torstai 7. helmikuuta 2019

TO 07.02.2019 vihapuhe - sananvapaus - rehellisyys

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, February 7, 2019 10:14 AM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi ; KKO Kirjaamo ; keskusrikospoliisi@poliisi.fi ; info@vnk.fi
Subject: Valtiopetos ei vanhene koskaan vaadin oikeutta ja korvauksia asioissani

Poliisi Pekka Niskakangas, keskusrikospoliisi, pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo, oikeusministeri Antti Häkkänen, poliisiministeri Kai Mykkänen, tiedotusvälineet

Suomessa vapautettiin rahamarkkinat Mauno Koiviston ensimmäisellä presidenttikaudella. Lisäksi Suomi pyrki EY:n jäseneksi pois Venäjän ikeen alta. 1990-luvun lama oli Suomen poliitikkojen itse aiheuttama. Presidentti Mauno Koivisto päätti että pankit pelastetaan. Samalla hän ohjeisti oikeuslaitosta asiassa. Keskeinen asia oli 6.5.1992 tasavallan presidentin linnassa pidetty ns. Koiviston konklaavi, jossa oikeuslaitosta ohjeistettiin. Tapaamisen asiakirjat on julistettu salaisiksi. 22.10.1992 Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia sopivat ns. SSP-sopimuksen, jossa määriteltiin yritysten kaatamisperusteet jne. Sopimus on julistettu 100 vuodeksi salaiseksi. Markkinoilta poistettiin vuoden 1997 loppuun mennessä 48 000 yritystä, yli 500 000 ihmistä joutui työttömäksi, yli 280 000 ylivelkaantui ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan. Tapahtui Suomen historian suurin omaisuudenryöstö. Kysymyksessä on valtiopetos ja kansanmurha. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Suomessa oikeuslaitos on alistettu poliittiseen valvontaa, laillisuusvaltonta ei toimi. Ainoastaan muutama promille laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Poliisi ei tutki rikoksia, eikä syyttäjä syytä. Oikeuslaitos ei voi tehdä oikeita päätöksiä. Ns. viralliset tiedotusvälineet vaikenevat asioista. Suomalaiset eivät voi saada oikeutta Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa eikä kansainvälinen rikostuomioistuin ota Suomen asiaa käsiteltäväkseen. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta niinkuin muissa maissa.

Valtiopetos on tosiasia
Valtiopetos
Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka muuttamaan Suomen valtiojärjestystä. Valtiopetokseksi katsotaan myös tilanne, jossa henkilö väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan, taikka kokonaan tai osittain estää tai yrittää estää näitä käyttämästä toimivaltaansa. Valtiopetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta

Rikoslaki 13 luku
1 § (21.4.1995/578) Valtiopetos.Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen
 1. kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
 2. muuttaa Suomen valtiojärjestystä
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
2 § (21.4.1995/578) Törkeä valtiopetos. Jos valtiopetoksessa
 1. rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
 2. rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
 3. rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
 4. rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
3 §(21.4.1995/578) Valtiopetoksen valmistelu.Joka tehdäkseen valtiopetoksen
 1. ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,
 2. valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,
 3. antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai
 4. värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,
on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.
Valtiopetos

Koiviston konklaavi

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

Pankkikriisiblogi

Oikeuslaitos ja poliisiblogiTörkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.(4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Katson, että pääministeri Juha Sipilä, valtionvarainministeri Petteri Orpo, oikeusministeri Antti Häkkänen ja poliisiministeri Kai Mykkänen on varamsti tietoisia tilanteesta. Katson, että he ovat syyllistyneet virkavelvollisuuden laiminlyöntii, koska eivät ole reagoineet tilanteeseen ja asiaan. Samalla heitä on syytä epäillä osallisuudesta valtiopetokseen sekä rikollisten suojeluun ja törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämiseen.

Oikeusministeriö 2017

Oikeusministerion vuosikatsaus 2018
MIKSI OIKEUSMINSTERIÖ VALEHTELEE?

Tässä on syy miksi olen joutunut käyttämään kovempaa kieltä, jotta asiat saadaan tutkintaan. Minun tekemiäni rikostutkintapyyntöjä poliisi ei ole koskaan tutkinut asianmukaisesti eli en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa asioissani ja lisäksi en ole saanut koskaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asioissani. Siksi on syytä epäillä valtiopetosta, minkä voin todistaa ja myös sen, että kaikki minua koskevat oikeuksien päätökset on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi valtiokonttorin olisi tullut korvata minulle Suomen valtion aiheuttamat valtavat taloudelliset vahingot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset.

07.02.2019

Erkki Aho

Sipilälle puuntaimi

Kokoomus laittoi poliisin kansalaisten perään somessa

Tiedotustilaisuus GCM-sopimuksesta

Ulkomaalaisista vangeista kertyy Suomessa joka päivä noin 35 000 euron lasku. Ulkomaalaisista vangeista iso osa istuu tuomiota huumausainerikoksesta. Ulkomaalaisista vangeista kertyy Suomessa joka päivä noin 35 000 euron lasku. Suomessa oli viime keväänä 176 ulkomaalaista vankia. Vankeuspäivän hinta vuonna 2017 oli noin 200 euroa suljetussa vankilassa, Rikosseuraamuslaitoksesta kerrotaan. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut Suomessa kymmenessä vuodessa räjähdysmäiset 75 prosenttia. Vuonna 2016 ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli 537. Se on 17 prosenttia kaikista vangeista.Näin iso lasku ulkomaalaisista vangeista kertyy päivässä –määrä räjähti 10 vuodessa

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ministerien, heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteereiden palkkakustannukset ovat nousseet parissa vuodessa kovaa tahtia.Ensi vuonna palkkakulut paisuvat liki 300 000 eurolla. Suurimpana syynä on ministerien ja avustajien määrän lisääntyminen. Kahdessa vuodessa palkkakulut ovat nousseet peräti 1,2 miljoonaa euroa.Sipilän hallituksen palkkakuluissa hurja kasvu: 1,2 miljoonaa euroa – 22 prosenttia

Perussuomalaisten oululaisen kansanedustajan Olli Immosen mielestä vastuutonta maahanmuuttopolitiikkaa ajaneet keskeiset tahot on saatettava vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta suomalaiselle yhteiskunnalle.Kuka nykyisen käytännön mukaan tulee korvaamaan maahanmuuttokatastrofin aiheuttamat fyysiset, henkiset ja taloudelliset vahingot?Maahanmuuttokatastrofin aiheuttaneet tahot saatettava vastuuseen

Ronnebyssä Etelä-Ruotsissa tehtiin torstai-perjantaiyön aikana suurta huomiota saanut ryöstö. 83-vuotias yksin kotona asuva ruotsalainen mies joutui ainakin neljän miehen väkivaltaisen kidutusta muistuttavan ryöstön kohteeksi.Tapahtumat alkoivat perjantaiyönä kun neljä miestä murtautui ruotsalaisen Ivarin kotiin. Mies heräsi siihen, että ovi murrettiin auki. Ryöstäjät vaativat mieheltä rahaa, mutta mies kertoi, että hänellä ei ole rahaa.Tästä alkoi tuntikausia kestänyt pahoinpitely. Ivar joutuu muutenkin istumaan rullatuolissa ja ryöstäjät löivät ja potkivat miestä, joka kaatui lattialle, eikä päässyt ylös. Vanhus oli aivan puolustuskyvytyön. Miestä poltettiin tupakilla ja korva repeytyi lähes irti kun ryöstäjät yrittivät saada hänet kertomaan missä rahat olivat. Mutta koska vanhuksella ei yksinkertaisesti ollut rahaa niin ryöstäjät suuttuivat tästä ja pahoinpitelivät huvikseen vanhusta.Lopulta aamuyöstä uusruotsalaiset poistuivat huoneistosta ja Ivar jäi yksin makaamaan avuttomassa tilassa lattialle. Hänet löydettiin aamulla omaisten toimesta, jotka hälyttivät paikalle ambulanssin ja poliisin.83-vuotias vanhus pahoinpideltiin ja ryöstettiin

Tuumaustunti 7.2.2019 Halla-aho, Puisto, Purra - talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka
Erkin kommentti: Kannattaa kuunnella ja katsoa perussuomalaisten esittämiä ajatuksia. Mielestäni sen pitää olla Suomen linja.

Kalajoki

Himangan Urheilijat järjestää urheiluhallissaan kahdet piirikunnalliset yleisurheilukilpailut perjantaina ja lauantaina. Perjantain iltakisassa on ohjelmassa seiväshyppy ja lauantaina ohjelmassa on juoksu-, heitto- ja hyppylajeja.Keskiviikkoon mennessä mukaan oli ilmoittautunut vajaat 30 kilpailijaa laajalta alueelta. Kalajokisista ovat mukana neljää metriä tavoitteleva seiväshyppääjä Janne Juhola sekä kolmeen lajiin 13-vuotiaissa osallistuva Emilia Reinikainen. Himangan Urheilijoiden Jani Santala tähtää 16 metrin ylittämiseen kuulassa ja saman seuran Pentti ja Niilo Torvi kilpailevat nuorempien ikäluokkien kuulantyönnössä. Osanottajamäärä lisääntynee vielä jonkin verran.Himangalla kaksi hallikisaa viikonloppuna

Alueuutiset

Kokkolalaiseen Pyöräpojat-liikkeeseen murtauduttiin kaksi kolme viikkoa sitten.Poliisi on saanut tekijät kiinni.– Osa varastetuista tavaroista on palautettu ja osa on vielä matkalla palautukseen, kertoo kauppias Merja Mutka.Varkaiden saaliiksi päätyi muun muassa kolmetoista Trek-merkkistä polkupyörää, joista arvokkaimpien hinta lähentelee 4 000 euroa.Pyörävarkaat saatiin kiinni Kokkolassa: "Tekijät tiesivät, mitä hakivat"

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan neljä seutukunta ja niiden alueella olevat 17 kuntaa ovat päässeet eteenpäin yhteisen alueellisen edunvalvonnan parantamiseksi. Seutukuntien johtajat ovat valmistelleet kolme vaihtoehtoa uudeksi yhteistyön malliksi.
Alueelliseen edunvalvontaan löytymässä uusi malli
Erkin kommentti: Valitettavasti mikään näistä malleista ei ole toimiva, taloudellinen ja hyödyllinen. Tarvitaan alueellisia ja toimialakohtaisia yhteistyöalueita, jotka korvaavat kuntien tehtäviä.

Poliisi sai tammikuussa tutkintaan kaksi eri seksuaalirikosta Raahesta. Tapauksia tutkittiin raiskauksena sekä törkeänä raiskauksena ja seksuaalisena hyväksikäyttönä. Tällä hetkellä tutkittavana oleva raiskaus tapahtui ilmoituksen mukaan juuri ennen vuodenvaihdetta, joulukuun 30.-31.välisenä yönä. Vuonna 1990 syntynyt henkilö on vangittu. Esitutkinta on valmistunut, ja asia etenee syyteharkintaan.Poliisi tutkii: Raahessa uusi seksuaalirikostapaus - edellinen raiskausilmoitus osoittautui perättömäksi, vangittu vapautettiin

Kotimaan uutiset

Ylen mittaus kertoo, että puolueiden kannatus on eduskuntavaalien alla myllerryksessä.
Suurin pudottaja on hallituspuolue kokoomus, jonka kannatus putosi tammikuussa 17,3 prosenttiin. Laskua on 2,3 prosenttiyksikköä edellisestä kuusta. Kokoomuksen kannatus on ollut yhtä alhaalla viimeksi elokuussa 2016, jolloin puoluejohtaja Petteri Orpo oli vasta aloittanut Alexander Stubbin seuraajana.Kannatuslaskua selittää se, että kokoomus on kompuroinut viime viikkoina vanhustenhoidon kriisin kanssa. Puolueella on ollut vakavia vaikeuksia muodostaa selkeää kantaa sitovasta hoitajamitoituksesta, jonka takana muut puolueet ovat.Uskaltaisin sanoa, että vanhustenhoidon tilasta käyty keskustelu on ollut kokoomukselle vahingollinen. Se näkyy siinä, että varsinkin kaksi viime viikkoa, jolloin keskustelu on ollut päällä, ovat olleet kokoomukselle selvästi huonoimmat, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.Ylen kannatusmittaus: Kokoomus putoaa, perussuomalaiset selvässä nousussa

Monivammaisella Pirkko Martikaisella on seitsemän vuoden kokemus asumisesta palvelukodeissa. Niistä viimeiset vajaat viisi on kulunut turkulaisessa palvelukoti Nukkumatissa.Martikainen otti yhteyden Yleen, jotta pääsisi kertomaan hoivapaikkaansa liittyvistä huolistaan. Ylen selvitykset ovat paljastaneet useita ongelmia niin Esperin, Mehiläisen kuin Attendonhoivakodeissa.Martikainen sanoo muuttaneensa hyvään hoivakotiin, jonka palvelutaso romahti sen jälkeen, kun se myytiin Mehiläiselle.
Monivammainen Pirkko Martikainen, 70, kertoo asumisestaan Mehiläisen hoivakodissa: "Olin kaksi ja puoli viikkoa pesemättä"

Helsingin Munkkiniemessä asuva Ritva Riikonen oli palannut myöhään maanantaina miehensä kanssa pitkältä ulkomaanmatkalta. Talviset maisemat ja raikas pakkassää sai pariskunnan lähtemään vielä puolenyön jälkeen kävelylle hiljaiseen Munkkiniemeen.
– Olimme kävelemässä noin kello 1.30 takaisin kotiin Koneen puiston kautta. Munkkiniemi oli täysin hiljainen, emme nähneet muita liikkeellä. Urheilukenttien kohdalla näimme kuitenkin, että lumessa liikkui jotain mustaa. Menimme lähemmäs katsomaan ja näimme, että lumessa makasi vanha mies selällään, Riikonen kertaa Ilta-Sanomille.
Ritva löysi keskellä yötä Saga-hoitokodista karanneen vanhuksen – ihmetteli miksi kukaan ei etsinyt: ”Kertoivat, että tiesivät yhden asukkaan olevan kateissa”

Viime viikkojen vanhustenhoidon epäkohtia koskeva keskustelu on keskittynyt yksityisiin hoivayrityksiin. Iltalehden selvityksestä ilmenee, että myös julkisen puolen vanhustenhoidossa on tullut esiin lukuisia laiminlyöntejä. Aluehallintovirastot tekivät viime vuonna vanhustenhuoltoon liittyvistä valvontatapauksista 118 päätöstä, jotka johtivat toimenpiteisiin. Näistä tapauksista 51 koski julkisen sektorin toimijoita ja 67 yksityisiä toimijoita.
Iltalehden viime viikolla tekemässä selvityksessä on kerrottu tarkemmin yksityisten hoivayritysten laiminlyönneistä.Katso lista: Myös julkisessa vanhustenhoidossa vakavia epäkohtia - Märissä vaipoissa istumista, paastossa 14 tuntia, ei ulkoilua...

Vanhusten hoivakotien erilaisista lisäpalveluista tulee lasku. Monella yksittäisellä aputoimenpiteellä on oma hintansa.VANHUSTEN hoivakotien vessapaperirullat ovat olleet suuri puheenaihe sen jälkeen, kun Seura-lehti keskiviikkona uutisoi, että jopa muistisairaalta vanhukselta on peritty Esperi Careen kuuluvan Saga Caren palvelutalossa 15 euron lisämaksu pelkästä vessapaperirullan vaihdosta. Ilta-Sanomat tavoitti torstaina Esperi Caren vt. toimitusjohtajan Heini Pirttimäen, jonka vastausten perusteella tällainen todella on mahdollista.Mistä muista palveluista vanhusten hoivakodeissa joutuu maksamaan lisähintaa? Mitä palveluja jää peruspalvelupakettien ulkopuolelle? Kuuluvatko tukisukkien vaihtamiset tai vessaan saattamiset perus- vai lisäpalveluihin?Pikkupyykin pesu 79 €/kk, lääkkeiden anto 5 €, siivous 38 €/h... tällaisia lisähintoja vanhuksilta voidaan periä hoivakodeissa

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Rin­net­tä tuu­raa­va va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja San­na Ma­rin ää­nes­ti mar­ras­kuus­sa Tam­pe­reen kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen bud­jet­tie­si­tyk­sen puo­les­ta, joka las­kee kau­pun­gin hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen 0,58:sta 0,57 hoi­ta­jan ta­sol­le, ker­too Il­ta­leh­ti. Ma­rin on toi­sen kau­den kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Tam­pe­reel­la.
Van­hus­ten­hoi­dos­ta kes­ki­viik­ko­na edus­kun­nas­sa kä­si­tel­lyn vä­li­ky­sy­myk­sen en­sim­mäi­nen al­le­kir­joit­ta­ja Ma­rin on ko­vaan ää­neen vaa­ti­nut 0,7 hoi­ta­jan mi­toi­tuk­sen kir­jaa­mis­ta la­kiin.
Leh­den mu­kaan mi­toi­tuk­sen alen­ta­mis­ta vas­taan Tam­pe­reel­la ää­nes­ti vain seit­se­män va­sem­mis­to­lii­ton val­tuu­tet­tua ja Vaih­to­eh­to Tam­pe­re -ryh­män Aar­ne Ra­e­vaa­ra. Ää­net ja­kau­tui­vat 56–8. IL: SDP:n Marin äänesti Tampereen kaupun­gin­val­tuus­tossa hoita­ja­mi­toi­tuksen alentamisen puolesta

Suomessa on keskusteltu kiivaasti vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta sen jälkeen, kun Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira keskeytti Kristiinankaupungissa toimivan Esperi Caren pyörittämän hoivakodin toiminnan 24. tammikuuta.Suomen vanhuspalvelulaissa ei ole ollut sitovaa hoitajamitoitusta. Suositus vanhustenhuollossa on 0,5 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti.Tänään aihetta on puitu eduskunnan välikysymyskeskustelussa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi lausetta, jossa henkilöstömitoitus tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitohoidossa olisi vähintään 0,7 täysiaikaista työntekijää yhtä palveluja saavaa iäkästä henkilöä kohden. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 95 prosentissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä toteutuu nykyinen, vanhuspalvelujen laatusuosituksessa määritelty vähimmäismitoitus. Mitä väliä sillä on, onko vanhustenhoidon henkilöstömitoitus 0,5 vai 0,7? Selvitimme vastaukset neljään tärkeään kysymykseen

Alanko-Kahiluoto sanoi puheenvuorossaan näin:
Minun kysymykseni kuuluu, kannattaako Suomeen todellakin ajaa laajaa yksityisten yritysten pyörittämää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmää. Hallituksen sote-esitys ei tule korjaamaan, vaan lisäämään valvontaan ja markkinamalleihin liittyviä ongelmia. Ja kun ministeri Saarikko kysyy, miten oppositio tai sosiaali- ja terveysvaliokunta aikoisi siis käsitellä tämän mitoituslain, millä ajalla, niin siihen on selkä vastaus: jos hallitus ymmärtää vetää pois tämän kelvottoman sote-esityksensä, meillä on kyllä aikaa käsitellä myös tämä mitoituslakiesitys. Ja toivon, että hallitus tulee järkiinsä ja näin tekee. — Kiitos.”
Hallitus pöyristyi vihreiden kansanedustajan sanoista: ”Yritättekö te sumuttaa ihmisiä?”

Vanhustenhoidon ankea tilanne paljastui hallitukselle, kun selvisi miten Esperi Care ja monet muut yksityiset hoivayhtiöt olivat kohdelleet seniorikansalaisia.Aikaisemmat tutkimukset ja läjäpäin julkaistuja juttuja likaisissa vaipoissa makaavista vanhuksista eivät päättäjiä herättäneet, mutta nyt oli terästäydyttävä. Moraalinen paniikki iski. Vaalit ovat huhtikuussa. Vanhuksia ei saa unohtaa!Oppositio on tehnyt asiasta välikysymyksen. Siinä hötäkässä pääsi unohtumaan, että SDP oli edellisessä hallituksessa ja kunnissa vanhustenhoidon ulkoistukset aloitettiin jo ennen kuin nykyinen hallitus oli syntynytkään.Analyysi: Vanhustenhoidon ankeus kärjistyi irvokkaaksi näytelmäksi, josta jäi jäljelle luku 0,7

Hallituksen muodostaja Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelman leikkaukset säikäyttivät monet. Myös Sipilän edeltäjän, Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen ohjelma sisälsi leikkauksia ja rakenteellisia uudistuksia. Moni "lupaus" jäi toteutumatta.
Myös Kataisen hallitusohjelmassa leikattiin ja uudistettiin – kuinka kävi?

Ulkomaan uutiset

Nato avasi nimensä Pohjois-Makedoniaksi muuttaneelle Makedonialle tien sotilasliiton jäseneksi, kun jäsenmaat allekirjoittivat Pohjois-Makedonian kanssa liittymispöytäkirjan Brysselissä keskiviikkona.Nato-jäsenyys on mahdollinen kun Makedonian ja Kreikan kiista valtion nimestä ratkesi tammikuussa Makedonian muutettua nimensä. Nimikiistan takia Kreikka esti tähän asti Makedonian jäsenyysneuvottelut Naton kanssa. Nimikiistan syynä oli se, että myös Kreikan pohjoisosan alueen nimi on Makedonia. Nato-maiden hallitusten on vielä hyväksyttävä Pohjois-Makedonian kanssa suurlähettilästasolla allekirjoitettu asiakirja. Pohjois-Makedoniasta tulee Naton 30. jäsenmaa.Nimensä muuttanut Pohjois-Makedonia ja Nato allekirjoittivat liittymispöytäkirjan

Yhdysvaltain presidentin pitämä, vuotuinen liittovaltion tilaa käsittelevä puhe on mediatapaus, jonka aikana voi tapahtua mitä tahansa.Puhe on toki poliittinen linjanveto, mutta kuulijoiden reaktioita, välihuutoja ja presidentin sanattomia viestejä seurataan vähintään yhtä tarkasti kuin puheen sisältöjä.Nämä asiat jäivät mieleen Donald Trumpin varhain aamulla Suomen aikaa pitämästä puheesta.Vino solmio ja puhemiehen sarkastiset aplodit – nämä kuusi asiaa jäivät mieleen presidentti Trumpin puheesta

Talousuutiset

Metallialan osaajien määrä on pudonnut Suomessa huolestuttavan pieneksi.
Suuret ikäluokat ovat eläköityneet eikä uudet teknologiat hallitsevia osaajia ole koulutettu tarpeeksi. Alan vetovoima ei ole myöskään paras mahdollinen. Lappeenrantalaisen Jotex Works Oy:n toimitusjohtaja Outi Pikkusilta kertoo, että vanha mielikuva naama mustana hallissa työskentelevistä ihmisistä on virheellinen.Metalliala kärsii työntekijäpulasta – "Vanha mielikuva naama mustana hallissa työskentelevistä ihmisistä on virheellinen"

Öljy-yhtiö Neste on yhä vähemmän öljy-yhtiö.Vaikka venäläinen raakaöljy virtaa Porvoon jalostamon putkistoissa, yhtiö tekee voittonsa valtaosin uusiutuvilla polttoaineilla.
Vielä viime vuonna puhuminen öljy-yhtiöstä oli perusteltua. Öljytuotteet tekivät voitosta noin puolet ja uusiutuvat toisen puolen. Nyt tilanne on muuttunut. Valtaosa voitosta tulee uusiutuvasta dieselistä ja enää neljännes fossiilisista öljytuotteista. Uusiutuva polttoaine on Nesteen kultakaivos – Etumatka alkaa olla niin pitkä, että maailmasta ei löydy kunnon vastusta suomalaisyhtiölle

Euroopan komissio on torjunut ranskalaisen Alstomin ja saksalaisen Siemensin raidealan jättifuusion. Komission mukaan yhdistyminen olisi uhannut alan kilpailua Euroopassa.
Yritykset eivät halunneet vastata kilpailuhuoliimme, sanoi kilpailukomissaari Margaret Vestager.Saksan ja Ranskan hallitukset ovat tukeneet voimakkaasti fuusiohanketta, jonka tarkoitus oli luoda eurooppalainen "raiteiden Airbus" . Niiden mielestä eurooppalaisyritykset ovat yksinään liian pieniä kilpailemaan esimerkiksi kiinalaisen raidekalustovalmistajan CRRC:n kanssa.Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire ennakoi komission torjuvaa päätöstä aiemmin keskiviikkona ja piti sitä taloudellisena virheenä, joka palvelee Kiinan etua.EU torppasi Siemensin ja Alstomin fuusion – Eurooppalainen raidejätti jää syntymättä

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) tilaaman ja OP-ryhmän entisen pääjohtajan Reijo Karhisen johtaman maatalouden kannattavuusselvityksen johtopäätökset ovat valmiit.Karhinen pitää suomalaisen maatalouden kokonaiskuvaa talouden tunnuslukujen valossa hyvin heikkona. Suomen maatalous ei ole sopeutunut EU:n vaativaan toimintaympäristöön ja ruokaketjun jäseninä viljelijöiden painoarvo on heikompi kuin sen pitäisi olla. Ruokaketjun sisäinen ilmapiiri on huono. Tukipolitiikassa on oltava valmis tekemään valintoja."Maatalouden markkinatuottojen, 3,4 miljardia euron ja kokonaiskustannusten 4,5 miljardia euron epäsuhta selittyy osittain maatiloilla, joilta ei tule myyntituottoja joko ollenkaan tai niiden osuus tilan liikevaihdosta on hyvin vähäinen", Karhinen kuvailee."Tämä ei välttämättä ole ongelma kyseisten tilojen osalta, koska tukijärjestelmä mahdollistaa tällaisen toiminnan harjoittamisen.Aktiivisten tilojen kannalta tilanne, jossa tuen saanti ei edellytä myyntituottoja, on ongelmallinen. "Tiedostetaan ja tunnustetaan avoimesti, että tukipolitiikalla vaikutetaan rakenteisiin, elinkelpoisten tilojen kehittymiseen sekä niiden menestymiseen myös tukipolitiikan ulkopuolella. Lopetetaan näennäisviljelyn tukeminen. Edellytetään tuen ehtona riittäviä myyntituottoja viljelystä, esimerkiksi tasoa 20 000 euroa vuodessa."Reijo Karhinen: "Lopetetaan näennäisviljely – tuet pois tiloilta, joiden myyntituotot jäävät alle 20 000 euroon vuodessa"

Urheilu-uutiset

Reetta Hurskeen aiempi ennätys oli 7,99. Sitä Hurske sivusi alkuerissä, jossa hän oli kilpailijajoukon nopein.Yllättävän tasaisia juoksuja molemmat, vaikka eivät olleet mitään megasuorituksia. Vatsa on ollut eilen ja tänään sekaisin. Ilmeisesti se ei tuossa 60 metrillä haittaa, mutta toivon mukaan nyt saisi syötyä kunnolla ja ladattua akkuja, Hurske totesi.Hurskeelle kakkossijan tuonut aika jää vain sadasosan Nooralotta NezirinSuomen ennätyksestä. Juoksun voitti Saksan Pamela Dutkiewicz ajalla 7,95.Reetta Hurske sadasosan päähän SE-ajasta vatsavaivoista huolimatta

Maailmalla tapahtuu

Useat talon asukkaista ovat kertoneet kuulleensa, kuinka viranomaisten pidättämä nainen riiteli ennen tulipalon syttymistä äänekkäästi naapurinsa kanssa.Pariisissa tiistain vastaisena yönä syttyneessä tulipalossa sai surmansa ainakin 10 ihmistä ja loukkaantui 36. Vauraaseen 16. kaupunginosaan kuuluvalla Rue Erlanger -kadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmistä kerroksista alkunsa saanut palo oli tuhoisin Pariisissa sitten vuoden 2005.Keskiviikkona noin 20 palomiehen joukko jatkoi mahdollisten uhrien etsintöjä rakennuksessa, joka on julistettu osittain asuinkelvottomaksi turvallisuussyistä johtuen. Paloa epäillään tuhopoltoksi, ja poliisi on pidättänyt teosta epäiltynä talossa asuneen 40-vuotiaan naisen.Tuhoisa tuhopoltto Pariisissa vei 10 ihmisen hengen – epäilty sytyttäjä lausui rappukäytävässä palomiehelle karmivat sanat

Ainakin yksi ihminen kuoli kerrostalon romahdettua Turkin Istanbulissa. Useita ihmisiä jäi loukkuun romahtaneeseen taloon. Loukkuun jääneiden määrä ei ollut onnettomuuden jälkeen tiedossa.Pelastustyöntekijät yrittivät löytää ihmisiä romahtaneesta talosta. HaberTurk-kanava kertoi, että raunioista oli onnistuttu pelastamaan kolme ihmistä.
Kahdeksankerroksisessa talossa oli 14 asuntoa, joissa asui 43 ihmistä. Viranomaisten mukaan kolme ylintä kerrosta oli rakennettu laittomasti.Dramaattinen video: Kerrostalon romahdus Istanbulissa tallentui valvontakameraan

Helmikuun 6. ja 7. päivän välisenä yönä vuonna 1944 Neuvostoliiton kaukolentovoimat (ADD) iskivät Stalinin käskystä Helsinkiin. YHDEKSÄÄ minuuttia vaille iltaseitsemän tasan 75 vuotta sitten Suomen pääkaupunki pysähtyi sireenin käskystä. Jotkut syöksyivät pommisuojiin turvaan, toiset eivät varoneet lainkaan, eikä kukaan ei osannut odottaa niin suurta vaaraa.Siitä alkoi ensimmäinen ja tuhoisin kolmesta iskusta, joita kutsutaan Helsingin suurpommitukseksi. Ensimmäisenä pommitusyönä kuoli 103 kaupunkilaista.Ilmavalvontakeskus (Ivak) oli saanut huolestuttavan ilmoituksen noin puolta tuntia aiemmin. Suomenlahden pohjukasta kuului lentokoneiden surinaa. Varotoimena Helsingin turvaksi ryhmitetty Ilmatorjuntarykmentti 1 käänsi kaukovalvontatutkat itään ja vain minuuttia myöhemmin Ivak käski pimentämään Helsingin.Stalin yritti tuhota Helsingin tuhkaksi 75 vuotta sitten: Tältä pommitettu pääkaupunki näyttäisi nykyaikana – katso pysäyttävä kuvasarja

Suomeen hiljattain rantautunut rikollisliiga Satudarah aloitti toimintansa silmittömällä väkivallalla siepaten uhrejaan kadulta. Raakojen muilutusten kohteeksi joutuneet pelkäsivät ilmoittaa kokemastaan poliisille.Rikollisjärjestö Satudarah MC:n jäseniä on tuomittu Suomessa pitkiin vankeusrangaistuksiin lukuisista väkivaltarikoksista.
 • Jengiläiset syyllistyivät muun muassa törkeisiin vapaudenriistoihin ja törkeisiin ryöstöihin.
 • Tuomittuina oli kaikkiaan 11 henkilöä, jotka olivat vuoden aikana tehtailleet yhteensä liki 80 rikosta.Uusi rikollisjengi aloitti rankasti: Sieppauksia, törkeitä ryöstöjä ja puukotuksia

Yle Areena

Hallitus vastaa kaikkien oppositioryhmien yhteiseen välikysymykseen vanhusten hoidon tilasta Välikysymys vanhusten hoidosta

Youtube-videot

Matti Nykänen In Memoriam 1963-2019

Matti Nykänen 1963 - 2019

Matti Nykänen kuoli , 4.2.2019

Täältä löydät Matti Nykäsen uroteot Oslosta Calgaryyn – palaa mäkilegendan unohtumattoman uran vaiheisiin Ylen arkistojen aarteiden avulla

Paavo Väyrynen: Sipilän kotitarjous turvapaikanhakijoille oli virhe

Mielipiteet

Pari viikkoa jatkunut keskustelu vanhustenhoidon tilasta näkyy ja kuuluu Ylen gallupissa. Kokoomus suorastaan syöksyy alamäkeä, eikä syytä tarvitse ihmetellä, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.ENSIN tärkein: Ylen Taloustutkimuksella teettämä liki 3 000 kansalaista käsittävä gallup tehtiin 14. 1. - 5. 2.Eli kyselyn aikajänteeseen mahtuu liekkeihin noussut keskustelu vanhusten asemasta ja huonosta kohtelusta.Se on ollut kokoomukselle synkkää aikaa. Siitä jatkoa jutun lopussa.Kokoomuksen kannatus on tippunut kuukaudessa 2,3 prosenttiyksikkö 17,3 prosenttiin.Se on paljon – se on todella paljon, kun vaaleihin on aikaa hiukan yli kaksi kuukautta.Vanhuskeskustelu saattoi syödä kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon pääministerin paikan. Politiikassa yleinen arvio on vielä näihin päiviin saakka ollut, että kokoomus ohittaa loppumetreillä kannatuksessa ykköspaikkaa hallinneen Sdp:n. Ei ole enää.
Gallup osoittaa totisesti sen, ettei vaaleja ole käyty.Kommentti: Vanhuskeskustelu romahdutti kokoomuksen kannatuksen – Ylen gallupissa kykypuolue syöksyy alaspäin

Petteri Orpo valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi Lappeenrannan puoluekokouksessa kesäkuussa 2016. Alexander Stubbin toiminta puolueen puheenjohtajana ja valtiovarainministerinä oli käynyt siinä määrin hämmentäväksi, että kannatuspaineessa kokoomuslaiset päättivät vaihtaa johtajaa. Stubbin tilalle haluttiin jonkinlainen Stubbin vastakohta, siis Petteri Orpo. Orpo on johtanut puoluetta sen jälkeen melko tasaisin ottein, ehkä tylsästikin, sillä hän ei varsinaisesti ole mikään kansanvillitsijä. Niinpä suuria kohuja ja munauksia ei kokoomuslaisesta näkökulmasta ole ollut. Paitsi nyt. Orpo ja kokoomus pelasivat korttinsa huonosti, kun vanhustenhoivan ongelmista tuli koko kansan puheenaihe kaksi viikkoa sitten. Hoitajamitoitusta vastustanut kokoomus ja Orpo jäivät jyrän alle opposition vahvassa, populismin täyteisessä vyörytyksessä.Näkökulma: Kokoomus kärsii nyt johtajaongelmasta nimeltä Petteri Orpo

Ihminen ei ole desimaali, sanoi valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo viime viikolla.Vaan kyllä kokoomuksen kannatuksesta huvenneet kaksi prosenttiyksikköä ja desimaalipilkun jälkeiset kolme kymmenystä ovat Taloustutkimuksen mukaan juurikin ihmisiä: erityisesti naisia ja eläkeläisiä, jotka ovat viimeisen kahden viikon aikana kyllästyneet puolueen linjaan.Ylen edellinen kannatusmittaus kavensi eroa kokoomuksen ja SDP:n välillä. Se maalaili vaalikeväälle lähtöasetelmaa, jossa erityisesti Antti Rinteen johtama SDP ja Orpon johtama kokoomus kilpailisivat vaalien lähestyessä yhä tiiviimmin pääministeripaikasta.Tuore, tänään julkistettu mittaus näyttää useita kiinnostavia liikahduksia.Se, joka uskaltaa niiden pohjalta heittää enää kovin montaa varmaa faktaa kevään vaaleista, taitaa viisastella ennenaikaisesti.Analyysi: Petteri Orpolla on tukalat paikat, mutta kaikki voi vielä muuttua ennen vaali-iltaa

Muutokset Sammon ja Nordean johdossa ovat odotettuja, taloustoimittaja Sami Noponen kirjoittaa.Sammossa ja samalla Nordeassa tapahtui tänään pitkään odotettu vallanvaihdos. Vakuutusyhtiö Ifin toimitusjohtaja Torbjörn Magnusson nousee Sammon konsernijohtajaksi ensi vuoden alussa. Samalla hän nousee osakkuusyhtiö Nordean hallituksen puheenjohtajaksi.
Ruotsalainen Magnusson korvaa Sammossa ikääntyneen konsernijohtajan Kari Stadighin ja Nordeassa ikääntyvän Björn Wahlroosin, joka pysyy kuitenkin edelleen Sammon hallituksen puheenjohtajana.Kommentti: Nalle saa jo mennä – vai saako?

Ylen uusimman puoluegallupin mukaan perussuomalaisten kannatus on kovassa nousussa. En ole yllättynyt, sillä olen jo pitkään ihmetellyt miksi perussuomalaisten kannatus ei kasva merkittävästi, vaikka puolueella on nyt puheenjohtaja, joka on eduskuntapuolueiden puheenjohtajista johdonmukaisin, rehellisin ja - rohkenen väittää - älykkäin.
Sdp:n poliittisesta uskottavuudesta

Kun Kauppalehti sai Sipilän vastaamaan kirjan väitteisiin torstaina Brysselissä, reaktio oli odotettu. "Tämä on ihan hölynpölyä tämä homma. Tämä on tarkoitushakuista, tässä vaalien alla tulee varmaan olemaan kaiken näköistä", Sipilä sanoi ja selitti Rautaruukin halunneen, että Sipilä ostaa Solitran.Vastauksesta ei tavallinen Virtanen tule hullua hurskaammaksi, vaan alkaa epäillä, että Kempeleen Churchillilla on jotain salattavaa. Asia olisi ehkä selvinnyt ajoissa, jos Sipilä olisi suostunut kertomaan Liskille oman versionsa Solitran kaupoista ja Rautaruukin oudosta toiminnasta. Ainakaan mitään kytköstä vaaleihin ei olisi tarvinnut epäillä. Mutta ei – "Ylegaten" ajoilta tuttu kiukuttelu jatkuu.Tässä on ihan turha valittaa, että toimittajat pyrkivät vain tyydyttämään kansan syvien rivien uteliaisuutta. Moinen ylimielisyys kostautuu aina politiikassa. Suosittelen perehtymistä sosiaaliseen mediaan, jossa monet ihmiset jo kiehuvat irrationaalista Sipilä-vihaa."Vaikka Sipilän historiasta ei olekaan löytynyt mitään lainvastaista, on vastaamattomien kysymysten lista kasvanut sietämättömän pitkäksi. Sipilä on vain jatkanut vaikenemistaan tai suutahtanut, jos media on rohjennut esittää kiellettyjä kysymyksiä muiden haastattelujen yhteydessä", Liski kirjoittaa.Kempeleen Churchill voi syyttää keskustan suosion romahduksesta itseään

Kun eduskunnassa turvaudutaan mustamaalaamiseen ja virheellisiin väitteisiin, niin se kertoo asia-argumenttien loppuneen aikoja sitten. Eilen eduskunta muistutti lastentarhaa, jossa itse kukin vuorollaan sanoi, että itse olet kakkapylly, lällällää.
Olen tottunut oikomaan somessa leviäviä vääriä uutisia, mutta tämä on kyllä ensimmäinen kerta, kun oion eduskunnassa levitettyjä valeuutisia. Näköjään eduskuntaankin pitäisi saada faktantarkastajia.Tosia valheita

Kotimaan matkailu

Amazing Skiing in Levi, Finland, Lapland

Levi, Kittilä, Finland 2016/2017

Levi - Tunturin huipulta kylään

Winter and spring in Levi mountain resort in Finnish Lapland - Levi talvi ja kevät - Finland

Levin Iglut - Levi Igloos

Ulkomaan matkailu

Australia The Ultimate Travel Guide | Best Places to Visit | Top Attractions

Sydney Australia - City tour

Sydney, Australia - With Inspire 1

View from Above- Sydney

Melbourne - The Worlds Most Liveable City From The Air

Melbourne - City Video Guide

Trolltunga on norjalainen luontokohde, joka on samaan aikaan paitsi häkellyttävän kaunis myös hyvin hengenvaarallinen. Kielekkeellä vierailevat matkailijat ovat valmiita ottamaan riskin ja uhraamaan jopa henkensä mahtavien näkymien sekä ikimuistoisten lomakuvien vuoksi.Erikoinen kivimuodostelma on Norjan näyttävimpiä paikkoja, sillä trolltunga, “peikon kieli”, on näyttävä kieleke, joka erottuu kauas.Noin 1 100 metriä merenpinnan yläpuolella kohoavaan kohteeseen ei ole helppo päästä, sillä vierailu Trolltungalla edellyttää 10–12 tunnin vaeltamista. Matkaa kertyy haastavalla reitillä yhteensä 23 kilometriä, ja vaelluksen aikana nousua on jopa 900 metriä. Reitti ei sovi jokaiselle, sillä se edellyttää erinomaista kuntoa ja kylmäpäistä asennetta.Hengenvaarallinen norjalaiskohde kiinnostaa riskeistä huolimatta – edes onnettomuudet eivät pidä matkailijoita loitolla

Musiikki

André Rieu - Bésame Mucho

André Rieu - Granada

André Rieu - Ballade pour Adeline

Loppukevennykset

Valtiovarainministeriö kertoi alkuviikosta omat näkemyksensä tulevan hallituskauden talouspolitiikan ydinasioista.VM:n mukaan nopeavaikutteiset, etupainotteisesti toteutetut toimet seuraavalla hallituskaudella ovat tärkeitä, jotta talouteen syntyy puskureita hitaampaa kasvua ja ikäviä yllätyksiä varten.Ministeriön mukaan taloudet puskurit seuraavan taantuman varalta ovat ohuet.
Pääkirjoitus: Säästölinja jatkuu vaalien jälkeenkin – löysät lupaukset pois vaalipuheista
Erkin kommentti: On erikoista, että valtionvarainministeriön tietoja pidetään Jumalan sanaan verrattavana tietona. Valitettavasti valtiovarainministeriön tiedot ovat harhaanjohtajavia eikä niitä pidä ottaa missään nimessä vakavasti. Olen esittänyt oman suunnitelmani seuraavan hallituksen ohjelmaksi ja olen varma, että se antaa vuorenvaramsti paremman tuloksen kuin valtiovarainministeriön tekemä suositus uudelle hallitukselle.

Suomen kolmanneksi suurin kaupunki Tampere pyrkii alentamaan henkilöstömitoitusta vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ”maltillisesti” vuosina 2019–2022. Näin lukee Tampereen vuotta 2019 koskevassa talousarviossa. Hoitajamitoituksesta äänestettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.marraskuuta 2018, kun vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen esitti, että hoitajamitoituksen alentamisesta luovutaan.Kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti Aaltosen vastaesityksen äänin 56-8.Kaupunginhallituksen pohjaesityksen puolesta äänesti muun muassa SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin, joka on vaatinut äänekkäästi hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.Aaltonen kertoo seuranneensa hoitajamitoituksesta käytävää keskustelua hieman huvittuneena, sillä SDP äänesti Tampereella vain pari kuukautta sitten hoitajamitoituksen alentamisen puolesta.SDP:n Sanna Marin äänesti hoitajamitoituksen alentamisen puolesta marraskuussa


Lähi-idässä vierailulla ollut paavi Franciscus on puhunut ensi kertaa julkisuudessa nunnien raiskaustapauksista. Paavi myönsi katolisten pappien hyväksikäyttäneen nunnia seksuaalisesti ja jopa pitäneen yhdessä tapauksessa nunnia seksiorjinaan.
Franciscus kertoi, että hänen edeltäjänsä paavi Benedictusjoutui sulkemaan kokonaisen seurakunnan nunnien järjestelmällisten raiskausten vuoksi.Rikoksentekijöinä olivat katoliset papit.Paavi Benedictuksella oli rohkeus sulkea naisten seurakunta, joka oli tietyllä tasolla, koska naisia orjuutettiin siellä. Orjuuttamista, jopa seksiorjuuteen asti, toteuttivat papit tai seurakunnan perustaja, paavi Franciscus sanoi medialle BBC:n mukaan.
Paavi myönsi pappien raiskanneen nunnia ja pitäneen näitä seksiorjina: Kokonainen seurakunta piti sulkea raiskausten vuoksi

Kuntoilu

8 Min Abs Workout how to have six pack

7 Minute Workout Song (w/timer) | Tabata Songs

Bring Sally Up - Plank edition

Liikunta ja terveys

Verenpaine 129 / 82, pulssi 64 , Paino 102,8 kg. Jumppa 0 /820 min, kuntosali 0/ 710 min, kävely 4/154 km , uinti 0/600 m, pyöräily 0/0 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti