keskiviikko 21. lokakuuta 2020

TO 22.10.2020 ”vielä vappaalla jalalla oleva perkele”


Eilen illalla klo 20.19 minulle soitti mies, joka esitteli itsensä ”vielä vappaalla jalalla olevaksi perkeleeksi”. Hänen puhelinnumeronsa on 045 8815820. Puhelu päättyi lyhyeen. Ehkä henkilön omaatunto ilmoittelee olemassaolostaan ja hätä on suuri kun tuli perseessä.

Tiedote - vapaa julkaistavaksi 19.10.2020

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/tiedote-vapaa-julkaistavaksi-19102020.html


Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilä

Te johdatte Oulun poliisilaitosta. Te vastaatte Oulun poliisilaitoksen toiminnasta. Pyydän Teitä selvitämään kiireellisesti

1, Miksi Oulun käräjäoikeuden tuomarin tekemässä rikostutkintailmoituksessa tutkinnanjohtajana oli esteellinen tutkinnanjohtaja? Miksi rikostutkinta tehtiin poliisilain vastaisesti?

Poliisilaki

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Poliisin tehtävät

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi.

Rikosten esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011) ja rikosten esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista pakkokeinolaissa (806/2011).

2 §

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.

Tutkinnanjohtajan esteellisyys johtuu siitä, että hän on jo aikaisemmin jättänyt asian tutkimatta. Tutkinnanjohtaja on ollut täysin tietoinen niistä rikoksista, joita asiassani on tehty, mutta hän on vähätellyt esim. entisen asianajaja Asko Keräsen rikoksia asiassani.

Esteellisyysperusteet ovat seuraavat:

Osallisuusjäävi (1 kohta): Henkilö on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Läheisen määrittelystä säädetään pykälässä jäljempänä. Asianosaisella tarkoitetaan hallintolain 11 §:n mukaan henkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Asianosainen on esimerkiksi henkilö, jonka hakemusta, lupaasiaa tai muuta asiaa käsitellään.

Edustusjäävi (2 kohta): Henkilö on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Intressijäävi (3 kohta): Henkilö on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen. Läheisellä tarkoitetaan intressijäävin soveltamisessa kaikkein läheisimpiä eli perhepiiriin kuuluvia henkilöitä.

Palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi (4 kohta): Henkilö on esteellinen, jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Yhteisöjäävi (5 kohta): Henkilö on esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Yhteisöjäävisääntelyä on laajennettu aiemmasta niin, että myös henkilön läheisimpien eli hänen perhepiiriinsä kuuluvien henkilöiden toimiminen esim. yhteisön hallinnossa aiheuttaa esteellisyyden. Yhteisöjääviä ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, kuntakonserniin kuuluvassa yhteisössä tai säätiössä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja liikelaitoksen, kuntayhtymän, yhteisön tai säätiön edut ovat ristiriidassa keskenään taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.

Yleislausekkeen (7 kohta): Henkilö on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.


  1. Miksi esitutkinta asiassa tehtiin esitutkintalain vastaisesti?

2 §

Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja

4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.

Rikostutkinta oli esitutkintalain vastainen, koska ei selvitetty olosuhteita eli haastehakemusta ja sen täydennystä. Haastehakemus on tulostettu väärin eli todistusaineisto oli jätetty tulostamatta sekä osa todistusianeistoa puuttui kokonaan asian käsittelystä eli tämä todistusaineisto

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Rikostutkinnasta puuttui kaikki lähettämäni todistusaineisto, jota en voinut ns.”kuulustelussa” esittää. Kuulustelija ilmoitti jo etukäteen että kysymysket ja vastuakset on tehty etukäteen. Otin ns.”kuulusteluun” mukaan kuulustelutodistajan joka todistaa etten saanut esittää mitään todistusaineistoa asiassa eikä todistajiani kuultu.

Koska en saanut edes ”kuulustelupöytäkirjaa” niin vaadin, että saan tehdä asiassa loppulausunnot. Kaikki loppulausunnot puuttuvat rikostutkinnasta.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html

Kalajoella minulle soitti poliisi, joka kertoi, että minun pitää tulla kuulusteluun asian johdosta. Hän kertoi, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin hänelle, että miksi minun pitää tulla kuulusteluun, jos kaikki on tehty jo etukäteen valmiiksi. Menin kuulusteluun ja otin todistusaineiston mukaan ja myös kuulustelutodistajan. Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoa eikä todistajiani kuultu. En saanut pyynnöstäni huolimatta kuulustelupöytäkirjasta kopiota. Kuulustelukertomukseen kuitenkin kirjattiin, että saan tehdä loppulausunnot asiasta.

Todellisuudessa minua ei ole kuulusteltu lainkaan rikostutkinnassa. Mitään todistusaineistoa, mitää olen poliisille esittänyt, ei ole esitetty syyttäjälle eikä todistajiani ole kuultu.

Kun viimein sain kuulustelukertomukset asiassa niin tein loppulausunnot asiassa.

Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html

loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html

loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html

Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html

loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html

Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html

5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Tässä on tosiasiat asioista

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/tiedote-vapaa-julkaistavaksi-19102020.html

Minä vaadin, että asiassa tehdään uusi rikostutkina edellä esittämäni todistusaineiston perusteella kiireellisesti. Olen ilmoittanut asiasta myös valtakunnansyyttäjälle, oikeuskanslerille ja keskusrikospoliisille. Vaadin esteettömän ja ammattitaitoisen rikostutkinnan syytteen pohjaksi.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

kirjaamo.oulu@poliisi.fi , kirjaamo@okv.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi


------------------------------------------------------------------------------------------------


Vastasin KD:n pyyntöön: Kysymys kyselytunnille

Miksi KD on vaiti 1990-laman asioista ja valtiopetoksesta?

Tässä tietoa asioista.

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html

Tässä tarkempaa aineistoa pankkikriisistä ja 1990-luvun lamasta.

Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavin

Salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA

Koiviston konklaavi: VAIETTU RIKOS

https://www.youtube.com/watch?v=-ZTx-SwVYDQ&t=60s

100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI

tohtori Jukka Davidssonin kirjan Isänmaan ryöstäjät

https://docplayer.fi/16092859-Isanmaan-ryostajat-viis-siita-velkaa-te-olette-pankille-kuitenkin-mutta-eihan-pankilla-ole-edes-velkakirjoja.html

Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio

https://www.youtube.com/watch?v=DppWToBD2Os&t=656s

Pankkikriisi

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

PS. Olen keskustellut asioista Sari Essayahin kanssa hänen käydessään Kalajoella, mutta miksi KD vaikenee yhä?

asmo.maanselka@kd.fi , sari.essayah@eduskunta.fi, peter.ostman@kd.fi, viljami.haavisto@kd.fi, sonja.falk@kd.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti