keskiviikko 28. lokakuuta 2020

TO 28.10.2020 Tuomioistuimia valvova laillsuusvalvoja Jarmo Hirvonen

 

tiedoksi Oulun käräjäoikeus käräjätuomari Jarkko Pekkala, aluesyyttäjä Juha Karikoski

Pyydän Teiltä laillisuusvalvoja JarmoHirvonen kiireellistä kannanottoa ja toimenpiteitä asiassa, jossa on tehty rikostutkinta vastoin esitutkintalakia ja ihmisoikeussopimuksia esteellisen henkilön toimiessa tutkinnanjohtaja. Rikostutkinnassa ei ole suoritettu asianomistajakuulustelua eikä todistajaa kuultu. Rikostutkinnassa ei ole huomiotu todistusaineistoa eikä loppulausunntoja lainkaan. Tutkinnanjohtaja on tunnustanut esteellisyytensä.

Syyttäjälle on jätetty lähettämättä asianosaisen rikostutkinnassa poliisille suoraan lähettämä todistusaineisto ja asianomaisen loppulausunnot asiassa. Syyte on nostettu rikollisesti tehdyn rikostutkinnan perusteella. Syytekirjelmässä on ilmoitettu syytteen pohjaksi poliisin asiakirjahallinnon mukaan ilmoitettu sellainen asiakirja joka ei liity asiaan eli on kokonaan toisen ihmisen asia.

Mikä on syyttäjän vastuu kun hän on tietoinen asioista ja nostaa syytteen rikollisesti tehdyn rikostutkinnan perusteella? On syyttäjää syytä epäillä rikoksesta?

Asiassa rikosilmoituksen on tehnyt Oulun käräjäoikeuden tuomari. Onko Oulun käräjäoikeus jäävi käsittelemään asiaa eli voiko Ouln käräjäoikeuden tuomari toimia oikeudenjakajana työtoverinsa rikosasiassa?

Esteellinen tuomari ei saa osallistua asian käsittelyyn, paitsi jos kiireellinen kysymys, joka ei vaikuta pääasiassa tehtävään ratkaisuun, on ratkaistava ja esteetöntä tuomaria ei ole viivytyksettä saatavissa. Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on turvata käsittelyn puolueettomuus. Tähän sisältyy sekä subjektiivinen että objektiivinen näkökulma. Subjektiivinen puolueettomuus tarkoittaa, ettei tuomarilla ole ollut henkilökohtaista sidettä tai suhdetta asianosaisiin ja ettei hän ole toiminut asiassa puolueellisesti. Objektiivinen puolueettomuus toteutuu, kun tuomioistuin, sen lisäksi, että on subjektiivisesti puolueeton, myös ulospäin näyttää puolueettomalta. Tällöin tuomioistuimen kokoonpanossa ei ole mitään sellaisia tekijöitä, jotka saattavat ulkopuolisen silmissä aiheuttaa perusteltua epäilystä tuomioistuimen puolueettomuudesta.

Esteellisyysperusteet on jaettu osallisuus- ja intressiesteellisyyteen, yhteisöesteellisyyteen, erityissuhteen aiheuttamaan esteellisyyteen sekä oikeusaste- ja ennakkoasenne-esteellisyyteen. Koska oikeudenkäynnissä arvioidaan todisteiden todistusarvo, tuomari ei voi ratkaista asiaa, jossa hän itse tai hänen läheisensä on todistajan tai asiantuntijan asemassa. Osallisuusperusteen mukaan tuomari on siis esteellinen asiassa, jossa hän itse tai hänen läheisensä on jollain tavoin osallinen asiassa, esimerkiksi todistajana. Intressiperusteella tuomari on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle itselleen tai hänelle erityisen läheiselle henkilölle tai sille, jota tuomari tai hänen läheisensä edustaa. Odotettavissa oleva hyöty tarkoittaa lähinnä taloudellista hyötyä. Yhteisöesteellisyys taas tarkoittaa tuomarin esteellisyyttä tilanteessa, jossa tuomari tai hänen läheisensä toimii hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai vastaavassa asemassa asiaan osallisessa yhteisössä tai laitoksessa. Samoin yhteisöesteellisyystilanne on käsillä, jos tuomari tai hänen läheisensä on asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön puhevallan käyttämisestä asiassa. Erityinen suhde asianosaiseen voi myös aiheuttaa tuomarin esteellisyyden. Tuomarin erityinen suhde asianosaiseen esteellisyysperusteena voi tulla kyseeseen kahdessa toisilleen vastakkaisessa tilanteessa; vastapuolisuhteessa sekä palvelussuhteessa ja muussa erityisessä suhteessa. Tuomari voi siis olla esteellinen silloin, kun asianosainen on tuomarin tai hänelle erityisen läheisen henkilön vastapuoli muussa oikeudenkäynnissä tai viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa. Toiseksi erityinen suhde aiheuttaa esteellisyyden, jos tuomarilla on palvelussuhteen perusteella tai muuten asianosaiseen sellainen suhde, että se erityisesti käsiteltävänä olevan asian laatu huomioon ottaen antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Myös aiempi palvelussuhde voi aiheuttaa esteellisyyden, kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa tuomari on aiemmin toiminut asianosaisen asiamiehenä, avustajana tai edustajana. Muuten erityisessä suhteessa on useimmiten kysymys erilaisista taloudellisista kytkennöistä. Oikeusaste-esteellisyys eli kahden instanssin jäävi tarkoittaa tilannetta, jossa tuomari tai hänelle erityisen läheinen henkilö on käsitellyt samaa asiaa aikaisemmin toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tarkoitus on estää se, että tuomari, jolla mahdollisesti on valmis ennakkokäsitys asiasta, käsittelisi samaa asiaa eri rooleissa ja instansseissa. Samoin perustein tuomari on esteellinen myös silloin, kun hän on itse asianosaisena toisessa samanlaisessa asiassa ja kyseisen asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Kun käsitellään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, voidaan jäävätä tuomari, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.

Haluan esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Kysymys on tästä asiasta:

Tiedote - vapaa julkaistavaksi 19.10.2020

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/tiedote-vapaa-julkaistavaksi-19102020.html

MA 26.10.2020 Poliisipäällikkö, aluesyyttäjä, laamanni ja oikeusministeri

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/ma-26102020-poliisipaallikko.html

Ihmisoikeustaistelija Erkki Aho: “Oulun käräjäoikeudessa 27.11.2020 klo 9.00 oikeudenkäynti, jossa minua syytteen mukaan syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta”

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/ihmisoikeustaistelija-erkki-aho-oulun-karajaoikeudessa-27-11-2020-klo-9-00-oikeudenkaynti-jossa-minua-syytteen-mukaan-syytetaan-virkamiehen-vakivaltaisesta-vastustamisesta/

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti