keskiviikko 11. tammikuuta 2023

TO 12.01.2023 Oikeusvaltio Suomi – Euroopan Unionin jäsenvaltio
Olen tehnyt Oulun poliisille ja poliisipäällikkö Mika Heinilälle rikostutkintapyynnön ja kahdeksan kiirehtimispyyntöä. Tämä on yhdeksäs kiirehtimispyyntö. Oulun poliisin olisi tullut reagoida tutkintapyyntööni siirtämällä asia sille viranomaiselle jolle se kuuluu, jos he itse katsovat, etteivät he voi omia rikoksiaan tutkia.


Minulla on asia Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ratkaistava.

SU 08.01.2023 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/su-08012023-pohjois-suomen-hallinto.html


Tässä kiirehtimispyyntö Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Perustuslain 21 §:n mukaan minulla on oikeus saada asiani käsitellyksi lain mukaan ilman aiheetonta viivytystä . Oikeusvarmuuden saamiseksi vaadin suullista julkista käsittelyä. Olen huolissani asioista sen takia, että ulosottoa ei ole keskeytetty oikeuskäsittelyn ajaksi.

21 §
Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden on noudatettava perustuslakia ja sen 106 §:ää sekä ihmisoikeussopimuksia.106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.Euroopan ihmisoikeussopimus

https://www.echr.coe.int/documents/convention_fin.pdfYK:n ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/Rikostutkinta asiassani tehtiin tietoisesti ja tarkoituksellisesti väärin ja siksi tekijöitä on syytä epäillä rikoksista.TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlPohjois-Suomen hallinto-oikeuden on noudatettava Suomen perustuslakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta ja YK:n ihmisoikeusjulistusta. Odotan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisua.

Olen tehnyt Keskusrikospoliisille tutkintapyynnön ja pidätysmääräyksen, mutta KRP ei reagoi asioihin.

Tässä tutkintapyyntö

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/ma-09012023-keskusrikospoliisille.html


Tässä selostus Esko Ahon vierailusta Kalajoella

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/ke-11012023-esko-aho-kalajoella.html


Oikeuskanslerinvirasto on tehnyt päätöksen, ettei kanteluitani käsitellä, mutta ne otetaan kuitenkin vastaan. Näin oikeuskansleri kieltäytyy hoitamasta tehtäviään ja saattamasta rikoksia tehneitä vastuuseen teoistaan.


Valtakunnansyyttäjävirasto on tehnyt päätöksen, ettei tutkintapyyntöjäni käsitellä, mutta ne otetaan kuitenkin vastaan. Näin valtakunnansyyttäjä kieltäytyy hoitamasta tehtäviään ja saattamasta rikoksia tehneitä vastuuseen.
Suomessa hallitus on vastuussa siitä, että kansalaiset saavat oikeutta ja kansalaisten oikeusturva toteutuu. Suomessa on ollut oikeusministeri RKP:n Anna-Maja Henriksson jo lähes 8 vuotta. Hän ei ole vastannut yhteenkään sähköpostiviestiini 8 vuoden aikana ja hän kieltäytyi keskustelemasta kanssani käydessään Kalajoella. Juuri oikeusministeri Henrikssonin vastuualueeseen kuuluvat laillisuusvalvojien ja syyttäjälaitoksen sekä oikeuslaitoksen toiminta.
Pääministeri Sanna Marin ei ole vastannut yhteenkään sähköpostiviestiini. Vihreät poliisiministerit eivät ole vastanneet yhtenekään sähköpostiviestiini. Katson, että he kaikki ovat laiminlyöneet velvollisuutensa ja käyttäneet virka/luottamusasemaansa väärin suojellessaan rikollisesti toimivat virkamiehiä. Katson, että he ovat syyllistyneet kidutukseeni ja ihmisoikeusrikokseen ja heidät on saatava vastuuseen asioissa. He eivät ole pystyneet takaamaan kansalaisten oikeusturvaa ja perusoikeuksien toteutumista.

Lain mukaan heidät on tuomittava 2-12 vuodeksi vankeuteen.

Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.Olen sopinut keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa, että 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin asiat, valtiopetos ja yrittäjien itsemurhat selvitetään. Annika Saarikko kävi Kalajoella ja asia sovittiin Ventelän pihapiirissä todistajien läsnä ollessa. Mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut. Näyttää siltä, että KEPU pettää aina.
Olen sopinut kokoomuksen johtajien kanssa, että 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin asiat, valtiopetos ja yrittäjien itsemurhat selvitetään. Asia sovittiin Kalajoen kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä ostoskeskus Loistossa, Olen sopinut asian puheenjohtaja Petteri Orpon, varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen, varapuheenjohtaja Elina Valtosen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen kanssa. Yhteyshenkilöksi sovittiin Elina Valtonen. Hän ei ole vastannut yhteenkään sähköpostiviestiini eikä kukaan mukaan edellä mainituista kokoomusjohtajista. Johtopäätökseni on se, ettei kokoomuksen voi luotaa minä eikä kukaan muukaan äänestäjä.

Eduskuntavaalit ovat tulossa. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan. Jos joudun viemään asiat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn niin ne ovat nyt todistusaineistona asiassani.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti