se, että PRA Suomi Oy:n emoyhtiö PRA Group tuomittiin New Yorkissa 2014 ja 2015 80 milj. dollarin korvauksiin virheellisestä velkomi-sesta kun mm. paljastui että se oli hakenut oikeudelta velkapäätöksiä ilman saamisasiakirjoja eikä se siten kyennyt niitä esittämään. Suomessa on vaikea saada tällaista oikaisua aikaan jos on ulosottoperuste eli tavallisimmin oikeuden päätös vaikka osoittautuisi että ei ollutkaan saamistodistusta tai se on muutoin virheellinen.
Mikäli saamistodistukset aina edellytettäisiin oikeuskäsittelyssä eikä ilman että velko-ja esittää ne, asioita velkojan kannetta ei otettaisi käsittelyyn, velka-asioiden määrä käräjäoikeuksissa vähenisi merkittävästi. Sen vähentäisi käräjätuomareiden kuormitusta, parantaisi käsittelyn laatua ja vähentäisi tuomiovirheiden mahdollisuutta. Vastaavasti mikäli ulosottomies edellyttäisi saamistodistuksia ulosoton hakijalta aina, se vähentäisi ulosottoon tulevien asioiden määrää, eikä pääsisi läpi ulosottoperusteita, joissa puuttuu saamistodiste.
Asia on korjattavissa
1. lain muutoksella joka poistaa kaiken tulkinnanvaran ettei saamistodistusta toimiteta oikeuteen tai ulosottoon sitä haettaessa ja jo tätä ennen
2. muuttamalla oikeuskäytäntöä ja ulosottokäytäntöä ja tekemällä tässä korjaavaa linjamuutos koska lain muutos kuitenkin vie aikaa.
Saamistodisteasia on yksi korjaava toimenpide ja on paljon muita. Hallitusohjelmassa on erikseen mainittu eräitä. Palaan niihin, mutta asia kerrallaan.
Erkki Aho siteeraa ulosottokaaren 3 luvun 6.1 §:ää. Hänellä on 4 luku. Tulee olla 3 luku. Tämä on sivuseikka itse asian kannalta, mutta tarpeen korjata.
Lisään tähän (19.6.2019) tärkeän asian kun Taavi Ahoniemi kommentissaan kirjoittaa: "Saamistodiste: Asiakirja joka näyttää tietyn määrän (rahaa) luovuttamista toisen hallintaan.
Vain hallintaan luovutetut varat osoittavat velaksiannon. Ks. KKO 1994:54, velaksianto." Ei siten riitä sekään, että on velkakirja tai vastaava saamistodiste, koska pitää olla myös näytttö, että raha on siirtynyt eli on toteutunut velaksianto.

Käräjätuomari Heikki Sneck

Asiassa ehti Oulun käräjäoikeuden tuomari Heikki Sneck Ylivieskassa tehdä väärän päätöksen R19/1594. Huomattiinko Oulussa virhe ja otettiin asia käsittelyyn uudella asianumerolla 19/14038 ja nyt minun pitää tehdä tarkennettu haastehakemus asiassa 22.7.2019 mennessä. Minun oikeustajuni mukaan käräjätuomari Heikki Sneckin väärä päätös oli tietoinen ja tahallinen väärä päätös.

Pankkikriisin jälkeen konkurssipesien ja ulosottoviranomaisten valvonta on ollut olematonta. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki väärillä tiedoilla PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin. Konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa tekonsa. Ylivieskan käräjäoikeus hyväksyi varatuomari Paavo M. Petäjän väärän lausuman käräjätuomari Juha Niemisen virheen johdosta. Käräjätuomari Nieminen ei tarkistanut Paavo M. Petäjän valtakirjoja ja toimeksiantoja. Lisäksi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä oli antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle PR-Teollisuuden nimissä PR-Teollisuuden ja takaajien tietämättä. Todistin pesänluettelon vannontatilaisuudessa Ylivieskan käräjäoikeudessa, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Käräjätuomari ja syyttäjä Sulo Heiskari eivät suostuneet siihen, että olisin saanut tarkistaa pesänluettelot eivätkä reagoineet tarpeen vaatimalla tavalla asioihin. Tilaisuuden jälkeen silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen pyysi minulta ja Heino Virralta valtakirjat valituksen tekemiseksi, koska konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Konkurssiinhakijalla eli Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ei ollut saatavia, koska kaupat oli purettu. Keränen jätti kuitenkin valituksen tekemättä ja siksi konkurssi jäi voimaan. Kysymys on 1 130000 markan takaukista,jotka oli jo maksettu, mutta en oli konkurssihakemuksessa mainittu ja käräjäoikeus hyväksynyt.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä peri 1 130 000 markan takauksia ulosotossa minulta, Heino Virralta, Markku Koskelta, Kari Konulta ja Jouni Remekseltä, Koska Kera Oy oiluvannut pelastaa kansanedustaja Markku Kosken niin Markku Kosken, Jouni Remeksen ja Kari Konun kanssa Kera Oy teki sopimuksen, jonka mukaan 450 000 markan maksusta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Kera Oy hyvitti Markku Koskelle tämän maksaman summan tukena Markun vaimon leipomolle. Juni Remeshän oli Kera Oy:n ns. saattohoitaja, jonka tehtävänä oli tuhota yritys, jonka palvelukseen meni Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella. Hyvitykset tapahtuivat sitä kautta. Lisäksi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä myi takauksen kohteena olleet tuoteoikeudet uudelle ostajalle Internatiol Timber Comapany Oy:lle 250 000 markalla. Ulosotossa oleva summa oli näin ollen masksettu jo kahteen kertaan. Tämänkin jälkeen minulla perittiin 1 207 502,94 markan summaa. Myös Heino Virralta perittiin samanaikaisesti lähes saman kokoista summaa. On todennäköistä, että ulosottovirastojen heikko yhteistoiminta mahdollisti sen, että samaa saatavaa perittiin eri ulosottovirastoissa samaan aikaan eri henkilöiltä samanaikaisesti. Ulosotossa ei siis kontrolli pelannut eikä konkurssipesien valvonnassa.
Vasta myöhemmin minulla on ollut ammattitaitoa perehtyä ulosottokaareen ja saamistodisteisiin. Niitä on liian helppo väärin käyttää ja lisäksi ulosottiviranomaisilla ei niitä näytä edes olevan.
Käräjäoikeuden väärän tuomion johdosta rikosliiga tehtaili uusia rikoksia syyttäjän ja poliisin sekä Aalvieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja PR-Teolisuus Oy:n konkurssipesien johdolla ja Ylivieskan käräjäoikeuden avulla. Olen nyt kärsinyt virheellisestä ulosotosta ja rikosliigan toiminnasta yli 24 vuotta. He ovat tuhonneet elämäni. Kysymyksessä on ihmisoikeusrikos Minä pyrin saamaan asiat oikeuskäsittelyyn heinäkuun aikana aloittamalla virheellisestä ulosotosta. En ole hakeutunut velkasaneeraukseen, koska olen halunnut säilyttää puheoikeuteni asiassa ja nyt se näyttää olevan elintärkeä asia tämän asian oikeuskäsitelyssä.

Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

KORKEIN OIKEUS (KKO) vapautti perjantaina miehen raiskaussyytteestä poikkeuksellisella perusteella. Vapauttavan tuomion mukaan tekijä saattoi olla teon aikana unitilassa, eikä häntä voida sen vuoksi tuomita raiskauksesta.
Korkein oikeus antoi poikkeuksellisen tuomion: Mies vapautui raiskaussyytteestä, koska hän saattoi olla tekonsa aikana unitilassa

Korkein oikeus myrskyn silmässä
Entinen Korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan "Taistelu oikeudesta" sivulla 15 näin: "Korkein Oikeus on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät enää käytä sanoja "korkein oikeus" naureskelematta, ja varmasti joku oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa kunniallisemmalta kuin jäsenyys Korkeimmassa Oikeudessa".

Kalajoki

K-Pallo vastaan KGF 4-0 Hannu Tiluksen kuvat ottelusta

Beachfutis Finnish Open 2019

Alueuutiset

Ennätyshakkuut toivat viime vuonna metsänomistajille huipputulot. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla kantorahatulot kasvoivat edellisvuodesta peräti parikymmentä prosenttia. Tulot nousivat kaikissa maakunnissa.Eniten tuloa saatiin Etelä-Savon maakunnassa, 329 miljoonaa euroa. Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa tulot olivat noin 265 miljoonaa euroa.Asiaa selittää myös kantohintojen nousu.Kantorahatulo tarkoittaa hintaa, joka puusta saadaan, kun metsä myydään pystykaupalla.Metsänomistajille viime vuonna huipputulot: syynä ennätyshakkuut ja kantohintojen nousu

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Valion maksamaan korvauksia kilpailun rajoittamisesta aiheutuneesta vahingosta. Valio joutuu maksamaan Osuuskunta Maitomaalle 4,5 miljoonaa euroa ja Osuuskunta Maitokolmiolle 3,5 miljoonaa euroa vahingonkorvausta.
Lisäksi Valio maksaa korvaussummista korot keväästä 2013 alkaen sekä yli 300 000 euron oikeudenkäyntikulut molemmille osuuskunnille.Valio tuomittiin maksamaan miljoonakorvaukset paikallismeijereille – Yhtiö myi perusmaitoa alihintaan

Kotimaan uutiset

Luettelo rikoksista tuomituista kansanedustajista

Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaiset ylsi ainoana päälle viidenneksen kannatuksen, kun se kipusi 20,1 prosenttiin, nousua 0,9 prosenttiyksikköä toukokuusta.
Toisena oleva kokoomus notkahti tässä mittauksessa 0,7 prosenttiyksikköä 17,2 prosenttiin ja SDP pari kymmenystä 16,2 prosenttiin.
Perussuomalaisten ero kokoomuksen on jo lähes kolme prosenttiyksikköä ja SDP:hen liki neljä prosenttiyksikköä, mikä on selvästi enemmän kuin Ylen aiemmassa mittauksessa ja Helsingin Sanomien kesäkuun mittauksessa.
Alman mittaus: Perussuomalaiset karkasi kilpailijoilta - kannatus kasvanut yhä kokoomukseen ja SDP:hen verrattuna

Naisten poliittisen vallan kasvu muuttaa varmasti sekä politiikan kilpailuasetelmia että sen asialistoja. Esimerkiksi vihreiden ja vasemmistoliiton kaksinkamppailu kärjistyi heti, kun köyhyystutkija Maria Ohisalo valittiin vihreiden puheenjohtajaksi.Kilpaa sävyttää se, että kummankin puolueen puheenjohtaja on ministerinä samassa hallituksessa. Vasemmistoliiton Li Andersson sai opetusministerin salkun, joka himotti myös koulutuspolitiikkaan vihkiytyneitä vihreitä. Vihreiden Maria Ohisalo puolestaan sai sisäministerin pestin ja pääsi hoitamaan muun muassa maahanmuuttoasioita, jotka kiinnostavat myös vihreitä.
Tässä kahden puolueen keskinäisessä mittelössä puheenjohtajan sukupuolella on suuri merkitys, koska sekä vihreät että vasemmistoliitto korostavat feministisiä tavoitteitaan ja vetoavat nuoriin, koulutettuihin äänestäjiin.Vasemmistoliitto on halunnut aina esiintyä nimenomaan pienituloisimpien puolustajana. Nyt, puheenjohtajansa koulutuksen vuoksi vihreiden on entistä paremmat edellytykset profiloitua köyhien asianajajaksi.
On selvää, etteivät politiikan huipulle nousevat naiset haasta vain toisiaan. He haastavat myös politiikkaa iät ja ajat hallinneet miehet. Vahvat naisjohtajat koettavat varmasti myös murtaa politiikan hyvä veli -verkostot.Analyysi: Naiset marssivat politiikan huipulle – murtuvatko hyvä veli -verkostot?

ERITYISESTI keskustan kannattajien kriittisyys kohdistuu uuden hallituksen talouslinjauksiin. Yli puolet puolueen kannattajista katsoo, että verotuksen ja julkisen talouden osalta uusi hallitus vie asioita huonompaan suuntaan. Alle viidennes keskustan äänestäjistä katsoo, että näillä alueilla hallitus vie asioita parempaan suuntaan.
HS-gallup paljasti keskustalaisten epäluulon hallitusta kohtaan – Kurvinen: ”On ihan ymmärrettävää, että äänestäjämme ovat hämmentyneitä”

KESKUSTAN kannattajissa on paljon hallitusohjelmaan kielteisesti suhtautuvia. Yli puolet puolueen kannattajista näyttää olevan hallituksen kanssa eri linjoilla verotuksesta ja julkisesta taloudesta. Jopa 42 prosenttia keskustalaisista myös epäilee, pysyykö hallitus koossa vaalikauden loppuun asti.
Yli puolet keskustan kannattajista suhtautuu kielteisesti hallituksen talouslinjauksiin

Presidentti Sauli Niinistön isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuivat maanantaina keskustelulla eurooppalaisesta turvallisuudesta.Pääministeri Antti Rinne (sd) ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sivusivat tilaisuudessa tuttuja teemoja: Schengen-sopimusta, EU:n puolustusyhteistyötä, nationalismia, ilmastonmuutosta ja Afrikka-suhteita. Halla-aho: Populistiset liikkeet tuoneet Eurooppaan pitkä­kestoisen muutoksen, ”johon kannattaisi henkisesti valmistautua” – HS seurasi Kultaranta-keskustelua

PÄÄMINISTERI Antti Rinteen (sd) hallitus on valmistellut ensimmäisen lisätalousarvionsa. Lisää rahaa tulee etenkin infrahankkeisiin. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) kertoivat lisätalousarvion keskeisistä esityksistä tiedotustilaisuudessa tiistaiaamuna.Liikenteen kehityshankkeille myönnetään tänä vuonna 71 miljoonan euron määräraha. Perusväylänpitoon tulee 40 miljoonan euron korotus korjausvelan hillitsemiseksi. Hallitus päätti lisätalousarviosta: Väyliin tänä vuonna yli 100 miljoonaa euroa lisää

Sodankyläläinen Riikka Karppinen on valittu vihreiden varapuheenjohtajaksi. Vihreät valitsi uuden puoluejohdon kokouksessaan lauantaina.Eduskuntavaaleissa niukasti Lapin viimeisen paikan hävinneen Karppisen mukaan vihreät on vakiintumassa uskottavaksi vaihtoehdoksi myös kaukana perinteisistä kannatusalueistaan. Viime eduskuntavaaleissa Suomen vihrein äänestysalue ei nimittäin ollut enää Kallio vaan Kolarin Äkäslompolo. Riikka Karppisesta vihreiden varapuheenjohtaja

Hjallis Harkimo sanoo IL:lle, että Liike Nytin kautta tulleet 38 780,99 euroa ovat hänen omia rahojaan. Harkimo on ollut siinä käsityksessä, ettei mitään rajaa tällaisessa tapauksessa ole. Harkimon mukaan rahat ovat tulleet Liike Nytin kautta, koska hän on rahoittanut Liike Nytin toimintaa.VTV:n Pontus Londenin mukaan vaalirahoituksesta annetussa laissa säädetään 6000 euron rahasta, mutta summan ylitykseen ei ole sanktiomenettelyä.
IL: Hjallis Harkimon vaalikampanjan rahoitus rikkoi lakia

Maalittamisella tarkoitetaan muun muassa sitä, että joku kehottaa tai yllyttää suurta joukkoa ihmisiä hyökkäämään yhden kohteen kimppuun eri tavoin. Sen seurauksena kohde voi saada suuria määriä vihaviestejä, ja hänestä saatetaan levittää julkisuuteen perättömiä tai yksityiselämän suojaa loukkaavia tietoa.Oikeusministeriö on toistaiseksi suhtautunut koleasti ehdotuksiin lain muuttamisesta. Siellä laaditun muistion mukaan nykyinen rikoslaki riittää puuttumaan myös maalittamiseen.
Poliisit, syyttäjät ja tuomarit vaativat tehokkaampia pykäliä maalittamista vastaan

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet poliisijohdon tietolähdetoimintaa käsitelleessä oikeudenkäynnissä. Syytettyinä olivat muun muassa KRP:n päällikkö Robin Lardot, Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio, Helsingin huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnio, entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero sekä Helsingin poliisin ex-päällikkö Jukka Riikonen.
Sisäministeriö tiedotti välittömästi tuomion tultua, että KRP:n päällikkö Lardot sekä Helsingin poliisipäällikkö Aapio palaavat hoitamaan tehtäviään.
Käräjäoikeus määräsi Suomen valtion korvaamaan vastaajien oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja yli 620 000 euroa. Lisäksi oikeudenkäynti viivästyi niin paljon, että valtio velvoitettiin korvaamaan kahdelle vastaajalle yhteensä 7 000 euroa.
Kaikki poliisijohdon syytteet hylättiin tietolähdesotkussa - valtion niskaan yli 600 000 euron käräjäkorvaukset
Erkin kommentti: Mielestäni syyttäjän ja rikostutkijan olisi tullut tiedostaa ja ymmärttää tilanne eikä aiheuttaa veronmaksajille valtavia vahinkoja ja samalla heikentää poliisiviranomaisten jo ennestäänkin heikkoa imagoa. Oikeudnekäynti ja vahinkojen aiheuttaminen oli täysin tarpeetonta ja turhaa. Tämä on ollut mielipiteeni koko rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin ajan.

Ulkomaan uutiset

PÄÄMINISTERI Antti Rinne (sd) tapasi tiistaina ensimmäistä kertaa virassaan Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin. Tukholmassa pidetyssä tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Euroopan unionia koskevia aiheita.Myös niin sanotuista huippuviroista keskusteltiin. Löfvenin mukaan on kuitenkin epävarmaa, saavutetaanko nimityksistä sopua EU-maiden kesken kesäkuun aikana. Pääministerit kokoontuvat Eurooppa-neuvoston kokoukseen torstaina Brysseliin.
Antti Rinteen ja Stefan Löfvenin keskusteluissa esillä EU:n huippuvirat

"Naisjihadistit eivät näe länsimaita kotinaan, vaan vihollisen maaperänä, joka heidän täytyy valloittaa jatkamalla verisen jihadin lietsomista kansalaisia vastaan" EU:n turvallisuusraportti: Naisjihadistit yhtä motivoituneita ideologisesti kuin heidän mieskollegansa
Terrorismitutkija Antti Parosen mukaan Syyrian Isis-leireiltä Suomeen mahdollisesti palautettavien lasten kohdalla pitäisi varautua siihen, että lapset ovat traumatisoituneita.
Terrorismitutkija käyttäisi harkintaa Isis-naisten palaamisessa – "Lasten kohdalla varauduttava traumoihin, mutta myös radikalisoitumiseen"

Trump's Trade War (full film) | FRONTLINE

Talousuutiset

Halla-aho: Kepu on maatalouden alasajon pääarkkitehti

Urheilu-uutiset

Antti Ruuskanen avasi kisakautensa Raaseporin kisoissa voitokkaasti. Ruuskasen paras heitto syntyi kilpailun viimeisellä kierroksella ja kantoi 85,15.
Hyvä kilpailu. Koko kevään oli tiedossa, että olen hyvässä kunnossa ja pitkiä kaaria tulee, kun vain pääsee kisapaikalle, Ruuskanen kommentoi Ylelle kilpailun jälkeen.
Kilpailua johti viimeiselle kierrokselle saakka Kiinan Zhao Qinggang, joka sijoittui lopulta toiseksi tuloksella 83,84.Antti Ruuskanen kiskaisi avauskisassaan kauden kotimaisen kärkituloksen ja Dohan MM-rajan – "Koko kevään oli tiedossa, että pitkiä kaaria tulee"

Miesten kiekkopaikalla Ruotsin Daniel Ståhl heitti myös jälleen huipputuloksen, vaikkei 70 metrin raja aivan rikkoutunutkaan. Ståhlin tulos Rabatissa oli 69,94. Se riitti ensin voittoon, mutta Ståhlmenetti voittonsa, kun Jamaikan Fedrick Dacresin protesti meni läpi.
Dacresin kolmannen kierroksen heitto hylättiin yliastuttuna. Dacres teki tilanteesta protestin, koska oli sitä mieltä, että heitto oli sääntöjen mukainen. Dacres voitti lopulta kilpailun kauden kärkituloksella 70,78.Daniel Ståhl kiskaisi kiekkoa taas lähelle 70 metriä – Rabatin Timanttiliigan illan huipentaneessa 3000 metrin estekisassa kauden kärkinoteeraus ja juniorien ME

Jokerit Hockey Club Oy:n uusi omistaja ja yhteistyökumppani Norilsk Nickel Harjavalta Oy on tehnyt vakuuttavaa tulosta talouspuolella. Venäläisomisteisen nikkeliyhtiön liikevaihto oli kesäkuun alussa rekisteröidyn tilinpäätöksen mukaan viime vuonna 881,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2015 liikevaihdosta oli 179 miljoonaa euroa.
Vuosi 2015 oli tilikauden voiton näkökulmasta yhtiölle erinomainen, sillä sitä kertyi 52,6 miljoonaa euroa. Vuotta myöhemmin tuloslaskelman viimeiselle riville jäi 18,5 miljoonaa. Vuonna 2017 voitto tuplaantui edellisvuoteen nähden ja viime vuonna määrä oli 37,3 miljoonaa euroa.Jokerien uusi omistajayhtiö kasvaa ja takoo miljoonatulosta – taustalla Venäjän suurimpiin kuuluva jättiläiskonserni

Maailmalla tapahtuu

Kansanedustaja on lähettänyt arkkipiispalle avoimen kirjeen, joka nousee kirkon Pride-kumppanuuden herättämästä huolesta.Olen huolestunut siitä, että suuri joukko kirkon aktiivisimpia kristittyjä on alkanut enenevästi pohtia mahdollista eroa kirkosta, toteaa kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) kirjeensä saatteessa arkkipiispa Tapio Luomalle.
Päivi Räsäseltä kirje arkkipiispalle Pride-kumppanuudesta

Saksan liittokansleri Angela Merkel otti tiistaina Berliinissä vastaan Ukrainan uuden presidentin Volodymyr Zelenskyin. Sotilassoittokunta soitti kummankin maan kansallislauluja, kun Merkel alkoi täristä rajusti. Lämpötila Saksan pääkaupungissa oli noin 30 astetta. Merkel pysyi vaivoin pystyssä. Myöhemmin hän kommentoi vointiaan tiedotustilaisuudessa. Hän kertoi kärsineensä nestehukasta.Mikä Angela Merkeliä vaivaa? Tärisi rajusti seremonian aikana

Juha Mäenpää PS "kohupuhe" vieraslajien torjunta

Feminismi, maahanmuutto ja politiikan uskottavuus - Tynkkynen vieraana Kallion Lähiradiossa

Mielipiteet

Suomessa Yleisradio olisi ollut valmis sensuroimaan Tanskan pilapiirrosjupakkaa käsittelevän tv-ohjelman ja taipui esittämään sen saatuaan niskaansa vastalauseryöpyn. Kun osa Suomen muslimeista ilmoitti toivovansa sharia-lakien korvaavan muslimien kohdalla Suomen lait, reaktio oli säyseä. Demokratiamme ehdoton perusta on kuitenkin jokaisen kansalaisen yhdenvertainen asema kaikille saman lain edessä. Väärin ymmärretty "yhteisöllisyys" - eli erioikeuksien myöntäminen etnisille tai uskonnollisille ryhmille - merkitsee demokratian loppua. Eurooppalaisina vapauduimme uskonnon kahleista paavin ja keisareiden käymän valtataistelun tuloksena. Olisimmeko valmiit palaamaan henkiseen keskiaikaan vain miellyttääksemme sinne juuttuneita islamisteja – ja varmistaaksemme öljynsaannin Saudi-Arabian kaltaisista tyrannioista?
Hyödylliset idiootit islamismin asialla

Liikenneministerinä huseeranneen Anne Bernerin jälkiä joudutaan siivoamaan erityisen paljon. Yksi surkeimpia uudistuksia oli taksiliikenteen vapauttaminen sääntelystä ja jopa taksamittareista. Nyt on huomattu, että vaikka taksikyytien kysyntä on kasvanut ja asiakkaita on enemmän kuin ennen, ovat alalta saatavat verotulot laskeneet.
Kukapa olisi arvannut, että lähes täydellinen sääntelystä vapauttaminen kertarysäyksellä aiheuttaa ongelmia? Sen arvasivat suunnilleen kaikki muut paitsi maan hallitus. Varoiteltiin, että hintojen vapauttaminen aiheuttaa sekavuutta, kuljettajien pätevyysvaatimusten höllentäminen olemattomiin tuo alalle arveluttavia kuskeja ja taksamittareiden poistaminen suorastaan yllyttää veronkiertoon.
Sipilän hallitus tuhosi koko toimivan taksijärjestelmän, ja nyt kaupungeissa ei koskaan tiedä millainen ja minkä hintainen kyyti sattuu kohdalle. Maaseudulla taas ei ilta- ja yöaikaan satu minkäänlainen, kun päivystysvelvollisuus poistettiin. Nyt ainakin taksamittarit halutaan takaisin, mutta minun mielestäni pitäisi myös päivystysvelvollisuus palauttaa.
Jälkien korjaamista

EU:n lainsäädäntö on Suomen kansallisen lainsäädännön yläpuolella.
EU:n tuomioistuimella on päätösvalta yli Suomen korkeimman oikeuden.
EU määrää, miten me saamme omia rahojamme käyttää: Esim. maatalouden tukirahoituksille tarvitaan pääsääntöisesti aina EU-komission hyväksyntä.
Suomi on alisteinen EU:n määräämälle ulkopolitiikalle.
Valuuttaunionin myötä meillä ei ole enää omaa rahayksikköä, emmekä juurikaan voi vaikuttaa käyttämämme valuutan arvoon.
Suomen Pankki kuuluu Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Keskuspankki on yksi valtion/liittovaltion konkreettisimmista tunnusmerkeistä.
Suomen kansa ei voi äänestämällä vaikuttaa siihen, ketkä istuvat Euroopan komissiossa, joka tekee lainsäädäntöesityksiä ja jota voi verrata hallitukseen.
Euroopan parlamentin 751 jäsenestä vain 13 on suomalaisia, eikä Euroopan parlamentin jäsenillä edes ole aloiteoikeutta lainsäädännössä.
Olemme EU-kansalaisia: Jopa passin kannessa lukee ensin Euroopan unioni ja vasta sen alla Suomi.
Konkreettisten tunnusmerkkien lisäksi EU:lla on myös liittovaltion symbolisia tunnuksia, kuten lippu ja hymni.
EU on jo liittovaltio

Kepulle äskeiset eduskuntavaalit olivat katastrofi. Seuraavat vaalit vuonna 2023 eivät paranna tilannetta. Todennäköisesti kannatus laskee, sillä jäljellä olevat uskollisimmat puolueen kannattajat maaseudulla karsastavat punavihreitä. Keskustalaiset seuraavat kauhuissaan nykytilannetta, jossa puolueen ministereillä on hallituksessa punavihreiden jalkapanta. Tässä tilanteessa Salpausselän pohjoispuolella Perussuomalaiset saavat Keskustalta uusia kannattajia.Halla-ahon hallituksen runkona olisivat siten Perussuomalaiset ja Kokoomus. Jo nyt suuri osa kokoomuslaisista on valmis yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Pahimpana kantona kaskessa on moraaliposeeraukseen sortunut Petteri Orpo. Siksi on toivottavaa, että Kokoomus valitsee uudeksi puheenjohtajakseen Antti Häkkäsen tai Elina Lepomäen. Reijo Tossavainen: Demarit seuraavat kepua tuhon tiellä

Yle Areena

Mukana on poliitikkoja Ranskasta, Italiasta, Saksasta, Itävallasta, Belgiasta, Tšekistä, Tanskasta, Virosta sekä Suomesta. Paikalla on Ylen Brysselin kirjeenvaihtaja Anna Karismo. Uusi Euroopan laajuinen populistinen parlamenttiryhmä pitää tiedostustilaisuuden

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus neuvottelee tiistaiaamuna ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestään. Sen keskeisen annin esittelevät valtiovarainministeri Mika Lintilä sekä liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.
Hallitus esittelee ensimmäisen lisäbudjettinsa

Tasavallan presidentin Kultaranta-keskusteluissa kysytään kuinka Suomi pärjää kun maailma on murroksessa. Keskusteluissa etsitään vastausta muun muassa siihen voisiko Suomella olla rooli Euroopan turvallisuuden tekijänä. Kultaranta-keskustelujen toisen päivän aluksi kysytään voisiko Suomi olla eurooppalaisen turvallisuuden tekijä

Youtube

Rabat Highlights - IAAF DIamond League

Men's 3000m steeplechase Diamond League Rabat 2019!

Men's 800m Diamond League Rabat 2019!

Men's 1500m Diamond League Rabat 2019!

Women's 800m Diamond League Rabat 2019!

Women 100m - IAAF Diamond League Rome 2019

German Army Parade (1938) | British Pathé

German Troops March Into Austria (1938)

Captured Film -- Germany Invades Poland 1939

German Invasion Of Russia - June 1941 (1941)

Russians Enter Berlin: Final Months of World War II (1945) | British Pathé

Russia's Victory Day Parade 2019: Best Moments - Parada do Dia da Vitória 2019 Melhores Momentos HD

Kotimaan matkailu
Welcome to Kalajoki!

Walking on the Sandbank of Kalajoki heading for the Bothnic Gulf

Kalajoen Hiekkasärkät

Ulkomaan matkailu

Germany's Romantic Rhine and Rothenburg

Munich and the Foothills of the Alps

Germany’s Frankfurt and Nürnberg

Musiikki

LET'S TWIST AGAIN - Calin Geambasu Band (concert privat)

Cotton Fields (1969) - CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL (CCR) - Lyrics

Ricky Nelson - Hello Mary-Lou

Tennessee Waltz ( 1959 ) - CONNIE FRANCIS - Lyrics

Loppukevenykset

Kummeli - Rapakymppi

HELSINGIN käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin vanhemman konstaapelin, joka oli vaatinut alaikäiseltä pojalta rahaa nettivideosta. Oikeus tuomitsi poliisin maksamaan 40 päiväsakkoa eli yhteensä 1 360 euroa virkavelvollisuuden rikkomisesta.Pojan äidin mukaan perhe oli kutsuttu perjantai-illaksi tyhjään Pasilan poliisitalo 2:een neuvotteluihin, ja siellä konstaapeli oli vaatinut itselleen ja partiokaverilleen ”tonnia mieheen”. Nettivideosta suuttunut konstaapeli kutsui pojan vanhempineen tyhjään poliisi­taloon ja pyysi ”tonnia mieheen” – tuomittiin 40 päivä­sakkoon

Kuntoilu

20 MIN BOOTY WORKOUT // No Equipment | Pamela Rf

Taylor Swift - You Need To Calm Down FULL BODY WORKOUT ROUTINE

LOVE HANDLES/MUFFIN TOP AB WORKOUT (15 min At Home Routine)

Liikunta ja terveys

Verenpaine 146/83, 58 pulssi , Paino 108,0 kg. Jumppa 0 /3130 min, kuntosali 0/ 3360 min, kävely 0/359 km , uinti 0/19100 m, pyöräily 24 /994 kmEi kommentteja:

Lähetä kommentti