tiistai 14. toukokuuta 2019

TI 14.05.2019 Oikeuskansleri vastasi ja kierteli vastuuta – nyt eduskunnan ja tasavallan presidentin on ratkaistava asiaEduskunnan olisi pitänyt selvittää hallitustunnustelijaa valitessaan se, että täyttääkö hallitusstunnustelija perustuslain 60 §:n vaatimukset. Eduskunnalle ei ole esitetty sellaisia asioita, jotka voisivat estää Antti Rinteen nimittämisen hallitustunnustelijaksi. Oikeuskanslerin päätöksen jälkeen eduskunnan on käsiteltävä asia ja tehtävä asiasta päätös. Siis onko hallitustunnustelija Antti Rinteen rikokset ja muu toiminta sellaista , että ne estävät pääministeriksi valinnan. Viime kädessä tasavallan presidentti Sauli Niinistön on ratkaistava asia täyttäkö Antti Rinne perustuslain 60 §:n vaatimukset eli onko Antti Rinne rehellinen ja taitavaksi tunnettu. Missä kulkee raja? Kuinka paljon rikostuomioita ja ikäviä asioita henkilöllä saa olla kontollaan jotta hänet voidaan valita pääministeriksi? Mitä kansalaisten oikeustaju sanoo asiasta? Millainen henkilö on rehellinen ja taitavaksi tunnettu?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pyydätte oikeuskansleria tutkimaan 26.4.2019 oikeuskanslerinvirastoon saapuneeksi kirjatussa kirjoituksessanne, täyttääkö Antti Rinne perustuslain 60 §:n 1 momentin vaatimukset ja kysytte, onko hän rehellinen ja taitavaksi tunnettu Suomen kansalainen.

Viittaatte superhiiri.fi -sivustolla julkaistuun kirjoitukseen, jossa ilmeisesti puolestaan on lainattu Iltalehdessä julkaistua artikkelia. Kirjoituksessa kerrotaan mm. Rinteen osallisuudesta ns. Levi Ski Resortin hiihtohissiasiassa, viitataan siihen, että Rinteellä olisi ollut ”taloussotkuja” ja viitataan hänen henkilöönsä termeillä ”ahneus ja kaksinaamaisuus” sekä ”vallanhimo ja painostus”.

Olette lisäkirjoituksessanne 2.5.2019 viitannut Rinteen asemaan hallitustunnustelijana.

RATKAISU
Esittelin asianne oikeuskanslerille. Hänen määräyksestään ilmoitan Teille seuraavan:

Perustuslain 58 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan presidentti päättää 1 momentissa säädetystä poiketen ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta valtioneuvoston ja sen jäsenen nimittämisestä sekä eron myöntämisestä valtioneuvostolle tai sen jäsenelle;

Perustuslain 60 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Perustuslain 61 §:n mukaan eduskunta valitsee pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. Muut ministerit presidentti nimittää pääministeriksi valitun tekemän ehdotuksen mukaisesti (1 momentti).

Ennen pääministerin valintaa eduskuntaryhmät neuvottelevat hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston kokoonpanosta. Näiden neuvottelujen tuloksen perusteella, kuultuaan eduskunnan pu-hemiestä presidentti antaa eduskunnalle tiedon pääministeriehdokkaasta. Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos eduskunnassa toimitetussa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan (2 momentti).

Jos ehdokas ei saa vaadittavaa enemmistöä, asetetaan samassa järjestyksessä uusi pääministe-riehdokas. Jollei uusikaan ehdokas saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan eduskunnassa avoimena äänestyksenä pääministerin vaali. Valituksi tulee tällöin eniten ääniä saanut henkilö (3 momentti).

Perustuslain 108 §:n mukaan oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että tuomioistui-met ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtä-vää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista (1 momentti).

Oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tie-toja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä (2 momentti).

Perustuslain 112 §:n 1 momentin mukaan jos oikeuskansleri havaitsee valtioneuvoston tai ministerin taikka tasavallan presidentin päätöksen tai toimenpiteen laillisuuden antavan aihetta huomautukseen, hänen tulee esittää huomautuksensa perusteluineen. Jos se jätetään ottamatta huomioon, oikeuskanslerin tulee merkityttää kannanottonsa valtioneuvoston pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Myös oikeusasiamiehellä on vastaava oikeus tehdä huomautus ja ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Totean ensinnäkin, että valtioneuvoston muodostamiseen perustuslain 61 §:ssä säädetyin tavoin liittyvät vaiheet, kuten eduskunnan tekemä valinta pääministeristä, jää oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Oikeuskanslerilla ei muutoinkaan ole toimivaltaa valvoa eduskuntaa, koska eduskunta lakia säätävänä elimenä ei ole perustuslain 108 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen eikä se säännöksessä tarkoitetulla tavalla hoida julkista tehtävää. Näin ollen oikeuskansleri ei voi puuttua siihen, kuka toimii hallitustunnustelijana tai nimetään pääministeriehdokkaaksi.

Tämän vuoksi kantelunne ei ole johtanut toimenpiteisiin.

Oikeuskansleri valvoo, täyttyvätkö valtioneuvoston nimittämisen oikeudelliset edellytykset siinä vaiheessa, kun tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston perustuslain 58 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaisesti valtioneuvoston, mukaan lukien pääministerin. Tämä tapahtuu ns. ennakollisessa listatarkastuksessa, jossa tarkastetaan tasavallan presidentin esittelyyn tulevat asiakirjat.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että ”ilmeisesti juuri oikeuskanslerin vastuulla on sen ar­vi-ointi, täyttävätkö eduskunnan valitseman pääministerin presidentin esittelyyn toimittaman mi-nisterilistan henkilöt PeL 60.1 §:ssä säädetyt kelpoisuusehdot” (Saraviita: Perustuslaki. Helsinki 2011, s. 518). Myös pääministerin osalta kelpoisuusvaatimusten täyttyminen tulee oikeuskanslerin viime kädessä arvioitavaksi tuossa vaiheessa. Lähtökohtana kuitenkin on, että eduskunta perustuslain mukaisesti pääministeriä valitessaan arvioi kelpoisuusehtojen täyttymisen pääministerin osalta asianmukaisesti. Perustuslakivaliokunta on nyt perustuslain 61 §:n osalta todennut, että ”esityksen perusteluissa (HE 1/1998 vp, s. 112/II) aivan oikein korostetaan, että presidentti toimisi pääministerin muodollisena nimittäjänä ja olisi sidottu nimittämään pääministeriksi eduskunnan 2 ja 3 momentissa säädetyssä menettelyssä tähän tehtävään valitseman henkilön. Presidentti ei perustelujen mukaan voisi kieltäytyä nimittämästä eduskunnan valitsemaa pääministeriä” (PeVM 10/1998 vp, s. 21).

Oikeuskansleri voi myös arvioida ministerin kelpoisuusehtojen täyttymistä perustuslain 108 §:n 2 momentissa tarkoitetun lausuntopyynnön johdosta.

Perustuslain 60 §:n perusteluissa on todettu, että ”lisäksi 1 momentissa säädettäisiin nykyisen hallitusmuodon 36 §:n 2 momentin tavoin, että ministerien tulee olla rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Kysymyksessä on joustava ilmaus, joka on kuitenkin ymmärrettävä muodolliseksi, tosin varsin väljäksi kelpoisuusehdoksi ministerin tehtävään ja sellaisena otettava asianmukaisesti huomioon pääministeriä valittaessa ja ministereitä nimitettäessä” (HE 1/1998 vp, s. 111). Kysymyksessä on siis oikeudellinen kriteeri, jonka täyttymättä jäämisen kynnys on kuitenkin perustelujen valossa korkea. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että tapauksia, joissa tasavallan presidentti olisi esittelyvaiheessa kieltäytynyt nimittämästä ministeriä näihin kriteereihin viitaten, ei tiettävästi ole (Saraviita: Perustuslaki. Helsinki 2011, s. 517). Esimerkiksi aiempi rikostuomio ei ole ollut este sille, että henkilö tulee nimitetyksi ministeriksi (oikeuskanslerin vastaus dnro 350/1/2012, 22.11.2012).

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Laura Pyökäri

---------------------------------------------------------------------------------

Perustuslaki 60 §
Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Antti Rinne – taloussotkuja, painostamista ja kaksinaamaisuutta

Antti Rinne – taloussotkuja, painostamista ja kaksinaamaisuutta

SDP:n nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne on mielenkiintoinen hahmo. Hän esittää monesti julkisuudessa hellyttävää nallekarhua, mutta totuus kulissien takana on toinen. Ilmeisesti media ei halua kirjoittaa tai uskalla kirjoittaa suoraa totuutta. Käydäänpä läpi niitä muutamia faktoja, joista käy selväksi, että hellyttävä nallekarhu hän ei ainakaan ole. Ennemminkin viekas kettu?

Taloussotkut

Taloyhtiössä isännöitsijänä – omat ja firman rahat sekaisin ja vuoden tositteet kateissa
Antti Rinne oli 1980- ja 1990 -lukujen taitteessa isännöitsijänä taloyhtiössä, jossa itse asui. Taloyhtiön hallituksen mukaan Rinne vahingoitti taloyhtiön taloutta, koska hoiti taloyhtiön raha-asioita puutteellisesti, ei toimittanut tositteita vuodelta 1991 ja maksoi omat puhelinlaskunsa taloyhtiön rahoilla. (Helsingin sanomat 15.5.2014)
Suomen kuvalehden tietojen mukaan hän joutui maksamaan vuosina 1995-1996 taloyhtiölle 25000 markan eli yli 4000 euron korvaukset.
AKT:n lakimiehenä – kahteen kertaan laskutetut matkakorvaukset
Vuodesta 1987 vuoteen 1996 Antti Rinne toimi (muun muassa) AKT:n lakimiehenä. Hän joutui eroamaan tehtävästään, koska oli laskuttanut samoista matkoista kahteen kertaan. (Suomen kuvalehti).
Tällaista virhettä tuskin tapahtuu tuollaisen taustan omaavalle kaverille vahingossa.
Ironista kyllä, Antti Rinne on toiminut vuoden verran myös Suomen valtiovarainministerinä.

Ahneus ja kaksinaamaisuus

Veikkaus vs VVO

Antti Rinne nostaa mielellään metakkaa yritysjohtajien palkoista. Esimerkiksi veikkauksen Veikkauksen toimitusjohtajan 32 000 euron kuukausipalkkaa hän ihmetteli Ylen uutisissa 30.8.2016 todeten, että “32 000 euron kuukausipalkka on tässä tilanteessa kohtuuton” Oikeassa hän tuossa asiassa onkin, mutta lausunnon (ja Rinteen itsensä) kaksinaamaisuutta kuvaa se, että samaan aikaan hän on ollut itse päättämässä VVO:n toimitusjohtajan paljon suuremmasta palkasta. Esimerkiksi vuonna 2013 VVO:n toimitusjohtajan palkat ja palkkiotolivat 648 325,04 euroa eli noin 54 000 euroa kuukaudessa. Rinne istui VVO:n hallituksessa vuodesta 2006 vuoteen 2013.
Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että istuessaan VVO:n hallituksessa, Rinne tienasi pelkästään tästä toimesta näiden kahdeksan vuoden aikana yli 100 000 euroa. Esimerkiksi vuonna 2013 VVO:n hallitus kokoontui 9 kertaa. Näistä kokoksista Rinne tienasi 13 400 euroa. Jos tuo summa jaetaan yhtä kokousta kohden, niin Rinne tienasi yhdestä kokouksesta 1488,88 euroa. Liekö niin, että ei se toimitusjohtajan palkkakaan silloin Rinnettä harmita, kun on itsekin hunajapurkilla.

Vallanhimo ja painostus

Levin hissikaupat
Seuraava tarina kuvastaa hyvin Antti Rinteen vallanhimoa ja vallan väärinkäyttöä. Se myös paljastaa, kuinka hän suojelee suhmuroivaa sisäpiiriään ja yrittää armotta upottaa ne, joista hän ei pidä. Seuraava teksti on kopioitu suoraan Iltalehdestä, koska sieltä löytyi perinpohjainen selvitys tapahtuneesta:
Levin hissihankinnasta tuli erikoinen vyyhti – IL selvitti taustat
Lauantai 02.05.2015 klo 16:24
Levillä on puolitoista vuotta vellonut valtava kohu hissihankinnasta. Siihen on vahvasti sekaantunut myös SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.
Kohun keskiössä on ollut Jouni Palosaari, Levin rinteitä ja hissejä hoitavan Oy Levi Ski Resort Ltd:n pitkäaikainen toimitusjohtaja.
Palosaari on Levin kuuluisan ravintolayrittäjän Päivikki Palosaaren veli.
Jouni Palosaaresta on tehty tutkintapyyntöjä, häntä on epäilty vakavista rikoksista. Hänen sähköpostejaan on vuodettu julkisuuteen, hänet on leimattu lahjuksen ottajaksi.
Iltalehti selvitti monivaiheisen vyyhdin käänteitä. Tämän jutun tiedot perustuvat mm. poliisin esitutkinta-aineistoon.
Julkisuudessa on tähän asti kerrottu vain osa siitä, mitä Levillä on tapahtunut.

Kohun juoni

Levin etelärinteille oli pitkään suunniteltu hankittavaksi uusi hissi. Vuonna 2012 hanke nytkähti eteenpäin. Varteenotettavia hissien toimittajia oli kaksi: itävaltalainen Doppelmayr ja italialainen Leitner.
Koko jupakan juoni on ollut, että Oy Levi Ski Resortin toimitusjohtajaa Jouni Palosaarta on syytetty, että hän olisi kääntänyt tarjouskilpailua Doppelmayrin eduksi, eikä olisi ollut kiinnostunut Leitnerin tarjouksesta.
Palosaaren on syytetty vuotaneen Leitnerin tietoja Doppelmayrille. Hänen on väitetty salanneen Leitnerin alennustarjouksen yhtiön hallitukselta. Antti Rinne vihjaili joulukuussa 2013 Yle Lapin haastattelussa, että Palosaari olisi saattanut jopa ottaa lahjuksia.
Epäilyt Palosaarta kohtaan johtivat ensin Palosaaren potkuihin toimitusjohtajan paikalta – ne antoi käytännössä Levi Ski Resortin silloinen hallituksen jäsen Antti Rinne. Lisäksi yhtiön pääomistajat, Levin Matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta, tekivät Palosaaresta tutkintapyynnöt poliisille.

Tarjouskilpailu

Iltalehden selvityksen mukaan Palosaari pyysi Leitnerilta ensimmäisen kerran tarjousta hisseistä elokuussa 2013. Samaisen syksyn aikana Palosaari kyseli tarjouksen perään ja sellainen tulikin lokakuussa. Sitten Palosaari pyysi Leitnerilta päivitetyn tarjouksen ja kävi kirjeenvaihtoa siihen liittyen.Mikään ei viittaa siihen, että Palosaari olisi ollut haluton saamaan kunnon tarjousta Leitnerilta.
Maanantaina 28. lokakuuta 2013 Levi Ski Resortin hallitus kokoontui, tarkoitus oli päättää hissien toimittajasta.
Edeltävänä perjantaina Palosaari lähetti kaikille hallituksen jäsenille Leitnerin ja Doppelmayrin senhetkiset tarjoukset. Leitnerin tarjous oli noin 4,6 miljoonaa euroa ja kilpailija Doppelmayrin tarjous hieman alle viisi miljoonaa euroa.
Kohun alettua julkisuuteen vuodettiin Palosaaren Doppelmayrille lähettämä sähköposti. Siinä Palosaari antoi ymmärtää, että tarjouksen olisi parempi alkaa nelosella kuin viitosella. Poliisille tehdyssä tutkintapyynnössä Palosaarta on syyllistetty siitä, että hän antoi Doppelmayrille niin sanottua käsiohjausta, että hän pyysi kalliimman tarjouksen tekijää alentamaan hintaansa.
Levi Ski Resortin toimitusjohtajana Palosaarella kuitenkin oli yhtiön hallituksen mandaatti neuvotella hissihankinnan hinnoista ja muista ehdoista.
Doppelmayr oli toimittanut Levin aiemmat hissit. Palosaari ja muut Levi Ski Resort Oy:n asiantuntijat olivat sitä mieltä, että Doppelmayr olisi parempi valinta uudenkin hissin toimittajaksi.
Palosaari toimitti yhtiön hallitukselle teknisen selvityksensä tarjousten eroista. Tämän arvion jälkeen hintaetua jäi Leitnerin eduksi enää noin 200 000 euroa.
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurula oli Palosaaren tavoin sitä mieltä, että Doppelmayr tulisi valita. He laskivat, että hintaero kääntyisi Doppelmayrin eduksi, koska Levillä oli jo ennestään käytössä Doppelmayrin laitteet ja henkilöstö oli koulutettu niiden huoltamiseen. He päättivät esittää hallituksen kokoukselle Doppelmayrin valintaa.

Kokous

Ennen kokousta hallituksen puheenjohtajan Kurulan puheille tuli hallituksen jäsen, Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtaja Ari Aspia.
Levin Matkailukeskus Oy on Levi Ski Resortin toinen suuri omistaja, Kittilän kunta on pääomistaja. Levin Matkailukeskus Oy:n suurin omistaja puolestaan on ammattiliitto Pro.
Siksi myös Pron silloinen puheenjohtaja Antti Rinne oli Levi Ski Resortin hallituksessa. Tässä kyseisessä kokouksessa Rinne ei ollut paikalla.
Aspia ilmoitti Kurulalle, että hän on itse käynyt neuvotteluja Leitnerin kanssa. Leitnerin edustajat olivat tulossa Leville.
Aspialla ei ollut Levi Ski Resortin hallituksen mandaattia käydä neuvotteluja hissivalmistajien kanssa. Hän itse viestitti Leitnerille, että motiivi neuvotella oli se, että Palosaari ajoi hissipäätöstä Doppelmayrin hyväksi.
Yhtiön hallituksen kokouksessa hissien hankintapäätös päätettiin jättää pöydälle, koska valmistaja Leitner oli tulossa neuvottelemaan tarjouksestaan Leville. Doppelmayria ei Leville kutsuttu.
Tähän päivään liittyy keskeinen Palosaareen kohdistettu syytös. Poliisille tehdyissä tutkintapyynnöissä väitetään, että Palosaari olisi tahallisesti jättänyt esittelemättä yhtiön hallitukselle Leitnerilta tulleen hinnanalennuksen.
Kokouspäivän aamuna Palosaaren sähköpostiin oli tullut Leitnerilta viesti. Sen sisältö oli, että mikäli hanke etenisi Leitnerin kanssa, olisi mahdollista keskustella kymmenen prosentin hinnanalennuksesta. Kyseessä ei ollut hinnanalennus, vaan optio keskustella mahdollisesta sellaisesta, kunhan Leitnerin edustajat tulisivat Leville.

Leitner

Se, mitä ei ole julkisuudessa kerrottu, on Pron omistaman Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtajan Ari Aspian rooli.
Iltalehden tietojen mukaan Levi Ski Resortin hallituksessa jäsenenä istunut Aspia oli jo syyskuussa 2013 ottanut yhteyttä Leitneriin ja patistanut sitä toimittamaan tietoja tarjouskilpailuun.
Tapauksen asiakirjoista ilmenee, että kun Jouni Palosaari 25. lokakuuta toimitti tarjouspyynnöt ja teknisen selvityksensä Levi Ski Resortin hallituksen jäsenille, Aspia otti taas yhteyttä Leitneriin. Aspia pyysi Leitneriä lähettämään vielä nopeasti lisätarjouksen ennen Levi Ski Resortin hallituksen kokousta.
Leitnerin viesti saapuikin kokouspäivän aamuna. Käytännössä tilanne siis kokouspäivänä oli, että Aspia oli pyytänyt Leitnerilta uutta tarjousta, josta puhuttiin hallituksen kokouksessa. Myöhemmin Palosaarelle ryhdyttiin vaatimaan rangaistusta siitä, että hän olisi pimittänyt tuon tarjouksen tuossa samaisessa kokouksessa.
Tuon 28. lokakuuta pidetyn kokouksen jälkeen tapahtumat alkoivat vyöryä Leitnerin eduksi.
12. marraskuuta Leitnerin myyntijohtaja Dominic Bosio lensi Rovaniemelle. Aspia ja Antti Rinne noukkivat miehen lentokentältä ja ajoivat yhdessä Leville.
Levillä neuvoteltiin hissihankinnasta, paikalla oli myös Palosaari. Esiin nousi myös Leitnerin kilpailijan nimi Doppelmayr. Paikalla olleiden mukaan Antti Rinne tuhahti siihen, että ”me hoidamme Doppelmayrin”.
Bosion lähdettyä Aspia informoi Leitnerin Suomen edustajaa, että jos hinta vaan on kohdallaan, niin Leitner tullaan valitsemaan hissien toimittajaksi.
Myös Doppelmayrin johtoa saapui Suomeen ja Leville. Heitä Levi Ski Resortin hallituksen jäsenet eivät halunneet enää edes tavata. Doppelmayrilta ei haluttu uutta tarjousta.

Kunta mukaan

Marraskuun 5. päivänä Levi Ski Resortin hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurula marssi yhtiön pääomistajan, Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelän puheille. Hän kertoi Mäkelälle, että Levin hissihankinnassa on ongelmia.
Marraskuun 12. päivänä Kurula tuli taas, tällä kertaa mukana olivat myös Ari Aspia ja Antti Rinne. Herrat kertoilivat Mäkelälle Palosaaren toiminnasta ja ilmoittivat, että Palosaari tullaan siirtämään pois toimitusjohtajan tehtävistä.
Joulukuun 5. päivä Kittilän kunta teki kunnanjohtaja Mäkelän päätöksellä tutkintapyynnön poliisille Palosaaren toimista. Myöhemmin myös Levin Matkailukeskus Oy ja Levi Ski Resort tekivät samansisältöiset tutkintapyynnöt.
Mäkelä ei kysynyt tutkintapyynnölleen lupaa Kittilän kunnanhallitukselta.
Tämä oli keskeisiä syitä, kun Kittilän kunnanvaltuusto myöhemmin, marraskuussa 2014, erotti Mäkelän. Erottamisvyyhti on hallinto-oikeuden käsiteltävänä, Mäkelä pitää potkujaan laittomina.
Antti Rinne on myöhemmin kommentoinut julkisuudessa, että hän pitää Mäkelän potkuja törkeinä. Hissihankintaan liittyvästä esitutkinta- ja muusta materiaalista voi päätellä, että käytännössä Rinne kumppaneineen johdatteli Mäkelän tekemään tutkintapyynnön aika heppoisin perustein.
Samaa mieltä oli Peräpohjolan poliisi ja Lapin syyttäjänvirasto. Huhtikuussa 2014 syyttäjä päättää lopettaa Palosaaren toimien tutkimisen.
Tutkinta kuitenkin avattiin uudelleen Ari Aspian valtakunnansyyttäjänvirastoon tekemän pyynnön pohjalta. Keskusrikospoliisin tutkinta on kesken.

Potkujen aika

Mutta palataanpa vielä ajassa taaksepäin ja Levin maailmancup -viikonloppuun marraskuussa 2013.
Sunnuntaiksi 17. marraskuuta kello 18 oli sovittu pidettäväksi Levi Ski Resortin hallituksen kokous.
Hallituksen jäsen Antti Rinne pyysi kahta tuntia ennen kokousta yhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren hotellihuoneeseensa. Paikalla olivat Rinteen lisäksi hallituksen puheenjohtaja Kurula ja hallituksen jäsen Markku Mäkitalo.
Rinne kertoi asian tylysti Palosaarelle: joko sanot itsesi irti, sinut irtisanotaan tai otat vastaan Levin etelärinteen projektipäällikön tehtävän.
Palosaari kysyi: ”Eikö ole muita vaihtoehtoja kuin nyt esitetyt?”. Rinteen väitetään vastanneen, että ei ole, muuten lähtee rikosilmoitus.
Antti Rinne on itse kertonut poliisitutkinnassa, että tuon hotellihuone-episodin tarkoitus oli kertoa Palosaarelle, mitä mieltä omistajat olivat Palosaaren asemasta.
Juridisesti Rinteen antamat potkut ovat mielenkiintoinen kysymys.
Levi Ski Resortin hallituksen kokous oli tuona samana iltapäivänä vasta kaksi tuntia myöhemmin, ei siis ollut olemassa yhtiön hallituksen päätöstä potkuista. Epäselväksi on jäänyt myös, oliko Rinteellä minkäänlaista valtuutusta puhua suurimman omistajan eli Kittilän kunnan suulla.

Loppunäytös
Levin hissihankinnan kaikkia käänteitä on mahdotonta mahduttaa tähän kirjoitukseen.
Tällä hetkellä tilanne on se, että Jouni Palosaari on palautettu tehtäviinsä Levi Ski Resortin toimitusjohtajaksi. Ammattiliitto Pron omistaman Levin Matkailukeskus Oy:n edustajat on heitetty ulos yhtiön hallituksesta.
Keskusrikospoliisi tutkii laajaa kokonaisuutta ja useita asiasta tehtyjä tutkintapyyntöjä, myös alkuperäisiä Palosaareen kohdistuneita.
Palosaari itse teki keskusrikospoliisille tutkintapyynnön lokakuussa 2014.
Siinä hän pyytää poliisia tutkimaan, ovatko yksittäiset Levi Ski Resortin hallituksen jäsenet syyllistyneet rikoksiin antamalla luottamuksellisia tietoja Leitnerille.
Hän pyytää selvitettävän, ovatko Levin Matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta toimineet lainvastaisesti tehdessään hänestä rikosilmoitukset.
Palosaari haluaa vielä poliisin selvittävän, onko Antti Rinteen hotellihuoneessa 17. marraskuuta 2013 tapahtunut törkeä petos tai muu rikos.
Levin hissihankinnan jälkiselvittely tulee jatkumaan vielä pitkään.
Antti Rinne ei halunnut kommentoida asiaa tässä vaiheessa. Ari Aspia ei vastannut Iltalehden haastattelupyyntöihin. Jouni Palosaari ei kommentoi asiaa tässä vaiheessa.

JUHA RISTAMÄKIjuha.ristamaki@ilmedia.fi 

Hovioikeus kovensi Antti Rinteen tuomiota – joutuu korvaamaan 6 000 euron oikeudenkäyntikulut

Oliko eduskunta tietoinen näistä asioista nimittäessään Antti Rinteen hallitustunnistelijaksi?
Maksoiko Antti Rinne itse Helsingin hovioikeuden hanelle määrämät 6000 euron ooikeudenkäyntikulut vai maksattiko Antti Rinne sakot ammattiliiton rahoista?

Erkki Aho

Kotimaan uutiset

Paavo Väyryseltä taas uusi veto: Harkitsee pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi kesällä 2020 – kommentoi puolueen hallitushaluja: "Se kuulostaa poliittiselta itsemurhalta"
Erkin kommentti: Eilisessä blogissani arvailin Paavo Väyrysen toiminnan tarkoitusta. Osuin oikeaan. Olen Paavo Väyrysen kanssa samaa mieltä Keskustan hallitushaluista,mutta sillä erotuksella, että hallitukseen ei kannata mennä ilman perussuomalaisia.

Perussuomalaisten kansanedustaja avautuu 200 000 euron ulosottoveloistaan: ”Tuon tämän tilanteen järjettömyyden esiin”

Yrittäjän "oikeusturva" Suomessa - Liisa Mariapori valottaa

VELALLISTEN TUKI RY:N TARKENNETTU 13.5.2019 ESITYS HALLITUKSELLE

Maailmalla tapahtuu

15 suurinta rahtilaivaa tuottaa yhtä paljon typpi- ja rikkipäästöjä kuin kaikki maailman autot yhteensä

Youtube

ELÄKELÄISTEN AHDINGOSTA - Liisa Mariapori & Hilkka Laikko keskustevat

Kansanedustajienkin työviikosta eduskunnassa tehtävä viisipäiväinen!

Perussuomalaiset ja eurovaalit (Nyt on näytön paikka!)

Mielipiteet

Vaalituloksesta odotetaan historiallista, sillä kaikki puolueet ovat jäämässä alle 20 prosentin kannatuksen. Tulos johtaa niin heikkoon hallitukseen, että sen elonpäivät eivät kauan kestä. Sauli Niinistö saa vielä hajottaa valittavan eduskunnan, ja edessä häämöttää ennenaikaiset vaalit, ennustaa Setä Arkadia alias Timo Haapala.
Setä Arkadia: Varautukaa jo uusiin, ennenaikaisiin vaaleihin – heikko hallitus ei kauan kestä
Erkin kommentti: Timo Haapala on oikeassa. Antti Rinteen hallitus suunnitellussa kokoonpanossa on liian heikko hallitsemaan Suomea. Lisäksi se merkitsee keskustalle poliittista itsemurhaa. Jos hallitus kaatuu parin vuoden kuluessa niin keskustalle se on poliittinen katastrofi. Jos taas hallituspohjaa lavennetaan perussuomalaisilla ja tehdään laajennetun pohjan vaatima hallitusohjelma niin silloin hallitus kestää koko vaalikauden.

Liikunta ja terveys

Verenpaine 146 / 98, pulssi 68 , Paino 103.0 kg. Jumppa 0 /2760 min, kuntosali 130/ 2790 min, kävely 0/336 km , uinti 0/9700 m, pyöräily 5/473 km

1 kommentti:

  1. Kysymys on vaikea eikä vähiten siksi, että julkisuudessa po. henkilöön kohdistuneet väitteet eivät ole ilmeisesti olleet perättömiä. Tuntien maan tavan asioissa, joissa riittävän korkeassa asemassa oleva viranomainen tai siihen verrattava henkilö olisi syyllistynyt moitittavaan tai jopa rikolliseen tekoon, sanktiot ovat äärimmäisen harvinaisia.

    VastaaPoista