sunnuntai 16. lokakuuta 2022

SU 16.04.2022 Rikos on tämä

 

Rikos on tämä


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 27 vuotta. Kidutus on alkanut 11.05.1995 ja jatkuu yhä. Rikos ei ole vanhentunut. Asia on kesken Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Olen tehnyt rikosilmoitukset Oulun poliisille ja valtakunnansyyttäjälle. Olen tehnyt jo kuusi kiirehtimispyyntöä.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Minut on tuomittu 5 kuukauden ehdottomaan vankeuteen Sarianne Ervastin rikostutkintapyynnön seurauksena. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 26 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Nyt olen sairastunut myös diabetekseen. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.Juridisesti kysymys on tästäRikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.


9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.Tarkemmin asiasta tässä

LA 15.10.2022 Miksi olen leipäjonossa?

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/la-15102022-miksi-olen-leipajonossa.html


Korvausvaatimukseni Suomen valtiolle asiassa on n. 200 miljoonaa euroa.


Olin tänään Kalajoen jäähallissa katsomassa Mestiksen nuorten jääkiekko-ottelua YJK- Tampereen KooVee. Paikalla Kalajoen jäähallissa 16.04.2022 klo 13.00 – 14.30 oli myös entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen, joka on tunnustanut monia rikoksia ja kärsinyt niistä vankeusrangaistuksen. Hän on kirjallisesti tunnustanut myös sen, että hän jätti PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen. Tästä syystä väärä konkurssipäätös jäi voimaan ja sitä rikolliset ovat käyttäneet hyväkseen jo 27 vuoden ajan. PR-Teollisuus Oy:n konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. Lisäksi kauppasopimusten teossa oli kaupanvahvistajana tuleva syyttäjä, joka oli esteellisenä syyttäjää syyttämässä kaikissa oikeudenkäynneissä jotka käytiin näistä asioista. Kaupanteossa väliaikaiset pesänhoitajat myivät vastoin konkurssisääntöä toisen kiinteää omaisuutta omanaan. Lisäksi kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.

Poliisi on jostain syystä jättänyt rikokset tutkimatta. Minä olen joutunut kärsimään tämän takia 27 vuoden kidutusrikoksesta koska poliisi ei tutki. Olen menettänyt yritykseni, omaisuuteni, luottotietoni ja olen joutunut ihmisoikeusrikosten kohteeksi. Taloudelliset vahingot ovat valtavat ja henkiset kärsimykset hirvittävät.Kalajoen jäähallissa oli paikalla tänään 16.04,2022 myös Oulun (Kalajoen) poliisi Tomi Reinikainen, joka oli vapaalla.

Poliisilaki 22.7.2011/872

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Poliisin tehtävät

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, kansallisen turvallisuuden suojaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä. (26.4.2019/581)

Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi.

Rikosten esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011) ja rikosten esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista pakkokeinolaissa (806/2011).

2 §

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.

3 §

Suhteellisuusperiaate

Poliisin toimenpiteiden on oltava puolustettavia suhteessa tehtävän tärkeyteen, vaarallisuuteen ja kiireellisyyteen, tavoiteltavaan päämäärään, toimenpiteen kohteena olevan henkilön käyttäytymiseen, ikään, terveyteen ja muihin vastaaviin häneen liittyviin seikkoihin sekä muihin tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin.

4 §

Vähimmän haitan periaate

Poliisin toimenpiteillä ei kenenkään oikeuksiin saa puuttua enempää eikä kenellekään saa aiheuttaa suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi.

5 §

Tarkoitussidonnaisuuden periaate

Poliisi saa käyttää toimivaltuuttaan vain säädettyyn tarkoitukseen.

6 §

Tehtävien hoito ja tärkeysjärjestys

Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä yhdenvertaista kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen. Poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Poliisin tehtävät on hoidettava tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.


Minä vanha, sairas mies pyysin poliisin apua ihmisoikeusrikoksen ratkaisuun, koska rikoksista epäilty oli paikalla. Tarvitsen tiedot Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta varten seuraavan 3 viikon aikana. Pyysin poliisilta apua asiani ratkaisuun. Poliisi suuttui minulle ja alkoi huutamaan, että ”minä olen vapaalla, mitä sinä minulle tällaisia tuut esittämään” jne. Mielestäni poliisi olisi voinut käyttäytyä asiallisesti. Hän ei ryhtynyt auttamaan minua vaan isoon ääneen huusi minulle, ettei hän auta.


Tämä on nyt seitsemäs kiirehtimispyyntö Oulun poliisille, koska minä toimin lain mukaisesti. Oulun poliisin on siirrettävä tarvittaessa esteettömälle poliisille, koska Oulun poliisi on todennäköisesti esteellinen ja poliisiasiassa tutkinnanjohtajana on syyttäjä- tässä tapauksessa syyttäjän täytyy olla valtakunnansyyttäjä.


Tämä on täydennys päivällä 16.04.2022 lähettämään sähköpostiviestiin.


Kalajoki 16.04.2022

Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

e.ahoky@gmail.com

044-3025948


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti