perjantai 17. kesäkuuta 2022

PE 17.06.2022 Marinin hallitus ei kykene takaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa!

 

pääministeri Sanna Marin

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Raution maastopalon pääkäsittely on päättynyt Oulun käräjäoikeudessa Ylivieskassa ja tuomio annetaan 6. heinäkuuta – lue oikeudenkäynti vaihe vaiheelta tästä jutusta

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/640124

Erkin kommentti: Minun oikeustajunni mukaan syytettyä ei voida tuomita syylliseksi. Ei ole riittävästi näyttöä, että juuri hän on syyllinen. Ei ole todisteita. Oikeusvarmuus ei toteudu. Kuitenkin on todennäköistä, että metsäpalo syttyi tuulivoimalatyömaan seurauksena. Käsitykseni mukaan syytteet tullaan hylkäämään.


Kantelu ja rikosilmoitus


Pyydän Keskusrikospoliisia laittamaan nimensä vastaukseen kuka on vastauksen tehnyt jotta henkilö voidaan saattaa vastuuseen virkarikoksesta tai virkarikoksista. Tämä KRP:n rikollinen toiminta on saatava loppumaan. PERKELE! Tämä ei voi jatkua. Poliitikot ovat tunnustaneet valtiopetoksen ja murhat. Esitutkintalain mukaan on tutkittava kaikki rikokset mitä on ilmotetettu.


Kiireellinen


Facebook estää minua jakamasta blogikirjoitustani facebokissa. Pyydän keskusrikospoliisia tutkimaan syyllistyykö Facebook rikokseen estäessään minua perustuslain vastaisesti esittämästä tosiasioita facebokissa.


Yhteisösääntöjemme perusteella roskapostilta näyttävät julkaisut estetään Facebookissa, ja niitä ei voi muokata.


TO 16.06.2022 Plassin rakennukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/06/to-16062022-plassin-rakennukset.html KE


KE 15.06.2022 Malmbergin tupa ja Kalajoen käräjät

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/06/ke-15062022-malmbergin-tupa-ja-kalajoen.html


TI 14.06.2022 Kalajoen kirkkoherrat , iso viha ja Suomen sota

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/06/ti-14062022-kalajoen-kirkkoherrat-iso.html


MA 13.06.2022 Kalajoen kirkkojen historiaa

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/06/ma-13062022-kalajoen-kirkkojen-historiaa.html


SU 12.06.2022 Kiitos kokoomuspuolueen johdolle

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/06/su-12062022-kiitos-kokoomuspuolueen.html


Kalajoki 16.06.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


Kokoomusjohto tunnustaa blogeissani valtiopetoksen ja murhat. Keskusrikospoliisin on tutkittava rikokset esitutkintalain mukaisesti ja samalla kaikki muutkin esille tulevat rikokset kuten esimerkiksi Erkki Ahoon kohdistunut kidutusrikos. Tutkintapyynnössä on linkit mukana, mutta tässä voin ilmoittaa vain linkkien osoitteet, koska Facebook estää linkkien jakamisen.Keskusrikospoliisin kirjaamoon 16.6.2022 lähettämänne sähköpostiviesti


Hyvä Erkki Aho,

Olette lähettänyt Keskusrikospoliisin kirjaamoon tutkintapyynnöksi

nimeämänne sähköpostiviestin. Viesteissänne pyydätte poliisia tutkimaan,

syyllistyykö Facebook rikokseen estäessään teitä jakamasta kirjoituksianne

palvelualustalla.

Epäselväksi kuitenkin jää, ketä epäilette rikoksesta ja millä perusteella.

Keskusrikospoliisi viittaa teille aiemmin lähetettyihin kirjallisiin vastauksiin

samankaltaisista tilanteista Facebookin kanssa. Keskusrikospoliisi on teitä

useasti ohjeistanut rikosilmoituksen tekemisessä, mm. 2.2.2022 päivätyssä

vastauksessa.

Keskusrikospoliisin tehtävistä säädetään poliisin hallinnosta annetun lain 9

§:ssä. Keskusrikospoliisi toteaa, että asianne ei ole laadultaan sellainen,

että se kuuluisi Keskusrikospoliisin tehtäväkenttään. Asianne kuuluu

paikallispoliisin käsiteltäväksi poliisin hallinnosta annetussa lain 7 §:n

ilmentämän aluevastuuperiaatteen mukaisesti. Keskusrikospoliisi ei toimi

paikallispoliisin esimiesvirastona, eikä kanteluviranomaisena.

OHJEET RIKOSILMOITUKSEN TEKEMISEEN

Poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 7 §:stä ilmenevän

aluevastuuperiaatteen mukaisesti rikoksen esitutkinnasta vastaa

pääsäännön mukaan rikoksen tapahtumapaikan poliisi. Mikäli epäilette

jonkun henkilön syyllistyneen rikokseen, voitte tehdä rikosilmoituksen

esimerkiksi alueellisesti toimivaltaiselle paikallispoliisille. Tässä

tapauksessa Oulun poliisilaitokselle. Tarkemmat ohjeet yksilöidyn

rikosilmoituksen tekemiseksi voitte katsoa osoitteesta https://poliisi.fi/tee-

rikosilmoitus.

Rikosilmoituksesta tulisi ilmetä selkeästi muun muassa, mitä on tapahtunut,

miten rikokseksi epäilty teko tai laiminlyönti on tapahtunut, missä rikokseksi

epäilty teko on tapahtunut ja mihin aikaan sekä kuka rikokseksi epäillyn

teon on tehnyt. Halutessanne voitte tehdä rikosilmoituksen sähköisesti tai

käymällä esimerkiksi asuinpaikkakuntanne poliisilaitoksella

ESITUTKINTAKYNNYKSESTÄ YLEISESTI


2 (1)


Esitutkintalain (805/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan

esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn

ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty.

Säännös merkitsee lähtökohtaisesti esitutkinnan toimittamisvelvollisuutta.

Rikosta on syytä epäillä, kun asioita huolellisesti harkitseva ihminen

havaintojensa perusteella päätyy tällaiseen tulokseen (HE 14/1985 vp, s.

16). Näin ollen kynnystä esitutkinnan aloittamiselle ei ole asetettu kovin

korkealle. Epäillystä rikoksesta ei vaadita esimerkiksi varmuutta tai suurta

todennäköisyyttä.

Kuitenkaan pelkkä väite rikoksen tapahtumisesta ei riitä syytä epäillä -

kynnyksen ylittymiseen ja esitutkinnan aloittamiseen, vaan väitteen tueksi

tarvitaan perusteltu epäily rikoksen tapahtumisesta (OKV 1002/1/1997,

1227/1/1998 ja HE 222/2010 vp, s. 177). Esitetyn rikosväitteen tueksi tulee

löytyä jokin tai joitakin objektiivisia ja konkreettisia seikkoja, sillä

esitutkinnan aloittamispäätökselle on voitava esittää asianmukaiset

konkreettiset perusteet (HE 222/2010 vp, s. 177).

Esitutkinnan edellytyksiä ratkaistaessa joudutaan arvioimaan myös

rikosväitteen tueksi esitettyä selvitystä, mikä ilmenee ”syytä epäillä” -

lausumana. ”Syytä epäillä” -näyttökynnyksen mukaisen selvityksen on

katettava jonkin rikoksen tunnusmerkistön ns. objektiivinen puoli eli

rangaistussäännöksissä ilmaistut oikeudellisesti relevantit tosiseikat.

Pelkkä väite tai puhdas olettamus rikoksesta ei yksin riitä.

Poliisilla ei ole toimivaltaa valvoa viranomaisten tai yhteisöjen toiminnan

lainmukaisuutta tai puuttua niiden toimintaan, ellei yksilöidyssä

tapauksessa ilmene syytä epäillä rikosta. Lisäksi riita-asioiden

selvittäminen ei kuulu esitutkintaviranomaisten tutkittaviin asioihin.

Edellä esitetyllä perusteilla asianne ei aiheuta Keskusrikospoliisissa muita

toimenpiteitä tämän vastauksen lisäksi.

Keskusrikospoliisi

Tutkintaosasto

Esikäsittelytoiminto


kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo@okv.fi, oikeusasiamies@eduskunta.fi elina.valtonen@eduskunta.fi , pev@eduskunta.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, krista.mikkonen@eduskunta.fi , toimitus@kaleva.fi, toimitus@kpk.fi,

_____________________________________________________________

SU 20.12.2020 Kalajoen Pohjankylän ja Plassin historiaa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/su-20122020-kalajoen-pohjankylan-ja.html


Pähkinäsaaren rauha oli Ruotsin alaikäistä kuningasta Maunu Eerikinpoikaa ohjanneen holhoojahallituksen ja Novgorodin tasavallanvälillä 12. elokuuta 1323 solmittu rauhansopimus. Rauhansopimus päätti pitkähkön sotajakson näiden kahden valtion välillä.Se on vanhin tunnettu Ruotsille itärajan määrittelevä rauhansopimus. Varsinaista alkuperäistä rauhansopimusta ei ole säilynyt nykyaikoihin. Tallella on ainoastaan erikielisiä myöhäisiä versioita, jotka eroavat jossain määrin toisistaan. On myös mahdollista, että rauhansopimus oli alun perin suullinen. Tämä selittäisi, miksi myöhemmät kirjoitetut sopimuksen versiot poikkeavat toisistaan.


Pähkinäsaaren rauhan neuvottelut käytiin Novgorodin huomattavassa puolustuskeskuksessa Pähkinäsaaren linnassa. Pähkinäsaaren rauhaan johtavia tekijöitä oli useita, joista merkittävimpiä olivat poliittissotilaalliset suhteet, lännen ja idän välinen kauppa sekä yksityiset omistus- ja nautintasuhteet. Molemmat osapuolet olivat valmiita antamaan joitakin myönnytyksiä tavoitteistaan, joten rauhansopimus saatiin aikaan vuonna 1323. Pähkinäsaaressa olivat Novgorodin edustajina paikalla ruhtinas Juri Danilovits, Alfarminus sekä herttua Abraham. Ruotsia edusti alaikäisen kuningas Maunu Eerikinpojan lähetystö, johon kuuluivat lähettiläät Eerik Tuurenpoika, Hemming Odgislason, Pietari Jooninpoika sekä pappi Waemundus. Läsnä olivat myös Gotlannin kauppiaat Ludovicus ja Forda. Tässä ”ikuiseksi rauhaksi”, ristiä suutelemalla, tehdyssä rauhassa sovittiin kauppamerenkulusta, erinäisistä sotilaallisista asioista sekä Suomenlahdelta alkavasta rajasta, joka tehtiin ”vanhoilla ehdoilla”. Siitä ilmenee, että suullisia sopimuksia oli tehty jo aikaisemmin. Rauhanteosta on laadittu venäjänkielinen, latinankielinen, latinalais-ruotsalainen ja ruotsinkielinen versio.


Maanselälle edetyn raja-alueen jatkeella, Maanselän länsipuolella, on Vääräjokeen laskeva Petäjäoja (Petäisenoja) Petäjäoja laskee kahden ”Petä”-järven läpi, eli latvaosalla Wähä-Pätäistön (nykyinen Lanajärvi) ja alaosalla Petäistön (nykyinen Ryhmänjärvi) läpi Näiden järvien ”Petä”-/”Pätä”-nimiosa on jäänne vuoden 1323 rajaluettelon Petäjoen nimestä.

Nimen ”ruotsalaismuoto” on säilynyt edellä mainittujen järvien nimissä sekä Sievin ja Raution sukunimissä Petäistö-muotoisena. Petäjäojan suunta on mielenkiintoinen, sillä sen jatke Maanselältä tultaessa kulkee edelleen joen pohjoisosasta samalla linjalla Raution Kukkarokivelle. Kukkarokivi on erittäin suurella todennäköisyydellä Novgorodin ja Ruotsin välinen verotusrajan merkkikivi eli Hanhikivi.


Pähkinäsaren rauhan raja Sulevi Juhola

https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108463/63471


Rauhaton raja puhuttaa

https://yle.fi/uutiset/3-5891746


Ikuinen rauha Samu Sarviaho

VUODEN 1323 PÄHKINÄSAAREN RAUHA SUOMALAISESSA HISTORIANTUTKIMUKSESSA JA HISTORIAKULTTUURISSA 1800- JA 1900-LUVUILLA

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526215563.pdf


POHJOINEN KOLMEN KUNINKAAN RIITAMAANA?

https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108460/63468


KOHTAAMINEN, KONFLIKTI, RAJA, RAUHA JA SOTA KESKIAJAN PERIFERIASSA

https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108461/63469


Maallikot innostuivat ikiaikaisista rajakivistä – yksi niistä haastaa löytäjänsä mukaan käsitykset kuuluisasta rauhanrajasta

https://yle.fi/uutiset/3-9888629


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti