perjantai 22. toukokuuta 2020

LA 23.05.2020 Arvoisa Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela ja käräjätuomari Suvi MorkoOulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela

Minä pyysin Teitä, laamanni Antti Savela, seuraamaan asian R20/925 käsittelyä, koska minulla oli siihen painavat syyt. Jo viisi Oulun käräjäoikeuden tuomaria oli aikaisemmin katsonut ihmisoikeusrikoksen ulosottovalitukseksi. Nyt tämä asia oli muutettu rikosasiaksi R20/925. Pyysin Teitä seuraamaan asiani käsittelyä sen takia,että vältyttäisiin uusilta vääriltä päätöksiltä. Miksi ette seurannut asian käsittelyä, sillä Te toimitte Oulun käräjäoikeuden laamanninnan ja samalla Oulun käräjäoikeuden johtajana, joka vastaa Oulun käräjäoikeuden toiminnasta kansalaisten silmissä?

Olin pyytänyt ulosoton keskeytystä ja kaikkien ulosotossaolevien saatavinen ja olleiden saatavien palauttamista 30.61996 lähtien tähän päivään asti 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Olin esittänyt Oulun käräjäoikeudelle ja ulosottoviranomaisille, sekä Oulun poliisille ja syyttäjälle kiistattomat näytöt asioissa todistusaineistoineen sekä rikolliset olivat tunnustaneet tekonsa. Oulun poliisi ja aluesyyttäjä Essi Kanniainen olivat tehneet asiassa minun oikeustajuni mukaan virkarikoksen, jonka takia tein asiasta tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle ja kantelun oikeuskanslerille.

Oulun käräjäoikeuden päätos R20/295 ei täytä perustuslain eikä ihmisoikeussopimusten määräyksiä. Milestäni se on tietoinen ja tarkoituksellinen väärä päätös. Onko kysymys virka-aseman väärin käytöstä, virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä, perusutuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta, rikollisten suojelusta ja rikosten peittelemisestä?

Perustuslaki
kidutus 7 § , omaisuuden suoja 15 § ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti 21 §

Ihmisoikeussopimus

Ihmisoikeusjulistus


Asia ei ole virka-aseman väärinkäyttäminen ym. niin kuin Oulun käräjäoikeus esittää. Minun käsitykseni mukaan se on ihmisoikeusrikos eli kidutusrikos ja perustuslain vastainen toiminta eli omaisuuden suojan , oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vastainen menettely ja kidutusrikoksen jatkaminen.

Kysymys on siitä, että poliisi ei ole tutkinut tai ei ainakaan selvittänyt selviä rikoksia 25 vuoteen asiassani vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineisto on kiistaton.

Minä ajattelin, että haastehakemuksessa on ollut jotain vikaa, koska virheellista ulosottoa ei käräjäoikeus ollut keskeyttänyt vaikka minä kiistattomasti todistin, asia kaikki ulosotossaolevat saatavat ovat rikoksilla aikaansaatuja ja siten perintäkelvottomia. Haastehkamuksessa ei todennäköisesti ei ollut vikaa, mutta käräjätuomarin asenteessa ja asian käsittelyssä minun mielestäni oli pahasti vikaa. On syytä epäillä, ettei käräjätuomari Suvi Morko ollut viitsinyt perehtyä asiaan lainkaan. Siksi hän ei määrännyt ulosottoa keskeytettäväksi. Kysymys on siis asenteesta ja asiaan perehtymisestä.


Pyysin haastehakemuksen korjaamiseen oikeusapua Ylivieskan oikeusaputoimistolta. Sieltä ei vastattu minulle mitään eikä apua kuulunut. Siksi Ylivieskan oikeusaputoimisto katsoi, ettei heillä ole asia käsittelyssä. Tämän olen ilmoittanut Oulun käräjäoikeudelle ja siksi käännyin Oikeusapu- ja eduvalvontapiirin johtajan Kari Hietalan puoleen, joka siirsi asian Oulun oikeusaputoimiston hoidettavaksi.


Pyydän Oikeusapu-ja edunvalvontapiirin johtaja Kari Hietala, p.050 5436450, kari.hietala@oikeus.fi olemaan yhteydessä Oulun käräjäoikeuteen asiassa R20/295 ja järjestämään minulle oikeusapua haastehakemuksen tekemisessä. On todennäköistä, että Oulun käräjäoikeus ei ole hyväksynyt haastehakemustani. Siksi tarvitsen apua haastehakemuksen tekemiseen. Parhaiten mnut tavoittaa sähköpostitse.

Minä olin laittanut asian Oulun oikeusaputoimistoon haastehakemuksen korjaamista varten 20.05.2020 ja sen voi todistaa myös Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela, koska sama sähkäpostiviesti meni myös hänelle. Käräjäoikeuden päätös siitä, ettei asia ole Oulun oikeusaputoimiston hoidettavana on väärä. Jos Oulun oikeusaputoimisto on tehnyt tietämättäni väärän päätöksen niin poliisin on tutkittava asia. Oikeusapulain mukaan oikeusaputoimiston on autettava minua haasteentekemisen tekemisessä. Nyt on kuitenkin tullut todistettua ettei haastehakemuksessa ollut vikaa, vaan vika oli käräjätuomarin toiminnassa.

Oikeusapulain 6 §:n mukaan 6 §
Oikeusavun sisältö eräissä tapauksissa
Hakijalle, jonka ei katsota tarvitsevan oikeusavustajaa, mutta joka olisi taloudellisen asemansa perusteella oikeutettu oikeusapuun ilman omavastuuosuutta, voidaan oikeusapuna myöntää 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa ja 2–4 momentissa mainitut etuudet.
Oikeusapuun ei kuulu avustaminen:
1) yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä hakemusasiassa, ellei siihen ole erityisen painavia syitä;
2) yksinkertaisessa rikosasiassa, jossa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei ole odotettavissa sakkoa ankarampaa rangaistusta tai jossa muutoin odotettavissa olevaan rangaistukseen ja asian selvitettyyn tilaan nähden syytetyn oikeusturva ei edellytä avustajan käyttämistä;
3) asiassa, joka koskee verotusta tai julkista maksua, ellei siihen ole erityisen painavia syitä; eikä
4) asiassa, jossa oikaisuvaatimus- tai valitusoikeus perustuu kunnan tai muun julkisyhteisön jäsenyyteen.
Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa julkinen oikeusavustaja voi kuitenkin tarvittaessa antaa oikeudellisia neuvoja ja laatia tarvittavia asiakirjoja.

Tämä erittäin painava syy on se, että en ole saanut asiaoissani esteetöntä rikostutkintaa 25 vuoteen, koska asioissani on ollut esteellinen syyttäjä n. 20 vuoden ajan ja on estänyt kaikki rikostutkinnat ja peitellyt syyttäjänä omia rikoksiaan ja käyttävät rikoksilla aikaansaatuja Ylivieskan käräjäoikeuden vääriä päätöksiä hyväkseen saadakseen uusia vääriä päätöksiä. Asioissa on hänen lisäkseen ollut mukana laaja rikolliskaarti asianajajajia, varatuomareita ja poliiseja sekä syyttäjä. En anna laillisuusvalvojille enkä oikeuden tuomareillekaan puhtaita papereita.

Tässä on ne painavat syyt, mitkä on myös Oulun käräjäoikeuden laamannille sekä Oulun oikeusaputoimistolle ilmoitettu.
Onko Suomi oikeusvaltio?

SSP-sopimus

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Kysymyksessä on ennenkaikkea Oulun poliisin sekä Raahenseudun ulosottoviranomaisten toiminta.

Nämä asiat olen ilmoittantu Suomen hallitukselle ja kaikille kansanedustajille

Todelliset syylliset ovat tässä
 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla
 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy
 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy
 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)
 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)

Rikollisten suojelijat
 • poliisi Raimo Ollila
 • poliisi Petri Oulasmaa
 • Oulun poliisipäällikkö Sauli Kuha
 • Oulun KRP

Kiduttajat
 • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala
 • ulosottomies Eveliina Nissilä

Asioista vastuussa olevat ministerit tällä hetkellä
 • pääministeri Sanna Marin
 • oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
 • sisäministeri Mari Ohisalo

sekä 200 kansanedustajaa

Virsi 440


Asiat käyvät selville myös tyytymättömyyden ilmoituksessani Oulun käräjäoikeudelle, jonka toiminnasta Te , laamanni Antti Savela vastaatte.

Oulun käräjäoikeuden päätös ei vastaa yhteenkään esittämääni tosiasiaan haasteessani eli siihen miksi ulosotto olisi pitänyt keskeyttää ja tehdä päätös väärin perustein määrättyjen ulosottojen palautuksista. Miksi Oulun käräjäoikeus jakaa vääryyttä eikä oikeutta? Käräjäoikeuden perustelut ovat seuraavat:

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 7 luku 5 § 1
Laki syyttäjälaitoksesta 27 § 2 momentti

Asianomistajan on tehtävä syyttämispyyntö sen paikkakunnan syyttäjälle tai poliisille, jonka toimialueella syyte rikoksesta saadaan nostaa. Jos pyyntö tehdään muulle syyttäjälle tai poliisille, tulee tämän viipymättä toimittaa se toimivaltaiselle viranomaiselle.

Olen tehnyt asiasta useita ilmoituksia niin poliisille kuin syyttäjälle. Lisäksi olen myös todistusaineistossa esittänyt mittavan luettelon näistä pyynnöistä. Olen siis toiminut lain mukaan.
Olen pyytänyt syyttäjälaitokselta tietoa kuka toimii syyttäjänä asiassa, koska käräjäoikeus on päättänyt, että asia on rikosasia. En ole saanut vastausta syyttäjälaitokselta, eikä syyttäjä ota enää vastaan minulta sähköpostiviestejä. Olen pyytänyt eduskunnan oikeusasiamieheltä tietoja asian johdosta ja samaoin oikeusministerilta.

Valtakunnansyyttäjäviraston toiminta
Erkki Aho <e.ahoky@gmail.com>

3:03 PM (1 hour ago)


to oikeusasiamies
Pyydän vastausta kiireellisesti. Millä oikeudella valtakunnansyyttäjävirasto estää minun lähettämieni sähköpostiviestien vastaanottamisen? Miksi viranomainen kieltäytyy vastaanottamasta sähköpostiviestejä? Mihin lakiin tämä oikeus perustuu?

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho27 §
Virkasyytteen käsittely
Valtakunnansyyttäjää ja apulaisvaltakunnansyyttäjää syytetään virkarikoksesta korkeimmassa oikeudessa. Syyttäjänä on joko valtioneuvoston oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies.

Valtionsyyttäjää, johtavaa aluesyyttäjää, erikoissyyttäjää, aluesyyttäjää ja apulaissyyttäjää syytetään virkarikoksesta hovioikeudessa. Syyttäjänä on joko valtioneuvoston oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies taikka valtioneuvoston oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen määräämä syyttäjä.

Olen lukuisia kertoja vaatinut oikeuskansleria ja eduskunnnan oikeusasiamiestä määrää asiassa rikostutkinnat ja nostamaan syytteet. Kaiken lisäksi minä olen osoittanut asian todistusaineistossani. Olen jopa vaatinut eduskunnan perustuslakivaliokuntaa ja kansanedustajia ja eduskuntaa rytymään asiassani toimenpiteisiin, koska rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineisto on kiistaton. Minä olen siis toiminut lain mukaisesti, mutta Oulun käräjäoikeus ei ole toiminut lain mukaisesti. Myöskään poliisi ja syyttäjät eivät ole toimineet lain mukaisesti eikä myöskään laillituusvalvojat. Myöskään kansanedustajat ja ministerit eivät ota vastuuta asiassa. Kysmys on siis salaliitosta eli valtiopetoksesta ja sen suojelusta. Olen tämänkin todistanut todistusaineistossani.

Minulla on oikeus todistaa oikeudenkäynnissä rikos, koska itse käräjäoikeus on katsonnut asian rikosasiaksi. Minä katson, että tällä tavalla voidaan virheellinen ulosottoni keskeyttää ja tuomita väärät ulosotot palautettavaksi vaatimallani tavalla. Minulla on oikeus todistaa se siksi, ettei Oulun poliisi ja valtakunnansyyttäjä ole ryhtynyt rikoksen vaatimiin toimenpiteisiin. Minun ei tarvitse haastaa ketään oikeuteen, koska rikollisia asiassani on niin paljon. Kysymys on oikeudenmukaisuudesta. On parempi, että poliisi tutkii ja selvittää asiat syyllisten osalta ja tapahtumien osalta ja syyttäjä hoitaa loput. Minun tehtävänä on toimia niin, että todistan rikokset oikeudessa ja oikeus velvoittaa Suomen valtion korvausvelvolliseksi asiassani. Poliisi ja syyttäjä sekä laillisuusvalvojat ja eri oikeusasteiden tuomarit ovat toimineet asiassani vastoin lakia. Siksi rikollisia on paljon asioissani. Minulla on oikeus todistaa, että asiat johtuvat valtiopetoksesta ja siihen liittyvästä SSP-sopimuksesta. Käräjäoikeuden tehtävänä on todeta asia päätöksessään. Minulla on kopio Ssp-sopimuksesta käräjäoikeudessa todistuskappaleena.
MINÄ OLEN TOIMINUT LAIN MUKAISESTI, MIKSI EN SAA OIKEUTTA? Minun näkemykseni mukaan Oulun käräjäoikeus ja käräjätuomari Suvi Morko eivät ole toimineet lain mukaisesti.
Teen alkuviikosta uuden haastehakemuksen Oulun käräjäoikeudelle.
Onko Suomi oikeusvaltio?


PE 15.05.2020 Syytevaatimus valtakunnansyyttäjälle

KE 13.05.2020 Vaadin kidutukseni lopettamista välittömästi

MA 04.05.2020 Ulosottoa ei ole keskeytetty. Miksi?

PE 08.05.2020 Oikeuskansleri Tuomas Pöysti, perustusvaliokunta - tulostettava kaikille jäsenille ja varajäsenille

LA 16.05.2020 Mrs Vera Jourova, European Commissioner for Justice

SU 17.05.2020 Pyysin ratkaisun siirtoa ja vaadin oikeuskansleria selvittämään asiat

TI 19.05.2020 Perustuslain etusija ja ihmisoikeussopimusten noudattaminen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/05/ti-19052020-perustuslain-etusija-ja.html


Vaadin, että käräjätuomari Suvi Morko vapautetaan tehtävistään rikostutkintojen ajaksi. Vaadin, että rikostutkinnat asiassa tehdään esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla.

On me aikoihin eletty, laamanni Antti Savela. Yhteiskunnan pahimpia rikollisia ovat poliisit, syyttäjät, käräjätuomarit ja ulosottoviranomaiset. Siis henkilö, joihin meidän pitäisi pystyä sokeasti luottamaan.
Käräjäoikeus on ilmoittanut, että syyttäjänä seuraavissa oikeuden ratkaisuissa on toiminut syyttäjä Sulo Heiskari:

Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä näissä oikeudenkäynneissä:
R98/503 Ylivieskan käräjäoikeus 01.06.1998 R98/71 144
R02/393 Ylivieskan kärjäoikeus 15.02.2002 RD01/361 10046
S01/320 Ylivieskan käräjäoikeus 30.01.2001 K00/1003 148
S00/1437 Ylivieskan käräjäoikeus 13.11.2000 K00/1003 1311
S01/447 Ylivieskan käräjäoikeus 28.02.2001 K001/1003 280
R98/692 Ylivieskan käräjäoikeus 26.08.1998 R98/90 224
R03/150 Ylivieskan käräjäoikeus 19.12.2002 R02/276 R1.OH.KP
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 30.05.1996 nro 860
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 03.01.1997 96/531
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 28.06.1996 nro 900
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 26.08.1998 nro 228
Ylivieskan käräjäoikeudenpäätös 19.09.2000 bro 1066
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 03.10.2000 nro 1050
Vaasan hovioikeuden tuomio 21.05.1999 nro 521
Vaasan hovioikeuden päätös 08.12.2000 nro 1376
Vaasan hovioikeuden päätös 07.05.2001 nro 545
Vaasan hovioikeuden päätös 13.01.2000 nro 39 R98/692
Vaasan hovioikeuden päätös 31.01.2000 nro 39
Korkeimman oikeuden päätös 11.01.2002 R2000/206 nro 0017
Korkeimman oikeuden päätös 24.01.2001 H2000/386 nro 0143
Korkeimman oikeuden päätös 20.09.2001 nro 1841
Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2001/318 nro 1800
Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2002/16 nro 1801
Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2002/210 nro 1802
Korkeimman oikeuden päätös 28.06.2002 H2001/138 nro 1771
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.12.2004 3383 nro 17602/04
konkurssiasiat
K 96/531, PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne
Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236 International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003 Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019 Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862 Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589 Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71 Asia: velallisen vilpillisyys
ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90 Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
ratkaisu 26.8.1998/1
ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361 ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506 asianomistajana Tapio Lahola
Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506, asianomistaja Mikko Kovalainen
Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537 asianomistaja Markku Koski
Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488 Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesä
Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri

Minä olen todistanut Oulun poliisille, Oulun käräjäoikeudelle ja ulosottoviranomaisille, että syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä asioissani noin 20 vuoden ajan. Esteellisyys johtuu siitä, että syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut tai ainakin on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa,jossa hän käyttää syyteoikeutta ja arvoi näin omien toimiensa lainmukaisuutta. Olen lähettänyt Oulun käräjäoikeuteen todistuksen kaupanvahvistuksesta, jossa näkyy, että Sulo Heiskari on vahvistanut lainvastaisen kaupan, sillä väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta konkurssisäännon 50 §:n mukaan. Syyttäjä Heiskari on esteellinen syyttäjistä annetun lain mukaan.

Kaupanvahvistus


Lisäksi kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnytkään kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria.
Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.


Lisäksi kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinitykset, joista tässä esimerkkinä yksi sivu.Kysymyksessä on siis törkeä petos. Olen pyytänyt Oulun poliisia toimittamaan teille nämä kaikki asiakirjat, koska olen ne Oulun poliisille toimittanut.Olen esittänyt Oulun käräjäoikeudelle todistuksen asianajaja Asko Keräsen tunnustuksesta, jossa hän todistaa, että hän on jättänyt valituksen tekemättä Vaasaan hovioikeulle. Näin ainoa mahdollisuus on saada tuomionpurkua korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei pura väärää konkurssipäätöstä.
Keränen on tunnustanut muitakin rikoksiaan ja saanut niistä ehdottoman vankeustuomion.


Lisäksi todisteena asianajaja Asko Keräselle tehty avoin asianajovaltakirja.


Lisäksi olen esittänyt Oulun käräjäoikeudelle varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustuksen, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa, vaikka hän on antanut asiassa lausunnon käräjäoikeudelle asianomaisten tietämättä ja ilman heidän toimeksiantoaan.


Olen esittänyt käräjäoikeudessa esteellisyysväittämän syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä. Syyttäjä Sulo Heiskari on antanut asiassa seuraavan vääräm lausuman käräoikeudelle ja hovioikeudelleOlen esittänyt käräjäoikeudelle ja syyttäjä Sulo Heiskarille 130 sivuisen luettelon niistä rikoksista mitä PR-talojen konkurssivyyhdessä on tehty. Miksi syyttäjä Heiskari laiminlöi virkavelvollisuutensa samoin kuin käräjätuomari?


Tässä tarkasti selostettuna käräjäoikeudelle lähettämäni todistusaineisto asioissa sekä oikeudellinen argumentointi, mikä on oikeustieteen tohtorin tarkistama ja oikeaksi havaitsema.

Kihlakunnan syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys kaikissa minua ja yritystoimintaani koskevissa oikeudenkäynneissä sekä niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä. Asia selviää mm. käräjäoikeuteen todistusaineistoksi lähettämistäni kauppakirjoista, joista on kopio muun korkeimmalle oikeudelle tekemästäni tuomioiden purkuhakemuksesta ja myös kirjani sivuilta kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X sivuilla 277 – 285. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön 50 a §:n vastaisesti. He myivät toisen omaisuutta omanaan, koska heillä ei ollut esittää valtakirjoja. He toimivat maakaaren 2 luvun 3 §:n vastaisesti. He salasivat kaupanteossa 48 pantatut kiinnitykset kuten kauppasopimuksista käy ilmi. Niistä ei ole kauppasopimuksissa mitään mainintaa. Olen pyytänyt Oulun poliisia toimittamaan kopiot salatuista pantatuista kiinnityksistä Oulun käräjäoikeuteen postitse 28.04.2020 mennessä todistusaineineistoksi asiassa.
Kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa on saatavilla Kalajoen kirjakaupasta. Valitettavasti minulle ei ole varaa postittaa tuota kirjaa Valtakunnnasyyttäjävirastoon rikolliseksi katsoman ulosoton takia.


  Esteellisyys on rikos ja siten kaikki minua ja minun yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset ovat laittomia, koska esteellisenä syyttäjänä on toiminut  kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari.
  Olen pyytänyt Oulun poliisia toimittamaan kopiot salatuista pantatuista kiinnityksistä Oulun käräjäoikeuteen postitse 28.04.2020 mennessä.
 1. Syyttäjä Sulo Heiskarin rikoskumppanina on toiminut entinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen, joka on jättänyt valitukset tekemättä Vaasan hovioikeuteen. Asko Keränen tunnustaa tekonsa ja tästä tunnustuksesta on kopio lähetetty käräjäoikeuteen ja se sijäitsee korkeimmalle oikeudelle tehdyssä tuomionpurkuhakemuksessani. Jo pelkästää nämä kaksi asiaa riittää todistamaan sen, että ulosottossa olleet ja olevat saatavat on syntyneet rikosten avulla ja ovat siten perintäkelvottomia.
 2. PR-Teollisuus Oy:n konkurssi oli laiton. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat PR-Teollisuus Oy:n kanssa 19.3.1996. Kirjan sivut 307-308 sekä toinen purkusopimus 18.4.1996 Kirjan sivu 305. Myyjän purkuoikeudesta on säädetty Kauppalain 54 §:ssä. Kiinteistön kaupat purettiin lain vastaisesti, koska kaupanvahvistajaa ei ollut paikalla. Kaupanpurkuilmoitus on peruuttamaton ,ks. Telaranta: Sopimusoikeus Helsinki 1990 s.1939. Kun ko. kauppa on purettu,niin myös takaussitoumukset raukevat. Takaussitous on liitännäinein kauppasopimukseen, joten missään tapauksessa takaukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa. Kirjan sivuilla 309 – 310 varatuomari Jorma Herttuaisen kirje Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle.
  Takaukset olivat maksettu kokonaan. Kirjan sivu 302 summa 401 404,45 markkaa, kirjan sivu 303 summa 500 000,00 markkaa, kirjan sivu 304 summa 100 000, 00 markkaa. Takauksista oli maksettu kaikkiaan 1 641 444,45 markkaa, mikä näkyy asianjaja Asko Keräsen kirjeestä asianajaja Hannu Maskoselle. Katso kirjan sivut 516-517.
  Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi takaukset oli maksettu. Väärillä tiedoilla haettu konkurssihakemus on kirjan sivuilla 328- 329. Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi konkurssihakemuksessa mainitut takaukset oli maksettu – siis maksettu ja sitten vielä rauenneet.
  Varatuomari Paavo M.Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.
  Konkurssituomio kirjan sivuilla 314 – 316. Miksi syyttäjä Heiskari on lähettänyt konkurssihakemuksen varatuomari Paavo M. Petäjälle eikä PR-Teollisuus Oy:lle ja takaajille? Miksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut lausuman käräjäoikeudelle ilman PR-Teollisuus Oy:n toimeksiantoa ja valtakirjoja? Varatuomarii Paavo M. Petäjä oli menettänyt asianajaja tittelin saatuaan petostuomion oikeudessa. Kysymys on tietoisesta rikollisuudesta.
  Rikolliset käyttivät vääriä käräjäoikeuden päätöksiä hyväkseen saadakseen uusia vääriä oikeuksien päätöksiä ja peitelläkseen omia rikoksiaan.
 3. Poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Poliisi ja muuut viranomaiset ovat jättäneett rikokset tutkimatta ja laiminlyönyeet virkavelvollisuutensa ja käyttäneet törkeästi virka-asemaansa väärin ja suojelleet rikollisia. Raimo Ollila on toiminut rikostutkijana asiassa ja kaikki rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa . Näistä päätöksistä olen lähettänyt tutkintanumeroista ja tekijöistä luettelot käräjäoiekuteen.


Onko käräjätuomari, poliisi, syyttäjä ja ulosottoviranomaiset niin helvetin tyhmiä, etteivät ne ymmärrä, että kysymys on rikoksista ja että rikollinen ulosottotoiminta on lopetettava välittömästi? Mielestäni eivät ole, vaan kysymys on tietoisesta rikollisesta toiminnasta. On syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyöntiä, törkeää virka-aseman väärinkäyttöä, rikollisten suojelua sekä rikosten peittelyä ja ennenkaikkea ihmisoikeusrikoksia kidutusta, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin estämistä sekä omaisuuden suojan rikkomista. Yksistään kidutuksesta on rangaistus 2-12 vuotta ehdotonta vankeutta.

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten Oulun poliisi, valtakunnansyyttäjä, oikeuskansleri, oikeusministeri, sisäministeri ja perustuslakivaliokunta.

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki AhoEi kommentteja:

Lähetä kommentti