lauantai 5. kesäkuuta 2021

MA 07.06.2021 Ulosottotarkastaja Juuso Lyytinen

 


Ulosottotarkastaja Juuso Lyytinen

tiedoksi valtakunnanvouti Juhani Tuokola, kansliapäällikkö Pekka Timonen ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja Oulun käräjääoikeus


Olette lähettäneet minulle lauantaina 05.06.2021 ilmoituksen, että olette varastaneet eläkkeestäni 02.06.2021 402,27 euroa. Miksi Te ilmoitatte vasta jäkikäteen epäillystä rikoksestanne. Minulla on perustuslain 15 § Omaisuuden suoja. Jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

Minulla on lain mukainen oikeus todistaa, että ulosotossa olevat ja olleet saatavat on aikaansaatu rikosten avulla ja ovat siksi perintäkelvottomia.

Siksi olen lähettänyt ulosottoviranomaisille laskun asiasta , mutta Te ette ole vastanneet. Ulosottoviranomaiset ovat kieltäyneet vastaamasta minulle.

Lasku ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


Minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin pyytää Oulun käräjäoikeutta ratkaisemaan. Siksi tein haastehakemuksen Oulun käräjäoikeuteen.

SU 05.04.2021 Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.html


Nyt pyydän Oulun käräjäoikeutta lisäämään haastehakemukseeni ensimmäiseen osaan toiseksi vastaajaksi ulosottoylitarkastaja Tuulikki Myllyn lisäksi Teidät ulosottotarkastaja Juuso Lyytinen. Valitettavasti minulla ei ol Teidän tarkempia osoitetieotoja käytettävissä kuin puhelinnumero, mistä Teidät tavoittaa 0295659305. Pyydän Teitä laittamaan minulle tarkemmat yhteistietonne haasteen toimittamista varten.

Haasteen ensimmäisessä osassa todistan, että kaikki minun ulosottosaatavat on saatu rikoksilla aikaan ja ovat siksi perintäkelvottomia. Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlKorkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.


Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Nämä asiakirjat on pyydettävä lainaksi asian käsittelyä ja todistamista varten.


Lisäksi todistusaineistona nämä asiakirjat


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Samalla minä todistan, että kysymyksessä on kidutusrikos, koska ulosottoviranomaiset ovat jarkaneet rikollista ulosottoa 30.6.1996 lähtien tähän päivään saakka.Rikos on tämä:


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa rikosten tutkinnassa.Juridisesti kidutusrikos määritellään seuraavasti: Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.


Kidutuksesta on tuomittavavankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.


Oulun käräjäoikeuden tulee asiaa käsitellessään ottaa huomioon perustuslain etusija. 106 § Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja sekä kidtuksen kielto. Kidutus on kielletty myös rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Suomi on sitoutunut noudattamaan näitä lakeja ja ihmisoikeussopimuksia.


Vaadin Teille ulosottotarkastaja Jussi Lyytinen ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta. Se on vähintääkn 12 vuoden vankeusrangaistus.


Tekonne varmsti täyttää kidutuksen tunnusmerkistön, koska se on osa ulosottoviranomaisten rikolliseksi epäiltävää toimintaa. Sain ulosottoilmoituksen lauantaina 05.06.2021. Te ette todennäköisesti ole lauantaina töissä, vaan ilmoitus on lähetetty todennäköisesti ulosottoviranomaisten toimesta automaattisesti ja Teidät on merkitty siinä vastuulliseksi henkilöksi ja samalla ulosottoprovision saajaksi. Teille siis maksetaan ylimääräistä provisota kidutusrikoksesta.

On syytä epäillä, että kidutusrikoksessa on mukana ulosottolaitoksen johtaja valtakunnanvouti Juhani Tuomola, joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa. Oikeusministerin kansliapäälikkönä on Pekka Timonen ja oikeusministerinä Anna-Maja Henriksson. Olen haastanut heidät kaikki oikeuteen kidutusrikoksesta. Koska perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset ovat Suomen lain yläpuolella niin ministeri Anna-Maja Henrikssonilla ei ole syytesuojaa vaan hänet on kutsuttava oikeudenistuntoon vastaamaan virheellisestä ulosotosta sekä kidutusrikoksesta. Korostan, että perustuslailla ja ihmisoikeussoimuksilla on oikeuskäsittely etusija ministerivastuulakiin verrattuna.


Katson, että kidutusrikokseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt, jotka on haastettava oikeuteen vastaamaan jurdisesti kidutusrikoksesta ja määrättävä heidät juridiseen ja taloudelliseen vastuuseen asioista. Vaadin heille kidutusrikoksesta ja muista rikoksista Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta, Tähän luetteloon siis lisätään nimi ja yhteystiedot ulosottotaarkastaja Juuso Lyytisen osalta.


 1. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

 2. Ulosottolaitoksen johtaja valtakunnanvouti Juhani Toukola

  Valtakunnanvoudin kanslia, PL 2 , 00067 Ulosottolaitos

 3. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 4. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 5. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti Käyntiosoite Snellmaninkatu 1, HELSINKI. Postiosoite PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO. Puhelin 0295 162 902 (kirjaamo) Sähköposti kirjaamo(at)okv.fi.

 6. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen Lintulahdenkuja 4
  00530 Helsinki 
  Puhelin
  029 562 0800 vaihde
  029 562 0810 kirjaamo
  029 562 0888 faksi

 7. Sisäministeri Maria Ohisalo Kirkkokatu 12, Helsinki Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 480 171 (vaihde), ohivalinta 0295...
  Faksi 09 160 44635 (kirjaamo)

 8. Pääministeri Sanna Marin Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
  Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto 
  Vaihde: 0295 16001
  Faksi: 09 1602 2165

 9. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen Puhelin: 09 4321 (eduskunnan vaihde)
  Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

 10. Perustuslakivaliokunnan vt. puheenjohtaja ja entinen pääministeri Antti Rinne Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat ja että virkamiehet noudatavat Suomen lakia ja ihmisoikeussopimuksia. Hallituksen tehtävänä on toimia niin, että Suomen virkamiehet toimivat oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti.


Korostan edelleen, että kaikki nämä henkilöt on Oulun käräjäoikeuden haastettava oikeuteen vastaamaan teoistaan, sillä perustuslaki ja ihmmisoikeussopimukset ovat ministerivastuulain yläpuolella perustuslain 106§ mukaan.

Nämä blogikirjoitukseni todistavat asian.

Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Terve Juha!

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html


OTK Jaana Kavoniuksen todistus asiassa

Perustuslain rikkominen ja sen seuraukset

https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2021/05/Perustuslain-rikkominen-ja-sen-seuraukset-MUISTIO.pdf


OTK Jaana Kavoniuksen todistus asiassa

https://www.youtube.com/watch?v=L0fUrvwuOik&t=54s


Kalajoki 06.06.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti