maanantai 17. lokakuuta 2022

MA 17.10.2022 Valitus asiassa Diaarinumero H 00126/22

 

Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen


Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden esittelijän päätös


Antopäivä

13.10.2022


Diaarinumero

H 00126/22


Asia Oikeudenkäyntimaksun poistamista koskeva vaatimus

Hakija Erkki Aho

Vaatimukset hallinto-oikeudessa


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 8.6.2022 antamalla päätöksellään

nro 769/2022 (diaarinumero 304/03.04.04.04.01/2022) hylännyt Ahon

oikeudenkäyntimaksuja koskevan valituksen.

Aho on vaatinut hänelle edellä mainitun asian käsittelystä hallinto-oikeudessa määrätyn 260 euron suuruisen oikeudenkäyntimaksun poistamista. Aho ei hyväksy hänelle määrättyä oikeudenkäyntimaksua, koska lasku perustuu Oulun käräjäoikeuden tuomarin rikokseen.


Ratkaisu ja perustelut


Hylkään oikaisuvaatimuksen.


Perustelut


Tuomioistuinmaksulain 1 §:n 1 momentissa on todettu, että tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa.


Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua 260 euroa.


Tuomioistuinmaksulain 7 §:n 1 momentin mukaan maksua ei peritä oikeusapulain nojalla käsittelymaksuista vapautetuilta eikä muualla laissa viranomaisen toimenpiteistä suoritettavista maksuista vapautetuilta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä.


2 (4)


Tuomioistuinmaksulain 9 §:n 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Hallinto-oikeus on hylännyt Ahon valituksen. Valituksenalaisia päätöksiä ei ole muutettu Ahon eduksi tuomioistuinmaksulain 9 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla eikä Ahon vaatimuksia muutenkaan hyväksytty. Aho ei ole myöskään esittänyt perusteita, joiden vuoksi maksun perimistä voitaisiin pitää tuomioistuinmaksulain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen kohtuuttomana. Asian käsittelystä on hallinto-oikeudessa tullut periä 260 euron suuruinen maksu.


Sovelletut oikeusohjeet


Perusteluissa mainitut


Muutoksenhaku


Tuomioistuinmaksulain 11 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä.


Valitusosoitus on liitteenä.


Esittelevänä jäsenenä toiminut

hallinto-oikeustuomari Anna-Leena Kiviniemi


Jakelu

Päätös Hakija, sähköpostitse

Jäljennös Arkisto / viranhaltijan päätökset


Myyntireskontra


Maksutta

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus


Valitus hallinto-oikeustuomari Anna-Leena Kiviniemen päätöksestä


Päätös Diaarinumero H 00126/22 on perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastainen.


Suomen perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


Euroopan Ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


YK:n Ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


Rikos on tämä

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 27 vuotta. Kidutus on alkanut 11.05.1995 ja jatkuu yhä. Rikos ei ole vanhentunut. Asia on kesken Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Olen tehnyt rikosilmoitukset Oulun poliisille ja valtakunnansyyttäjälle. Olen tehnyt jo kuusi kiirehtimispyyntöä.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Minut on tuomittu 5 kuukauden ehdottomaan vankeuteen Sarianne Ervastin rikostutkintapyynnön seurauksena. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 26 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Nyt olen sairastunut myös diabetekseen. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Juridisesti kysymys on tästä

Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.Tarkemmin asiasta tässä

LA 15.10.2022 Miksi olen leipäjonossa?

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/la-15102022-miksi-olen-leipajonossa.html

Korvausvaatimukseni Suomen valtiolle asiassa on n. 200 miljoonaa euroa.106 § Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


Kun oikeuskäsittelyssä on ristiriidassa perustuslaki, Euroopan Ihmisoikeussopimus sekä YK:n ihmisoikeusjulistus tuomioistuinlain ja tuomioistuin maksulain kanssa niin perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija.


Vaadin, että rikoksilla aikaansaatu oikeudenkäyntimaksu poistetaan.


Tarkemmat perustelut:


Olen taistellut oikeuden puolesta jo 27 vuoden ajan Suomen valtiota vastaan. Siksi osasin epäillä rikosta silloisen Raahen käräjäoikeuden tuomarin Sari-Anne Ervastin toimissa. Hän ilmoitti minulle milloin hän antaa ratkaisunsa asiassa. Minä pyysin käräjäoikeudelta lupaa tulla tarkistamaan Raahen käräjäoikeuden kansliaa lähettämäni todistusaineiston. Sain luvan tulla Raahen käräjäoikeuden kansliaan tarkistamaan oikeudenkäyntiaineiston ja menin sinne todistajani Ivan Georgievin kanssa.


Sain tarkistettavaksi aineiston ja totesin heti, että aineisto on väärin tulostettu ja aineistosta puuttuu käräjäoikeuden Ylivieskan pisteestä Korkeimman oikeuden määräyksestä säilytettäväksi määrätty aineisto, jonka olin vaatinut asian käsittelyyn. Kerroin asiat käräjäsihteerille ja paikalla oli todistajani lisäksi toimistohenkilö ja todistajani Ivan Georgiev. Käräjäsihteeri kutsui paikalle käräjätuomari Sari-Anne Ervastin ja kerroin hänellekin tilanteen. Hän kertoi, ettei nämä asiat vaikuta asian ratkaisuun. Paikalla oli kaikki edellä luetellut henkilöt, jotka voivat todistaa asian ja käräjäsihteeri on todistanut asian kuulusteluissa.


Tässä todistajani Ivan Georgievin kirjallinen todistus asiastaTodistajani Ivan Georgievin kirjallinen todistus siitä, ettei häntä ole kuultu todistajana rikostutkinnassa eikä oikeuskäsittelyssäOlennainen asia on se, että käräjätuomari Sarianne Ervasti kieltäytyi siirtämästä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä korkeimman oikeuden säilytettäväksi määräämää aineistoa asian käsittelyyn Raahen toimipisteeseen. Se ilmenee käräjäsihteerin ja minun loppulausunnoista. Lisäksi sähköpostitse lähetetyt todistusaineistot oli tulostettu väärin ja käräjätuomari tiesi tämän, koska kävin asian tarkistamassa todistajani kanssa ja paikalla oli myös käräjäsihteeri ja toimistosihteeri käräjätuomari Sarianne Ervastin lisäksi. Tämä aineisto oli tuohon aikaan vielä säilytyksessä käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteessä, koska käräjäoikeuden tulee säilyttää tuota aineistoa 5 vuotta.


Kysymys on näistä todistusaineistoista

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Aineisto sisälsi myös kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X, jonka olin toimittanut myös tähän oikeuden istuntoon. Kirjoja oli siis kaksi kappaletta. Toinen tuossa aineistossa ja toinen toimitettuna suoraan Raahen käräjäoikeuteen,


Koska huomasin käräjätuomari Sarianne Ervastin rikolliseksi epäiltävän toiminnan niin menin todistajani kanssa Raahen käräjäoikeuden kansliasta suoraan Raahen poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta käräjätuomari Sarianne Ervastin toiminnasta. Raahen poliisiasemalla ei ollut yhtään poliisia paikalla. Siksi lähdimme Kalajoelle ja tein rikosilmoituksen sähköisesti Oulun poliisille. Asia tuli Raahen poliisin Hannu Mensosen tutkittavaksi, mutta hän totesi olevansa esteellinen ja siirsi asian KRP:n tutkittavaksi. KRP teki asiassa tutkimatta päätöksen, mikä oli varmasti virkarikos ja hyvä-veli-järjestelmän tuotos.


Käräjätuomari Sarianne Ervasti teki minusta rikosilmoituksen. Tutkinnanjohtajaksi määrättiin esteellinen Hannu Mensonen ja tutkijaksi Pekka Niskakangas. Molemmat ovat lestadiolaisia henkilöitä. Tiesin, että rikostutkinta tehdään rikollisesti ja vastoin lakeja. Yvä-velijärjestelmä toimii. Siksi pakenin Bulgariaan ja pyysin poliittista turvapaikka Euroopan Unionilta ja Bulgarian presidentiltä.


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html
From: Erkki Aho

Sent: Friday, October 18, 2019 8:56 AM

To: embassy.helsinki@mfa.bg ; vera-jourova-contact@ec.europa.eu ; oulu.ko@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi

Subject: poliittinen turvapaikka


Bulgarian suurlähetystö , Euroopan Unionin oikeuskomissaari Vera Jourova, Oulun käräjäoikeus käräjätuomari Sari Leppäluoto, oikeuskansleri Tuomas Pöysti


Haluan poliittisen turvapaikan Bulgariasta


Olen nyt maanpaossa Bulgariassa Stara Zagorassa ja pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta.


Perustelut turvapaikan hakemiselle:


Suomessa on tapahtunut valtiopetos 1990-luvun laman aikana. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Olen joutunut Suomen valtion vainon kohteeksi, koska olen selvittänyt valtiopetoksen. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 24,5 vuoden aikana Suomessa. Minulla on Bulgariassa mukana todistusaineisto Suomen valtion valtiopetoksesta ja netissä olen blogeissani esittänyt todistusaineistot asiasta.

The extended 24-year right to the murder and torture in the entrepreneur Erkki Aho

https://www.oikeusmurha.fi/jatketun-24-vuoden-oikeusmurhan-ja-kidutuksen-kohteena-yrittaja-erkki-aho/


Pankkikriisi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Tarvitsen poliittisen turvapaikan niin kauaksi aikaa, että Suomen valtiopetos ja Suomen 1990-luvun laman asiat selvitetään.

Seuraavat asiakirjat paljastavat valtiopetoksen

  1. salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992

  2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1992

  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000


Vera Jourova, Commissioner for Legal Affairs, Bulgarian Embassy,


I want a political asylum in Bulgaria


I am now in exile in Bulgaria, Stara Zagora and ask for political asylum in Bulgaria.


Reasons for applying for asylum:


Finland's political decision-makers have been deceiving the state during the recession of the 1990s. Government fraud will never expire. I have had the Finnish government persecution, as I have explained treason. The police are not investigating and I am not getting a fair trial in Finland. I have been in the legal battle against the Finnish State 24.5 years. In Bulgaria, I have evidence of Finnish treason. On the internet, my blogs testify to government fraud.


The extended 24-year right to the murder and torture in the entrepreneur Erkki Aho

https://www.oikeusmurha.fi/jatketun-24-vuoden-oikeusmurhan-ja-kidutuksen-kohteena-yrittaja-erkki-aho/


 The banking crisis

http://pankkikriisi.blogspot.com/


 The judiciary and the police

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


I need political asylum so long that Finland's state fraud and Finland's recession of the 1990s can be solved.


The following documents reveal government fraud

1. The so-called secret. Koivisto Conclave Documents May 6, 1992

2. The SSP, proclaimed on October 22, 1992 one hundred years

  1. Documents of the Aktiv Hansa trade, declared secret for 25 years, 31.03.2000

Finland does not have the rule of law and does not respect the European Convention on Human Rights. Finland needs a constitutional court. Finland needs a Truth Commission to investigate the 1990s recession and the banking crisis. There has been a major robbery of property and genocide. 60 000 companies were withdrawn from the market. 500,000 people lost their jobs. Citizens did not get justice when the bank always won in court. 14,500 entrepreneurs committed suicide in a difficult situation. The decisions of the Finnish political leadership were declared secret.

Bank crisis, I've lost my business, my property and my family. The State of Finland to take employment pension every month a large part of the punishment that I have been an entrepreneur in Finland. I do not get justice in Finland. I have suffered huge economic losses and horrendous psychological damage of criminal activity due to the State of Finland. The legal battle against the Finnish state has been going on for 24.5 years.


However, I am still alive. I have been several times as a refugee in Finland and abroad. I have exposed the criminal activity Finland's political leadership.


Valtiopetos ei vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2019/10/suomen-tasavallanpresidentti-urho.html


17.10.2019

Erkki Aho

www.erkkiaho.com


e.ahoky@kotinet.com


Teen tämän turvapaikkahakemuksen Bulgarian Suomen suurlähetystön kautta, koska tiedän, että Bulgarian Helsingin suurlähetystössä osataan Suomen kieltä. Olen jo aikaisemmin ilmoittanut Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourovalle, että haen poliittista turvapaikkaa ellen saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Suomessa. Euroopan komissiossa virallisia kieliä ovat Englanti ja Suomi.


Asioiden kulku on ollut seuraava: Käräjätuomari Sarianne Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä ovat tehneet minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Ole kertonut totuuden asiasta blogissani


Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä todistajiani ole kuultu. Minulle ei annettu pyynnöstäni huolimatta kopioa kuulustelukertomuksesta omakseni. Kuulustelut tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Kuulustelutodistaja todistaa asian kirjallisesti.


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Jos en saa esteetöntä rikostutkintaa asiassa ja poliisi ei hanki todistusaineistoksi

  1. salaiseksi julistettuja ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja 6.5.1992

  2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1992

  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjoja 31.03.2000

ja jos en saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asiassani niin pyydän Euroopan Unioinilta poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan ja poliittisen ajojahdin johdosta. Kysymys on vainoamisesta ja kidutuksesta.


En saanut asiassa esteetöntä rikostutkintaa. Lisäksi esteellinen poliisi Hannu Mensonen oli ilmoittanut asiastani eli Kalajoella tehdystä kuulustelusta Oulun käräjäoikeuden tuomarille Sari Leppilammelle ja vienyt asia eteenpäin tarkoituksenaan suojella virheellisesti menetellyttä käräjäoikeuden tuomaria Sarianne Ervastia ja saadakseen Erkki Aholle vankeusrangaistuksen.


Poliisi Hannu Mensosen esteellisyys johtuu siitä, että hän oli jättänyt rikostutkintapyyntöni käräjätuomari Sarianne Ervastin toiminnasta tutkimatta eikä estänyt käräjätuomarin virheellistä menettelyä. Poliisi Hannu Mensosen esteellisyys johtuu myös siitä, että hän ei ole ryhtynyt toimiin väärän ulosottoni oikaisemiseksi, vaan hän vähätteli asianajaja Asko Keräsen tunnustusta rikoksesta, mikä on aiheuttanut kaikki minun väärät ulosotot. Väärä ulosotto johtuu juuri entisen asianajajan, nykyisen varatuomarin Asko Keräsen rikollisesta toiminnasta. Keränen jätti valituksen tekemättä konkurssiasiassa, jossa oli haettu yritykseni PR-Teollisuus Oy konkurssiin.


Yritys haettiin konkurssiin väärillä tiedoilla ja prosessipetoksella. Korkein oikeus ei ole myöhemminkään purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä ja siitä johtuu, että minun kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat virheellisiä ja perintäkelvottomia. Siitä huolimatta Suomen valtio perii niitä minulta ja pitää minua ikuisessa velkahelvetissä.

Oulun käräjäoikeuden tuomari Sari Leppäluoto ilmoitti minulle, että käräjätuomari Sarianne Ervastin tekemässä rikosilmoituksesta on tulossa käsittely Oulun käräjäoikeudessa poliisi Hannu Mensosen ilmoituksen perusteella ja asianajajakseni on valittu asianajaja Kari Eriksson. Tässä käräjätuomari Sari Leppäluodon sähköpostiviesti.


From: Leppäluoto Sari (KO)

Sent: Friday, October 11, 2019 9:51 AM

To: e.ahoky@kotinet.com

Subject: Puolustajan määräys

Hei

Minulla on ratkaistavana puolustajan määräystä koskeva asia, jossa on kyse puolustajan määräyksestä Erkki Aholle.

 Pyyntö on tullut rikoskomisario Mensoselta. Siinä ei oltu ehdotettu ketään puolustajaa, joten käräjäoikeus on kysynyt suostumuksen AA Kari Erikssonilta.

 Kari Eriksson on antanut suostumuksensa puolustajaksi.

 Käräjäoikeus tiedustelee Teiltä, käykö AA Kari Eriksson puolustajaksenne?

 Pyydän ystävällisesti ilmoittamaan kantanne tähän sähköpostiin viimeistään 18.10.2016.

 Mikäli Teiltä ei tule vastausta, tulkitsemme sen siten, että AA Kari Eriksson voidaan määrätä puolustajaksenne.

 *************************************************************

Sari Leppäluoto
Käräjätuomari

Tingsdomare

District Judge

Oulun käräjäoikeus

Oulu tingsrätt

District Court of Oulu
Rata-aukio 2, PL 141
90100 Oulu

Puh./Tel. 029564 9500
fax. 029564 9615

e-mail: oulu.ko@oikeus.fi


Koska katsoin, että myös käräjätuomari Sari Leppäluotoa on syytä epäillä esteelliseksi asiassani, sillä hän on aiheuttanut minulle valtavia taloudellisia tappioita ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä suojelemalla erästä Suomen vaarallisimmista “tekijöistä” eli varatuomari Mikko Kovalaista. Vastasin käräjätuomarille seuraavasti:


TO 17.07.2019 Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

http://kalajokinen.blogspot.com/2019/10/to-17072019-tiedoksi-ja-toimepiteita.html


Koska katsoin, että yhteistyössä Suomen valtion viranomaiset pyrkivät saamaan minulle ehdottoman vankeustuomion siten, että en saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, enkä saanut esittää todistusaineistoja eikä todistajiani ole kuultu, niin minulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin paeta Suomessa ulkomaille kahden fb-kaverini rahoituksen avulla. Pakenin Bulgariaan,

Minulla on Kalajoella oleva bulgarialainen todistaja, joka oli kanssani Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, kun kävin tarkistamassa siellä sähköpostitse lähettämäni todistusaineiston. Todistusaineisto oli tulostettu väärin ja käräjätuomari Sarianne Ervasti oli paikalla yhdessä todistajani kanssa, kun totesimme asian.


Lisäksi minulle on tärkeää, että kaksi bulgarialaista työntekijää saavat oikeutta Suomessa, koska he ovat joutuneet törkeän hyväksikäytön uhreiksi, erittäin merkittävän työsuojelurikoksen kohteeksi sekä heidät on laittomasti irtisanottu työpaikoistaan. Suomen poliisi on jättänyt asian tutkimatta ja oikeus ei ole suostunut ottamaan asiaa käsiteltäväkseen.


Olen nyt Bulgariassa ja pyydän Bulgarian valtiolta turvapaikkaa, koska katson, että Suomen valtion viranomaiset haluavat saada rikollisella toiminnalla minulle väärän tuomion ja suurena vaarana on, että tuomio olisi ehdoton vankeustuomio. Minä olen pyrkinyt saamaan oikeutta, mutta mutta Suomen valtio estää minulta oikeudensaamisen. Kysymys on erittäin suuresta minulle aiheutetutsta taloudellisesta vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä, jotka ovat myös ulosottoviranomaisten ja Suomen vastuullisten poliitikkojen tiedossa.


Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/06/vastaus-ylitarkastaja-ylva-norrgardille.html


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Katson, että Suomen valtion toiminta on ollut tietoista ja tarkoituksellista asiassani.

Katson, että korkeimman oikeuden on purettava kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat alioikeuksien päätökset ja Suomen valtion on korvattava minulle aiheuttamansa valtatavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset korkoineen.


Stara Zagora 18.10.2019

Bulgaria


Erkki Aho

turvapaikanhakijana Bulgariassa


Tässä selostettu Oulun poliisien rikollinen toiminta. Olen pyytänyt heiltä vastausta menettelyynsä, mutta he kieltäytyivät vastaamasta.


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlPR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdf

Linkki aukeaa google haussaOlen selvittänyt Rovaniemen hovioikeuden rikollisen toiminnan asiassani


Ihmisoikeustaistelija Erkki Aho: ”Oulun käräjäoikeudessa 27.11.2020 klo 9.00 oikeudenkäynti, jossa minua syytteen mukaan syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta”

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/ihmisoikeustaistelija-erkki-aho-oulun-karajaoikeudessa-27-11-2020-klo-9-00-oikeudenkaynti-jossa-minua-syytteen-mukaan-syytetaan-virkamiehen-vakivaltaisesta-vastustamisesta/


Kaikki todistajani jätettiin kutsumatta oikeudenistuntoon eikä mitään todistusaineistoja otettu asiaan liittyvänä vastaan. En myöskään saanut vapaasti kuulustella todistajana esiintynyttä vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.

Rovaniemen hovioikeuden vastaus: Tietopyyntönne 16.8.2021


Rovaniemen hovioikeuden antamat ratkaisut vuosina 2017-2021.


R 20/834 ratk. 16.6.2021 nro 126613, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ym., ratkaisijat: hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen, Petri Nykänen ja Suvi Hannula.


R 20/855 ratk. 19.1.2021 nro 11, virkavelvollisuuden rikkominen, ratkaisijat: hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos Tuomo Hietanen.


Rovaniemen hovioikeuden tuomarit toimivat esteellisinä tuomareina asiassa, koska toisessa asiassa minä olin kantajana ja toisessa vastaajana. Kysymys on samasta asiasta.

Erikoista asiassa on se, että kun soitin Rovaniemen hovoikeuteen ja kysyin hovioikeudenneuvos Petri Nykäseltä, että onko hän ollut tekemässä päätöstä asassa R20/834, niin hän vastasi, ettei ole ollut, mutta hän on siinä toisessa asiassa. Minä kiitin tiedosta ja lähetin Rovaniemen hovioikeuden presidentille kyselyn, että miten hovioikeudenneuvoksen nimi voi olla päätöksen allekirjoittajana ja hän itse väittää ettei ole ollut tekemässä päätöstä. Tämän jälkeen hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ilmoitti minulle, että hän on ollutkin tekemässä tuota päätöstä.


Minä soitin sen takia Rovaniemen hovioikeuteen. Asiassa rikoksentekijänä oli Kajaniin poliisi ja asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, mutta ratkaisun asiassa olikin tehnyt Oulun käräjäoikeus ja käräjätuomari Jyrki Määttä. Siis väärä käräjäoikeus oli käsitellyt asian ja pelasti Kajaanin poliisin. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä oli aikaisemmin käsitellyt asiaani, jossa hän ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.


Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen olivat siis esteellisiä käsittelemään asiaani. Esteellisyys on virkarikos. Rovaniemen hovioikeuden päätös on syntynyt usean virkarikoksen avulla.


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.htmlPE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Minulla on kiistattomat todistusaineistot asiassa. Kysymys on kidutusrikoksesta.

1, Kaikki ulosotot, entiset ja nykyiset, perustuvat siihen, että silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen tekemättä virheellisestä PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksestä Vaasan Hovioikeuteen. Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa tekonsa.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa 30.6.1996 silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä vaikka itse pyysi valtakirjoja valituksen tekemiseen. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä konkurssiin hakijalla Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut konkurssiin haetulta PR-Teollisuus Oy:ltä saatavaa.

Tätä väärää konkurssipäätöstä rikoksista epäillyt ovat käyttäneet hyväkseen tehdessään uusia vääriä päätöksiä. Olen nyt joutunut kärsimään syyttömänä asiasta jo 26 vuoden ajan. Teko täyttää kiistatta kidutuksen tunnusmerkistön.


Rikoksista epäilyt ovat tunnustaneet tekonsa ja muukin todistusaineisto asioissa on kiistaton.

Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa rikoksensa eli hän jätti valituksen tekemättä Vaasan Hovioikeuteen PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Konkurssi oli laiton, koska se oli haettu väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu. Silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari pyysi valtakirjat valituksen tekemiseen, mutta jätti valituksen tekemättä.
Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksia


Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/


2. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa tekonsaVaratuomari Paavo M. Petäjän tunnustus

Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa ja siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa.


Konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksen. Väärä konkurssipäätös jäi lainvoimaiseksi, koska poliisi ei tutki asiaa eikä oikeus ota asiaa käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Varatuomari Paavo M .Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.


3.Konkurssipäätös oli haettu väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat PR-Teollisuus Oy:n kanssa 19.3.1996 maa-alueiden ja kiinteistöjen osalta. Kirjan sivut 307-308 sekä toinen purkusopimus 18.4.1996 koskien käyttöomaisuutta, vaihto-omaisuutta sekä tuoteoikeuksia. Kirjan sivu 305. Myyjän purkuoikeudesta on säädetty Kauppalain 54 §:ssä. Kiinteistön kaupat purettiin lainvastaisesti, koska kaupanvahvistajaa ei ollut paikalla.

Kaupanpurkuilmoitus on peruuttamaton ,ks. Telaranta: Sopimusoikeus Helsinki 1990 s.1939. Kun ko. kauppa on purettu, niin myös takaussitoumukset raukeavat. Takaussitoumus on liitännäinen kauppasopimukseen, joten missään tapauksessa takaukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessaKirjan sivuilla 309 – 310 varatuomari Jorma Herttuaisen kirje Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle.

Takaukset olivat maksettu kokonaan. Kirjan sivu 302 summa 401 404,45 markkaa, kirjan sivu 303 summa 500 000,00 markkaa, kirjan sivu 304 summa 100 000, 00 markkaa. Takauksista oli maksettu kaikkiaan 1 641 444,45 markkaa, mikä näkyy asianajaja Asko Keräsen kirjeestä asianajaja Hannu Maskoselle. Katso kirjan sivut 516-517.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi takaukset oli maksettu. Väärillä tiedoilla haettu konkurssihakemus on kirjan sivuilla 328- 329. Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi konkurssihakemuksessa mainitut takaukset oli maksettu – siis maksettu ja sitten vielä rauenneet.


Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasiassa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.

Konkurssituomio kirjan sivuilla 314 – 316.

Miksi syyttäjä Heiskari on lähettänyt konkurssihakemuksen varatuomari Paavo M. Petäjälle eikä PR-Teollisuus Oy:lle ja takaajille? Miksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut lausuman käräjäoikeudelle ilman PR-Teollisuus Oy:n toimeksiantoa ja valtakirjoja? Varatuomari Paavo M. Petäjä oli menettänyt asianajaja tittelin saatuaan petostuomion oikeudessa.

Lisäksi konkurssiin hakija oli antanut väärän lausuman PR-Teollisuus Oy:n tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Kirjan sivut 330-331.


Korkein oikeus ei ole purkanut väärää konkurssipäätöstä perustaen päätöksensä siihen, ettei tuomioiden purun hakijalla Erkki Aholla ole oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1§ 4 momentin edellyttämää pätevyyttä. Minulla on perustuslain mukaan omaisuudensuoja. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Korkein oikeus ei noudata perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia, Nyt tätä väärää konkurssipäätöstä syyttäjä Sulo Heiskari ja muut rikoksista epäillyt käyttivät hyväkseen uusien väärien päätöksen aikaansaamiseen.

Tässä on videot todistusaineistona asioista


Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=122s


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&t=23s


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=6s


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=28s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&t=24s


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&t=75s


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4&t=18s


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html


Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Kirjassani on sivuilla 7-22 selostus 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin taustoista, mikä johti valtiopetokseen, mikä ei vanhene koskaan.


Korkeimmalle oikeudelle tekemääni tuomioiden purkuhakemusten perusteluun on kopioitu kaikki tärkeät todistusaineistot. Korkein oikeus jätti käsittelemättä tuomioidenpurkuhakemuksen ja teki perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen. Perustuslain 106 § Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija.PR-talojen konkurssivyyhdellä ja valtiopetoksella on suora yhteys. Asioiden juridinen argumentointi on esitetty Rovaniemen hovioikeuden presidentille lähettämässäni sähköpostiviestissä.


Katson, että rikoksilla aikaansaatu lasku on mitätön. Kysymyksessä on kidutusrikos muiden rikosten lisäksi. Siksi Rovaniemen hovioikeuden on käsiteltävä asia uudelleen ja korjattava oikeusprosessissa olevat virheet itseoikaisuna.


Nyt Rovaniemen hovioikeudessa on oikeat tiedot asian käsittelyä varten. Siellä on kirjani ja korkeimpaan oikeuteen tekemäni tuomionpurkuhakemus, mikä on hylätty oikeudenkäymiskaareen vedoten eli siihen, ettei minulla, Erkki Aholla, ei ole oikeudenkäymiskaaren edellyttämään koulutusta tuomionpurun hakemiseen. Päätös on perustuslain 106 §:n vastainen. Tuomionpurkuhakemuksessa ovat tärkeät todistusaineistot tuomioiden purkamiseksi. Tuomionpurkuhakemus on todistusaineistona Rovaniemen hovioikeudessa todistusaineistona.

Selvitys Suomen valtion rikollisesta toiminnasta on kirjoitettu blogeihini

http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Pyydän avaamaan tämän kirjoituksen linkit ja tulostamaan ne. Valitettavasti minulle ei ole rahaa ulosoton jälkeen parempaan oikeudenkäyntiin. Rahat eivät riitä edes ruokaan ja lääkkeisiin. En saa oikeusapua ja nekin ovat jo perustuslain vastaisia menettelyjä.

Kalajoki 17.10.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

e.ahoky@gmail.com

044-3025948


PS. Toimitan kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen heti kun saan seuraavan eläkkeeni 03.11.2022. Tällä hetkellä minulla ei ole varaa laittaa tuota kirjaa postitse, koska minulla ei ole rahaa edes ruokaan eikä lääkkeisiin. Kirja ehtii valitusajan kuluessa ja sisältää kopiot todistusaineistosta, joista kirjoituksessani on sivunumerot mainittuna.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti