tiistai 8. syyskuuta 2020

TI 08.09.2020 Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle ja sen analysointi

 

Kalajoki

Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen tavasta tehdä päätöksiä sekä kaupunginhallituksen henkilöstöasioiden hoidosta

476/00.01.03/2020 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen)

Kirjallien kysymys on seuraava:

Olemme huolestuneita kaupunginhallituksen tavasta tehdä päätöksiä sekä kaupungin hallituksen henkilöstöasioiden hoidosta. Hyvä luottamusta lisäävä päätöksenteko perustuu virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyöhön. Pelisäännöt olemme yksimielisesti linjanneet yhteisesti laaditussa Huoneentaulussa. Valtuusto on kunnan korkein päätöksentekotoimielin. Hallituksen tulee nauttia valtuuston luottamuksesta. Vaadimme alla olevista asioista kaupunginhalli tuksen vastaukset.

1.Hyväksyimme pitkän valmistelun myötä yksimielisesti Huoneentaulun päätöksenteon pohjaksi. Kuitenkaan kaupunginhallitus ja osa lautakunnista ei noudata yhdessä linjattuja pelisääntöjä. Hallituksen tulee tuoda asiakirja uudestaan valtuuston päivitettäväksi.

  2.Kokouksessaan kaupunginhallitus (2.12 ja 16.3) on tehnyt äänestyspäätöksellä esityksen (pyytäen lausuntoa lautakunnilta) hyvinvointipalvelujen jakamisesta sivistys- ja perusturvapalveluihin sekä asumispalvelujen johtajan viran lakkauttamisesta. Onko esityksen tehnyt hallituksen varapuheenjohtaja ja osa hallituksen jäsenistä perehtynyt huolellisesti hyvinvointipalvelujen toimintaan ja asumispalvelujohtajan työhön? Päätös on tehty ilman virkamiesvalmisteluja. Miten ilman huolellista kuulemista kaupunginhallitus on voinut linjata asumispalvelujohtajan viran lakkauttamisen? Vaadimme vastausta valtuustolle.

  3. Onko asumispalvelujohtajan oikeusturvasta huolehdittu? Hänen työnsä vaikeutuu ilman perusteita tehdyn esityksen myötä. Kuka korvaa hänelle mahdollisesti syntyneet menetykset? Vaadimme kaupunginhallitukselta vastausta.

  4. Sivistyslautakunta kuuli valmistelussa virkamiehiä, joita hyvinvointipalvelujen jakaminen koskee. Perusturvalautakunta perusti luottamushenkilöistä koostuvan viisijäsenisen toimikunnan Antti Nikulan johdolla estäen virkamiesten valmistelun ja lausunnot heiltä. Lautakunta nimesi toimikuntaan lautakunnassa olevan kaupunginhallituksen edustaja Eija Pahkalan, lautakunnan puheenjohtaja Kullervo Niemelän ja lautakunnan jäsenet Päivi Alhon ja Hannu Lahden. Toimikunta ei lautakunnan pj:n esityksestä huolimatta ollut sallinut eriävää mielipidettä toimikunnan lausuntoon. Onko toimikunnan pöytäkirja tehty kokouksen kulun mukaisesti? Vaadimme asiasta selvityksen.

  5. Kuntalaki lähtee yksiselitteisesti siitä. että kaupungin työntekijä ei voi olla oman sektorin lautakunnassa. Perusturvalautakunnassa on kaupungin hallituksen edustajana perusturvan palveluksessa oleva henkilö, joka käyttää aktiivisesti puhevaltaa oman hallinnonalan ja perusturvan henkilöstön asioissa. Jääviyttä tulee harkita myös niissä yksittäisissä asioissa, joissa toi mi elimen jäsenen lähisukulainen on työsuhteessa hänen yksikköään koskevassa asiassa.

  6. Maan hallitus tekee päätöksen jo ensi keväänä tulevasta sote-mallista, jolloin perusturvan tehtävät siirtyvät maakunnalle. Tässä tilanteessa ei ole viisasta jakaa hallintoa ja vaikeuttaa kaupunkimme asemaa sote-ratkaisua koskevissa neuvotteluissa. Valmistelu alkaa kunnissa joka tapauksessa ensi keväänä sote-lainsäädäntöä koskevien päätösten mukaan. Korona tulee vaatimaan kaikki kaupungin työntekijöiden voimavarat vielä pitkään. Miten kaupunginhallitus voi toimia näin vastuuttomasti ja vaatia samanaikaisesti virkamiesten työpanoksen suuntaamista vaativan organisaatio muutoksen valmisteluun? Vaadimme pikaisesti valtuuston iltakoulua käsittelemään ja linjaamaan tehtyä organisaatio- ja asumispalveluiden johtajan viran lakkauttamisesitystä.

  7. Kaupunginhallitus on kokouksessaan äänestyksen jälkeen hyväksynyt julkisen ponnen, jossa moititaan erinomaista työtä tekevää maankäyttöpäällikköä asioiden valmistelusta. Onko linjaus kaupunginhallituksen periaate valmistelijoita kohtaan tuoda moitteet esiin julkisesti? Virkamiesten töitä vaikeutetaan ja julkinen moite on henkilölle raskas. Kaupunginhallituksen toiminta luo pelkoa ja epävarmuutta henkilöstöön. Pyydämme perusteita epäasialliseen päätökseen.

  8. Käsitellessään kaupunginhallituksen puheenjohtajan tietovuotoasiaa hallituksen varapuheenjohtaja esti koronariskiryhmään kuuluvan hallituksen jäsenen Sirkka Alhon osallistumisen kokoukseen. Varapuheenjohtaja ei sallinut etäyhteyttä. Vaadimme vastauksen kaupunginhallituksen osallistumis oikeudesta.

  9. Käsitellessään kaupunginhallituksen puheenjohtajan tietovuotoon liittyvää asiaa oli osalla kaupunginhallituksen jäsenistä jo valmiina asiasta varoituksen antaminen, vaikka kuulemista ei oltu tehty. Huolelliseen päätöksen tekoon kuuluu aina asianomaisten kuuleminen.

  10. Julkisissa henkilöstöjaoston pöytäkirjoissa on nähtävänä nimeltä mainiten kaupungin henkilöstöä palkka- ja muissa asioissa. Kysymys on kaupungin työn tekijöiden yksilönsuojasta. Delegointisäädöksiä tulee muuttaa.

  11. Onko moraalisesti oikein, että kaupungin työntekijä on henkilöstöjaoston jä se ne nä käsittelemässä oman toimialansa työtovereiden asioita ja lin jaamas sa työnantajana henkilöstöasioita? Työntekijöillä on hyvin toimiva, sopimuksiin perustuva pääluottamusmiesten ja järjestöjen tapa toimia yhdessä neuvotellen työnantajan kanssa. Edellytämme että henkilöstöjaoston toiminta normalisoituu. Näihin edellä mainittuihin kohtiin me valtuutetut ja varavaltuutetut vaadimme kaupunginhallitukselta selvityksen.

  Alho Päivi Hukka Kauko Mäntymäki Ritva Rahkola Juha Alho Sirkka Joensuu Lasse Mölsä Sami Saari Hanna Arvo Jouko Kinare Eero Niemelä Kullervo Siermala Jaana Heikkikä Miika Myllylä Raili Niemelä Mari Tuliniemi Juha Myllynen Eeva Pöntiö Fanni Ojala Tapani Vuotila Aulis

  Hallintosäännön 14 luvun 2 § mukaan vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeis tään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kolmen viikon kuluttua ky sy myk sen tekemisestä. Seuraava valtuuston kokous on 29.9.2020. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää vastauksestaan edellä mainittuun kirjalliseen kysymykseen 21.9.2020 kaupunginhallituksen kokouksessa ja että asia käsitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.9.2020.

Erkin kommentti: Minulla ei ole käytettävissäni kaupunginhallituksen pöytäkirjoja, mutta selvityksen pyytäjien asiakirjan perusteella tulen siihen johtopäätökseen, että 02.12.2019 kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Vesa Hihnala on tehnyt esityksen hyvinvointipalvelujen jakamisesta sivistys- ja perusturvapalveluihin. Hän on myös esittänyt asumispalvelujen johtajan viran lakkauttamista. Minulla ei ole tiedossa millaisilla perusteilla ko. asumispalvelujen johtajan virka on esitetty lakkautettavaksi. Asiasta on pyydetty sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan lausunto. Sivistyslautakunta on kuullut asiassa virkamiehiä. En tiedä kuka on asian valmistellut sivistyslautakunnalle ja millaisen päätöksen sivistyslautakunta asiassa on tehnyt. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja on Ritva Mäntymäki, joka on myös ko. selvityspyynnön allekirjoittaja. Sen perusteella voidaan vetää johtopäätös ettei asia ole mennyt lautakunnan mielen ja päätöksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta perusti luottamushenkilöistä koostuvan viisijäsenisen toimikunnan Antti Nikulan johdolla. En tiedä mitkä olivat perusturvalautakunnan perustelut ko. toimikunnan perustamiseen ja kuka oli idean isä. Toimikunta on kuitenkin ollut työstään vastuullinen perusturvalautakunnalle. Perusturvalautakunnan on tullut käsitellä ja hyväksyä toimikunnan esitys ja perustelut. Lautakunta nimesi toimikuntaan lautakunnassa olevan kaupunginhallituksen edustaja Eija Pahkalan, lautakunnan puheenjohtaja Kullervo Niemelän ja lautakunnan jäsenet Päivi Alhon ja Hannu Lahden. Toimikunta ei lautakunnan pj:n esityksestä huolimatta ollut sallinut eriävää mielipidettä toimikunnan lausuntoon. Onko toimikunnan pöytäkirja tehty kokouksen kulun mukaisesti? Minulla ei ole tuota perusturvalautakunnan pöytäkirjaa jotta voisin tarkistaa millainen päätös asiasta on tehty ja millaisilla perusteilla. Kaupunginhallituksen edustaja perusturvalautakunnassa on kaupungin terveyspuolen työntekijä Eija Pahkala. Näinhän ei saisi olla, mutta se on kaupunginhallituksen päätös ja päätösten lain mukaisuutta valvovat kaupunginhallituksen toiminnassa kaupungin virkamiehet kaupunginjohtaja ja kaupunginsihteeri ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja. On todennäköistä, että toimikunnan päätökset ovat syntyneet jäävin henkilön ollessa päättäjänä eli kaupunginhallituksen jäsenen Eija Pahkalan ollessa päättäjänä. Lisäksi pöytäkirja on virheellinen jos eriävää mielipidettä ei ole hyväksytty. Perusurvalautakunnan olisi pitänyt käsitellä toimikunnan päätökset, koska lausuma oli pyydetty lautakunnalta ja lautakunta oli asettanut toimikunnan. Millaiset perustelut toimikunta on esittänyt asumispalvelujen johtajan työsuhteen päättämiselle ja onko lautakunta hyväksynyt nämä perustelut kokouksessaan. Perusturvaautakunnan puheenjohtaja on Kullervo Niemelä, joka on ollut ko. toimikunnassa on myös ko. selvityspyynnön allekirjoittaja. Se viittaa siihen, ettei asia ole mennyt perusturvalautakunnan tahdon mukaisesti.

Koska kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausunnot asiassa niin sen on pitänyt ne saada ja käsitellä ne. Kaupunginhallituksen asioiden lainmukaisuutta valvovat kapunginsihteeri Otso Juvonen ja kaupunginjohtaja Jukka Puoskari sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta A. Tilus. Onko kaupunginhallitus hyväksynyt lautakuntien esitykset vai onko päätökset tehty ilman lautakuntien esitystä 16.3.2020? Mitkä ovat olleet asumispalvejohtajan työsuhteen päättämisen perustelut? Onko kysymyksessä laiton irtisanominen?

Erikoista on nyt se, että ko. selvityspyynnön allekirjoittajina ovat seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet Sirkka Alho, Hanna Saari, Kullervo Niemelä ja kaupunginhallituksesa mukana olevat valtuuston puheenjohtaja Miikka Heikkilä ja varapuheenjohtaja Päivi Alho. Tämä viittaa siihen, että ratkaisu asiassa on kaupunjohtajan tahdon mukainen ja menettely on selvityksen tekijöiden oikeustajun vastainen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan äänestyksen jälkeen hyväksynyt julkisen ponnen, jossa moititaan erinomaista työtä tekevää maankäyttöpäällikköä asioiden valmistelusta. Onko linjaus kaupunginhallituksen periaate valmistelijoita kohtaan tuoda moitteet esiin julkisesti? Virkamiesten töitä vaikeutetaan ja julkinen moite on henkilölle raskas. Kaupunginhallituksen toiminta luo pelkoa ja epävarmuutta henkilöstöön. Pyydämme perusteita epäasialliseen päätökseen.

Minulla ei ole tuota käunginhallituksen päätöstä käytettävissäni joten en tiedä kuka on tehnyt aloitteen asiassa eli on esittänyt tällaista menettelyä. Kaupunginjohtaja on esittelijänä kaupunginhallituksessa joten normaali menettelyssä esityksen tekijä on kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. Ketkä kaupunginhallituksen jäsenet ovat tuollaisen ponnen hyväksyneet ja kenen esityksestä? Esittelijänä kaupunginhallituksessa on kaupunginjohtaja. Miten ovat kaupunginhallituksen äänestyksessä menetelleet ko. selvityspyynnön allekirjoittajat Sirkka Alho, Hanna Saari ja Kullervo Niemelä?

Minä tunnen maankäyttöpäällikön sen verran hyvin, että pidän kaupunginhallituksen menettelyä esimerkillisenä puoskarointina.

Käsitellessään kaupunginhallituksen puheenjohtajan tietovuotoasiaa hallituksen varapuheenjohtaja Vesa Hihnala esti koronariskiryhmään kuuluvan hallituksen jäsenen Sirkka Alhon osallistumisen kokoukseen. Varapuheenjohtaja ei sallinut etäyhteyttä. Minun käsitykseni mukaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan Vesa Hihnalan menettely on ollut virheellinen.

Käsitellessään kaupunginhallituksen puheenjohtajan tietovuotoon liittyvää asiaa oli osalla kaupunginhallituksen jäsenistä jo valmiina asiasta varoituksen antaminen, vaikka kuulemista ei oltu tehty. En tiedä oliko kysymyksessä kirjallinen varoitus mukana en asianomaisen kuulemista.

Näin ulkopuollisena näkemättä asiakirjoja näyttää siltä, että kaupunginhallitus on toiminut kestämättömällä tavalla. On syytä tarkoin selvittää nyt menettelytavat ja päätösten perustelut. Kun en ole nähnyt päätöksiä ja niiden perusteluja niin on syntynyt saatavilla olevan aineiston perusteella käsitys, että asumispalvelujohtajan työsuhteen päättäminen on puokarimainen tapaus. Koska selvityspynnön on allekirjoittaneet sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ritva Mäntymäki ja perusturalautakunnan puheenjohtaja Kullervo Niemelä, niin voidaan vetää se johtopäätös, että asiat eivät ole menneet heidän mukaansa oikein. Kaikki viittaa puoskarimaisiin henkilöstöratkaisuihin. On selvitettävä kenen aloite oli toimikunnan nimeäminen perusturvalautakunnan käsikassaraksi. Vaikuttaa tarkoitukselliselta ojatulta toimenpiteeltä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ilmaus äänestykessä hävineiden toiminnasta viittaa siihen, että asia on kaupunginhallituksessa päätetty äänestyksellä ja ääänestyksessä hävinneitä ovat Sirkka Alho, Kullervo Niemelä, Hanna Saari. Äänestyksessä voittaneita ovat Riitta A. Tilus, Eija Pahkala, Vesa Hihnala, Mauno Rahkola, Jukka Rahja, Timo Suni.

Kaupunginhallitus on sekoillut niin monessa asiassa niin pahasti, että minun oikeustajuni mukaan kaupunginhallituksen tulee jättää eronpyyntö. Kaupunginhallituksessa virkamiehet kaupunginsihteeri ja kaupunginjohtaja valvovat toimien lain mukaisuutta. Kaupunginjohtaja on koulutukseltaan juristi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta A. Tilus on kokenut poliitikko ja kunta-alan työntekijä kunnansihteerin ja kunnanjohtajan kokemuksellaan. Mikä on ollut Riitta A. Tiluksen motiivi asiassa? Ehkä korkeat palkkiot luottamustoimesta voivat vaikuttaa asiaan eli sen lauluja laulat , jonka juurella asunto. Myös virkamiesten sekoilu on niin pöyrisyttävää, että asiassa on suoritettava heidän kanssaan ei julkinen palautekeskustelu ja kaupunginjohtajan osalta on suoritettava luottamuksen mittaus valtuustossa. Tässä valossa vihreiden valtuutettujen erot luottamustoimista on nähtävä aiheellisina. Onhan toinen entinen kansanedustaja ja Kalajoen kaupunginvaltuuston ylivoimainen ääniharava. Miksi entinen kokenut kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä on allekirjoittajien joukossa? Onko kysymys asiantuntemuksesta vai kateudesta ja tahdosta syrjäyttää Riitta A. Tilus kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalta?

Kaupunginjohtajan on turha väittää, ettei selvityspyyntö koske kaupunginjohtajan toimintaa. Kaupunginjohtajan luottamuksesta on äänestettävä seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hei Tomi,

Tunnen Sinut pitkältä ajalta ja olen oppinut tuntemaan Sinut rehellisenä ja erittäin luotettavana ja esimerkillisenä poliisina ja ystävällisenä ihmisenä. Arvostan työtäsi erittäin korkealle. Valitettavasti kaikki poliisit eivät ole kaltaisiasi.

Minulle ei ollut yllätys miksi alueen rikostutkija Jyrki Rajaniemi ei tullut paikalle torstaina 03.09.2020 Kalajoen poliisiasemalle eikä Oulun poliisilaitos ole reagoinut mitenkään rikostutkintapyyntööni. Totuus selviää neljästä seuraavasta linkistä, joissa kerrotaan totuus asioista. Linkistä Tapani Tasannon toiminta selviää minun oikeustajuni mukaan Jyrki Rajaniemen esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen toiminta.

Muista linkeistä selviää muun muassa nykyisen syyttäjän ja entisen Ylivieskan poliisipäällikön Petri Oulasmaan toiminta.

Katson, että kysymyksessä on viranomaisten minuun kohdistama vaino ja kidutustoiminta, mikä on kestänyt jo lähes 26 vuotta. Mikään rikos ei ole vanhentunut, koska rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä lähes 26 vuota. Lisäksi rikoksiin perustuva ulosotto ja valtiopetos pitää rikokset avoimena. Kysymyksessä on ihmisoikeusrikos ja perustuslain sekä ihmisoikeusopimusten vastainen menettely, jolla on aiheutettu minulle valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset. Siksi asiat on selvitettävä perinpohjaisesti.

Rikostutkintapyyntö asiasta R20/644 AHO

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/rikostutkintapyynto-asiasta-r20644-aho.html

Haastehakemus

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html

Jatkoaikapyyntö

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/ma-07092020-jatkoaikapyynto.html

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html

Olen jättänyt kertomatta blogissani sen, että Vesa Juntunen todennäköisesti vei Paavo Heikkiseltä ”ryöstämiään” rahoja Turkin Alanyaan ja sijoitti ne Kleopatra Houses nimiseen yritysryppääseen. Hänen tyttärensä Castren sukunimeltään on ollut hänellä toimissaan apuna. Minulla oli Alanyassa paikallinen tietolähde käytössäni, joka kertoi myös muista suomalaisista henkilöistä Alanyassa. Eräs oli kokkolainen konkurssin tehnyt kirjakauppias, jolla oli venäläinen vaimo. Eräs henkilö oli muistaakseni riihimäkeläinen konkurssin tehnyt rautakauppias. Nähtävästi heillä oli turvallisempi olla Turkin Alanyassa kuin Suomessa. Alanyan karttaan oli merkitty kaikkien epäilyttävien suomalaisten asuinpaikat ja osoitteet. Siellä oli myös eläkkellä oleva poliisi, joka ei kuitenkaan rohjennut ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin, sillä Turkki ei näiden mielestä ollut turvallinen oikeusvaltio.

Varatuomari Mikko Kovalaisen toimia olen tutkinut Espoossa, Helsingissä, Virossa ja Suomussalmella. On syytä epäillä, että hän väärensi asiakkaiden nimiä avoimiin asianjovaltakirjoihin ja hoiteli asioita heidän nimissään ja heidän tietämättään. Näitä väärennetyiksi epäiltyjä valtakirjoja löytyi mitä erilaisimmista paikoista. Hän tietenkin laskutti vakuutusyhtiötä hoitamistaan asioista asiakkaan tietämättä. Nämä väärennyt avoimet asiainajovaltakirjat mahdollistivat monenlaiset rikokset. Kovalainen olisi jäänyt kiinni Jyrki Rajaniemen kuulusteluissa, mutta Jyrki Rajanimen kuulustelu oli esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen kuten selotuksessani kerron. Kaiken lisäksi käräjäoikeudessa käräjätuomari esti minua kuulustelemasta ihmisoikeussopimusten vastaisesti varatuomari Mikko Kovalaisen todistajaa lähes 90-vuotiasta Kalervo Savolaista. Tämä parivaljakko on vieläkin viranomaisten kiusana Iisalmen-Kuopion alueella. Minulla oli kolme todistajaa kuulemassa asiani käsittelyä käräjäoikeudessa ja minulla heidän kirjallisen valaehtoinen todistajalausunto asiassa. Asiassa käräjätuomari, syyttäjä ja varatuomari Mikko Kovalainen antoivat väärän lausuman myös Rovaniemen hovioikeudelle.

Tapani Tasannon toiminta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

ERKKI AHOLLA ERIKOINEN TAPAUS – OIKEUSVALTIOSSA!

https://www.promerit.net/2017/01/erkki-aholla-erikoinen-tapaus/

Syyttäjä, poliisipäällikkö Petri Oulasmaan rikolliseksi epäiltävä toiminta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2015/08/syyttaja-poliisipaallikko-petri.html

Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin

http://pankkikriisi.blogspot.com/2015/04/pankkikriisi-on-ajankohtainen-asia.html

Tutkintapyyntö - oikeusvaltio Suomi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2015/02/tutkintapyyno-oikeusvaltio-suomi.html

Lestadiolainen värisuora

https://www.facebook.com/muutos/posts/1308563022512815/

VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2012/05/valtuustoaloite-poliisiasiain.html

From: Erkki Aho

Sent: Thursday, April 9, 2015 1:13 PM

To: petri.oulasmaa@oikeus.fi

Subject: virkavelvollisuuksien hoitaminen

Syyttäjä Petri Oulasmaa

Olette toimineet poliisipäällikkönä Ylivieskassa ja alaistanne poliisi Raimo Ollilaa on syytä epäillä lukuisista virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä sekä syyttäjä Sulo Heiskaria toimimisesta esteellisenä syyttäjänä. Itse olette laatineet syytteet minua ja vaimoani vastaan asiassa, jossa minut tuomittiin ehdottomaan vankeuteen saatavasta, jota ei todellisuudessa ollut olemassakaan, koska takaukset oli purettu ja näin ollen takausvastuut rauenneet. Pyydän Teitä perehtymään tähän materiaaliin ja ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin jotta neljä väärä konkurssipäätöstä ja väärä ehdoton vankeustuomioni saadaan purettua sekä lukuisia määrä vääriä muita päätöksiä. Kaikki johtuvat siitä, että johtamanne poliisilaitoksen poliisit ovat jättäneet virkavelvollisuutensa hoitamatta. Asiat eivät voi olla vanhentuneita, koska ne ovat koko ajan olleet vireillä. Tehtävänne on pyytää myös KRP:ltä sinne tekemäni tutkintapyynnöt, koska niitä en itse sieltä saa. Laillisuusvalvojille osoitetut kantelut osoittavat, että asia on ollut koko ajan vireillä, nyt jo 20 vuotta.

Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2015/02/tutkintapyyno-oikeusvaltio-suomi.html

Erkki Aho

Tiedoksi Kirsti Oulasmaa ja tiedotusvälineet


PE 13.03.2020 Ulosoton riitautus

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/03/pe-13032020-ulosoton-riitautus.html

TO 07.04.2020 Vastaus apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/05/to-07042020-vastaus-apulaisoikeuskansle.html?m=1

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila (kantelun 2 osa)

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila.html

SU 14.07.2019 Suomi takaisin oikeusvaltioiden joukkoon

http://kalajokinen.blogspot.com/2019/07/su-14072019-suomi-takaisin.html

Erkki Aho

Merenojantie 9B16

85100 Kalajoki

044-3025948

www.erkkiaho.com

tiedoksi Jyrki Rajaniemi, Oulun poliisi, Keskusrikospoliisi, valtakunnansyyttäjävirasto ja oikeuskansleri, oikeusministeri, sisäministeri, pääministeri

tomi.reinikainen@poliisi.fi, jyrki.rajaniemi@poliisi.fi, kirjaamo.oulu@poliisi.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo@okv.fi, kirjaamo@vnk.fi

Alueuutiset

Sievin kunta ei aio keskeyttää opettajien lomautuksia

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/600919

Romanialaismies toi prostituoituja Suomeen ohi koronasäädösten – tuomio törkeästä väärennyksestä ja parituksesta

https://yle.fi/uutiset/3-11523967

Mies väärensi asiakirjoja, jotka väittivät naisten olevan tulossa töihin tunnettuun ruoan kotiinkuljetuspalveluun.Kolme väärennöksen avulla Suomeen tulleista henkilöistä toimi syytteen mukaan prostituoituna miehen välittämissä asunnoissa. Asuntoja oli eri puolilla Suomea, ainakin Jyväskylässä, Kokkolassa, Oulussa ja Vaasassa.

Kotimaan uutiset

Ministeriön vero­ryhmä esittää työpysäköinnin muuttamista jopa 3 600 euron arvoiseksi verotettavaksi etuudeksi

https://www.is.fi/autot/art-2000006628394.html?fbclid=IwAR1qLCtnZN3UWym0gHwJ9ByHpE6ppDB0BeU1EsGJN6s5XJNyWCrlJwOa3mI

VM:n laskelmien mukaan palkansaaja voi tällä hetkellä saada verottoman pysäköintiedun myötä korkeimmillaan jopa 3600 euron edestä verotonta ansiotuloa.

Raportin mukaan pysäköintietu työpaikoilla sekä siten myös sen muuttaminen nykyistä laajemmin verotettavaksi koskee ”hyvin laajaa joukkoa” palkansaajia.

Mitään tarkkaa verolle pantavien kansalaisten määrälukua raportti ei kuitenkaan mainitse.

Erkin kommentti: Ruuhkamaksu eli työssäkäyntimaksu ei riitä. Nyt jopa työpaikan parkkipaikka halutaan verolle. Se oli SAK, jonka pitäisi edustaa työntekijöitä - joka vaati hallitusta ryhtymään näihin toimiin. Valtiovarainministeriö vain laitettiin tekemään selvitys. Lähde: https://www.is.fi/autot/art-2000006536436.html

Näin vähän työntekoa hallituksessa arvostetaan

Kiersimme itärajan kuolemanhiljaiset ja suljetut kaupat – sinnikäs yrittäjä odottaa asiakkaita yksinäinen poro kauppansa katolla: "Bisnes palaa"

https://yle.fi/uutiset/3-11531737

Zsar-ostoskylä pyristelee selvitystilassa

Samaa ilmiötä heijastelee myös Vaalimaan rajanylityspaikan vieressä sijaitsevan Zsar-luksusmuotikylän ahdinko. Outlet-myymälöihin erikoistunut ostoskeskus on haettu selvitystilaan.

Lue lisää: Luksusmuotikylä Zsar asetettu selvitystilaan – avattiin alle 2 vuotta sitten

Koronavirusepidemia on iskenyt pahoin ostoskylään. Jo maaliskuussa se joutui sulkemaan ovet kokonaan noin kahdeksi kuukaudeksi.

Viereen nousemassa uusi kauppakeskus

Usko rajakauppaan on kuitenkin yhä vahvaa itärajalla. Vaikeuksissa olevan Zsar-ostoskylän viereen rakennetaan parhaillaan uutta, vieläkin suurempaa kauppakeskusta.

Ulkomaan uutiset

Valko-Venäjän rajavartiosto: Oppositioaktivisti Maryia Kalesnikava pidätetty Ukrainan rajalla – Ukraina: hänet yritettiin karkottaa kotimaasta

https://yle.fi/uutiset/3-11532835

Rajavartioston mukaan eilen kadonneen oppositiojohtajan seurassa oli kaksi muutakin kadonnutta oppositioaktivistia.

Valko-Venäjä yritti ehkä muiluttaa Marya Kalesnikavan Ukrainaan, oppositiojohtaja repi rajalla passinsa – Viranomaiset julkaisivat videon rajanylityksestä

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006628273.html

Saksassa väläytellään Nord Stream -putken kytkemistä Navalnyin tapaukseen – Saksan ulkoministeri: Venäjältä tultava vastauksia lähipäivinä

https://yle.fi/uutiset/3-11532038

Talousuutiset

Korona uhkaa iskeä voimalla vienti­yrityksiin – ennuste: jopa 20 000 työ­paikkaa katoaa

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006628079.html

Porin Mäntyluodon telakka lomauttaa koko henkilöstönsä – korona-aika vaikeuttanut uusien tilausten saamista

https://yle.fi/uutiset/3-11531838

Porissa Mäntyluodon telakka joutuu lomauttamaan toistaiseksi koko henkilökuntansa. Lomautukset toteutetaan portaittain.

Telakan omistavan Pori Offshore Constructions Oy:n toimitusjohtaja Manu Grönlund sanoo, että uusia tilauksia on ollut äärimmäisen vaikea saada hankittua korona-aikana. Yritys on keskittynyt vaativien teräsrakenteiden tekoon.

 • Olemme saaneet onnistuneesti vietyä tilauskannassa olleet projektit loppuun, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että työt ovat loppuneet ja meidän on siihen pakko reagoida lomautuksin

Posti aloittaa yt-neuvottelut vähentääkseen noin 130 työpaikkaa

https://www.hs.fi/talous/art-2000006628441.html

Urheilu-uutiset

JHT 60 vuotta - otteita historiasta

https://www.youtube.com/watch?v=S1UhY1dVRJY

Hermes - JHT ke 26.8.2020 | Maalikooste

https://www.youtube.com/watch?v=LrEguWYUbDU

Joel Kiviranta plays Game 7 hero, scoring first career hat trick

https://www.youtube.com/watch?v=Zjs7qZ4DrGg

Johannes Vetter 97 76m 2nd longest Javelin Throw in history Skolimowska Memorial Chorzow Poland 2020

https://www.youtube.com/watch?v=MPvlnSKSyJA

Mikkelin Jukureissa todettu jo 20 koronavirustartuntaa, koko Liiga-joukkue joutui karanteeniin – altistumiset ulottuvat toiseenkin liigajoukkueeseen

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006628148.html

Kylian Mbappén koronavirus ei huoleta Ruotsin maajoukkueen lääkäriä: ”Kuten tiedämme, Mbappéen on lähes mahdoton saada pitkäaikaista kontaktia”

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006628352.html

Mielipiteet

Sorsa ja Tuomioja Neuvostoliiton asialla 1970-luvulla

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/alporusi2014/189887-sorsa-ja-tuomioja-neuvostoliiton-asialla-1970-luvulla/?fbclid=IwAR1ysUqojAvIoQtfoPCxHF7asA38x6NC296UFNqzISVcKG5j9uhQNZrvkUk

Myöhemmin 1990-luvulla Sorsa aatetoverien Paavo LipposenErkki Tuomiojan ja Tarja Halosen kanssa olivat keskeisesti mukana päättämässä Stasin arkistoista saatujen tietojen rajaamista ja tutkinnallista käyttöä. He olivat kukin eri asemissa olleet DDR:n Helsingin edustuston joko virallisia tai epävirallisia kontakteja 1970- ja 1980-luvuilla. Suojelupoliisi vuoti kuitenkin harkitusti tietoja vain yhdestä, tosin virheellisesti vakoiluun liitetystä henkilöstä, mutta samalla saatiin SDP:n, kommunistien ja eräiden porvarillisten poliitikkojen DDR-kanssakäymiselle syntipukki. Tämä syntipukkikultttuuri istui syvästi suomettumisen ilmapiirissä. Olihan jo 1970-luvun alusta alkaen etsitty erilaisia syntipukkeja, joista toiset olivat syyllistyneet neuvostovastaisuuteen, ja toiset liialliseen länsiyhteistyöhön. Monet poliittiset nousut ja virkaurat päättyivät suomettumisen aikana näihin leimaaviin syytöksiin. 2000-luvulla suomettumisen uskottiin päättyneen, mutta miten on?

Emme ole antaneet minkäänlaista lupaa EU:n verotusoikeudelle” – Sari Essayah’n mielestä EU:n elpymispaketti muuttaa unionin luonteen

https://www.kdlehti.fi/2020/09/08/emme-ole-antaneet-minkaanlaista-lupaa-eun-verotusoikeudelle-sari-essayahn-mielesta-eun-elpymispaketti-muuttaa-unionin-luonteen/?fbclid=IwAR1QJ3liODzdYU5LU4AbpaUc9Ul05dUvHDeM0VfYW3nZq8Bt68ojWcoC8is

 • Vakavinta elpymispaketissa on, että emme me ole antaneet EU:hun liittyessämme minkäänlaista lupaa EU:n verotusoikeudelle. Nyt Marinin hallitus on tämän luvan antanut suomalaisten puolesta ja sitomassa meidät 40 vuodeksi velkavankeuteen, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi MTV:n Uutisaamu-lähetyksessä.

PIKKUPOMOILTA MENEE TYÖT

https://a-ppietila.eu/pikkupomoilta-menee-tyot/?fbclid=IwAR1qdHW5dW8yxv2DZj_spalum6zKiRR_24pXcLOwigbxPiT6uOm4dj2cAS8

KAIKKI EI OLE SITÄ, MILTÄ NÄYTTÄÄ. Sanna Marin (sd.) hehkuttaa työajan lyhennyksiä kasvattaakseen kannatustaan keskiluokkaisten kaupunkilaisten keskuudessa. Se on demarien taktinen veto.

DUUNAREIDEN ammattiliitoissa ollaan täysin eri linjoilla. Palvelu-, hoito- ja kuljetusalojen työntekijät kamppailevat työtuntien vähäisyyden eikä vähentämisen kanssa.

Pysyvä osa-aikatyö, lomautukset ja irtisanomiset ovat kohdistuneet kaupunkien pienipalkkaisiin naisaloihin sairaaloissa, hoitolaitoksissa, ravintoloissa, hotelleissa, kaupoissa ja hyvinvointialan yrityksissä. Etujen ristiriita kasvaa SAK-laisten liittojen ja Marinin visiopolitikoinnin välille.

KORONAKRIISI on ennen kaikkea pienipalkkaisten naisten taloudellinen kriisi, jonka jälkiseuraukset nähdään syntyvyyden laskuna ja perhemuotoisen elämänmuodon vähenemisenä. Sinkkutalouksien määrä lähtee uuteen nousuun.

Maailmalla tapahtuu

Suomen armeijan munat keitetään ja kuoritaan Ruotsissa – rajan yli ja takaisin kuskataan kymmeniä tuhansia kiloja kananmunia

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.1185662?fbclid=IwAR1XRID0aJH4kmP4wQBqp2JApzX7M3PgQRfRBHVOPG6T1qXx1mQ0WFeNaA4

Puolustusvoimien muonituksesta huolehtivat Leijona Catering käyttää varusmiesten ruokahuollossa valmiiksi keitettyjä ja kuorittuja kananmunia. Se ostaa munat Wihuri Oy Aarnio -tukulta, jolle munat toimittaa DAVA Foods Finland eli entinen Munakunta. Wihuri Oy kertoo munien valmistusmaaksi Ruotsin.

DAVA Foods Finlandin markkinointijohtaja Katriina Virtanen kertoo, että munat tulevat suomalaisilta sopimustuottajilta. Munat menevät käsittelemättöminä Ruotsiin, missä ne keitetään ja kuoritaan ja säilötään suolaliemeen.

BULGARIA: TAPAHTUMA EUROOPAN UNIONIN MAASSA

https://ilvelodimaya.eu/la-leadership-nel-mondo-del-lavoro/?fbclid=IwAR2GQvFpVgjygzg7AvT8BoccmamIK4a4kVwFW76mNw205aQiOgyG9j1qrO8

Jokaisessa maassa on mafia. Bulgariassa mafialla on maa. ”,“ EU, avaa silmäsi! ”: Nämä kaksi Bulgarian protestanttien iskulauseita Münchenissä viime päivinä. Monissa maailman kaupungeissa bulgarialaiset tukevat Boiko Borisovin hallitusta vastaan ​​protesteja Bulgariassa, jotka ovat kesti jo 60 päivää.

Mikä voi Covid-19-aikoina ajaa tuhansia ihmisiä protestoimaan päivittäin EU: n jäsenvaltion pääkaupungin ja suurten kaupunkien pääkaduilla? Ehkä tämä selittyy parhaiten 11. elokuuta 2020 päivätyllä avoimella kirjeellä, jonka allekirjoittanut noin 170 tutkijaa Bulgarian tiedeakatemiasta vaati Borisovin hallituksen eroamista

Ravintolat ahdingossa Tallinnassa – jopa puolet vanhankaupungin paikoista saattaa sulkea ovensa lähikuukausina

https://viisitahtea.com/ravintolat/ravintolat-ahdingossa-tallinnassa-jopa-puolet-vanhankaupungin-paikoista-saattaa-sulkea-ovensa-lahikuukausina/?fbclid=IwAR1Uloan3gL4kCppgpBsToHS_rNIDmFXmt-3GYRaYWFW4eNwouXYhRWxeiQ

Yle Areena

Paluu Olympiastadionille

https://areena.yle.fi/1-50278165

MOT kertoi maaliskuussa Olympiastadionin ulkomaalaisten rakentajien ylipitkistä työpäivistä, korvaamattomia ylitöistä ja vaientamisyrityksistä. Mikä on heidän tilanteensa nyt?

Suuri suomalainen romanssihuijaus

https://areena.yle.fi/1-50278162

Parikymppiset turkulaismiehet esiintyivät Facebookissa naisina. Näin alkoi ennennäkemätön petosten sarja, jonka uhreiksi joutuivat kymmenet suomalaismiehet.

Youtube

Juha Mäenpää, maastapoistumisvero

https://www.youtube.com/watch?v=lqBUABA75yQ

Jussi halla aho perussuomalaiset tulojen pitää olla suuremmat kuin menot

https://www.youtube.com/watch?v=DaBDWILzSjE

Lotan Kuopion kaupunginteatterin työt | Lotan ja papan lauantaikahvit

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1yMNp9fSc

Onko Suomi oikeusvaltio?

https://www.youtube.com/watch?v=8g7zJY2KJNU&t=103s

Onko EU-elvytysrahasto laillinen? Heikki Koskenkylä arvioi

https://www.youtube.com/watch?v=dNGGS7Gn-M0&t=110s

Viiden miljardin vitsi ei naurata

https://www.youtube.com/watch?v=RtGrMP8xwMo&t=79s

Jussi halla-aho minkä tahansa asian voi tyrmätä sillä

https://www.youtube.com/watch?v=hXPeTEqR2j4

Hyvinvointivaltio ja avoimet rajat - mahdoton yhtälö? Ville Tavio kertoo.

https://www.youtube.com/watch?v=yzxAetQhOEU

Huumori

Kaupparatsu-Kalle oli jälleen kerran työmatkalla Ruotsissa. Vaimo kävi sillä

aikaa lääkärissä ja sai tietää olevansa raskaana. Hän päätti heti soittaa
ilouutisen miehellensä.
- Kulta! Kävin juuri lääkärissä ja sain tietää, että odotan lasta.
- Mitä sanoit. Vastasi Kalle. En saa selvää. Huono linja.
- Sanoin, että saamme vauvan!
- Kyllä minä sen kuulin, mutta kuka soittaa?

Kaksi miestä istui baaritiskin ääressä kolpakot edessään.
Mistä päin sinä oikein olet kotoisin? toinen kysyi.
Savosta.
Savosta! Sieltä minäkin olen lähtöisin. Otetaanpa sen kunniaksi.
Hetken päästä mies jatkoi uteluaan:
– Mistä päin Savoa?
– Iisalmesta.
– Mikä sattuma! Iisalmesta minäkin olen. Otetaanpa
sen kunniaksi.
Pyyhittyään vaahdon suupielistään mies jatkoi.
– Mitä koulua sinä kävit?
– Iisalmen Lyseota. Pääsin ylioppilaaksi -65.
– Ei voi olla totta! Lyseota minäkin kävin ja pääsin ylioppilaaksi -65. Otetaanpa sen kunniaksi.
Uusi asiakas tuli baariin.
– Mitäs täällä on menossa? hän kysyi baarimikolta.
– Ei sen kummempaa. Koikkalaisen kaksoset vain ovat taas humalassa

Isäntä kiipes talon katolle päre nippu kainalossa ja taskussa nauloja, ja sano pojalleen: Hae naapurin isännältä vasara lainaan, se on sikalassa ja se on se jolla on lakki päässään!
Poika meni ja kysy vasaraa lainaan, ja naapurin isäntä sano:
-Jaa vasara lainaan vai ja mitä sillä tehdään, jaa lyödään nauloja vai. Ei missään nimessä sehän kulluu!
Poika meni kotio ja sano isälleen:
-Ei se naapurin isäntä antanu vasaraa lainaan, ku se pelkäs että se kulluu! Isä siihen:
- Jo on saita naapuri, oikeen itaruuden huippu, hae poika oma vasara keittiöstä!

NEW Just For Laughs Gags 2019 June | FunnyTV Pranks BEST Compilation

https://www.youtube.com/watch?v=K517FHXc0z8

Just For Gags Laughs | 2019 Funny 1080P May Franks BEST Compilation

https://www.youtube.com/watch?v=Ty5MQUTgdpM

NEW Just to Laughs Gags | Special Pranks [1080P] Compilation

https://www.youtube.com/watch?v=8aUxlOPcuBc

Musiikki

Wedding March - Andre Rieu

https://www.youtube.com/watch?v=hb6MZBGP_fI

André Rieu - Manhã de Carnaval

https://www.youtube.com/watch?v=zuEDCtNggYE

The Gypsy Princess - André Rieu

https://www.youtube.com/watch?v=WWO734jZPWY

Hietala, Hakola, Palin & Roslander feat. NOORA - Oothan tässä vielä huomenna

https://www.youtube.com/watch?v=cyFz3BkjRvs

Terveys

Aliarvostettua superruokaa: Miten pihlajanmarjoja kannattaisi säilöä ja käyttää?

https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/112891

Pihlajanmarjat ovat ravintoarvoiltaan marjojen aatelia. Marjat ovat runsaskuituisia ja ne sisältävät paljon C-vitamiinia. Pihlajanmarjoissa on kaksi kertaa enemmän C-vitamiinia kuin appelsiineissa ja saman verran kuin lakoissa. Pihlajanmarjoissa on myös E-vitamiinia, beetakaroteenia, kaliumia sekä flavonoideja. Todellinen kotimainen ja puhdas superruoka!

Pihlajanmarjoja kannattaa alkaa poimia ensimmäisten yöpakkasten jälkeen, sillä pakkanen pehmentää marjojen kirpeyttä. Jos haluaa varmistaa, etteivät linnut ehdi korjaamaan satoa ennen säiden viilentymistä, voi marjat kerätä heti niiden kypsyttyä ja laittaa ne pakkaseen muutamaksi tunniksi. Sulatuksen jälkeen marjat kannattaa ryöpätä kiehuvassa vedessä.

Pihlajanmarjan terveysvaikutukset

http://www.tosiruoka.fi/pihlajanmarjan-terveysvaikutukset/

Pihlajanmarja on superruokaa

https://kotiliesi.fi/himahella/pihlajanmarja-on-superruokaa/

Pihlajanmarjat ovat ravintoarvoiltaan parasta A-ryhmää. Marjat ovat runsaskuituisia ja ne sisältävät paljon C-vitamiinia. Pihlajanmarjoissa on kaksi kertaa enemmän C-vitamiinia kuin appelsiineissa ja saman verran kuin lakoissa. Pihlajanmarjoissa on myös E-vitamiinia, beetakaroteenia, kaliumia sekä flavonoideja. Todellinen superruoka!

Pihlajanmarjahillo

Pihlajanmarjahillo on mainio lisäke silloin, kun juustotarjottimella on kovia suolaisia juustoja.

1 kg (n. 2 l) pihlajanmarjoja

1 dl vettä

2–3 dl tummaa siirappia

1/2 kg hillosokeria

Kuntoilu

6 Easy Anti-Aging Exercises That'll Make You Live Longer

https://www.youtube.com/watch?v=uhxqS12tDW8

've Been Stretching 10 Mins for 30 Days, and Here's How My Body's Changed

https://www.youtube.com/watch?v=rFslT04zu6A

10 Exercises to Tone Your Thighs in 10 Minutes a Day

https://www.youtube.com/watch?v=1MAgNP3IBlY

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti