lauantai 24. huhtikuuta 2021

SU 25.04.2021 Totisesti minä sanon teille: Suomi ei ole oikeusvaltio

 

Salattu muistio valottaa Koiviston tuomioistuin-kritiikkiä pankkikiistoissa

https://yle.fi/uutiset/3-6807049

Mitä presidentti Koivisto puhui tuomareille Presidentinlinnassa 6. toukokuuta 1992? Koiviston on väitetty tilaisuudessa painostaneen tuomioistuimia tekemään pankeille edullisia ratkaisuja pankkien ja velallisten oikeuskiistoissa.


Poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tapaamassa

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2013/06/poliisiylijohtaja-mikko-paateroa.html

Perjantaina 07.06.2013 klo 11.00-12.00 minulle järjestyi poliisiyliohtaja Mikko Paateron tapaaminen. Tapaaminen oli lämminhenkinen ja poliisiylijohtaja Mikko Paateroa hämmentävä. Olin vamistautunut tapahtumaan siten, että esitin mukaan ottammani mapillisen tavaraa eri oikeustapauksista sekä pari kirjaa ja Keskipohjanmaa lehden numeroin sunnuntailta 28.4.2013.

Erkki vastaan maailma

http://www.erkkiaho.com/data/kp_teema.pdf


Ensimmäisenä otin esille PR-Talojen konkurssivyyden.

Poliisiylijohtaja Mikko Paarero

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/04/poliisiylijohtaja-mikko-paatero.html


Taistelu mafiaa vastaaan

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/04/oikeusvaltio-suomi-taistelu-mafiaa.html


Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html


Tässä yhteydessä otin esille myös presidentti Mauno Koivoston valtiopetoksen.

Koiviston konklaavi

http://pankkikriisi.blogspot.fi/2008/11/koiviston-konklaavi-salatut-sopimukset.html


Valtuustoaloite

http://valtuustoaloite.blogspot.fi/2013/02/valtiopetoson-tosiasia-suomen.html


Minulla oli mukana tuo salaiseksi julistettu SSP-sopimus, josta sivulta 17 osoitin laittoman toimiala-rationalisoinnin. Kerroin, että salaiseksi julistettua SSP-sopimusta on minulla vain yksi kappale, mutta poliisijohtaja saa sen hankittua omia kanaviaan pitkin, joten siksi en jätä tätä ainoaa kappaletta poliisiylijohtajalle. Minulle jäi sellainen vaikutelma, että poliisiylijohtaja oli tietoinen Koiviston konklaavista , SSP-sopimuksesta ja Aktiv-Hansa-kaupasta. Totesin myös lestadiolaisen rikollisuuden, josta esimerkkinä mainitstin Jokilaaksojen poliisin Raimo Ollilan toiminnan ja häntä suojelevan poliisijohtaja Sauli Kuhan toiminnan.


Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html

Vastaus asianajaja Asko Keräselle

  Asko Keräsen sähköpostiviesti, jossa hän tunnustaa, että jätti valituksen tekemättä :

  Lueskelin vanhoja juttuja netistä ja huomasin sinun blogin koskien PR-Talon konkurssia. Väität siellä, etten tehnyt valitusta sopimuksen
  mukaisesti jostakin (en tarkkaan muista mistä) asista. Sehän meni
  niin, että ennen valitusajan päättymistä minulle ilmoittettiin, että
  joku muu muistaakseni Torniosta tai Kemistä tekee sen valituksen.
  Tällä perusteella jätin valituksen tekemättä.
  Jos tämä osoite on edelleen voimassa ja saat tämän ilmoita niin kerron
  lisää kuulumisia.

  Vastasin entiselle asianajajalle, nykyiselle varatuomarille näin:

  Muistisi virkistämiseksi kerron mitä asiaa varten Heino Virta ja minä annoimme Sinulle avoimet valtakirjat:

  Pesänluettelon vannomistilaisuudessa 4.7.1996 toin asiat julki. Kerroin tilaisuudessa käsitykseni konkurssista. Tilaisuudessa olivat läsnä syyttäjä Sulo Heiskari ja asianajaja Asko Keränen.Keränen pyysi välittömästi tilaisuuden jälkeen minut kahville ja totesi, että toivottavasti pesänhoitajilla on vastuuvakuutus, sillä hänen mielestään konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Pyysin asianajaja Asko Kerästä hoitamaan hänen omasta esityksestään valituksen asiasta Vaasan hovioikeuteen. Tein Asko Keräselle valtakirjan asiassa samoin kuin myös Heino Virta teki valtakirjan asianajaja Asko Keräselle. Keränen ei kuitenkaan tehnyt valitusta Vaasan hovioikeuteen asiassa, vaan jätti asian hoitamatta. Valitusaika oli kulunut umpeen, kun asianajaja Keränen ilmoitti meille asiasta. Kera Oy:n kehityspäällikkö ja ns. ruumiinpesuryhmän vetäjä Veikko Anttonen sanoi, että he tietävät Asko Keräsestä niin paljon sellaisia asioita, ettei Keränen lähde ajamaan asioita heitä vastaan. Asko Keränen on syyttäjä Sulo Heiskarin hyvä kaveri.

  Kumpikaan meistä, Heino Virta ja minä, emme ole peruneet toimeksiantoa. Eikä tietääkseni Kalle Tuohimaa eikä Päivi Rautiainenkaan ole perunut toimeksiantoaan. On siis kiistattoman selvää, että Asko Keränen on jättänyt asianajajana velvoitteensa hoitamatta ja aiheuttanut meillä valtavia taloudellisia vahinkoja ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Asko Keräsen ja Asianajajaliiton vastuuvakuutuksen on korvattava Asko Keräsen aiheuttamat vahingot. Asko Keränen kuului tuolloin Suomen Asianjajaliittoon. Emme ole voineet käyttää lakisääteisiä oikeussuojakeinojamme, koska asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä.

  Avoin asianajovaltakirja Aske KeräselleAsianajaja Asko Keräsen kirje asianajaja Hannu Maskoselle

2. Konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Lausuma on väärä, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet.

Varatuomari Paavo M. PetäjäKonkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle, että kanne on oikea. Lausuma on väärä ja annettu vastoin lakia. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa KRP:lle antamassaan lausunnossa, että hänellä ei ollut asiassa valtakirjoja eikä toimeksiantoja. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman PR-Teollisuus Oy:n nimissä. Kysymyksessä on selkeä rikos. Takaajia ei oltu haastettu oikeuteen lainkaan tässä konkurssiasiassa. Ylivieskan käräjäoikeuden menettely oli oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 1 §:n vastaista. Takaajille ei toimitettu tiedoksisaanteja. Ylivieskan käräjäoikeuden toiminta oli oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 1 §:n ja 3 §:n vastaista.


Tuomari Juha Nieminen oli tehnyt aikaisemmin ratkaisun asiassa, jossa takaajat eivät olleet saaneet tiedoksi haasteita ja heitä oli edustanut oikeudessa heille täysin tuntematon asianajaja Jouni Vihervalli ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja.Sama käräjätuomari Juha Nieminen teki päätöksen myös konkurssiasiassa, jossa konkurssihakemus oli tehty vastoin lakia, sillä saatava ei ollut selvä ja riidaton ja lisäksi asiassa antoi oikeudell lausuman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Käräjätuomari Juha Niemisen olisi tullut tarkistaa varatuomariPaavo M. Petäjältä valtakirjat ja toimeksiannot. Hän ei tarkistanut. Menettely on ollut oikeudenkäymsikaaren 15 luvun 4 §:n vastaista. Käräjätuomari Juha Nieminen laiminlöi virkavelvollisuutensa. Käräjätuomari Juha Nieminen oli esteellinen toimimaan asiassa käräjätuomarina, koska oli syytä epäillä hänen puolueettomuuttaan. Katso oikeudenkäymiskaari 13 luku 7 §.Oikeudenkäymiskaari 10 luku 1 § Laillisesta tuomioistuimesta (12.8.1960/362) Kun joku velasta tahi muusta henkilöä koskevasta riita-asiasta aikoo tehdä kanteen toista vastaan, haastettakoon hänet siihen oikeuteen, jonka piirissä haastettavan koti ja asuinpaikka on.


Oikeudenkäymiskaari 11 luku 1 § (22.7.1991/1056)Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissäTuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta, jollei jäljempänä toisin säädetä. 3 § (22.7.1991/1056)
Kun tuomioistuin tai virallinen syyttäjä huolehtii tiedoksiannosta, tiedoksianto toimitetaan lähettämällä asiakirja asianosaiselle:
1) postitse saantitodistusta vastaan; tai
2) kirjeellä, jos voidaan olettaa, että vastaanottaja saa tiedon asiakirjasta ja määräpäivään mennessä palauttaa todistuksen tiedoksiannon vastaanottamisesta.


Oikeudenkäymiskaari 15 luku 4 § (11.4.1958/150)
Oikeudenkäyntiasiamiehen on, jollei päämies ole häntä tuomioistuimessa asiamieheksi suullisesti valtuuttanut, esitettävä päämiehen omakätisesti allekirjoittama valtakirja.


Oikeudenkäymiskaari 13 luku 7 § (1.6.2001/441) 
Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.
Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.


Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomuksen käsittely

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2013/02/eduskunnan-oikeusasiamiehen.html

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen


From: E.Aho

Sent: Friday, February 15, 2013 3:27 AM

To: petteri.orpo@eduskunta.fi ; jouni.backman@eduskunta.fi ; pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi ; kimmo.tiilikainen@eduskunta.fi ; annika.lapintie@eduskunta.fi ; mikaela.nylander@eduskunta.fi ; pekka.haavisto@eduskunta.fi ; peter.ostman@eduskunta.fi ; markus.mustajarvi@eduskunta.fi

Subject: eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomusEduskuntaryhmien puheenjohtajille, välittäkää tämä sähköposti kaikille ryhmänne jäsenille
4) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2011

Kertomus K 5/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2012 vpSuomen perustuslain 29 §:n mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.


Eduskunnan oikeusasiamies ei ole löytänyt mitään laitonta rikoksista puhumattakaan näissä asioissa


Onko Suomi oikeusvaltio?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/01/mikko-kovalainen-vesa-juntunen-27.htmlb


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.fi/2013/02/valtiopetoson-tosiasia-suomen.html


Kantelu oikeuskanslerille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/02/valtiopetos-kantelu-oikeuskansleri.html


Rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaan joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.


Rikoslaki koskee niin laillisuusvalvojia kuin kansanedustajia, jotka nyt käsittelevät eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomusta. Jos kansanedustajat eivät noudata lakia, niin turha silloin on odottaa lainkuuliaisuutta kansalaisiltakaan. Jos kansanedustajat hyväksyvät laillisuusvalvojien rikollisen toiminnan hyväksyessään eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomuksen, niin silloin kansanedustajan nimi on muutettava rikollisten suojelijaksi.


Kalajoella 15.02.2013


Erkki Aho

kaupunginvaltuutettu
Kalajoki

044-3025948


Oikeuskanslerinviraston toiminta ei ole lainmukaista - vedenpitävä näyttö

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/12/oikeuskanslerinviraston-toiminta-ei-ole.html
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Lehvä on esitellyt asian ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on tehnyt päätöksen 29.11.2012 Dnro OKV/1310/2012.


Pesänluettelon vannomistilaisuudessa 4.7.1996 Aho toi asiat julki. Hän kertoi tilaisuudessa käsityksensä konkurssista. Tilaisuudessa olivat läsnä syyttäjä Sulo Heiskari ja asianajaja Asko Keränen. Keränen pyysi välittömästi tilaisuuden jälkeen Ahon kahville ja totesi, että toivottavasti pesänhoitajilla on vastuuvakuutus, sillä hänen mielestään konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Aho pyysi asianajaja Asko Kerästä hoitamaan hänen omasta esityksestään valituksen asiasta Vaasan hovioikeuteen. Aho teki Asko Keräselle valtakirjan asiassa samoin kuin myös Heino Virta teki valtakirjan asianajaja Asko Keräselle. Keränen ei kuitenkaan tehnyt valitusta Vaasan hovioikeuteen asiassa, vaan jätti asian hoitamatta. Keräsellä oli myös kaksi muuta valtakirjaa eli Kalle Tuohimaalta ja Päivi Rautiaiselta valituksen tekemistä varten. Valitusaika oli kulunut umpeen, kun asianajaja Asko Keränen ilmoitti Aholle ja Virralle asiasta. Kera Oy:n kehityspäällikkö ja ns. ruumiinpesuryhmän vetäjä Veikko Anttonen sanoi, että he tietävät Asko Keräsestä niin paljon sellaisia asioita, ettei Keränen lähde ajamaan asioita heitä vastaan. Asko Keränen on syyttäjä Sulo Heiskarin hyvä kaveri.


Asianajaja Asko Keränen siis pyysi ja sai tehtäväkseen valituksen tekemisen asiasta. Keräsen mukaan konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu. Asianajaja Keränen jätti valitukset tekemättä. Keränen on tunnustanut tekonsa ja hän on eronnut Suomen Asianajajaliitosta elokuussa 2012 ehkä epäillen sitä, että muuten tulee erotetuksi. Keränen on tunnustanut tekonsa.


Asianajaja Asko Keränen jätti PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen, vaikka hän itse oli tehnyt aloitteen asian hoitamisesta ja pyytänyt sekä saanut avoimet asianajovaltakirjat asian hoitamiseen Erkki Aholta ja Heino Virralta sekä kahdelta muulta henkilöltä. Jokainen asianajaja on velvollinen noudattamaan, mitä hyvä asianajajatapa vaatii, ja asianajajaliiton hallituksen on valvottava, että hyvää asianajajatapaa noudatetaan. Suomen Asianajajaliitto suojeli jäseniään ja laiminlöi valvontavelvoitteensa. Hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden 16 §:n mukaan päämiehen luvatta asianajaja ei saa luopua tehtävää täyttämästä. Asianajaja Asko Keränen toimi vastoin Suomen Asianajajaliiton ohjeita sekä vastoin asianajajalakia.

Asianajajalain 5 §:n 1 momentin mukaan asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa.


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä valvoi saatavansa PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa kaupan purkuna johtuvina saatavina. Näin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä tunnustaa purkaneensa kaupat. Kun kaupat on purettu, niin takaukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa. Tästä huolimatta Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki suoritustuomion takaajia vastaan vaikka kaupat oli purettu ja takaukset rauenneet. Järkyttävintä tässä on se, että he itse tunnustavat näin rikoksensa, mutta poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvojat näe asiassa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Kaiken lisäksi oikeuslaitos ei ota asiaa käsiteltäväkseen.


Kuten asiakirjasta näkyy niin oikeuskanslerinvirasto ylimpänä lainvalvoja tekee ei anna aihetta päätöksen vaikka asianajaja Asko Keränen tunnusti tekonsa ja erosi Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Olen lähettänyt asian Perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Nämä perustuslakivaliokunnan jäsenet, varajäsenet ja virkamiehet ovat nyt tietoisia asiasta ja kansalaiset voivat seurata poliitikkojen toimintaa.

Perustuslakivaliokunta


Jäsenet


Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:

Muut jäsenet:

Varajäsenet:

Virkamiehet

Yhteystiedot

 • Perustuslakivaliokunta, 00102 EDUSKUNTA
  Puh: (09) 432 2049, Fax: (09) 432 2070
  Sähköposti: 
  pev@eduskunta.fi

LÄHETTÄNYT ERKKI AHO KLO 16.23  


Kansanedustajille oikeuskanslerin vuosikertomuksen käsittelyä varten

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2013/09/kansanedustajille-oikeuskanslerin.html

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

From: Erkki Aho

Sent: Wednesday, September 11, 2013 9:22 PM

To: eduskunta@eduskunta.fi

Subject: oikeuskanslerin vuosikertomuksen käsittely


Arvoisat kansanedustajat,

huomenna käsittelette oikeuskanslerin vuosikertomusta. Olen tehnyt oikeuskanslerille kantelun valtiopetoksesta. Hän ei ole käsitellyt kanteluani lainkaan. Ei ole ilmoitettu kuka käsittelee jne.. aivan niin kuin kantelua ei olisi tehtykään. Tässä on totuus Suomen oikeushallinnon tilasta tällä hetkellä. Olemme kaukana oikeusvaltiosta. Ns. Koiviston konklaavi on useamman oikeusoppineen käsityksen mukaan valtiopetos. Tämän valtiopetoksen takia minä olen kärsinyt jo 18,5 vuotta valtavia taloudellisia vahinkoja ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Viranomaiset ovat todenneet rikokset vanhentuneiksi, mutta ulosotossa on rikosten avulla tehtyjä vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja minulla vielä n. 50 000 euroa, koska korkein oikeus kieltäytyy purkamasta oikeuksien vääriä päätöksiä vedoten oikeudenkäymiskaaren muutokseen 31.12.2013. Poliisiviranomaiset eivät suorita rikostutkintoja vaikka todistusaineiston ovat kiistattomat ja juridinen argumentointi valmiiksi tehty. Eduskunta on vastuussa laillisuusvalvojien toiminnasta. Oikeusministeri ei ole keskeyttänyt perintätoimia, vaikka varmasti tietää että ulosottosaatavat on saatu aikaan rikosten avulla.Salattu muistio valottaa Koiviston tuomioistuin-kritiikkiä pankkikiistoissa

http://yle.fi/uutiset/salattu_muistio_valottaa_koiviston_tuomioistuin-kritiikkia_pankkikiistoissa/6807049

Erkin kommentti:

Tämä sähköpostiviesti vahvistaa omalta osaltaan käsitystä Koiviston valtiopetoksesta

Aihe: prof. Heikki Ylikankaan vastaus . seminaarikyselyyn

Päiväys: 10.06.2002 15.06

Hyvä xxxxxx xxxxx

Muistelen, että tilaisuuden tarkoitus oli tasavallan presidentin ja - mikäli mahdollista - mukaan kutsuttujen henkilöiden arvovallalla painostaa Korkein oikeus tekemään Koiviston mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa.

Koivisto puolsi kantaa, jonka mukaan pankeilla pitäisi olla oikeus yksipuolisesti nostaa lainakorkoa. Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen oli kuitenkin teettänyt lainanottajan oikeuksia puoltavan päätöksen KKO:ssa ennen kokousta, mistä Koivisto oli selvästikin näreissään.

Minulta ei ollut pyydetty valmisteltua puheenvuoroa. Käytin kuitenkin keskustelussa puheenvuoron, jossa käsittelin tuomioistuinten merkitystä valtiota muodostavina instituutioina historiassa ja EU:n toiminnassa. Ennakkotapauksin ohjataan kehitystä haluttuun suuntaan ja luodaan oikeudellista massaa, josta kodifikaatioin tiivistetään yleiset ja perustuslait. Minä olin ymmärtääkseni tullut kutsutuksi merkittäviksi arvioitujen juristien mukana laskien minut kuuluvaksi samaan joukkoon, vaikka itse asiassa olen historioitsija. Silloin olin oikeushistorian professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Aika huomattava osa läsnäolleista myötäili Koivistoa. Näin tämä oli nähtävästi etukäteen olettanut ja oli siinä oikeassa. Itse tuin Heinosta. Tilaisuudessa ei päädytty mihinkään erityiseen tulokseen, koska päätös, johon haluttiin vaikuttaa, oli jo tehty.

Tilaisuus ymmärtääkseni vahvisti Koiviston asemaa suhteessa juristeihin. Hänen mahdollisia nuhteitaan pelättiin. Koivistoa siis myötäiltiin enemmänkin pelosta kuin uskosta tämän argumenttien oikeudelliseen pätevyyteen.

Olen ottanut vapauden lähettää tekstin Jukka Kekkoselle, joka oli alustaja ja nuorempana miehenä muistaa asiat paremmin.


Terveisin

Heikki Ylikangas


Koiviston konklaavi – irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2013/09/770-koiviston-konklaavi-1992-irvokas.html


Karmea totuus pankkikriisistä

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html


PR-talojen konkurssivyyhti

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html


Poliisijohtaja Sauli Kuha kieltäytyy vastaamasta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/07/eduskunnanoikeusasiamiehen-paatoksen.html


Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/12/poliisihallitukselle-ja.html


Kantelu oikeuskanslerille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/02/valtiopetos-kantelu-oikeuskansleri.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.fi/


Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/07/rikostutkintapyynto-valtiopetoksesta.html


Täällä lisää todistusaineistoa

http://pankkikriisi.blogspot.fi/


Kävin tapaamassa poliisiylijohtaja Mikko Paateroa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/06/poliisiylijohtaja-mikko-paateroa.html


Rikostutkintapyyntö ulosottomies Vesa Heikkisestä ja kihlakunnanvouti Outi Rantahalvarista

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/09/rikostutkintapyynto-kihlakunnanulosotto.html

EOK-jäsentiedote 11.9.2013

Oikeusvaltion haaksirikko: Koiviston konklaavi loukkasi yksilön perusoikeuksia

 Moderni oikeusvaltio perustuu keskeisesti valtiovallan kolmijakoon eli siihen, että lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta on erotettu toisistaan.

 Tämän rajan yli mentiin 6.5.1992 ns. Koiviston konklaavissa, kun tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui salassa järjestettyyn tilaisuuteen korkeimman oikeuden tuomareita ja muita lainoppineita. Salassa pidetyllä tilaisuudella loukattiin räikeästi demokraattiselle oikeusvaltiolle kuuluvia arvoja, hallinnon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta vastaan, toteaa Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton (EOK) liittohallituksen puheenjohtaja varatuomari Petri Kankaansivu.

 Keskustelutilaisuudessa tasavallan presidentti saattoi omalla arvovallallaan vaikuttaa tuomioistuimien ratkaisuihin. Tästä vaikuttamisesta ei ole näyttöä, mutta olennaista asiassa ei ole se, ovatko ylimmän toimeenpanovallan edustajan toimet vaikuttaneet tuomareihin vaan se, mikä oli toiminnan tarkoitus ja päämäärä. Nyt julkistettujen tietojen perusteella toiminnan tarkoituksesta ei jää epäselvyyttä.

 Presidentti Koiviston tarkoituksena oli vaikuttaa tuomareihin yleisen edun nimissä pankin asiakkaina olleita tavallisia kansalaisia vastaan. Koska oikeusvaltion tehtävänä on yksilön perusoikeuksien suojeleminen valtiovaltaa vastaan, presidentin toiminta loukkasi suoraan yksilön perusoikeuksia. Yksinkertaisinta ilmaista sama asia on, että suomalainen oikeusvaltio kärsi tilaisuudessa haaksirikon, toteaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

 Voidaan myös kysyä, onko tällä tapauksella vaikutusta nykyhetkeen. Mielestäni vaikutus on selvä, jollei Koiviston konklaavin pöytäkirjoja julkisteta kokonaan. Salakähmäisyys heikentää kansalaisten yleistä luottamusta tuomioistuinten toiminnan riippumattomuuteen, kommentoi asiaa varatuomari Petri Kankaansivu.Uutiset


"Koiviston konklaavin" osallistujat muistelevat: näin presidentti fundeerasi

http://yle.fi/uutiset/koiviston_konklaavin_osallistujat_muistelevat_nain_presidentti_fundeerasi/6821533b


Kalajoella 11.09.2013

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s kausi ( useita kertoja Kalajoen ylivoimainen ääniharava)

Lankilantie 25 B 5

Kalajoki 85100

044-3025948

LÄHETTÄNYT ERKKI AHO KLO 21.27 Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

https://valtuustoaloite.blogspot.com/2013/02/valtiopetoson-tosiasia-suomen.html


Vakaan markan politiikka

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.

Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.

Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 14500. Voidaanko puhua kansanmurhasta?

Koiviston konklaavi on valtiopetos?

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.

Kokouksessa teemoina olivat
1. Tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus
2. Tuomioistuimen toiminnan arvostelu

Kokouksessa johti puhetta silloinen KKO:n presidentti Heinonen. Palveriin osallistuivat tasavallan presidentti Mauno Koivisto, rouva Tellervo Koivisto, KKO:n presidentti Olavi Heinonen, oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipale, oikeusneuvos Per Lindholm, KHO:n hallintoneuvos Pekka Hallberg, kihlakunnantuomari Markku Arponen, ylituomari Olli Karikoski, pormestari Juha Kettunen, Itä-Suomen HO:n presidentti Esko Kilpeläinen, Vaasan HO:n presidentti Erkki Rintala, oikeusneuvos Mikko Tulokas, professori Aulis Aarnio, apulaisprofessori Jukka Kekkonen, erikoistutkija Jyrki Tala, professori Leena Kartio, professori Olli Mäenpää, dosentti Juha Pöyhönen, professori Kirsti Rissanen, professori Kaarlo Tuori, oikeustieteen lisensiaatti Veli-Pekka Viljanen, Antti Kivivuori, professori Jaakko Uotila, kansliapäällikkö Jaakko Kalela, erityisavustaja Martti Manninen ja Ratan johtaja Jorma Aranko.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
KKO:n päätöksistä on todettavissa, että oikeudenkäytön linjaus muuttui Koiviston pitämän tilaisuuden jälkeen pankkeja suosivaksi.

Toukokuun tuomarineuvoston kokous ei ollut ainoa laatuaan. Professori Kekkonen oli – Koivisto-kriittisyydestään huolimatta – erään kokouksen pääalustajana. Tuolloin käsiteltiin lähinnä talousrikoksia ja niiden tutkintaa. Presidentti ei kuitenkaan päässyt paikalle, vaan iltaa isännöi oikeusministeri Matti Louekoski. Lopulta hänellekin tuli kiire, ja emännäksi siirtyi Tarja Halonen.

Iltalehdessä 15.8.2005 Postipankin ex-pääjohtaja Seppo Lindblom tunnustaa syyllisyytensä pankkikriisiin.
Soitin europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäelle ja kysyi ns. Koiviston konklaavista. Jäätteenmäki sanoi ettei hän ole juuri tuohon palaveriin osallistunut, mutta hän on osallistunut vastaaviin palavereihin. Tästä voidaan päätellä, että pankkikriisin ja suuren laman totuuden salaaminen on poliittisesti yhteisesti sovittu salaisuus. Mukana asioiden salaamisessa on kaikki poliittiset puolueet. Oikeuslaitos on alistettu poliittisen valvonnan alaisuuteen. Tästä kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä 2/2002 käräjätuomari Jussi Nilsson.

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta (täydennys)

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2013/07/rikostutkintapyynto-valtiopetoksesta.html

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, poliisiministeri Päivi Räsänen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, pääministeri Jyrki Katainen, suojelupoliisi, eduskunta, tiedotusvälineet


Olen toimittanut poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle aineistot rikostutkintaa varten, jonka perusteella voidaan kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan aikaansaadut eri oikeisasteiden väärät päätökset purkaa korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus jätti väärät päätökset purkamalla tekemällä esteellisten tuomareiden voimin tulkitsemalla takautuvasti oikeudenkäymiskaaren muutosta. Menettely oli törkeää virka-aseman väärinkäyttöä ja vahvistaa entisestään valtiopetosepäilyjä. Nyt poliisin on suoritetta rikostutkinta asiassa jotta  kaikki päätökset minua ja yritystoimintaani koskevat voidaan purkaa. Maineeni on puhdistettava, todelliset rikolliset on saatava taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen.  Keskeiset tuomionpurkuperusteet ovat tässä


http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html


Koska tutkintapyynnöt on tehty ajoissa, mutta poliisi, syyttäjät, oikeuslaitos ja laillisuusvalvojat ovat tietoisesti ja tarkoituksellisesti vanhentaneet rikokset on syytä epäillä valtiopetosta ja silloin mikään rikos ei ole vanhentunut.


Valtiopetos – kantelu oikeuskanslerille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/02/valtiopetos-kantelu-oikeuskansleri.html


Pankkikriisin karmea totuus julki

http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html


Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/04/poliisiylijohtaja-mikko-paatero.html


Mikko Kovalainen ja Vesa Juntunen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/01/mikko-kovalainen-vesa-juntunen-27.html


Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/12/poliisihallitukselle-ja.html


Eduskuntakysely

http://valtuustoaloite.blogspot.fi/2012/12/eduskuntakysely.html


Todistusaineisto löytyy pankkikriisiblogistani

http://pankkikriisi.blogspot.fi/


sekä

nettikirjastani

http://valtuustoaloite.blogspot.fi/


sekä

naturablogistani

http://naturansalat.blogspot.fi/


sekä oikeuslaitos ja poliisiblogistani

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/


Koska kysymyksessä on valtiopetos, johon myös korkein oikeus on todistusaineiston mukaan sekaantunut samoin kuin laillisuusvalvonta ja valtakunnansyyttäjävirasto poliisin lisäksi, niin valtipetoksen tutkinta kuuluu suojelupoliisille. Pyydän poliisiylijohtja Mikko Paateroa käynnistämään rikostutkinnat jo toimitetun aineiston perusteella. Vaadin, että kaikki pankkikriisin rikokset ja Naturan direktiivien ja Ey-tuomioistuimen vastaiset ratkaisut korvataan täysimääräisesti rikosten uhreille. Vaadin rikollisille Suomen lain mukaista rangaistusta valtiopetoksesta. Vaadin keskeisten henkilöiden välitöntä pidättämistä ja vastuuseen saattamista niin taloudellisesti kuin juridisestikin.


Todistusaineistona on blogini http://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

sisältävät aineistot viittauksineen. Pyydän ilmoittamaan kuka toimii asiassa tutkijana. Koska on kysymys poliisin rikoksista, niin tutkinnanjohtajana pitäisi olla syyttäjä, mutta se ei ole mahdollista, koska syyttäjälaitos on valtiopetokseksessa keskeinen tekijä. Maahan on määrättävä uudet eduskuntavaalit valtiopetosrikostutkinnan johdosta ja maan poliisi-, syyttäjälaitos sekä laillisuusvalvonta että oikeuslaitos on uudistettava pikaisesti ja puhdistettava valtiopetokseen osallistuneista rikollista.

Tämä tutkintapyyntö on tehty siksi poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle ettei se häpyisi kuin pieru Saharaan, vaan vastuuhenkilö on koko kansan tiedossa samoin kuin vastuulliset päättäjät tässä asiassa. Lisäksi tutkintapyyntö on lähetetty tiedoksi ja toimenpiteitä varten vastuullisille henkilöille jotta voidaan varmistaa, että tiedetään että kenet päät kuvaannollisesti ilmaistuna putoavat jos rikostutkintaa ei suoriteta.


Kalajoella 29.07.2013


Erkki Aho

kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)

Lankilantie 25 B 5

85100 Kalajoki


puh. 044-3025948

LÄHETTÄNYT ERKKI AHO KLO 19.14 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti