maanantai 8. kesäkuuta 2020

TI 09.06.2020 I call on the European Commissioner for Justice to finally take action in response to the criminal activities of the Finnish state.I call on the European Commissioner for Justice to finally take action in response to the criminal activities of the Finnish state. Is Finland a state governed by the rule of law? I took the test.

Finland is not a state governed by the rule of law, and law enforcement officers and authorities, as well as MPs and ministers, do not comply with Finnish law or the European Convention on Human Rights.

I sent the e-mail below to the Finnish State Legality Supervisor, the Parliamentary Ombudsman, to forward the message to the authorities he supervises, ie the public prosecutor and the Oulu police. I’ve had trouble getting emails to go to these authorities and that’s why I decided to take the test. I sent the following email to the Legislator.

Onko Suomi oikeusvaltio? Suoritin testin. Suomi ei ole oikeusvaltio, eikä laillisuusvalvojat ja viranomaiset eikä kansanedustajat ja ministerit noudata Suomen lakia eikä Euroopan Ihmisoikessopimuksia.

Lähetin allaolevan sähköpostiviestin Suomen valtion laillisuusvalvojalle eli eduskunnan oikeusasiamiehelle välitettäväksi viestin niille viranomaisille, joita hän valvoo eli valtiosyyttäjälle ja Oulun poliisille. Minulla on ollut vaikeuksia saada menemään sähköposteja näille viranomaisille ja siksi päätin tehdä testin.
Lähetin seuraavan sähköpostiviestin laillisuusvalvojalle.

Pyydän, että Euroopan oikeuskomissaari vihdoinkin ryhtyy toimenpiteisiin Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta.

I call on the European Commissioner for Justice to finally take action in response to the criminal activities of the Finnish state.

SU 31.05.2020 Is there a reason to suspect official crime at the Oulu Legal Aid Office Tapio Maakanen?Viite: 1.6.2020 vireille tullut asia
ASIA: Pyyntö välittää sähköposti edelleen viranomaisille

Pyysitte oikeusasiamiestä välittämään sähköpostiviestinne valtakun-
nansyyttäjälle sekä varmistamaan, että myös Oulun poliisi on saanut

sen.
Oikeusasiamies ei pyytämällänne tavalla välitä sähköpostiviestejä

edelleen kenenkään toimeksiannosta eikä varmista muiden lähettä-
mien viestien perille menoa. Sähköpostiviestin lähettäjällä itsellään on

pääasiallinen vastuu viestin luettavuudesta, viestin perillemenosta,
määräajoista ja muista näihin verrattavista seikoista.

Tarkastaja Peter Fagerholm

Reference: Case initiated on 1.6.2020
SUBJECT: The request forwards the e-mail to the authorities

You asked the Ombudsman to forward your e-mail to the national
to the public prosecutor and to ensure that the Oulu police have also received

its.
The Ombudsman does not forward e-mails as you request

still on behalf of anyone and does not ensure that other
messages. The sender of the email himself has

the main responsibility for the legibility of the message, the delivery of the message,
deadlines and other comparable issues.

Inspector Peter Fagerholm


On täysin selvää, että laillisuusvalvoja on lukenut viestin, mutta ei ole reagoinut asiaan lain edellyttämällä tavalla. Rikoslaki 15 luku 10 § ja 11 §.

It is quite clear that the legality monitor has read the message but has not responded as required by law. Chapter 15, Sections 10 and 11 of the Penal Code.

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

Rikoksentekijän suojeleminen Protection of the offender

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Lisäksi mukaan täytyy laskea rikoslain muitakin pykäli eli virkavelvollisuuden laiminlyönti ja virka-aseman väärinkäyttö.


In addition, other articles of the Penal Code must be included, ie breach of duty and abuse of office.

Olen lähettänyt kaikille 200:lle kansanedustajalle tosiasiat 25 vuotta kestäneestä kidutuksestani. Kaikki ministerit ovat saaneet tieton asiasta, koska Suomessa ministerit ovat myös kansanedustajia.


I have sent all for 200 facts congressman 25 years in torture. All ministers have been informed of the matter, because in Finland the ministers are also members of parliament.

MA 18.05.2020 Kansanedustajan pitää noudattaa lakia


MA 18.05.2020 The Member of Parliament must obey the law http://kalajokinen.blogspot.com/2020/05/ma-18052020-kansanedustajan-pitaa.html

Ainoastaan yksi kansanedustaja reagoi ja toivotti hyvää viikonloppua. Nämä samat lain pykälät koskevat kansanedsutajia ja ministereitä. Lisäksi kansanedustajan pitää perustuslain mukaan noudattaa lakia ja ministerit ovat vannoneet ministerin valan jossa he sitoutuvat noudattamaan lakia.

Only one MP reacted me and wished a good weekend. These same sections of the law apply to parliamentarians and ministers. In addition, the constitution requires the constitution to abide by the law and ministers have sworn an oath to the minister in which they undertake to abide by the law.
My blogs tell the truth about the rule of law in Finland.Kalajoki 08.06.2020

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho

jakelu eduskunnan oikeusasiamies ja eduskunnan perustusvaliokunta, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen
Speaker of Parliament Anu Vehviläinen

Suomen eduskunnan on selvitettävä valtiopetos
The Finnish Parliament must investigate state fraud

Suomen eduskunnan on selvitettävä 1990-laman asiat ja kotitekoisen laman syylliset
The Finnish Parliament must find out the issues of the 1990 recession and the culprits of the homemade recession

Suomen eduskunnan on selvitettävä Suomen oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen
The Finnish Parliament must investigate compliance with the Finnish rule of law

poliisit, syyttäjälaitos, oikeuslaitos ja laillisuusvalvojat eivät noudat Suomen lakia, eikä perutuslakia eikä Euroopan ihmisoikeussopimusta. Siksi Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen kuten muissakin maissa on.
the police, the prosecutor's office, the judiciary and law enforcement officers do not comply with Finnish law, the Constitution Act or the European Convention on Human Rights. That is why Finland needs a Constitutional Court, as it is in other countries.
Perustuslakituomioistuin
Constitutional Court
https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin Ei kommentteja:

Lähetä kommentti