sunnuntai 10. helmikuuta 2019

SU 10.02.2019 Ne nauraa sulleKummeli - Pikku Henry – Parkkipirkko Ne nauraa sulle

Kummeli - Pikku Henry – Talonmies Ne nauraa sulle

Kummeli - Pikku Henry – Portsari Ne nauraa sulle


From: Erkki Aho
Sent: Sunday, February 10, 2019 12:39 PM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo ; kirjaamo@om.fi
Cc: KKO Kirjaamo
Subject: rikostutkintapyynnön täydennys

Poliisi Pekka Niskakangas rikostutkintapyynnön täydennys, keskusrikospoliisille tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Erkki Aholla on kiistattomat näytöt rikoksista
Olen kiistattomasti osoittanut, että ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisesti ja kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat oikeuden päätökset ovat syntyneet rikollisesti. Korkeimman oikeuden on purettava kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat alioikeuksien ja hovioikeuksien päätökset, koska ne on saatu aikaan rikollisesti - kidutusrikoksen avulla. Poliisin on tutkittava asiani ja valtion on maksettava vahingonkorvaukset valtavista taloudellisista menetyksistä ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä. Minut on pidätetetty laittomasti usemman kerran ja minua on uhkailtu ja yritetty tappaa sekä tuomittu vankeuteen valtion viranomaisten toimesta. Minulta on estetty suomalainen ja ruotsalainen oikeusapu. En ole saanut rehellistä asianajajaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäynti koskaan. Yhtään tekemääni rikostutkintapyyntöä ei ole tutkittu. Oikeudessa todistajiani ei ole kuultu eikä todistusaineistoa otettu vastaan. Esteellinen syyttäjä on toiminut asioissani jatkuvasti. Minun yritystoimintani on tuhottu, minun omaisuuteni, kotini ja kesämökkini on tuhottu, minun perheeni on hajotettu. Minut on häädetty kodistani. Olen joutunut olemaan maan paossa. Olen joutunut olemaan rikollisen ulosoton ja kidutuksen kohteena kymmeniä vuosia. Yritystoimintani on estetty. Olen joutunut leipäjonon asiakkaasi ja jälleen kerran maan pakoon perheen hajottamisen ja valtion rikollisuude aiheuttaman avioeron jälkeen. Mikään rikos ei ole vanhentunut koska kidutus on jatkunut lähes 24 vuotta ja ulosotto on voimassa.
Katso


Kysymyksessä on kidutusrikos. Rikoslaki 11 luku 9 §, perustuslaki 7 §, Europan Ihmisoiekussopimus 3 artikla. Kidutus on alkanut 11.5.1995 ja jatkunut keskeytyksettä tähän päivään saakka kestäen jo lähes 24 vuotta. Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.
Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;
  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.
Olen edelleenkin luottokelvoton ja olen edelleenkin rikollisen ulosoton kohteena, koska ulosottoviranomaiset tietävät ja heille on todistettu, että ulosottosaatavat ovat rikollisesti syntyneet.
Poliisi ei tutki asioita, syytäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi 31.5.2018 tuomion jutussa Abu Zubaydah v. Lithuania, jossa Liettuan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen EIS 3 artiklaa (kidutuksen vastainen artikla). Kidutusartiklan materiaalisen loukkaamisen osalta EIT totesi: "Thus, Article 3 of the Convention does not refer exclusively to the infliction of physical pain but also to that of mental suffering, which is caused by creating a state of anguish and stress by means other than bodily assault (see El-Masri, cited above, § 202; and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cited above, §§ 509-510).
Kidutusartiklan vastainen toiminta ei tarkoita yksin fyysistä kivun aiheuttamista, vaan se voi täyttyä myös henkisen kärsimyksen perusteella. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa valtio toimii tavalla, jolla murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella. Katson, että valtion toiminta tapauksesani loukkaa EIS 3 artiklan kidutuksenvastaista artiklaa ottaen huomioon edellä kuvatussa Liettuaa koskevassa tapauksessa esitetyt perusteet.
  1. Ulosoton peruste on virheellinen ja ulosotto jatkuu edelleen.
Tilanne on ja oli tämä
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari  toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu.
Tässä selostus ja todistusaineistot

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3
Videot
Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

oikeustoimi ja poliisi

Kalajoki

Eilisessä blogissani julkistin Kalajoen kaupungin rakennustietoja. Lukijoissa ne olivat herättäneet mielenkiintoa. Sitä odotinkin.

Kalajoen kaupungin investointeja 2018

3 497 223,49 euroa uuden paloaseman rakentaminen

1 027 542,38 euroa KYLPYLÄ SANI-FANIN PUKU-, PESU-, JA ENTISEN KUNTOUTUSOSASTON YRITYSTILOJEN SANEERAUS.

3 641 367,57 euroa KALAJOEN KAUPUGIN KAUPPA-JA KULTTUURIKESKUKSEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET 2017 JA 2018

Mielenkiintoista on se, että kysymyksessä on Kalajoen kaupungin kauppa- ja kulttuurikeskus, jota Kalajoen kaupunki on rakentanut 3 642 367,47 euron investoinneilla. Tontin omistaa kiinteistöyhtiö ja kauppakeskuksen omistaa toinen kiinteistöyhtiö, joka on vuokrannut tilat. Myös Kalajoen kaupunki on vuokralla kirjasto- ja kulttuuritiloissa. Se ei omista niitä vaikka se maksanut investoinneista 3 641 367,57 euroa. Kalajoen kaupunki ei siis omista juuri mitään suurista investoinneista huolimatta, Miten asia kirjataan kaupungin kirjanpitoon, kun kaupunki on investoinut, mutta ei siitä huolimatta omista juuri mitään. Tietävätkö Kalajoen kaupunginvaltuutetut millaisia sopimuksia on tehty? Eivät tiedä. Onko kaupunginpäättäjiltä salattu asioita? Varmasti on. Onko toimittu lain mukaisesti? Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarista on tehty valtuustoaloite erottamisesta, mutta aloite on vesitetty. Poliisi ei myöskään näytä tutkivan tehtyä rikosilmoitusta, Rakennuskonserin johtaja on ottaanut hatkat ja on myynyt yhtiön osakkeensa kohua herättäneellä kaupalla. Onko toimittu rehellisesti? Minun mielestä ei. Siksi rikostutkintapyyntö on tehty, mutta asia näyttää menevän poliisin ammattitaidon yläpuolelle. Siksi sitä ei tutkita, Kaupunginjohtaja Puoskari haki Rovaniemen elinvoimajohtajan paikkaa mutta hän ei tullut valituksi.

Olisiko todella tarvittu uutta paloasemaa? Mielestäni ei. Palvelumakasiini tarvitsi lisää tilaa. Paloasema sai väistyä. Oliko paloaseman tontti myytävänä? Mielestäni ei ollut koska oli ostaja jo tiedossa. Oliko menettely lain mukainen? Mielestäni ei ollut. Oliko uuden paloaseman rakentaminen välttämätöntä? Minun mielestäni ei ollut. Mielstäni vanhaa paloasemaa olisi voitu kunnnostaa tarpeen vaatimalla tavalla. Kalajoen kaupungilla oli kuitenkin rahaa ja sitä käytettiin. Rakennettiin uusi ja uljas paloasema, jonka rakentamiskustannukset olivat 3 497 223,49 euroa. Onko palokuntalaiset tyytyväisiä? Varmasti ovat. Nyt voidaan kysyä, olisiko tultu toimeen ilman uuden paloaseman investointia? Mielestäni kyllä olisi tultu toimeen ilman uutta paloasemaa.

Kalajoen kaupungin omistaman kylpylän pesu-, puku- ja entisen kuntotutusosaston yritystilojen saneeraukseen on käytetty 1 027 542,38. Joka vuosi kylpylässä Kalaoenkaupunki tekee remonttia ja kylpylä on suljettuna tammikuun. Miksi naapurikuntien uimahallit ovat auki tammikuussa? Miten vain Kalajoella on remonttia kylpylässä joka tammikuu? Mielestäni on asia tutkimisen arvoinen. Kalajoella aikaisempina vuosina tammikuussa oli vähän turisteja. Silloin kaupaungin virkamiehet suuressa viisaudessaan päättivät, että kylpylää ei kannata pitää auki tammikuussa. Nyt on tilanne toinen. On paljon uusia majoitustiloja ja tammikuussa on matkailijoita. Lisäksi paikkakunnan omatkin asiakkaat ovat oppineet käyttämään talvisaikaankin kylpylän palveluksia, Eikö jo olisi aika palvella asiakkaita ja kuntalaisia ympäri vuoden? Kylpylän omistaa Kalajoen kaupunki. Se maksaa käyttökustanukset. Palvelut on vuokrattu. Vuokraaja ei maksa kuluista vaan kerää tuotot. Kulut maksaa kalajokinen veronmaksaja. Onko Kalajoen kaupungin päättäjät tietoisia siitä millaisia sopimuksia kylpylän toimintaan on tehty? Eivät ole tietoisia. Sopimukset on salattu. Miten Kalajoen kaupungin investoinnit vaikuttavat vuokrasopimuksiin? Sitä ei ole kerrottu eikä päättäjille esitetty. Miksi? Kalajoen kaupunginjohtajasta on tehty valtuustoaloite erottamisesta, mutta aloite on vesitetty. Poliisi ei myöskään tutki tehtyä rikosilmoitusta Kalajoen kaupunjohtajan toiminnasta,

Mielenkiintoinen on myös kauppakeskus Raitin asia. Kauppakeskus Raitti on rakennettu kauungintontille. Milloin kaupunginpäättäjät ovat päättäneet, että rakennusliike saa rakentaa kaupungin tontille? Ei milloinkaan. Rakennnusliike myi rakennuksen kiinteistöyhtiölle. Millainen vuorkasopimus Kalajoen kaupungilla ja kiinteistöyhtiöllä on? Sitä ei ole kerrottu päättäjille. Onko yrittäjiä ja yrityksiä petetty kun on markkinoitu kauppakeskus Raittia? Sen tietävät parhaiten yrittäjät. Mielestäni kauppakeskus Raitilla ei ole kannattavuusedellytyksiä. Kiinteistöyhtiö tulee olemaan erittäin suurissa vaikeuksissa.Yrittäjien vaihtuvuus kauppakeskus Raitissa tulee olemaan erittäin suurta. Kalajoen kaupunki joutuu kantamaan kortensa kekoon ja alentamaan tontin vuokria. Onko toiminta ollut rehellistä? Onko yrittäjiä petetty? Mielestäni kauppakeskus Raitin osalta kuljetaan laillisuuden rajamailla. Yrittäjien kannalta tilanne on erittäin huono. Mielestäni rahastus ei ole reilua ja kunniallista, koska yrittäjät joutuvat todella vaikeaan asemaan kauppakeskus Raitissa.
Onko Kalajoen kaupunginjohtaja toiminut avoimesti ja rehellisesti asioissa. Onko toiminta ollut luottamustaherättävää vai päinvastoin? Mielestäni siihen pitää kaupunginpäättäjien ottaa kantaa ja tutkia perusteellisesti kaupunginjohtajasta tehty erottamisaloite ottamalla huomioon myös nämä esittämäni asiat joita ei valtuustoaloitteessa ole mainittu.

Kalajoen kaupunki markkinoi nyt aktiivisesti Marina aluetta. Marina-asia on aiheuttanut marinaa. Siellä olleet asukkaat häädettiin kaupungin toimesta pois jotta voitiin toteuttaa utopistinen kaavahanke Marina. Ensimmäisen kerran urani aikana tuli tällainen häätötapaus esille. Katsoin, että en voi asialle yksin mitään ja siksi käytin asiasta asian käsittelyssä kritisoivan puheenvuoron, koska katsoin, että menettely ei ole kalajokisen toimintatapakulttuurin mukainen. En jättänyt kuitenkaan eriävää mielipidettä asiassa vaikka olinkin äänekkäästi eri mieltä asiasta. Kapunginjohtaja on huomoitunut kriittiset kannanottoni kostamalla minulle asian.Katso

Kultainen ansiomerkki

Kauppatieteiden tohtori Heikki Urmas kertoo kirjansa "Raadolliset toverit ja vallan väärinkäyttäjät" paljastuksista. Hallitsiko KGB Suomea Koiviston ja Sorsan kautta?
Raadolliset toverit ja vallan väärinkäyttäjät 1/3 - Heikki Urmas

Raadolliset toverit ja vallan väärinkäyttäjät 2/3 - Heikki Urmas

Raadolliset toverit ja vallan väärinkäyttäjät 3/3 - Heikki Urmas

Alueuutiset

Välikysymysäänestys eduskunnassa
Tuomo Puumala äänesti JAA eli että vanhusten asiat ovat kunnossa. Seuraavana päivänä hän kirjoittaa Keskipohjanmaa-lehdessä seuraavaa:

Kannatan myös, että hoitajamitoitusta nostettaisiin nykyisestä 0,5:stä 0,7 hoitajaan ja muutetaan suosituksesta pakolliseksi. Suurimmassa osassa hoitopaikkoja tavoitteeseen on jo päästy, mutta tiukemmalla lainsäädännöllä turvataan kaikkien ikäihmisten paremmat palvelut.
Lukijan mielipide: Hoitajamitoitus lakiin ja muita toimia

Kotimaan uutiset

Välikysymysäänestys eduskunnassa

Välikysymysäänestyksessä Antti Kaikkonen äänesti Jaa eli silloin kaikki vanhusasiat olivat kunnossa. Nyt hän vaatii...

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen haluaa järeämpiä keinoja vanhustenhoidon laiminlyöntejä tehneitä yhtiöitä vastaan. Hänen mukaansa helmikuun alussa hoiva-alan toimijoiden kanssa sovitut 25 toimenpidettä eivät välttämättä riitä.
On syytä selvittää väärin toimineihin yhtiöihin kohdistuvia sanktioita mahdollisten sopimussanktioiden lisäksi. Voidaanko pahoista hoivapalveluvelvoitteiden laiminlyönneistä asettaa esimerkiksi yhteisösakko ja tilapäinen kielto voitonjaolle, Kaikkonen sanoo tiedotteessaan.
Hän haluaa oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) selvittävän nopeasti mahdolliset sanktiot yhtiöille ja selvityttävän myös tarvittavat lakimuutokset.

Keskustan Kaikkonen: Erityistarkastukset käyntiin vanhustenhoidossa ja lasku yhtiöille

Petteri Orpo joutui Jyväskylän vaalitentissä ahtaalle selitellessään kokoomuksen kantaa hoitajamitoitukseen.Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo joutui Jyväskylän puheenjohtajapaneelissa hikiseen paikkaan selitellessään puolueensa vanhustenhoidon ongelmien ratkaisuun liittyviä kantoja. Kiihkeimmässä kohdassa yleisö nauroi Orpon vastaukselle.Tilanne lähti etenemään, kun Orpo kävi oppositiopuolueiden puheenjohtajien puheenvuorojen jälkeen vastaiskuun. Hän katsoi, että vanhustenhoitoa koskevilla kysymyksillä yritetään tehdä mielikuvapolitikointia.– En ole osallistunut taksvärkkiin, mutta olen vuosia osallistunut omien läheisten vanhuspalveluihin tutustumiseen. Kyllä meillä jokaisella on ihan omakohtaisia kokemuksia siitä. Kenenkään ei pidä antaa sellaista kuvaa, etteivätkö nämä asiat olisi meille sydämessä tärkeitä, Orpo aloitti.Yleisö nauroi Jyväskylän tentissä Orpolle, joka luetteli muiden syntejä ja sanoi: ”Syyttelemällä tämä ei tästä ratkea”
Erkin kommentti: Petteri Orpo, Ne nauraa sulle....

Kummeli - Pikku Henry – Parkkipirkko Ne nauraa sulle

Kummeli - Pikku Henry – Talonmies Ne nauraa sulle

Kummeli - Pikku Henry – Portsari Ne nauraa sulle

Iltalehden haastattelemien eduskuntalähteiden mukaan perustuslakivaliokunnasta on tulossa ponsia.Valiokunta päättää maanantaina tai alkuviikosta, montako pontta lausuntoon lopulta tulee. Periaatteessa hallituspuolueet voivat valiokunnassa enemmistöllään äänestää ponsia nurin, mutta se on riskialtista koko perustuslakivaliokunnan aseman kannalta, jos asiantuntijat ja virkamiehet ovat ponsien takana. Mahdollisia ponsia on esillä yli kymmenen. Seuraavassa esitellään niistä kolme keskeistä. Niiden lisäksi ponnen aiheina ovat maanantaina esillä muun muassa maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulutus sekä se, millä tavalla ja aikataululla päätetään Ahvenanmaan rahoitusasemasta sote-uudistustilanteessa Ahvenanmaan tilannetta mutkistaa se, että rahoitusaseman muuttaminen pitäisi ilmeisesti käsitellä kaksilla valtiopäivillä eli myös seuraavassa eduskunnassa. EU:n kanta puuttuu. Iso murheenkryyni ja ponnen aihe on niin sanottu notifiointi-kysymys. Se tarkoittaa, että pitäisikö hallituksen kysyä EU:lta, onko sen halumassa sote-palveluiden valinnanvapausmallissa sellaisia valtion tukimuotoja, joiden voidaan katsoa vääristävän kilpailua.Valtaosa asiantuntijoista on ollut sitä mieltä, että hallituksen pitää hakea asiaan EU:n kanta. Hallitus on jääräpäisesti, aikataulusyistä, ollut sitä mieltä, ettei notifiointia tarvitse tehdä.Perustuslakivaliokunnan käyttämä asiantuntija, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, ehätti tammikuussa lausumaan asiasta STT:lle.
Ei sen yli eikä ympäri päästä, että valinnanvapausmallin suhde EU:n valtiontukisääntelyyn on ison kysymysmerkin alla. Jos jätetään tekemättä niin sanottu notifikaatio komissiolle, otetaan huomattava riski, että syntyy jälkikäteisiä tuomioistuinprosesseja, joissa valinnanvapausmallin suhdetta EU-oikeuteen selvitetään.Perustuslakiarviossa meillä pitäisi olla riittävä varmuus siitä, miltä järjestelmä näyttäytyy EU-oikeuden näkökulmasta. Sen takia se on myös perustuslakikysymys, Ojanen sanoi.Oikeussuoja puuttuuToinen iso murheenkryyni ja ponnen aihe on terveydenhuollon asiakkaiden oikeussuoja. Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin edellyttänyt, että terveydenhuollon asiakkaille pitää tehdä asiakassuunnitelmat, jotka ovat terveyspalveluja tuottavia, julkista sektoria ja yksityisiä yrityksiä, velvoittavia. Kaavailtu järjestely olisi pitänyt sisällään sen, että asiakkaat olisivat saaneet valitusoikeuden, jos he kokisivat, että palvelujen tuottaja ei täytä asiakassuunnitelmassa luvattua.Lähteet: Sote ei mene läpi – muun muassa nämä 3 seikkaa ovat hallituksen suurhankkeen tiellä

Parikymppinen mies vei humalaisen 13-vuotiaan tuttavansa asunnolle ja raiskasi tämän väkivalloin. Vuonna 1994 syntynyt ulkomaalaistaustainen mies tuomittiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa törkeästä raiskauksesta sekä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikos tapahtui Helsingissä kesällä 2017. Tuomitun oman kertomuksen mukaan hän oli ennen asunnolle menemistä yrittänyt päästä lapsen kanssa sisään ”diskoihin”. Tässä ei oltu kuitenkaan onnistuttu, minkä jälkeen kaksikko oli lähtenyt miehen tuttavan asunnolle.Kun mies ei päässyt 13-vuotiaan kanssa diskoon Helsingissä, hän vei lapsen tuttavansa asunnolle ja raiskasi törkeästi

Ulkomaan uutiset

Pariisissa on tänään järjestetty keltaliivi-liikkeen mielenosoitus. Siihen osallistui arvioiden mukaan aiempaa vähemmän ihmisiä, joitakin tuhansia. Mielenosoittajien ja Ranskan poliisin välillä nähtiin yhteenottoja kaupungin pääväylän Champs-Elyseen sekä maan kansalliskokouksen läheisyydessä.
Poliisi kertoo pidättäneensä kymmenkunta mielenosoittajaa. Yksi mielenosoittajista loukkaantui vakavasti yhteenotoissa.Keltaliivien mielenosoituksia on nyt järjestetty 13 viikonlopun ajan. Liikkeen osallistujamäärät ovat pienentyneet ja sitä ovat vaivanneet sisäiset valtakiistat.
Keltaliivien mielenosoitukset jatkuvat Ranskassa – Useita pidätetty, yksi mielenosoittaja loukkaantui vakavasti

Ukrainalaiset pääsevät valitsemaan seuraavan presidenttinsä ennätyssuuresta ehdokasjoukosta. Ukrainan vaaliviranomainen ilmoitti perjantaina, että maaliskuussa järjestettäviin vaaleihin on rekisteröitynyt 44 ehdokasta.Mielipidekyselyjen kärkeen on noussut viime viikkoina koomikkona tunnettuna Volodymyr Zelensky, joka esittää Ukrainan presidenttiä suositussa tv-ohjelmassa. Tällä viikolla julkaistussa kyselyssä Zelensky sai vajaan 22 prosentin kannatuksen. Toisena kyselyssä oli entinen pääministeri Julija Tymošenko noin 19 prosentilla ja kolmantena istuva presidentti Petro Porošenko vajaalla 15 prosentilla.Ukrainan presidentinvaaleihin ennätysmäärä ehdokkaita

Talousuutiset

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna 3,7 prosenttia toissa vuodesta, kertoo Tilastokeskus
Teollisuustuotanto on nyt kasvanut kolme vuotta peräkkäin. Joulukuussa tuli plussaa sekä vuoden takaiseen että marraskuuhun verrattuna. Toissa vuoden joulukuuhun verrattuna teollisuustuotanto kasvoi 3,3 prosenttia. Marraskuusta tuotanto kohosi 1,3 prosenttia.

Tilastokeskus huomauttaa, että kasvusta huolimatta teollisuustuotanto on edelleen runsaat 9 prosenttia finanssikriisiä edeltävän vuoden 2008 alapuolella.Teollisuustuotanto kasvoi taas – silti pitkä matka finanssikriisiä edeltävään aikaan

Urheilu-uutiset

Herola ja Hirvonen lähtivät hiihto-osuudelle kuudennelta sijalta lähes puolitoista minuuttia kärjestä. Ilkka Herola ja Eero Hirvonen voittivat yhdistetyn maailmancupin joukkuesprintin Lahdessa. Herola ja Hirvonen lähtivät ladulle kuudennelta sijalta, minuutin ja 24 sekuntia mäkiosuuden voittaneen itävaltalaiskaksikon Wilhelm Denifl/Mario Seidl jälkeen.Suomalaiskaksikko kiri hiihto-osuudella komeasti ja ankkuri Hirvonen ylitti maaliviivan ensimmäisenä.Norjalaiskaksikko Jörgen Gråbak/ Espen Björnstad hävisi suomalaisille 0,2 sekuntia.Loppusuoralla nähtiin vielä dramatiikkaa, kun Norjan toisen joukkueen Magnus Krog ja Japanin joukkueen Akito Wakabe kaatuivat juuri ennen maalia ja Itävallan Denifl pääsi ohi. Itävalta tulikin maaliin kolmantena. Huikea loppukiri – Herola ja Hirvonen joukkuesprintin voittoon Lahdessa

Anssi Pentsinen, Martti Jylhä, Joni Mäki ja Lauri Vuorinen putosivat puolivälierissä Salpausselällä. Suomen miessprintterit kokivat saman kohtalon kuin naiset Salpausselän maailmancupin vapaan hiihtotavan sprintissä. Neljä karsinnasta jatkoon päässyttä suomalaista, Anssi Pentsinen, Martti Jylhä, Joni Mäki ja Lauri Vuorinen, putosivat jatkosta puolivälierissä.Avauserässä hiihtäneet Pentsinen ja Jylhä olivat erän viides ja kuudes. Karsinnassa kolmanneksi nopeinta vauhtia pitänyt Mäki jäi omassa erässään viimeiseksi.Kaikki Suomen sprinttimiehet jäivät puolivälieriin – Vuorisen jatkopaikka oli todella lähellä

Katri Lylyperän ja Anita Korvan tie päättyi puolivälieriin Salpausselän sprintissä. Suomen naisten urakka Salpausselän maailmancupin sprintissä päättyi puolivälieriin. Karsinnasta jatkoon päässeet Katri Lylynperä ja Anita Korva valitsivat molemmat ensimmäisen erän.
Jatkopaikkaa ei kummallekaan tullut. Lylynperä oli erän neljäs, mutta hänen aikansa ei riittänyt aikavertailusta jatkoon. Korva oli erän viides.
Suomalaisnaisten urakka sprintissä päättyi puolivälieriin – "En ollut kuitenkaan heittopussi"

Maailmalla tapahtuu

Novaja Zemljalla asuu noin 3 000 ihmistä. Paikalliset viranomaiset ovat pyytäneet apua jääkarhujen torjuntaan. Paikallishallinnon varajohtaja Aleksander Minajev kertoi raportissaan, että joulukuusta lähtien 52 jääkarhua on säännöllisesti vieraillut Novaja Zemljan tärkeimmässä asutuskeskuksessa Belušja Gubassa.Minajevin mukaan jääkarhut ovat hyökkäilleet ihmisten kimppuun sekä tunkeutuneet koteihin ja julkisiin rakennuksiin.– Asutuskeskuksen sisällä on jatkuvasti 6–10 karhua. Ihmiset ovat peloissaan, eivätkä uskalla poistua kodeistaan. Vanhempia pelottaa päästää lapsiaan kouluihin ja päiväkoteihinAFP: Kiukkuiset jääkarhut uhkaavat Novaja Zemljan asukkaita Venäjällä – saarille julistettiin hätätila

Australiassa jopa satojentuhansien lehmien pelätään kuolleen ennätystulvissa Queenslandin osavaltiossa.Karjankasvattajien mukaan eläimet olivat jo ennestään heikossa kunnossa, sillä Queenslandia ovat viime vuosina koetelleet rankat helteet ja kuivuus.Tulvat ovat tuhonneet maan. Kaikkialla on kuollutta karjaa. Eikä pelkästään karjaa vaan myös kuolleita ja kärsineitä lampaita, kenguruita ja villisikoja, karjankasvattaja Michael Bulley sanoi.Satojentuhansien lehmien pelätään kuolleen Australian ennätystulvissa

Itämeren jännitteet räpsähtivät uutisiin taas tammikuussa.Ruotsi ilmoitti, että Venäjän ilmavoimien signaalitiedustelukone Iljushin Il-20M ja kaksi Suhoi Su-27 -hävittäjää loukkasivat Ruotsin ilmatilaa
(siirryt toiseen palveluun)
– lähellä Ruotsin laivaston tukikohtaa Karlskronassa ja ilmavoimien tukikohtaa Blekingessä.Venäjä kiisti ilmatilaloukkauksen ja esitteli videoita, joilla sen hävittäjät seuraavat ruotsalaista signaalitiedustelukonetta Gulfstream IV "Korpenia" ja amerikkalaista P-8 Poseidonia. Venäjän mukaan koneet olivat lähestyneet Venäjän ilmatilaa.Itämeri on kiehuva pata. Kaikki kyttäävät toisiaan, sanoi Expressen-lehden haastattelema ruotsalainen everstiluutnantti Jan Forsberg.Itämeren ja Baltian yllä käy jatkuva tiedustelukoneiden ralli – Nato ja Venäjä vahtivat toisiaan päivittäin

Yle Areena

Autokauppiaat syyttävät autoveroa siitä, että suomalaiset autot ovat keskimäärin ikivanhoja moniin Euroopan maihin verrattuna.
Autoveron poiston väitetty vihreys

Syrjintä-epäilyjä, kiusaamista ja epäasiallista kohtelua. MOT selvitti, kuinka hyvin maailman toiseksi parhaan poliisikunnan sisällä voidaan. Toimittajana Marko Niemi.
Poliisi vastaan poliisi

Muutamassa vuodessa Nuorisosäätiön entinen johto pisti 45 miljoonaa euroa menemään kyseenalaisiin liiketoimiin. MOT kertoo, millaisilla veivauksilla vauras säätiö lähes tuhottiin ja ketkä siitä hyötyivät. Toimittajana Jyri Hänninen.
Näin kupattiin Nuorisosäätiön rahat

Youtube

Contortion

Mielipiteet

Viime viikkoina olemme saaneet tai joutuneet lukemaan ja kuulemaan ympäri Suomea esiin tulleista hoiva- ja hoitokotien ongelmista.Yllätyksenähän näiden ongelmien ei olisi kenellekään pitänyt tulla. Viime vuosina hoitoalan ammattijärjestöt (Tehy, Super), eri asiantuntijat, potilasjärjestöt, hoitajat ja asiakkaat omaisineen ovat toistuvasti tuoneet esiin epäkohtia palvelujen toimivuudessa. Kun vaalit ovat lähellä, ovat kaikki puolueet kuin yhdestä suusta kovin huolissaan tapahtuneista laiminlyönneistä ja valmiita ajamaan vanhusten ja vammaisten asiaa.Lukijan mielipide: Hoivakotien ongelmat eivät yllätä: "Vanhuksilla ja muilla heikompiosaisilla ei ole ollut enää ketään kehen turhautumistaan siirtää"

Sipilän hallitus haluaa sähköautoja Suomeen. Tuore tutkimus kuitenkin hätkähdyttää. Sähköautot eivät sovi Suomen olosuhteisiin samalla tavoin kuin aurinkoiseen Kaliforniaan. Kun hallitus usuttaa kuluttajia vaihtamaan polttomoottoriautonsa sähköautoon, voi kuluttaja erehtyä sijoittamaan roponsa ratkaisuun, joka ei toimi meillä. Hallitus ei ilmeisesti ole tutkinut politiikkansa toimivuutta lainkaan?En muista nähneeni yhtään selvitystä sähköautojen suorituskyvystä Suomessa. USA:n autoliiton selvitys talvioloista kertoo kuitenkin riittävästi:
Muutaman fakta:
*Jo -7 celsiusasteen pakkanen pudottaa akun tehoa ja ajomatkaa jopa 40%. Tästä voisi päätellä, että -20 asteen pakkasessa autot tuskin juurikaan toimivat!
*Jo pelkkä käynnistäminen vähentää akun tehoa 12%, kun pakkanen on tuo testeissä käytetty -7 celsiusta. Harva kuitenkaan pärjää yhdellä käynnistyksellä.
*Ilmastointilaitteen päälle kytkeminen vähensi tehoa ja ajomatkaa 41%. Ikkunat jäässäkään ei kuitenkaan voi ajaa!
*USA:n autoliiton testeissä ajomatka putosi 35 lämpöasteessa 4%. Mikäli ilmastointijärjestelmä käännettiin päälle, ajomatka putosi 17%.Akkujen paras toimintalämpötila on +20, josta poikkeaminen heikentää heti suorituskykyä. Linkistä löytyvä amerikkalainen testi tehtiin sikäläisittäin matalassa lämpötilassa. Missä viipyy suomalaisessa kylmemmässä talviolosuhteessa tehty sähköautojen testi? Onko se tehty mutta ei julkaistu huonojen tulosten tähden?Kuluttajia harhautetaan: Tässä salattu totuus sähköautoista Suomen oloissa

Kotimaan matkailu

201602 Himos Ski Resort

Mikä Himoksessa viehättää - Himos asiakaskokemuksia talvi 2018

Himos ABC-Rinne

Ulkomaan matkailu

France’s Loire: Château Country

Loire, France: Château de Chenonceau

Cheverny, France: Château and Hounds

Kuuluuko kevään tai syksyn matkasuunnitelmiisi Balkan, muttet osaa päättää mihin maahan menisit? Vertaa Balkanin helmiä Kroatiaa, Albaniaa ja Montenegroa ennen kuin varaat matkan! Sopiiko sinulle Kroatia, Albania vai Montenegro? Kevään lomat alkaen 305 euroa

Musiikki

André Rieu - Brazil Medley

André Rieu - Manha De Carnaval ft. Carla Maffioletti, Carmen Monarcha, Kimmy Skota

André Rieu & Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit of...)

Loppukevennykset


Välikysymysäänestys eduskunnassa
Juha Sipiläkin näyttää äänestäneen vaikka oli sairaslomalla. Tuomo Puumala äänesti JAA eli että vanhusten asiat ovat kunnossa. Seuraavana päivänä hän kirjoittaa Keskipohjanmaa-lehdessä seuraavaa:

Kannatan myös, että hoitajamitoitusta nostettaisiin nykyisestä 0,5:stä 0,7 hoitajaan ja muutetaan suosituksesta pakolliseksi. Suurimmassa osassa hoitopaikkoja tavoitteeseen on jo päästy, mutta tiukemmalla lainsäädännöllä turvataan kaikkien ikäihmisten paremmat palvelut.
Lukijan mielipide: Hoitajamitoitus lakiin ja muita toimia

Sampo Terho saa kuulla Soinin ehdolleasettumisesta

Kummeli - Tonnin seteli

Tunnetko Tuntemattomasi? Ota poliitikoista mallia! | Noin viikon studio

Kuntoilu

20 min TOTAL CORE AB WORKOUT (At Home No Equipment)

HIIT Workout to Burn Calories and Tone Your Abs| Class FitSugar

20 Minute Best Pilates Video for a Leaner, Longer, Stronger Body

Liikunta ja terveys

Verenpaine 121 / 79, pulssi 63 , Paino 102,8 kg. Jumppa 20 /840 min, kuntosali 60/ 770 min, kävely 1/155 km , uinti 0/600 m, pyöräily 0/0 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti