perjantai 4. joulukuuta 2020

Valitus käräjäoikeuden päätöksestä 20/146716 osa 1

 

Oulun käräjäoikeus

Oulu.ko@oikeus.fi

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten Rovanimen hovioikeus

Asia: Valitus käräjäoikeuden pätöksestä 20/146716 27.11.2020 Asianro R20/2978

Pyydän, että käräjäoikeuden päätös puretaan ja kaikki minua koskevat syytteet hylätään. Vaadin, että asia palautetaan uudestaan rikostutkintaan. Olen tehnyt asiasta rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille. Pyydän, että ulosottoni keskeytetään rikostutkinnan ajaksi.

Perustelut: Tuomio 20/146716 27.11.2020 on syntynyt Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisella tavalla. Rikostutkinta-asioissa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Asiassa pyritään suojelemaan käräjätuomari Sarianna Ervastin toimintaa ja salaamaan totuus. Ervasti jäi itse teosta kiinni ja pahoitti siitä mielensä. Sitä ei tutkittu eikä annettu todistaa. Minun näkemykseni mukaan tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, aluesyyttäjä Juha Karikoksi ja käräjätuomari Jarkko Pekkala ovat sähköpostiviestien perusteella tietoisia tosiasioista. Siitä huolimatta he järjestivät minulle vankeustuomion.

Minä kiistän jyrkästi syyllistyneeni virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Olen pyrkinyt saamaan oikeutta ”lainvastaisin keinoin”, koska laillisin keinoin asioita ei saada rikostutkintaan. Minun motiivi ei ole rikollinen ja siksi en ole syyllistynyt rikokseen. Esitutkinnassa asiat olisi pitänyt tutkia esitutkintalain mukaan eli tutkia myös ne olosuhteet joissa epäilty rikos tapahtui. Minä olen pyrkinyt saamaan rikostutkinnan aikaan kolmella ”lainvastaisella tavalla”

 1. ajoin tahallisen ylinoupeuden – poliisi ei tutkinut asiaa lain mukaisella tavalla eli ei ottanut tutkivakseen syitä tapahtuneeseen

 2. minä siirsin omaisuuttani – Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

  http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2016/08/kalajoki-nayttely-etappi-kirppiksella.html , http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/

yritykseni nimiin, velkojieni ulottumattomiin. Ilmoitin asiasta ulosottoviranaisille, He eivät reagoineet asiaan. Tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille. Poliisi teki tutkimatta jättämispäätöksen. Haastoin poliisin oikeuteen. Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomari Timo Tammiketo jätti asian käsittelemättä. Minulla oli suuria vaikeuksia saada käräjäoikeudesta todisteena ollutta näyttelykansiotani takaisin. Samalla kertaa hän jätti käsittelemättä bulgarialaisten henkilöiden törkeän hyväksikäytön, työsuojelurikoksen ja laittomat irtisanomiset.

  1. Tein huomiota herättävän sähköpostiviestin ulosottoviranomaisille, jotta saisin asiat rikostutkintaan. Motiiviini ei ollut rikollinen. Sain asiat rikostutkintaan, mutta rikostutkinta tehtiin lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. En siis saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Motiivina minulla oli esteettömän rikostutkinnan aikaan saaminen. Motiivini ei ollut rikollinen enkä näin ollen syyllistynyt rikokseen.

Siksi tein rikostutkintapyynnön Oulun poliisille, joka siirsin asian Kajannin poliisille joka jätti asiat tutkimatta. Näin vaikeaa on ollut saada asiat rikostutkintaan. Selostus seuraavassa:

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle Asiano: R20/2753


Oulun käräjäoikeus

oulu.ko@oikeus.fi

tiedoksi Rovaniemen hovioikeus

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle Asiano: R20/2753

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-2.html

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 3

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-3.html

Pyrin tekemään nämä pdf-tieodstoiksi, mutta valitettavasti en itse nyt osaa niin tehdä.

Tämä todistusaineisto on Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteessä ja pyydän Teitä tekemään sisäisen siirron asiassa ja hankkimaan sen todistusaineistoksi tähän tapaukseen kuten olin jo aikaisemmin pyytänyt.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Tämä aineisto sisältää mm. salaiseksi jullistetun SSP-sopimuksen paperisen kopion, jossa sivuilla 16-17 on valtiopetoksen todistava aineisto. Valtiopetosta todistaa myös aineiston mukana olevat kolme kirjaa Laman ja Rahan pelurit, Seppo Konttisen Salainen pankkituki ja Ari-Pekka Pietilän Pankkikriisin peitellyt paperit.

Aineiston mukana on myös kirjoittamni kirja Olet Maamme Armahin Suomenmaa, joka sisältää PR-talojen konkurssivyyhden todistusaineston lukuunottamatta entisen asianajaja Asko Keräsen tunnustusta ja salattuja 48 miljoonan pantattuja kiinnityksiä. Ne aineiston on mukana tyytymättömyyden ilmaisussa.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Tässä on selvitys kirjassani olevista todistusaineistoista eli siitä miltä sivulta löytyy todistusainesto ja mitä se todistaa.

Nyt on otettava huomioon se, että aineisto ei ole parhaassa mahdollisessa muodossa oikeuskäsittelyä varten ja se johtuu juuri siitä, että poliisi ole tehnyt asiassa esitutkintaa.

Kalajoki 03.12.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com
Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artikla

3 artikla

Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen

  5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

  6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

  7. artikla.Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

  8. artikla Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

EOS:n 6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.


Kun Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassani päätöksen, että asia on rikosasia.Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020


Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Tämä varmasti täyttää kidutuksen eli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan ja YK:n ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan tunnusmerkistön:

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Euroopan Ihmisoikeusopimuksen 6 artiklan mukaan d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;Käräjätuomari Jarkko Pekkala valitsi todistajat oikeudenkäyntiin siten, että vain vastapuolen todistajat kutsuttiin oikeudenistuntoon todistamaan ja minun todistajat jätettiin kutsumatta.Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.


Käräjätuomari Jarkko Pekkala oli tietoinen asiasta koska ilmoitin hänelle asiasta etukäteen.

Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/oikeudenkaymiskaaren-ja.html

Pekkala Jarkko (KO)Fri, Nov 20, 9:50 AM (9 days ago)to me
Finnish


English

   

Translate message

Turn off for: Finnish


Erkki Aho,


Alla mainitsemanne asia on esillä pääkäsittelyssä ensi viikon perjantaina eli 27.11.2020 kello 9.00. Asia vaikuttaisi lähettämienne sähköpostiviestien perusteella olevan monelta osin riitainen. Tulemme selvittämään kaikki riitakysymykset asian pääkäsittelyssä samoin kuin tarvittavan todistelun laajuuden. Tarvittaessa jatkamme asian pääkäsittelyä muina päivinä.


Pitää paikkaansa, että Oulun käräjäoikeuden tuomarit ovat esteellisiä ratkaisemaan asian. Tämän vuoksi Rovaniemen hovioikeus on määrännyt allekirjoittaneen ratkaisemaan asian esteettömänä tuomarina. Tiedoksenne, että asian pääkäsittelyyn tulee myös pöytäkirjanpitäjäksi esteetön henkilö Lapin käräjäoikeudesta.


Jatkamme asian selvittämistä asian pääkäsittelyssä.


Ystävällisin terveisin,


Jarkko Pekkala

Käräjätuomari


Lapin käräjäoikeus, Kemin kanslia

Valtakatu 39, 94100 Kemi

02956 49988

jarkko.pekkala@oikeus.fi


Käräjäoikeudentuomari ei voi valita todistajiani. Hän valitsi ja jätti minun todistajani kutsumatta oikeudenistuntoon. Siksi oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen. Se oli EOS:n 6 artiklan vastainen.

Rikostutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perusutuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti.Kuulusteluun minut kutsui poliisi Joel Mäntysaari ja hän ilmoitti, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä hiukan prostetoin asiaa. Otin kuitenkin kuulusteluun mukaan kuulustelutodistajan, joka todistaa tapahtumien kulun.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html

Minä en siis saanut ns. kuulustelussa antaa mitään todistusaineistoa eikä minun todistajaani kuultu.

6 §

Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja

4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.

En siis saanut varsinaista asianomistajakuulustelua lainkaan. Sekin on EOS:n 6 artiklan vastainene menettely.

Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Rikoskomisaario Hannu Mensonen on kuitenkin toiminut asiassa tutkinnanjohtajana. Koska en saanut ns. kuulustelussa esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu, niin minä tein loppulausunnot, jotka oli sovittu poliisi Joel Mäntysaaren kanssa tehtäväksi ja asia kirjattiin ns. kuulustelukertomuksen.

Loppulausunnot ovat tässä:

Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Kun sain syytteen tiedokseni ,niin päätin tilata syytekirjelmän asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstät tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.

Syyttäjävirasto laittoi sähköpostilla aineiston, mikä oli syytteen pohjana.

Huomasin, että sieltä puuttui kaikki loppulausuntoni sekä tutkinnanjohtajalle ja tutkijalle lähettämäni todistusaineisto eli kaksi kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on kaikki tarvitavat todistusaineistot PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista paitsi 48 miljoonan pantatut kiinnitykset sekä silloisen asianajaja Asko Keräsen tunnustus. Pantatut kiinnityspaperit olin laittanut erikseen tutkinnanjohtajalle ja tutkijalle samalla kun lähetin kirjanikin todistusaineistoksi.

Minun oikeustajuni mukaan rikostutkinta on tehty esitutkintalain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Katson myös että esitutkinta on tehty puolueellisesti ja poliisilain vastaisesti.

1 §

Poliisin tehtävät

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi.

Rikosten esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011) ja rikosten esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista pakkokeinolaissa (806/2011).

2 §

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.

Olen siis saattanut asiani poliisin tietoon ja tutkittavaksi, mutta tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen ja rikostutkija Pekka Niskakangas ovat jättäneet asiat tutkimatta ja syyttäjälle ilmoittamatta. Syyttäjä on kuitenkin minun sähköpostieni kautta tullut tietoiseksi asioista.

Siksi on syytä epäillä, että rikostutkinta on tehty puolueellisesti ja siten, ettei minun todistusaineistoa ole hyväksytty asiassa. Lisäksi tutkinnanjohtaja ilmoittaa esteellisyyteensä. Esteellisyys on virkarikos ja rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön. Myös syyttäjä Karikoski on ollut tietoinen näistä kaikista asioista joten syyttäjälläkään ei ole puhtaat jauhot pussissa.

Koska olen käynyt ”kahden rintaman sotaa”, niin samanaikaisesti käräjätuomari Jyrki Määtän toiminta herättää huomiota. Se näkyy tästä:

14.11.2020 Oikeudenkäyntiin valmistautumisen vaikeuttaminen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/14112020-oikeudenkayntiin.html

TO 19.11. 2020 R20/2753 Marjo Jaatinen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/to-1911-2020-r202753-marjo-jaatinen.html


LA 21.11.2020 Käräjäsihteeri Tarja Perttula ja käräjätuomari Jarkko Pekkala

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/la-21112020-karajasihteeri-tarja.html


Yksi tärkeä asia

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/yksi-tarkea-asia.html


Oulun käräjäoikeus ja Oulun poliisi esti minua käyttämästä tärkeää todistusaineistoa, minkä olin pyytänyt siirtämään sisäisenä siirtona Oulun käräjäoikeuteen. Oikeudenkäynti ei tämänkään asian takia voi olla oikeudenmukainen.

Minun todistajaani ei kuultu poliisikuulustelussa eikä oikeudenistunnossa. Todistajani oli mukana oikeudenistunnossa kuulijana, mutta siitä huolimatta häntä ei voitu kuulla. Oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen. Rikostutkinnassa suojeltiin käräjätuomari Sarianna Ervastia. Tutkinta olisi pitänyt aloittaa siitä mitä on tapahtunut. Todistajaani ei kuulua eikä minuakaan edes oikeudenistunnossa.

Oikeudenistunnossa toin selkeästi esille sen, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat on saatu aikaan rikollisesti ja ne ovat perintäkelvottomia. Minä luovutin käräjätuomarille kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, mikä on osa valtiopetosta. Hän otti sen vastaan, mutta totesi, ettei se kuulu asiaan. Lisäksi luovutin kirjani mikä todistaa PR-talojen konkurssivyyhden rikokset valokopioina ja kirjan Rahan ja laman pelurit mikä on yksi niistä kirjoista, mikä todistaa valtiopetoksen. Lisäksi jätin myös tämän:

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Se on siis luettelo todistusaineistosta jota en voinut käyttää, koska Oulun käräjäikeus ja Oulun poliisi estävät todistusaineiston käytön.

Tänään torstaina 26.11.2020 klo 16.02 sain Oulun käräjäoikeuden käräjäsihteeriltä Marjo Jaatiselta seuraavan sähköpostiviestinErkki Aho

Koska asia R 20/2753 on jätetty tutkimatta haastetta antamatta, ei asiassa ole ollut tarpeen ottaa todistelua vastaan. Tämän vuoksi mainitsemanne sopimuksen ja kirjojen paperiversioita ei ole asian asiakirja-aineistossa.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden 3.2.2016 antamaan ratkaisuun liittyvät asiakirjat on arkistoitu Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan kanslian arkistoon. Asiakirjoista voi tilata jäljennöksiä käräjäoikeuden kirjaamosta puhelimitse 029 56 49500 (vaihde) tai sähköpostilla oulu.ko(at)oikeus.fi.i

Asianosaisen tehtävänä on toimittaa nimeämänsä todistelu käräjäoikeudelle. Pyydämme myös huomioimaan, että sähköisesti toimitettavat todisteet tulee toimittaa liitetiedostoina, eikä esimerkiksi linkkeinä verkkosivuille.

Ystävällisesti

Marjo Jaatinen
käräjäsihteeri
Oulun käräjäoikeus
puhelin 02956 49650
sähköposti:
oulu.ko@oikeus.fi

Yksi tärkeä asia

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/yksi-tarkea-asia.htmlLA 21.11.2020 Käräjäsihteeri Tarja Perttula ja käräjätuomari Jarkko Pekkala

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-21T23:21:00-08:00&max-results=7

Tämä todistusaineisto on erittäin tärkeä oikeudenkäynnissäni R20/2978 huomenna perjantaina 27.11.2020 klo 9.00.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948

Tämä todistusaineisto olisi ollut erittäin tärkeä siksi, että se olisi pitänyt olla myös todistusaineistona Raahen käräjäoikeudessa kun käräjätuomari Ervasti käsitteli asiaani. Sitä ei oltu siirretty sisäisenä siirtona Ylivieskan pisteestä Raahen pisteeseen, vaikka silloin oli voimassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeus. Käräjäsihteeri mainitsee kuulustelukertomukessaan noista asiakirjoista, jotka puuttuivat asian käsittelystä. Raahen käräjäoikeudessa oli jätetty sähköpostiviestin linkit avaamatta, jossa oli todistusaineistot. Eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen mukaan linkit on avattava ja tulostettava, koska se on sähköistä viestintää. Käräjätuomarilla ei ole oikeutta jättää niitä avaamatta. Kun kävin todistajani Ivan Georgievin kanssa tarkistamassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kansliassa asiakirja-aineoston ennen oikeuden päätöstä, niin huomasin, että linkit lähettämässäni aineistossa oli avaamatta. Linkit sisälsivät todistusaineistot. Myös Ylivieskan toimipisteestä siirrettävä aineisto puuttui asiakirja-aineistosta. Kerroin nämä asiat käräjätuomari Sarianna Ervastille todistajien läsnäollessa. Tätä todistajani Ivan Georgiev ei saanut todistaa enkä minä edes oikeudenistunnossa esittää.


Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista

Käräjätuomari Jarkko Pekkala on ollut tarkasti tietoinen asioistani eli kidutusrikoksesta ja myös valtiopetoksesta.


Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista


Käräjätuomari Jarkko Pekkala ja Rovaniemen hovioikeus


Mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan asiat eivät mene nyt oikeudenkäymiskaaren eikä ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Minä katson, että minun perusoikeuksiani on loukattu ja oikeusturvaani on vaarannettu.

Kun haastemies Saari toi minulle haasteen niin hän kertoi, että voin mennä käräjäoikeuden tiloihin Ylivieskaan oikeuskäsittelyyn videon välityksellä. Silloin minä ajattelin, että mitä minä kuulin. Kysymyshän on yli 25 vuotta jatkuneesta kidutusrikoksesta ja miljoonaa suomalaista koskevasta valtiopetoksesta ja minua kuultaisiin video-oikeudenkäynnissä – EI KÄY!

Siksi päätin korontilanteesta huolimata mennä Ouluun käräjäoikeuteen kuten haasteessa käräjäpaikaksi ilmoitettiin. Asia on minulle ja Suomen kansalle erittäin tärkeä.


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sekä

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Toinen asia mikä minua häiritsi vastauksessanne oli todistajieni kuulemisesta.

Todistajiahan kuullaan pääkäsittelyssä. Nyt todistajia ei ole kutsuttu pääkäsittelyyn ja se vaarantaa oikeusturvani ja on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää, että saan puolestani esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuullustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin minua vastaan todistamaan kutsutut todistajat

Onhan se todella kornia, ettei minun todistajiani ole kutsuttu oikeuskäsittelyyn. Menettely on Euroopan Ihmisoikessopimuksen 6 artiklan vastainen menettely.

6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Lisäksi Velallisten Tukiryhmässä on lähes 11 000 jäsentä, joista suuri osa voi toimia todistajana. Kaadettuja yrityksiä oli kaikkiaan n. 60 000 kappaletta ja näistä yrittäjistä useita kymmeniä tuhansia on vielä elossa ja voivat toimia todistajina. Lisäksi pankkikriisi ja valtiopetos koskettivat kaikkiaan n. miljoonaa suomalaista, joista aika moni voi toimia todistajana tässä oikeudenkäynnissä.

Todisteena on myös myös blogini


Pankkikriisi koko blogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisi blogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


15.11.2020 Tässä on osa todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-14T21:44:00-08:00&max-results=7


Minulla on videoita todistusaineistona n. 20 tuntia ja blogini ovat keskeisiä todistusaineistoja , joiden asioiden käsittelemiseen voi kulua jopa kaksi viikkoa.

Minulla on myös 7 banaanilaatikollista asiakirjoja todistusaineistona joten oikeuskäsittelystä tulee pitkä.

Yksi tärkeä asia on se, että tärkeä osa todistusaineistoa on hukassa ja se johtuu Oulun käräjäoikeuden ja Oulun poliisin toiminnasta.


Kysymys on tästä todistusainistosta

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Olen ilmoittanut asiasta vastuullisille henkilöille.


LA 21.11.2020 Käräjäsihteeri Tarja Perttula ja käräjätuomari Jarkko Pekkala

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/la-21112020-karajasihteeri-tarja.html


Tämä todistusaineisto on määrätty säilytettäväksi Ylivieskan käräjäoikeudessa vuoteen 2021 asti ja nyt Yllivieskan käräjäoikeus on osa Oulun käräjäoikeutta. Olen pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta vastausta missä tuo todistusaineisto on ja olen pyytänyt myös Oulun poliisilta virka-apua tuon asineiston etsimiseen. En ole saanut vastausta. Olen myös tehnyt asiasta rikostutkintapyynnön Oulun poliisille. Tuo todistusaineisto on keskeinen asia oikeudenkäynnissä, koska juuri tuo todistusaineisto piti olla vaatimuksestani Raahen käräjäoikeuden käsittelyssä, jossa käräjätuomari Sarianna Ervasti oli käräjätuomarina ratkaisemassa asiaani. Kävin todistajani Ivan Georgievin kanssa tarkistamassa asian Raahen käräjäokeuden kansliassa käräjätuomari Sarianna Ervastin läsnäollessa ja saadessa tiedon asiasta todistajien läsnäollessa ennen oikeuden päätöstä.

Toinen asia minkä totesin todistajani kanssa tuolla tarkstuskäynnillä Raahen käräjäoikeudenn kansliassa oli se, että sähköpostitse lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin, sillä linkit oli avaamaatta. Kysymys on tästä aineistosta:


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.htmlAsian ydinhän on tämä:

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Nyt on päätettävä onko edelläesitetty summaarinen riita-asia vai rikosasia. Tavalliselle ihmiselle tämä on täysin selvää, mutta poliisilla, syyttäjällä, oikeudentuomareilla on ollut vaikeuksia päättää kummasta asiasta on kysymys.


Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.


Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Tästä huolimatta 5-6 Oulun käräjäoikeuden tuomaria on käsitellyt asian summaarisena riita-asiana. Poliisi on muuttanur R-asian S-asiaksi. Kysymys on ihmisen perusoikeuksista ja omaisuuden suojasta. Summaarinen menettely on perustuslain vastainen menettely. Summaarisessa menettelyssä velkaa ei tarvitse todistaa, vaan pelkkä väite velasta riittää. Mielestäni tällainen menettely on järjen vastainen ja se on myös perustuslain vastainen menettely. Kysymys minun asiassani on varmasti myös kidutusasiasta ja ihmisoikeusrikoksesta koska en saa esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja.

15 §

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

YK:n ihmisoikeusjulistus

 1. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

Minulla on oikeudenkäymiskaaren mukaan oikeus todistaa, että kaikki minun ulosottosaatavani, entiset ja nykyiset, ovat saatu aikaan rikoksien avulla ja siksi ne ovat perintäkelvottomia.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki rikosilmoituksen minusta, niin minulla oikeus puolustautua Suomen lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.


Todistusaineistoa on tässä

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


  - todistajaani Ivan Georgievia ei ole kuultu esitutkinnassa

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Olen tehnyt kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyyntöjä asiassani Oulun poliisille. Oulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita. Myös korkein kieltäytyy purkamasta alioikeuksien vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Rikokset eivät voi olla vanhentuneita, koska rikostutkinta pyyntö on tehty ajoissa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko ajan. Ulosotto pitää rikokset avoimena ja lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoimena.


Keskeinen asia on asianajaja Asko Keräsen tunnustus siitä, että hän jätti valituksen tekemättä väärillä tiedoilla haetusta konkurssista. Näin väärä käräjäoikeuden päätös jäi voimmaan ja sitä rikolliset käyttivät hyväkseen uusien väärien päätösten tekemiseen.


Asko Keränen on tunnustanut paljon muitakin rikoksiaan ja sai niistä ehdottoman vankeustuomion. Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa.Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä n. 20 vuotta asioissani. Hän on keskeisin tekijä asioissani.


Konkurssipesänhoitaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa sen jälkeen, kun hän oli pyytäänyt minua lopettamaan asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 markkaa jotta hän ei hae minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Minä en suostunut Maskosen vaatimuksiin ja Maskonen haki minut henkilökohtaiseen konkurssiin. Sen jälkeen hän teki oman ratkaisunsa ja "putosi" parvekkeelta.


Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen vastaus minulle , kun jääväsin hänet rikostutkinnasta, silloin kun ensimmäisen kerran pyysin rikostutkintaa käräjätuomari Sarianna Ervastin tekemässä asiassa. Katson, että rikoskomisario Hannu Mensonen on toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassani, kun ryhtyi nyt uudelleen tutkinnanjohtajaksi asiassa, jossa aikaisemmin ilmoitti olevansa esteellinen. Siksi pyydän uutta rikostutkintaa asiassa syytteen pohjaksi. Esteellisyys on virkarikos.


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Mensonen on kuitenkin toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana kun asia tuli uudelleen Raahen poliisin tutkittavaksi. Mielestäni siksi rikostutkinta on tehty esitututkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta niin tutkinnanjohtajaksi määrättiin jälleen rikoskomisaario Hannu Mensonen. Tutkijana asiassa on toiminut poliisi Pekka Niskakangas.

Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Joel Mäntysaari Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja siksi otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin vaatimuksestani että annan asiassa loppulausunnot.

Kun huomasin poliisien ja muiden viranomaisten rikolliseksi epäiltävän toiminnan niin pyysin poliittista turvapaikka EU:lta ja Bulgarian valtiolta. Asia on nyt toteutunut niin kuin ennakoin.


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html


Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


Syyttäjän toiminta on ollut puolueellista ja tarkoitushakuista

Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelmän asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstä tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on kuitenkin luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani Ivan Gerorgievia kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueelista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle asiakirjat kun Oulun poliisi ei laittanut. Huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.

Syyte on tehty virheellisen tai rikolliseksi epäiltävän rikostutkinnan pohjalta eikä se sillon voi olla todellisen syytteen pohjana.

Syyttäjä Karikoski on tietoinen asiasta

MA 02.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-02112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html

Näiden asioiden johdosta oikeudenkäynti perjantaina 27.11.2020 ei voi olla pääkäsittely, vaan sen tulee olla valmisteleva istunto. Pääkäsittelyn tulee olla oikeudenkäymiskaaren mukainen. Tämä asia on minulle ja Suomen kansalle tärkeä. Se on erityisen tärkeä 1990-luvun pankkikriisin uhreille. Minun tavoitteenani on saada oikeutta itselleni ja Suomen kansalle. Miksi Suomen valtio ei voi tunnustaa rikollista toimintaansa?

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmailcom

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Aluesyyttäjä Juha Karikoski on ollut tarkasti tietoinen asioista


KE 11.11.2020 Pohjois-Suomen syytäjälaitoksen johtaja, Oulun käräjäoikeuden laamanni ja Oulun poliisin johtaja

Pohjois-Suomen syytäjälaitoksen johtaja, Oulun käräjäoikeuden laamanni ja Oulun poliisin johtaja


Asioissa R20/2953 ja R20/2978 tämä todistusaineisto on sama ja sitä säilytetään nykyisessä Oulun käräjäoikeudessa. Vaadin asioissa esteetöntä rikostutkintaa ennen kuin asiat viedään oikeuskäsittelyyn. Vaadin kaikkien minua ja yritystoimintaani koskevien päätösten purkamista ja valtavien taloudellisten tappioiden ja hirvittävien henkisten kärsimysten täysimääräistä korvaamista. Korvausasiat tulee sopia Suomen valtion ja Erkki Ahon kesken.


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Aineisto sisältää käräjäoikeuden päätösten lisäksi todistusaineistot PR-talojen konkurssivyyhdessä sekä todistusaineiston valtiopetoksesta.

Kopio Salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta eli tämä asiakirjasekä nämä kirjat

Seppo Konttinen Salainen pankkitukiAri-Pekka Pietilän Pankkikriisin peitellyt paperit

Laman ja rahan peluritSalaiseksi julistettu SSP-sopimus sisältää muun muassa nämä tiedot

Valtiopetokseen liittyy kiinteästi salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä solmittiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1993.


SSP-sopimus on julistettu salaiseksi 100 vuodeksi.

http://kalajokinen.blogspot.bg/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=122s


Vakaan markan politiikka

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti
Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.

Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 48 000 elinkelpoista yritystä vuoden 1997 loppuu mennessä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 11500. Pankit pelastettiin. Voidaanko puhua kansanmurhasta?

Koiviston konklaavi on valtiopetos?

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.

Kokouksessa teemoina olivat
1. Tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus
2. Tuomioistuimen toiminnan arvostelu

Kokouksessa johti puhetta silloinen KKO:n presidentti
Heinonen. Palveriin osallistuivat tasavallan presidentti Mauno Koivisto, rouva Tellervo Koivisto, KKO:n presidentti Olavi Heinonen, oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipale, oikeusneuvos Per Lindholm, KHO:n hallintoneuvos Pekka Hallberg, kihlakunnantuomari Markku Arponen, ylituomari Olli Karikoski, pormestari Juha Kettunen, Itä-Suomen HO:n presidentti Esko Kilpeläinen, Vaasan HO:n presidentti Erkki Rintala, oikeusneuvos Mikko Tulokas, professori Aulis Aarnio, apulaisprofessori Jukka Kekkonen, erikoistutkija Jyrki Tala, professori Leena Kartio, professori Olli Mäenpää, dosentti Juha Pöyhönen, professori Kirsti Rissanen, professori Kaarlo Tuori, oikeustieteen lisensiaatti Veli-Pekka Viljanen, Antti Kivivuori, professori Jaakko Uotila, kansliapäällikkö Jaakko Kalela, erityisavustaja Martti Manninen ja Ratan johtaja Jorma Aranko.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
KKO:n päätöksistä on todettavissa, että oikeudenkäytön linjaus muuttui Koiviston pitämän tilaisuuden jälkeen pankkeja suosivaksi.


Toukokuun tuomarineuvoston kokous ei ollut ainoa laatuaan. Professori
Kekkonen oli – Koivisto-kriittisyydestään huolimatta – erään kokouksen pääalustajana. Tuolloin käsiteltiin lähinnä talousrikoksia ja niiden tutkintaa. Presidentti ei kuitenkaan päässyt paikalle, vaan iltaa isännöi oikeusministeri Matti Louekoski. Lopulta hänellekin tuli kiire, ja emännäksi siirtyi Tarja Halonen.

Iltalehdessä 15.8.2005 Postipankin ex-pääjohtaja 
Seppo Lindblom tunnustaa syyllisyytensä pankkikriisiin.
Soitin europarlamentaarikko 
Anneli Jäätteenmäelle ja kysyi ns. Koiviston konklaavista. Jäätteenmäki sanoi ettei hän ole juuri tuohon palaveriin osallistunut, mutta hän on osallistunut vastaaviin palavereihin. Tästä voidaan päätellä, että pankkikriisin ja suuren laman totuuden salaaminen on poliittisesti yhteisesti sovittu salaisuus. Mukana asioiden salaamisessa on kaikki poliittiset puolueet. Oikeuslaitos on alistettu poliittisen valvonnan alaisuuteen. Tästä kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä 2/2002 käräjätuomari Jussi Nilsson.

Asiapaperit salaisiksi

Presidentti Mauno Koiviston presidentin linnassa 6.5.1992 järjestetyn ”tuomarineuvoston” asiakirjat on määrätty salaisiksi Koiviston pyynnöstä ja tasavallan presidentti 
Tarja Halosen määräyksestä.
- Selvästihän Koivisto halusi vaikuttaa siihen, että oikeuslaitos ei tekisi pankkien kannalta hankalia ratkaisuja, muistaa professori Jukka Kekkonen vuosikymmen takaisen keskustelutilaisuuden ilmapiiristä.
Myös professori
Heikki Ylikankaan mukaan Linnan tilaisuuden tarkoituksena oli koolle kutsuttujen arvovallalla painostaa Korkein Oikeus tekemään Koivistolle mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa. Koiviston palaverissa linjattiin pankkikriisiin liittyvä oikeuskäytäntö pankkeja suosivaksi ja velallisia tainnuttavaksi. Terveetkin pienyritykset olivat pankeille lainsuojatonta riistaa. Luotot pantiin kerralla maksuun, vakuudet rosvottiin laillisesti pankeille, jotka realisoivat ne päivän hintaan ja kirjasivat voitot hyväkseen.
Jos Koiviston seminaari kestäisi päivänvalon niin miksi asiakirjat on pitänyt julistaa salaisiksi.


Asiaa on tarkemmin tutkinut Jorma Jaakkola

Jorma Jaakkola on perehtynyt valtiopetokseen erittäin perusteellisesti:

Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA


Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/

Jukka Davidsson on perehtynyt 1990-luvun lamaan erittäin perusteellisesti.


Jukka Davidssonin kirjan Isänmaan ryöstäjät

https://docplayer.fi/16092859-Isanmaan-ryostajat-viis-siita-velkaa-te-olette-pankille-kuitenkin-mutta-eihan-pankilla-ole-edes-velkakirjoja.html


Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio

https://www.youtube.com/watch?v=DppWToBD2Os&t=656s


SSP-sopimus on julistettu salaiseksi 100 vuodeksi.

http://kalajokinen.blogspot.bg/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html


ja Aktiv Hansakauppa 25 vuodeksi salaiseksi

Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa?

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/torkea-petos-ja-muita-rikoksia-aktiv.html


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=122s


KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti