keskiviikko 2. kesäkuuta 2021

TO 03.06.2021 Oikeusvaltio Suomi ja laillisuusvalvonnan tila

 

Minun näkemykseni on, että oikeuskansleri Tuomas Pöystin on jätettävä eronpyyntönsä

Oikeuskansleri sivuillaan ilmoittaa tehtävänsä näin:

Oikeuskanslerin tehtävät ja toiminta

https://www.okv.fi/fi/oikeuskansleri/tehtavat_ja_toiminta/

Viranomaiset ja muut julkista tehtävää hoitavat

https://www.okv.fi/fi/oikeuskansleri/tehtavat_ja_toiminta/viranomaisten_valvonta/

Oikeuskansleri valvoo viranomaisia käsittelemällä niitä koskevia kirjallisia kanteluita. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Oikeuskansleri voi myös oma-aloitteisesti ottaa esimerkiksi tiedotusvälineissä esiin tulleita asioita tutkittavaksi.

Oikeuskanslerilla on oikeus suorittaa tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä. Käytännössä apulaisoikeuskansleri suorittaa tarkastukset ja viime vuosina hän on tehnyt vuosittain kolmisenkymmentä tarkastusta eri viranomaisiin.

Oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Oikeuskansleri voi määrätä suoritettavaksi poliisitutkinnan tai esitutkinnan tutkittavanaan olevan asian selvittämiseksi.

Perustuslaki määrittelee oikeuskanslerin tehtävät näin:

108 §

Valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävät

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä.

Oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle.

Oikeuskansleri toimii näin:Totuus on tämä: Oikeuskanslerille tehdyistä kanteluista vain muutama promille aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Oikeuskanslerin viraston toiminta on verovarojan väärinkäytöä ja kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan härskiä väärinkäyttöä. Molemmat laillisuusvalvojien toimistot tulee lakkauttaa ja perustaa tilalle perustuslakituomioistuin niin kuin on muissakin maailman maissa.

Perustuslakituomioistuin

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin


                                                        Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen


Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen ratkaisu

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan eduskunta ei ole julkisyhteisö. Minä olen professori Ilkka Saraviidan kanssa samaa mieltä julkisyhteisöstä.

julkisoikeudellinen yhteisö

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkisoikeudellinen_yhteis%C3%B6


Ilkka Saraviita

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilkka_Saraviita


Jos vapaasti tulkitaan eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen vastausta niin eduskunta ei ole julkinen laitos ja kansanedustajat ovat lainsuojattomia, sillä laillisuusvalvojan toimenkuvaan ei kuulu julkisyhteisön ja kansanedustajien laillisuusvalvonta laillisuusvalvojan virhellisen lain tulkinnan mukaan.


Kysymyksessä on eduskunnan puhemiehistön enemmistön päätös hyllyttää toinen varapuhemies asian käsittelystä lainvastaisesti. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen tunnustaaa teon. Kun kansanedustaja noudatti perustuslakia niin keskustan eduskuntaryhmä päätti rangaista häntä perustuslain vastaisesti mielipiteestä ja syrjäytti hänet sen johdosta ympäristövaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Tämä täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Rikosepäily on syrjintärikos. Tämän syrjintärikosepäilyn junailija nimitetään torstaina kulttuuriministeriksi. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Jos kanteluni on tullut väärään osoitteeseen, niin eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen olisi hallintolain perusteella tullut siirtää asian ratkaisu keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle, joka on erikoistunut kansanedustajien rikosepäilyihin ja nimenomaan ihmisoikeusrikosepäilyihin.


                                           Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen

Korkein oikeus ei noudata perustuslakia. Korkein oikeus ei perustele vääriä päätöksiään. Korkein oikeus toimii perustuslain vastaisesti myös valitusasioissa.

21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Korkein oikeus ei siis voi estää perustuslain mukaan valituksen käsittelyä korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus toimii perustuslain 21 § ja 106§ vastaisesti. Tämä on oikeusvaltio Suomi!


Tietopyyntö Rovaniemen hovioikeudelle ja Oulun käräjäoikeudelle sekä keskusrikospoliisille ja ulosottoylitarkastaja Tuulikki Myllylle

Minulla on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä asia, jonka perusteella ulosotto olisi pitänyt minun oikeustajuni mukaan keskeyttää jo useita kuukausia sitten

MA 24.05.2021 Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle ja kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille tutkintapyynnöstä R20/855

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-24052021-kiirehtimispyynto.html

TI 01.06.2021 Täydennys puolustukseeni

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ti-01062021-taydennys-puolustukseeni.html


Minulla on Oulun käräjäoikeudessa käsittelyssä asia, jonka perusteella Oulun käräjäoikeuden olisi pitänyt keskeyttää ulosottoni oikeudenkäynnin ajaksi

TI 25.05.2021 Kiirehtimispyyntö Oulun käräjäoikeudelle ja keskusrikospoliisille

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ti-25052021-kirehtimispyynto-oulun.html


Poliisit kieltäytyvät vastaamasta kysymyksiini.

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Myllyn ja heidän esimiestensä olisi tullut keskeyttää virheellinen ulosottoni rikostutkinnan ajaksi. He eivät ole keskeyttäneet ulosottoani vaan ovat jatkaneet kidutusrikostani ja ulosottoyitarkastajalle maksetaan vielä provisiopalkkaa kidutuksestani.

Kalajoki 03.06.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


Todelliset syyllliset ovat tässä

                                                         Syyttäjä Sul Heiskari


                                            Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen


                                                          Asianjajaja Antti Latola 
                                                            Asianajaja Hannu Maskonen

                                                      Varatuomari Paavo M. Petäjä

                                                      Entinen asianajaja Asko Keränen

                                                                poliisi Raimo Ollila

                                                           Poliisijohtaja Sauli Kuha

                                                  Pääministeri Esko Ahon hallitus

                                                           Presidentti Mauno Koivisto

SDP hakeutui CIA:n rahahanalle jo 1949

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/1827469-sdp-hakeutui-cian-rahahanalle-jo-1949

Mikko Majander: Demokratiaa dollareilla – SDP ja puoluerahoitus pulataloudessa 1945 – 1954. Otava 2007, sivuja 348.

Valtiotieteen tohtori Mikko Majander aloittaa uuden tutkimuksensa lainaamalla Väinö Tannerin Messuhallissa 30.11. 1952 pitämää puhetta eräänlaisena mottona:

Puolueemme puhtaassa vaatteessa pieninkin tahra näkyy räikeän suurena ja sen vuoksi luottamushenkilöiden moraalin on oltava kaiken epäilyksen yläpuolella.”

Majanderin kirjaa ei tarvitse lukea kovinkaan pitkään kun ymmärtää millaisen vitsin Tanner tuli murjaisseeksi.

Tannerin puheessaan kuvaaman pyhäkoululaisen kaltaiset henkilöt eivät olisi pystyneet sosialidemokraattien toiminnan rahoitusta hoitamaan sotien jälkeisessä Suomessa.


Teemu Keskisarja halusi selvittää, kuka murhasi Kyllikki Saaren, ja sanoo nyt tietävänsä asiasta enemmän kuin kukaan muu elossa oleva: "Arvoituksena se on yhtä iso kuin koko elämä"

https://yle.fi/uutiset/3-11955943?utm_source=facebook&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social


Uutuuskirja väittää: Kyllikki Saaren henkirikos oli harkittu murha

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008017715.html

Poliisin haukkuminen on Keskisarjan mukaan yksi osa Kyllikki Saaren murhan myyttiä.

Siihen todellakin oli perusteita. Ne virheet olivat uskomattomia jo sen ajan mittapuulla. Rikostutkimusoppaissa sanottiin, että jos rikospaikalla teet mokan, se moka ei ole mitenkään korjattavissa. Kuulusteluja voi aina tehdä uusiksi, mutta jos sotkette rikospaikan, se oli sitten siinä. Tämä sotkeminen tehtiin vielä kolmeen kertaan, polkupyörä, kengät ja suohauta. Joka kerta samantien muussattiin todistusaineisto.

Keskisarjan mukaan pelkästään polkupyörä olisi voinut ratkaista mysteerin.

Tiedemiehet olisivat voineet vesikasveista nähdä, milloin se oli pudotettu. Siellä oli kuitenkin valtavat resurssit, maan terävimmät päät. Etsinnöissä oli suuri vaiva, mutta mitään suunnitelmaa sen varalle ei ollut, jos jotain sattuisi löytymään. Vapaaehtoisia oli pakko käyttää. Jotenkin ne ohjeet olisi pitänyt miettiä etukäteen, että jos hauta löytyy, älkää nyt herranjumala menkö sinne tömistelemään. Poliisitutkinta meni tosi pahasti metsään.

Erkin kommentti: Onko murhaaja sittenkin poliisi V.M.Pentinmikko? Näin minulle on eräs henkilö kertonut ainakin sata kertaa.


Sipilä-videot vuotaneen turvallisuusjohtajan potkujen syynä oli eduskunnan mukaan vilppi: yritti kääntää epäilyt alaisiinsa ja poliisiin

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008019750.html

Erkin kommentti: Tämä ei ole ollut irtisanomisen peruste, sillä asia on tullut esille vasta irtisanomisen jälkeen. Siksi asia on minun oikeustajuni mukaan äärettömän kimurantti ratkaistavaksi.Uusi railo repeämässä hallituksessa: Vasemmistoliitto ja vihreät eivät hyväksy sote-uudistusta ilman maakuntaveroa

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008020074.html

Erkin kommentti: Ei ole järkevää lisätä maakunnille veortusoikeutta. Ihmettelen Vihreiden ja Vasemmistoliiton toimintaa. Keskusta on nyt valinnan edessä – jatkaako tyhmyyksiä vai toimiiko järkevästi.


Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/38b089c3-e24b-483f-aa79-d1458d650f2e

Oulu sai iloisia uutisia, kun Oulusta valittiin keskiviikkona Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodelle 2026. Aiemmat kulttuuripääkaupungit Suomessa ovat olleet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan valinnan suositti eurooppalainen raati, jossa on osana yhdeksän taiteen ja kulttuurin riippumatonta asiantuntijaa. Suositus julkistettiin keskiviikkona 2.6. Helsingissä.

Erkin kommentti: Toivottavasti Oulu hyödyntää kulttuuripääkapunkina koko maakuntaa ja ennen kaikkea Kalajokea. Toivottavasti silloin on taidenäyttelyni valmis. Kallan karit voisi olla eräs retkikohde oman rikkaan historiansa johdosta.


IL: Sanna Marinin perheaamiaiset maksetaan verovaroista – kuitit salataan

https://halloota.com/il-sanna-marinin-perheaamiaiset-maksetaan-verovaroista-kuitit-salataan/

Erkin kommentti: Minun oikeutajuni mukaan Marinin ruokaostosten kuitteja ei voi salata. Poliisin on tutkittava asia. Kaikki salatut kuitit on tuotava julkiseen tarkasteluun. Poliisitutkinnassa on tuotava esille kuitit ja virkamiesohjeistus. Minulla on sellainen kuva, että ruokaostosten määrä on ollut huomattavasti suurempi kuin tuo nyt ilmoitettu 850 euroa. Se täyttää veropetoksen tunnusmerkistön, mutta siinä on lieventäviä asianhaaroja. Jos ostosten määrä nousee vielä suuremmaksi, niin teko täyttää törkeän veropetoksen tunnusmerkistön ja silloin on vaikea kuvitella, että se ei olisi rikosasia.


Pääministeri kertoo Jari Kurrille miksi pandemia leviää

https://www.facebook.com/juha.lydman/videos/10225427370702400YLEISURHEILU JYVÄSKYLÄ


400 m aj

1. Viivi Lehikoinen 56,33 PB

2. Nea Mattila 57,92


200 m

1. Samuel Purola 20,79 PB

2. Roope Saarinen 20,81 PB

3. Oskari Lehtonen 20,97


Pituus

1. Neea Käyhkö 606 PB

2. Sini Sanaslahti 602


5000 m

1. Eemil Helander 14.02,30 PB

2. Ossi Kekki 14.07,59 PB


Moukari

1. Krista Tervo 71,07

  1. Katrine Jacobsen DEN 66,05

    
    

110 m aj, 1. juoksu

1. Elmo Lakka 13,50


200 m

1. Anniina Kortetmaa 23,68


1 500 m

1. Sara Kuivisto 4.10,67

2. Nathalie Blomqvist 4.17,16


110 m aj

1. Elmo Lakka 13,31 SE


Aikaisempi Suomen ennätys 13,35 oli

Arto Bryggaren nimissä ja se oli

tehty vuoden 1984 Los Angelesin

olympialaisissa. Lakan aika alittaa

myös Tokion olympiarajan.

100 m aj

1. Annimari Korte 12,94

2. Reetta Hurske 12,96 SB


Kuula

1. Arttu Kangas 18,66

2. Panu Tirkkonen 18,06 SB


Kuula

1. Senja Mäkitörmä 16,76 SB

2. Eveliina Rouvali 16,16 SB


Korkeus

1. Ella Junnila 190

2. Sini Lällä 184


Kolmiloikka

1. Simo Lipsanen 16,68

2. Tuomas Kaukolahti 16,00

400 m

1. Gustav Nielsen DEN 46,83 PB

2. Tuomas Lehtonen 47,80 PB


1 500 m

1. Topi Raitanen 3.38,48 PB

  1. Joonas Rinne 3.38,56 PB
EM-PARAYLEISURHEILU * PUOLA


200 metriä / T51


1. Peter Genyn BEL 39,01

2. Toni Piispanen FIN 39,57

3. Helder Mestre POR 41,17


400 metriä / T12


1. S. Kilinc Cirakoglu TUR 1.00,3

3. Iida Lounela FIN 1.07,1

Aika on uusi Suomen ennätys.


Kuula / F11


1. Miljenko Vucic CRO 13,25

6. Petteri Peitso FIN 10,87


100 metriä / T37


1. Andrei Vdovin RUS 11,53

5. Eetu Kuisma FIN 12,64100 metriä / T38


1. Sophie Hahn GBR 12,58

7. Vilma Berg FIN 14,52


kuula / F34

1. Jevgeni Malih RUS 11,00

8. Henry Manni FIN 8,40
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti