sunnuntai 9. lokakuuta 2022

MA 10.10.2022 Viides kiirehtimispyyntö Oulun poliisille ja toimenpiteitä varten valtakunnasyyttäjälle

 


Viides kiirehtimispyyntö Oulun poliisille, valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivistolle toimenpiteitä varten


Olen toiminut lain mukaisesti kun olen pyytänyt Oulun poliisia/poliisijohtaja Mika Heinilä, tutkimaan asiaa. Oulun poliisi on toiminut lain vastaisesti kun se ei ole tutkinut asiaa tai se ei ole siirtänyt asian tutkintaa sellaiselle poliisiviranomaiselle, joka ei ole esteellinen tutkimaan asiaa. Poliisirikoksissa tutkinnanjohtaja on syyttäjä. Tällaisessa tapauksessa valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto.


Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.


Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.

Kokouksessa teemoina olivat

1. Tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus

2. Tuomioistuimen toiminnan arvostelu

Presidentti Koiviston johdolla päätettiin, että pankit pelastetaan. Pankit piti pelastaa jotta Suomi täyttää EY:öön liittymisen ehdot. Pankkien pelastaminen tarkoitti sitä, että pankit voittavat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annetaan syytesuoja.


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion (Esko Ahon hallitus) ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Markkinoilta poistettiin kymmeniätuhansia yrityksiä. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista yli 10 000 valitsi lopullisimman ratkaisun. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Mustat joutset eli rahamarkkinoiden vapautus, vakaan markan politiikka ja idänkaupan romahdus oli taloudellisen laman syy.


Omaisuudenhoitoyhtiöt Arsenal Oyj, Arsenal-SSP Oy ja Arsenal-Silta Oy myivät 31.3.2000 allekirjoitetulla kauppakirjalla yhteensä noin 76 000 saatavaa, pääoma-arvoltaan noin 12 miljardia markkaa, 600 miljoonalla markalla Aktiv Hansa Oy:lle ja C&A Finland Oy:lle. Kysymyksessä oli siis Suomen oloissa erittäin suuri kauppa. Kaupalle antoi hyväksyntänsä omaisuudenhoitoyhtiöiden valtio-omistajan puolesta toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes, Asialle oli antanyt hyväksyntänsä hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta. Mainitun valiokunnan kokouksessa 29.11. mukana olivat Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Suvi-Anne Siimes ja Eva Biaudet. Kokouksessa 8.12.: Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes ja Erkki Tuomioja.


Tästä johtuen Suomessa poliisi ei tutki rikoksia, eikä syyttäjä syytä rikollisia, eikä oikeus ota käsiteltäväkseen asioita. Laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Perustuslakivaliokunta ja eduskunta suojelee laillisuusvalvojien rikolliseksi epäiltävää toimintaa. Suomi ei ole oikeusvaltio. Kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva ei toteudu.


Rikoksista epäillyn nimi onkin apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Matikainen


Oikeuskanslerin sihteeri Outi Lehvä ilmoitti minulle vihdoin viimein eli tänään 08.10.2022 , että päätöksentekijä onkin apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Matikainen. Ensin hän ilmoitti minulle, että päätöksentekijä on apulaisoikeuskansleri. Koska pitkään odotin vastausta asiaan niin oletin, että apulaisoikeuskansleri on saman henkilö kuin oikeuskanslerin sivuilla ilmoitetaan eli Mikko Puumalainen. Nyt oikeuskanslerin sihteeri Outi Lehvä ilmoittaa minulle, että päätöksen tekijä onkin apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Matikainen. Hän on siis se rikoksista epäilty. Valtakunnansyyttäjän on nostettava syyte apulaisoikeuskanslerin sijaista Petri Matikaista vastaan törkeästä virkavallan väärinkäytöstä, virkatehtävien laiminlyönnistä, rikollisten suojelusta, rikosten peittelemisestä sekä kidutuksesta ja muista rikoksista. Perustuslakivaliokunnan on käsiteltävä asia kiireellisesti.


Erkki Aho


Kerrotte oikeuskanslerin ohella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, valtakunnansyyttäjälle ja Oulun poliisilaitokselle 29.9.2022 osoittamassanne kirjoituksessa, että ette hyväksy Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 16.8.2022 päivättyä laskua numero 1550287495, koska se ilmoittamanne mukaan perustuu ”Oulun käräjäoikeuden tuomarin rikokseen, jota lestadiolaiset poliisit alkoivat suojelemaan yhdessä Pohjois-Suomen syyttäjän kanssa”. Kerrotte ilmoittaneenne asiasta hallinto-oikeudelle ja tehneenne rikosilmoituksen.

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä

taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.


Esittelin asianne apulaisoikeuskanslerille. Hän totesi, ettei kantelustanne ilmene sellaista yksilöityä hallinto-oikeuden menettelyn arvostelua, jonka perusteella hänellä olisi aihetta epäillä sen lainvastaista menettelyä tai velvollisuuksien laiminlyöntiä. Kanteluanne ei näin ollen ryhdytä enemmälti tutkimaan.


Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.


Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi LehväApulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Matikainen on tehnyt seuraavan väärän ja totuuden vastaisen päätöksen 11.08.2022, mikä todistaa kiistattomasti Suomen valtion rikollisen toiminnan:


Vastaus 1


  11.8.2022 OKV/1999/10/2022 OKV/1999/10/2022-OKV-3

  PL 20,

  00023

  Valtioneuvosto

  Puhelin 0295 16001

  kirjaamo.okv@gov.fi www.okv.fi

  Erkki Aho

  Kerrotte oikeuskanslerille 2.8.2022 toimittamassanne kirjoituksessa tehneenne Oulun poliisille, keskusrikospoliisille sekä valtakunnansyyttäjälle rikosilmoituksen 13.7.2022 ja että viranomaiset eivät ole reagoineet asiaan.

  Olette liittänyt kirjoitukseenne 13.7.2022 päiväämänne blogikirjoituksen.

  Palaatte asiaan muiden vastaanottajien ohella 4.8.2022 oikeuskanslerinvirastoon toimittamassanne kirjoituksessa. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

  Esittelin asianne apulaisoikeuskanslerille, jonka arvion mukaan edellä esitetty huomioiden kirjoituksissanne ei ole tullut esille sellaista, jonka perusteella olisi laillisuusvalvonnallista aihetta ryhtyä asiaa enemmälti selvittämään tai tutkimaan.

  Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

 1. Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Lehvä


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 27 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Minut on tuomittu 5 kuuakauden ehdottomaan vankeuteen Sarianne Ervastin rikostutkintapyynnön seurauksena. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 26 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Nyt olen sairastunut myös diabetekseen. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Tässä on selostettu poliisin rikollinen toiminta. Poliisit kieltäytyivät vastaamasta minulle.


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


PR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdf


Olen selvittänyt Rovaniemen hovioikeuden rikollisen toiminnan asiassani


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.


9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.


Tarkemmin asiat on selostettu tässä linkissä


Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto pääsee aloittamaan uransa vauhdikkaasti 01.10.2022.

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/09/valtakunnansyyttaja-ari-pekka-koivisto.html


Tässä on selostettu Kalajoen kunnan/kaupungin minuun kohdistama pitkäaikainen syrjintä ja Suomen valtion 27 vuotta jatkunut kidutus, jonka poliisi on jättänyt tutkimatta ja syyttäjä syyttämättä.


SU 09.10.2022 Elämä on ylämäkeä ja alamäkeä

http://kalajoenhistoria.blogspot.com/2022/10/su-09102022-elama-on-ylamakea-ja.html


Kalajoki 10.10.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahky@gmail.com

044-3025948


Jakelu Oulun poliisi/poliisijohtaja Mika Heinilä, valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto, perustuslakivaliokunta, eduskuntapuolueiden puheenjohtajat

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti