sunnuntai 11. lokakuuta 2020

SU 11.10.2020 Oikeuskansleri Tuomas Pöysti - KIIREELLINEN ASIA

 

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Oikeuskanslerin perustehtävänä on edistää omalta osaltaan perustuslaissa säädetyn oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Oikeuskansleri valvoo tehtävässään myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä perustuu sekä kanteluihin että tarkastusmatkoilla tai muutoin tehtyihin havaintoihin. Oikeuskansleri valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista myös osana valtioneuvoston päätöksenteon valvontaa

Oikeuskanslerin tehtävät ja toiminta

https://www.okv.fi/fi/oikeuskansleri/tehtavat_ja_toiminta/


Oikeuskansleri valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

https://www.okv.fi/fi/oikeuskansleri/tehtavat_ja_toiminta/viranomaisten_valvonta/

Oikeuskansleri valvoo viranomaisia käsittelemällä niitä koskevia kirjallisia kanteluita. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Oikeuskansleri voi myös oma-aloitteisesti ottaa esimerkiksi tiedotusvälineissä esiin tulleita asioita tutkittavaksi.

Oikeuskanslerilla on oikeus suorittaa tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä. Käytännössä apulaisoikeuskansleri suorittaa tarkastukset ja viime vuosina hän on tehnyt vuosittain kolmisenkymmentä tarkastusta eri viranomaisiin.

Oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Oikeuskansleri voi määrätä suoritettavaksi poliisitutkinnan tai esitutkinnan tutkittavanaan olevan asian selvittämiseksi.


Tuomioistuinten valvonta

https://www.okv.fi/fi/oikeuskansleri/tehtavat_ja_toiminta/viranomaisten_valvonta/

Oikeuskansleri valvoo tuomioistuinten toimintaa sekä kantelujen pohjalta että omasta aloitteestaan.

Oikeuskansleri valvoo, että jokaiselle turvattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuu käytännössä. Usein kanteluissa pyydetään oikeuskansleria puuttumaan kesken olevaan oikeuskäsittelyyn tai tuomioistuimen antaman ratkaisun sisältöön. Oikeuskansleri ei kuitenkaan voi vaikuttaa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyyn eikä muuttaa tuomioistuimen antamaa ratkaisua. Oikeuskanslerin tehtäviin kuitenkin kuuluu ottaa kantaa esimerkiksi siihen, onko tuomioistuin ylittänyt sille kuuluvan harkintavallan.


Hyökkäys oikeusvaltiota vastaan

Tästä allaolevasta linkistä selviää Suomen valtion rikollinen toiminta sekä minuun kohdistunut perustuslain vastainen ja ihmisoikeusopimusten vastainen toiminta asioissani. Pyydän oikeuskansleria kiireellisti ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin jotta oikeus toteutuu ja kansalaisten perusoikeudet toteutuvat ja oikeusturva toteutuu. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Pankkien pelastaminen on tapahtunut Suomen valtion rikollisen toiminnan seurauksena. Rikoksissa ovat joutuneet olemaan mukana oikeusistuimien lisäksi syyttäjät ja poliisit. Rikokset eivät ole vanhentuneet, koska niiden tutkinta ja oikeuskäsittely ovat olleet vireillä keskeytyksesttä yli 25 vuotta ja ulosotto pitää rikokset avoimena. Lisäksi valtiopetos rikokset avomena.

Jos yhteiskunta ei voi taata kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa, niin kansalaisilla on oikeus ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/to-08102020-jos-yhteiskunta-ei-voi.html

Päärikollisena asioissani pidän syyttäjä Sulo Heiskaria

Entsen asianajajan Asko Keräsen tunnustus


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Varatuomari Paavo M. Petäjä

Varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus
Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa, mutta poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta. Oulun poliisi ei tutki eikä Oulun käräjäoikeus ota käsiteltäväkseen eikä Korkein oikeus pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Erkki Aho Balkanin vuorilla

Bulgarian presidentti ei myöntänyt minnulle poliittista turvapaikkaa.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html

Oikeustoimi-ja poliisiblogi kokonaisuudessaa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Pankkikriisiblogi kokonaisuudessaan

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Vahingonkorvausvaatimukseni on 164 miljoonaa euroa taloudellista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä. Vaadin ministereille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta osallisuudesta valtiopetokseen ja Erkki Ahon perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan ja ennenkaikkea kidutusrikokseen.

Pyydän oikeuskansleria ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin Oulun poliisin toiminnan johdosta. Oulun poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Olen tyytymätön Oulun poliisipäällikkä Mika Heinilän toimintaan asioissani. Hänellä olisi ollut mahdollisuus lopettaa Oulun poliisin rikollinen toiminta asioissani, mutta hän on vältellyt vastuutaana asioissani.


Mika Heinilä

Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilä

Olen pettynyt siihen, että ette valvoneet rikosylikonstaapeli Tiina Sarparannan tomintaa, vaikka pyysin Teitä valvomaan ettei rikosylikonsstaapeli Tiina Sarparanta pääse toteuttamaan rikollisia aikeitaan. Tässä sitä nyt ollaan. Olen kuitenkin valmis sopimaan asian, jos poliisi suorittaa esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeusopimusten mukaisen rikostutkinnan ilman aiheetonta viivyystä.

Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela

Laamanni Antti Savela on ilmoittanut minulle, että kysymyksessä on rikosasia.

Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että R20/925 on rikos.

28.03.2020


Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.


Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Pyydän oikeuskansleria selvittämään kiireellisesti Oulun käräjäoikeuden tuomareiden toiminnan asiassani. Minun näkemykseni mukaan he ovat toimineet tietoisen rikollisesti asiani käsittelyssä. Asia koskee n. 8-9 käräjäoikeuden tuomaria. Asiakirjoista näkyy tuomareiden nimet, jotka ovat käsitelleet asiaani.

Pyydän oikeuskansleria ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin Oulun käräjäoikeuden toiminnan johdosta. Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela on toiminut lain mukaisesti ja todennut asiani rikosasiaksi, mutta siitä huolimatta hänen johtamansa Oulun käräjäoikeuden tuomarit ovat toimineet vastoin laamannin näkemystä. Onko toveritumioistuin toimivaltainen asiassani? Käsittelyssä on Oulun käräjäoikeuden tuomarin tekemä rikosilmoitus.Oikeudenkäyntiväittämä syyttäjän puolueellisuudesta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-26092020-esteellisyysvaittama.html

Katson, että syyttäjä on esteellinen toimimaan syyttäjänä asiassani, koska hän on jättänyt loppulausunnot huomioonottamatta sekä sen, että rikostutkinta tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Oikeuskanslerin on puututtava aluesyyttäjän toimintaan. Keinot on kyllä olemassa jos tahtoa on.

Käräjätuomari Sarianne Ervasti vastatkaa - hovioikeuden tuomarit vastatkaa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/09/lapin-poliisille-ja-oulun-poliisille.html

Vastauksia ei ole kuulunut eikä näkynyt, mutta rikostutkinnat käräjätuomarin ilmoituksen perusteella on käynnistynyt. Rikostutkinnat olivat esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisia. Sain kuitenkin antaa asiassa loppulausunnot.

Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html

loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html

loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html

Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html

loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html

Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html

5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html
Arvoisa Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson , tiedoksi valtioneuvostolle

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/ma-28092020-arvoisa-oikeusministeri.html

Vaadin sopimusratkaisua kidutukseni lopettamiseen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/vaadin-sopimusratkaisua-kidutukseni.html

Sisäministeri Maria Ohisalo

Pääministeri Sanna Marin

Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.

Minä N.N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja Suomen valtakunnan lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta.”

Perustuslaki 29 §

Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on Johanna Ojala-Niemelä, joka on kansanedustaja ja juristi, mutta miksi perustuslakivaliokunta ei noudata Suomen lakia. 1990-luvun laman asiat ja valtiopetos olisi pitänyt ottaa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu ministereiden toiminnan laillisuusvalvonta eli ministereiden tulee noudattaa Suomen lakia ja ministerin valaa.

Myös kansanedustajien tulee noudattaa Suomen lakia. Miksi kansanedustajat eivät noudata Suomen lakia? Oikeuskansleri voi vaikuttaa siihenkin asiaan halutessaan.

Suomen perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L3P29

Euroopan ihmisoikeussopimus

https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063

YK:n Ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

Perustuslaki 21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Vaadin, että asiani käsittely poliisin, syyttäjän ja oikeuslaitoksen toimesta lopetetaan ja oikeuskansleri tekee asiassa Suomen lain ja ihmisoikeusopimusten mukaisen ratkaisun. Minulla on perustuslain mukaan oikeus saada asiani käsittelyyn ilman aiheetonta viivytystä. Suomen poliisi, syyttäjälaitos ja oikeuslaitos eivät ole yli 25 vuoden aikana pystyneet ratkaisemaan asioitani lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Siksi vaadin, että oikeuskansleri ryhtyy kiireellisesti asian vaatimiin toimenpiteisiin. On säästettävä yhteiskunnan ja veronmaksajien rahoja ja palautettava Suomi takaisin oikeusvaltioiden joukkoon.

Kalajoki 11.10.2020

Erkki Aho
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti