lauantai 1. kesäkuuta 2019

SU 02.06.2019 Vastaus valtakunnanvoudinviraston ylitarkastaja Ylva Norrgårdille
Raahenseudun ulosottovirasto, Valtakunnanvoudinvirasto, valtioneuvoston kanslia, tasavallan presidentti

Kiitän vastauksestanne 31.5.2019 nro 376/311/19 jossa kirjoitatte muun muassa, että Valtakunnanvoudinvirasto toimii ulosoton keskushallintoviranomaisena, joka vastaa ulosttotoimen hallinnollisesta johdosta, ohjauksesta ja valvonnasta. Valtakunnanvirastosta annetun lain 2 §:n 4 kohdan mukaan Valtakunnanvoudinvirasto ratkaisee sille kuuluvat ulostoimintaa koskevat kantelut. Valtakunanvoudinvirasto ei suorita käytännön ulosottoperintää tai tee käytäntöönpanotoimia. Valtakunnanvirastolla ei ole lainkäyttövaltaa eikä se voi muuttaa, kumota tai keskeyttää ulosottomiehen täytäntöönpanotoimia.
Valtakunnanvoudinvirastolla ei myöskään ole rikosoikeudellista toimivaltaa, eikä sillä ole kirjelmänne perusteella saattaa asiaanne esitutkinnan tai oikeudenkäynnin kohteeksi. Valtakunnanvoudinvirastolla ei myöskään ole toimivaltaa tutkia valtakunnanvoudin toimivaltaa.

Kirjoituksenne johdosta totean, että Suomessa on hyvä perustuslaki. Minulla, Erkki Johanes Aholla, on Suomen perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja. Ulosottomies toimii ulosottokaaren mukaisesti. Ulosottokaari on tavallinen laki. Perustuslain 106 §:n mukaan jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle. Siis ulosottomiehellä ei ole oikeutta puuttua minun omaisuuteeni.

Te, ylitarakstaja Ylva Norrgård, kirjoitatte toimivanne Valtakunnanvoudinvirastosta annetun lain mukaan. Valtakunnanvirastosta annettu laki on tavallinen laki. Perustuslain 106 §:n mukaan jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Katson, että kun ulosottomies perii minulta ulosotossa saatavia, jotka hän tietää hänelle lähettämieni sähköpostiviestien perusteella syntyneen vakavien rikosten (Valtiopetos, törkeä petos, törkeä prosessipetos, kidutus, mikä on ihmisoikeusrikos) avulla ja saatavien olevan perintäkelvottomia, niin häntä on syytä epäillä perustuslain 15 §:n ja 106 §:n rikkomisesta sekä rikoslain 40 luvun 7 §:n ja 10 §:n rikkomisesta. Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
Tai 8 § (8.9.1989/792)Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.
Virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisestasakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (4.12.2009/990)
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
Tai 10 § (12.7.2002/604)
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Ulosottomies toimii ulosottokaaren vastaisesti, koska ulosottokaaren mukaan ulosottomiehellä ei saa olla omaa intressiä ulosotossa. Ulosottomies toimii provisiopalkalla ja siksi ulosotosta provisiopalkkaa. Ulosottokaaren 1 luvun 15 §:ssä säädetään esteellisyysperusteista ulosotossa. Lain mukaan ulosottomies on esteellinen:"jos ulosottomiehellä tai hänen läheisellään on odotettavissa asiasta hyötyä"

Koska te kaikki ylitarkastaja Ylva Norrgård, valtakunnanvouti Juhani Toukola, kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala, ja kihlakunnan ulosottomies Eveliina Nissilä tiedätte ja teille on todistettu, että ulosottosaatavani ovat syntyneet törkeiden rikosten avulla ja virheellinen ulosotto on kestänyt yli 24 vuotta, niin katson, että te olette syyllistyneet Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan vastaiseen toimintaan eli kidutukseen. Kidutuksen kielto. Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Katson, että he ovat toimineet YK:n ihmisoikeusjulistuksen 5. artiklan vastaisesti.Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti. Te olettet myös syyllistyneet YK:n Ihmisoikeusjulistuksen 17. artiklan vastaiseen toimintaan.1. Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa. 2. Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.

Valtiopetos ei vanhene koskaan. Koska ette ole reagoineet rikoslain edellyttämällä tavalla valtiopetokseen niin silloin olette hyväksynneet valtiopetoksen ja olette osallistuneet sillä tavalla valtiopetoksen toteuttamiseen ja ihmisoikeusrikokseen.

Rikoslaki 15 luku
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Valtiopetoksen ( ns. Koiviston konklaavi ja SSP-sopimus sekä Aktiv Hansa-kauppa) seurauksena pankit pelastettiin ja markkinoilta poistettiin 48 000 yritystä, yli 500 000 ihmistä joutui työttömäksi, yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan vuoden 1997 loppuun mennessä. Oikeudensaannin vaikeuttamiseksi korkein oikeus ja alioikeudet eivät noudata Suomen perustuslakia eikä Ihmisoikeussopimuksia.

Entinen korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan ”Taistelu oikeudesta”, että ”Korkein oikeus on tällä hetkeää todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät käytä enää sanoja ”korkein oikeus” naureskelematta, ja varmaan moni oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa hienommalta kuin jäsenyys Korkeimmassa oikeudessa.”

Vaasan hovioikeuden eläkkeelle jäänyt presidentti Erkki Rintala totesi haastattelussaan Ilkka-lehdessä 12.6.1998, että ”kuilu kansan ja oikeuslaitoksen välillä kasvaa”. Rintalan mukaan Suomi on oikeuvaltioiden takarivissä yhdessä Puolan ja Italian kanssa.

Käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoitti Lakimies-lehdessä 2/2002, että tuomarikunta on organisoitu poliittisten valtaelinten alaisuuteen.
YK:n Ihmisoikeuskomissio on huomattunut Suomea 10.4.2004 siitä, että poliitikot puuttuvat oikeuslaitoksen toimintaan.
Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Siksi valtion ja kuntien viranomaiset voivat tehdä villisti ja vapaasti rikoksia, koska laillisuusvalvonta ei toimi. Valtioneuvosto on vastuussa Suomen oikeusvaltiotilanteesta ja valtiovaltaa edustaa tässä tapauksessa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Asiakirjojen hankkinen todistusaineistoksi valtiopetokseen

Asian paremmaksi hoitamiseksi Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen ja totuuskomission. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa.
Perustuslakituomioistuin

Erkki Aho
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti