maanantai 7. kesäkuuta 2021

KE 09.06.2021 Pyydän ulosotosta ylimääräistä vapaa kuukautta

 


Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeuskansleri ja oikeusministeri


Minä olen joutunut kääntymään lääkärin puoleen, koska olin huolestunut luomistani. Pääsin vuoden odottelun jälkeen Kalajoen terveyskeskukseen lääkärintarkastukseen sunnuntain 23.05.2021 klo 12.00. Kalajoen kaupunki oli ostanut lääkäripalveluita Terveystalolta ja Mehiläiseltä. Lääkäri poisti minulta yhden luomen ja otti toisesta luomesta näytepalan tutkittavaksi. Tuosta näytepalasta löytyi tyvisolusyöpä. Suomessa sen hoitotapa on leikkaushoito. Leikkausoperaatio tehdään Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa.

Sain Oulaskankaan sairaalasta eilen 07.06.2021 kirjeen, jossa oli toimenpideohjeet leikkausta varten. Minulta otetaan Kalajoen terveyskeskuksessa tarvittavat kokeet. Leikkausoperaatio on 21.06.2021. Minun on mentävä saattajan kanssa leikkausoperaatioon Oulaskankaan sairaalaan. Leikkausoperaation jälkeen tulen takaisin Kalajoelle saatajan kanssa. Minulla pitää olla valvoja leikkausoperaation jälkeen yön yli.

Kaikki tämä maksaa, koska olen yksineläjä eikä minulla ole autoa. En saa Kelalta mitään avustuksia koska olen ulosotossa oleva henkilö, Minulla on nyt käytetävissäni nyt 80 euroa seuraavaan eläkemaksupäivääni saakka eli 02.07.2021 saakka. En pysty maksamaan sairaudesta johtuvia kuluja vaan tarvitsen ylimääräisen vapaa kuukauden.


Perustuslain mukaan minulla on oikeus sosiaaliturvaan

19 §

Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.


YK:n ihmisoikeusjulistuksen 22. artikla. Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioon ottaen, nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.


Ulosottokaaren mukaan 52 § (23.4.2021/352)

Vapaakuukausien perusteet

Sen jälkeen, kun palkan ulosmittaus on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti vuoden, ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi (vapaakuukaudet), jos:

1) ulosmittaus on toimitettu tämän luvun 49 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna tulorajaulosmittauksena;

2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat;

3) velalliselle on aiheutunut covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista johtuva väliaikainen maksuvaikeus; tai

4) keskeyttämiseen on muu erityinen syy.

Velalliselle voidaan antaa vapaakuukausia myös, jos hänelle on aiheutunut covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista väliaikainen maksuvaikeus, vaikka ulosmittaus ei ole jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti yhtä vuotta.

52 § on L:lla 352/2021 väliaikaisesti muutetussa muodossaan voimassa 1.5.2021–31.12.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu:

52 §
Vapaakuukausien perusteet

Sen jälkeen, kun palkan ulosmittaus on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti vuoden, ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi (vapaakuukaudet), jos:

1) ulosmittaus on toimitettu 49 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna tulorajaulosmittauksena;

2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat; tai

  1. keskeyttämiseen on erityinen syy.


Perustelut perustuslain 19 §_n ja YK:n ihmisoikeusjulituksen 22 artiklan mukaisille ulosotonkeskeyttämisvaatimuksille.

Katson, että ulosotookaaren 52 §.n 2 ja 3 kohdan perusteella vapaa kuukausi on myönnettävä sekä perustuslain 19 § :n mukaan ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen 22 artiklan mukaan.


Olen pyytänyt lukuisia kertoja Rovaniemen hovioikeutta keskeyttämään ulosottoni sekä ratkaisemaan asiani perustuslain mukaisesti.

21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


MA 24.05.2021 Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle ja kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille tutkintapyynnöstä R20/855

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-24052021-kiirehtimispyynto.html


Olen haastanut viranomaiset Oulun käräjäoikeuteen, kun he toimivat perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti eivätkä katkaise rikoksilla aikaansaatua ulosottoani.

MA 07.06.2021 Ulosottotarkastaja Juuso Lyytinen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/06/ma-07062021-ulosottotarkastaja-juuso.html


Koska KRP ja valtakunnansyttäjä Raija Toiviainen ei käynnistä rikostutkintoja asiassa niin olen kääntynyt sisäinisteriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiän sekä poliisiylijohdon puoleen.

MA 31,05,2021 Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-31052021-kansliapaallikko-kirsi-pimia.html


Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hyvä-veli-järjeselmä suojelee rikollisesti toimia henkilöitä.


Rikos, jonka kohteeksi olen joutunut on kidusrikos, mikä kielletään rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön.Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa rikosten tutkinnassa.Juridisesti kidutusrikos määritellään seuraavasti: Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.Kidutuksesta on tuomittavavankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.Oulun käräjäoikeuden tulee asiaa käsitellessään ottaa huomioon perustuslain etusija. 106 § Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja sekä kidutuksen kielto. Kidutus on kielletty myös rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Suomi on sitoutunut noudattamaan näitä lakeja ja ihmisoikeussopimuksia.

Sain ulosottoilmoituksen lauantaina 05.06.2021.Ulosottotarkastaja Juuso Lyytinen ei todennäköisesti ole lauantaina töissä, vaan ilmoitus on lähetetty todennäköisesti ulosottoviranomaisten toimesta automaattisesti ja hänet on merkitty siinä vastuulliseksi henkilöksi ja samalla ulosottoprovision saajaksi. Hänelle siis maksetaan ylimääräistä provisota kidutusrikoksesta.

On syytä epäillä, että kidutusrikoksessa on mukana ulosottolaitoksen johtaja valtakunnanvouti Juhani Tuomola, joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa. Oikeusministerin kansliapäälikkönä on Pekka Timonen ja oikeusministerinä Anna-Maja Henriksson. Olen haastanut heidät kaikki oikeuteen kidutusrikoksesta. Koska perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset ovat Suomen lain yläpuolella niin ministeri Anna-Maja Henrikssonilla ei ole syytesuojaa vaan hänet on kutsuttava oikeudenistuntoon vastaamaan virheellisestä ulosotosta sekä kidutusrikoksesta. Korostan, että perustuslailla ja ihmisoikeussoimuksilla on oikeuskäsittelyssä etusija ministerivastuulakiin verrattuna.Todelliset syyllliset ovat tässä

                                                         Syyttäjä Sul Heiskari


                                            Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen                                                          Asianjajaja Antti Latola 

                                                            Asianajaja Hannu Maskonen


                                                      Varatuomari Paavo M. Petäjä


                                                      Entinen asianajaja Asko Keränen


                                                                poliisi Raimo Ollila


                                                           Poliisijohtaja Sauli Kuha


                                                  Pääministeri Esko Ahon hallitus


                                                           Presidentti Mauno Koivisto
Kalajoki 08.06.2021

Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.comEi kommentteja:

Lähetä kommentti