torstai 10. lokakuuta 2019

TO 10.10.2019 Valtiopetos ei vanhene koskaan


From: Erkki Aho
Sent: Thursday, October 10, 2019 10:17 AM
To: otp.informationdesk@icc-cpi.int ; careers@amnesty.org ; info@unric.org ; vera-jourova-contact@ec.europa.eu
Cc: anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; maria.ohisalo@eduskunta.fi ; antti.rinne@eduskunta.fi ; kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; pekka.niskakangas@poliisi.fi ; eduskunta@eduskunta.fi
Subject: Finns urgently need help

Euroopan Unionin oikeuskomissaari Vera Jourova , tutkinnanjohtaja Pekka Niskakangas, Suomen eduskunta = kansanedustajat, Kansainvälinen rikostuomioistuin, YK:n Ihmisoikeusneuvosto

Haluan poliittisen turvapaikan Euroopan Unionilta, jos en saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Chci od Evropské unie politický azyl pokud nemám neomezené trestní vyšetřování a spravedlivý proces.

I want a political asylum from the European Union
if I do not have unrestricted criminal investigation and a fair trial.

Mayday, Mayday, Mayday.....
Honorable Commissioner for Justice of European Union Vera Jourova, International Criminal Court, Amnesty International, United Nations Regional Information Centre (UNRIC)
Finns urgently need help. Finland does not have the rule of law and does not respect the European Convention on Human Rights. Finland needs a constitutional court. Finland needs a Truth Commission to investigate the 1990s recession and the banking crisis. There has been a major robbery of property and genocide. 60 000 companies were withdrawn from the market. 500,000 people lost their jobs. Citizens did not get justice when the bank always won in court. 14,500 entrepreneurs committed suicide in a difficult situation. The decisions of the Finnish political leadership were declared secret.
Bank crisis, I've lost my business, my property and my family. The State of Finland to take employment pension every month a large part of the punishment that I have been an entrepreneur in Finland. I do not get justice in Finland. I have suffered huge economic losses and horrendous psychological damage of criminal activity due to the State of Finland. The legal battle against the Finnish state has been going on for 24.5 years.
However, I am still alive. I have been several times as a refugee in Finland and abroad. I have exposed the criminal activity Finland's political leadership.
Tyto dokumenty jsou důkazem státních podvodů ve Finsku,
Zločiny nikdy nevyprší
These documents are evidence of state fraud in Finland. Crimes never expire
Nämä asiakirjat ovat todisteita valtion petoksista Suomessa. Valtiopetos ei vanhene koskaan.
  1. salaiseksi julistettuja ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja 6.5.1992
  2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjoja 31.03.2000
Valtiopetos ei vanhene koskaan

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 KalajokiSuomen tasavallan presidentti Urho Kekkosen sairastuttua Suomen tasavallan presidentiksi valittiin 1982 tohtori Mauno Koivisto, joka halusi Suomen lähentyvän länsimaita ja halusi Suomen Euroopan Unionin jäseneksi. Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto ja Suomen poliittiset päättäjät päättivät pelastaa pankit. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.
Kysymyksessä on valtiopetos kun tasavallan presidentti puuttuu riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan.

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1992 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä 100 vuodeksi salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuressa lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö ja kansanmurha.Markkinoilta poistettiin kilpailulain vastaisesti 60 000 yritystä ja työttömiä tuli n. 500 0000,¨sekä ylivelkaantuneita 280 000. Heistä tuli elinkautista lumevelkavankeja, joista 14 500 teki itsemrhan.

Suomen valtion rikosten peittelemiseksi tehtiin 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv-Hansa.kauppa, Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta.
Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.

Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri Suvi-Anne Siimes myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Edellä esitetyn johdosta yritykseni PR-Teollisuus Oy ja ITC Finland Oy ja minä yrittäjänä olemme joutuneet Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteeksi. Olen menettänyt Suomen kolmanneksi suurimman talotehtaan PR-Teollisuus Oy:n ja ITC Finland Oy:n Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Minä olen kärsinyt syyttömänä neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Kaikki päätökset on saatu aikaan Suomen valtion rikollisen toiminnan perusteella. Lisäksi olen menettänyt omaisuuteni ja luottotietoni sekä minun avioliittoni on rikottu Suomen valtion toimesta oikeuden väärillä päätöksillä. Olen ollut Suomen valtion rikoksilla aikansaatujen päätösten perusteella ulosoton kohteena jo 24 vuotta. Minulta on estetty yritystomnnan harjoittaminen luottokelvottomana. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 24 vuoteen. Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä äätöksiä vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Tästä syystä rikosliiga ja hyvä-veli-verkosto on voinut jatkaa toimintaansa tehtailemalla uusia rikoksia entisten lisäksi laillisuusvalvonnan suujeluksessa sekä poliisin ja syyttäjän toiminnan avulla. Suomen valtion rikollinen toiminta täyttää muun muassa kidutuksen tunnusmerkistön.

Viimeisin tilanne asioissani on se, että Rovaniemen hovioikeus ei ole antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, kun olen vaatinut, että saan oikeudessa todistaa, että kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet rikollisesti ja Suomen valtion rikollisen toiminnan avulla. Rovanimen hovioikeuden päätös on nro 346, antopäivä 07.10.2019 diaarinumero S19/662. Asian ovat ratkaiseet hovioikeuden tuomari Auli Vähätörmä sekä hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikainen, joka on esitellyt asian sekä asessori Salla Erola. En saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä suullista käsittelyä asoissani.

Hovioikeuden tuomareita Auli Vähätörmää ja hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikaista sekä asessori Salla Erolaa on syytä epäillä virkavelvollisuuden laiminlyönnistä, törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11 §:n vastaisesta toiminnasta sekä osallisuudesta valtiopetokselliseen toimintaan. Lisäksi heitä on syytä epäillä ihmisoikeusrikoksiiin syyllistymisestä kuten esimerkiksi kidutuksesta eli ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan mukaisesta teosta, ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastaisesta toiminnasta eli oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnin estämisestä, ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan vastaisesta toiminnasta eli syrjnnästä, lisäksi hovioikeuden päätöksentekijöitä on syytä epäillä perustuslain 6 §:n vastaisesta toiminnasta eli yhdenvertaisuusperiaatteen rikkomisesta sekä perustuslain 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n , 15 §:n , 18 §:n, 19 §:n ja 21 §:n vastaisesta toiminnasta.

Otan konkreettisena esimerkkinä perustuslain 19 §:n. 19 §
Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.
Minä en voi hankkia uusia silmälaseja. Näkökykyni on parantunut oman käsitykseni mukaan silmäjumpan ja terveellisen ruuan ansiosta. Kävin näon tarkastuksessa ja opitikko määräsi hankittavaksi uudet silmälasit. Pyysin tajoukset kahdesta eri silmälasiliikkeestä. Toisen liikkeen tarjous on 713,50 euroa ja toisen 811,20 euroa. Minä en voi hankkia uusia silmälaseja, koska Kela ei avusta minua, koska olen ulosotossa. Ulosottoviranomaiset eivät jousta ulosotossa, koska he ovat provisiopalkalla ja heidän palkkionsa pienentyisi jos he antaisivat minulle ylimääräisen vapaakuukauden ulosotossa. Luotolla en voi ostaa koska olen luottokelvoton. Minulle jää ulosoton jälkeen käteen niin vähän rahaa ettei se riitä edes ruuan ostoon, vaan käyn leipäjonossa hankkimassa ruokaa. Kuukauden kaksi viimeistä viikkoa ennen eläkkeenmaksua on aina todella vaikeaa taiteilua rahan riittävyyden kanssa. Silmälaseja ei pysty hankkimaan. Kysymys on ihmisoikeusrikoksesta.

Näistä samoista rikokista on syytä epäillä Oulun käräjäoikeuden tuomareita Ahti Kontturia, Heikki Smedsiä, Ville Vuorialhoa, Minna Leikasta ja Sarianne Ervastia.

Olen pyrkinyt saamaan oikeutta asioissani ja olen pitänyt blogia poliisin, syyttäjän ja käräjätuomareiden sekä laillisuusvalvojien toiminnasta sekä julkistanut blogissani tosiasiat. Olen haastanut useita kertoja ulosottoviranomaiset oikeuteen siitä syystä, että he perivät sellaisia saatavia, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Lisäksi olen joutunut olemaan yli 30 vuotta Kalajoen kaupungin syrjinnän kohteena. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvojat näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakanaan.

Oulun käräjäoikeus ei ole ottanut asiaani käsiteltäväksi ja on tietoisesti toiminut lain vastaisesti. Eräs käräjätuomareista nimeltään Sanianne Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä ovat tehneet minusta rikosilmoituksen kun olen julkistanut tosiasiat blogissani. Tutkinnanjohtajana asiassa on poliisi Pekka Niskakangas. Katson, että käräjätuomari Sarianne Ervastia ja ulosottomies Eveliina Nissilää on syytä epäillä myös perättömästä ilmiannosta.

Asioiden kulku on ollut seuraava. Olenpyytänyt ulosottoviranomaisilta koko ulosottohisroriani ajalta kaikki ulosotot, koska katson, että vahinkorvauslaskelmaani on saatava oikeat tiedot siitä kuinka paljon ulosottoviranomaiset ovat perineet minulta perustuslain 15 § :n vastaisesti saatavia ja mihin ne perinnät on kohdistettu. Olen vaatinut saamistodisteita, mutta ulosottoviranomaiset ovat kieltäytyneet toimittamasta niitä. Haastoin ulosottomiehen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Laitoin sähköpostitse asiakirjat käräjäoikeuteen. Soitin ulosottomiehelle, joka kertoi, ettei hän tiedä haasteesta mitään. Kuitenkin käräjätuomari oli ehtinyt minulle ilmoittaa milloin ratkaisu asiassa annetaan. Soitin käräjäoikeuteen ja ilmoitin, että tulen tarkistamaan onko asiakirjat tulostettu oikein. Menin todistajan kanssa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen ja sain käräjäsihteeriltä tarkistettavaksi sinne sähköpostilla lähettämäni aineiston. Tarkistin aineiston ja totesin käräjäsihteerille, että aineisto on tulostettu väärin. Käräjäsihteeri pyysi käräjätuomarin paikalle ja totesin käräjätuomarille asian. Käräjätuomarin mielestä asialla ei ollut mitään merkitystä miten sähköpostit on tulostettu. Keskustelin käräjätuomarin kanssa pari minuuttia ja huomasin, ettei hän ollut perehtynyt asiaan juuri yhtään. Hänellä oli selkeä ennakkoasenne asiaan. Käyttäydyin asiallisesti, vaikka luonnollisesti tunteet olivat pinnassa. Menettelyni oli asiallista ja asianmukaista. Sen voi todistaa mukana ollut todistajani. En varmasti syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Kun huomasin tilanteen, niin menimme käräjäoikeuden kansliasta suoraan Raahen poliisilaitokselle tekemään rikosilmoitusta asiassa. Raahen poliisilaitos oli valitettavasti silloin kiinni. Minulla oli kaikki paperiset tärkeimmät todistusaineistot mukani niin käräjäoikeudessa kuin Raahen poliisilaitoksella. Kun pääsin kotiin niin tein asiasta rikosimoiituksen Oulun poliisille. On todennäköistä, että rikosilmoitus lähettiin Raahen poliisille Hannu Mensoselle, joka ei reagoinut asiaan. Kävimme Mensosen kanssa asiasta asiallisen sähköpostikeskustelun mkä löytyy blogistani. Kun Mensonen ei ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin niin tein rikosilmoituksen KRP:lle. Siellä poliisi Erkki Rossi teki suojelupäätöksen asiassa eli minun oikeustajuni mukaan virkarikoksen. Tein asiasta rikostutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle, jossa asiasta teki ei anna aihetta päätöksen kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne. Soitin kihlakunnansyyttäjä Savurinteelle ja käymämme keskustelun perusteella huomasin, että hän ei ollut perehtynyt asiaan ja tunnusti ettei ollut perehtynyt asiakirjoihin, joista hän oli päätöksen tehnyt. Hän perusti päätöksensä Oulun poliisin ja Lapin poliisin päätöksiin. Koska valtakunnansyyttäjän toiminta kuluu suoraan oikeusministeriän alaisuuteen niin pyysin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia ryhtymään toimenpiteisiin, koska kihlakunnansyyttäjä tunnustaa tekonsa. Oikeusministeri ei ole reagoinut yhtenekään sähköpostiviestiini asioissa. Koska poliisin toiminta kuuluu sisäministeri Maria Ohisalon alaisuuteen niin pyysin ministeri Ohisaloa ryhtymään toimeinpiteisiin poliisin rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Ministeri Ohisalo ei ole reagooinut asiaan eikä ole vastannut yhteenkään säähköpostiviestiini. Rovaniemen hovioikeus siunasi käräjätuomari Sarianne Ervastin virheellisen toiminnan ja teki asiassa väärän päätöksen. Tämän jälkeen käräjätuomari Sarianne Ervasti teki rikostutkintapyynnön minusta todennäkisesti yhteistyössä ulosottomies Eveliina Nissilän kanssa, joka oli myohemmin soittanut kuulustelutodistajani pojalle ja ilmoittanut, ettei kuulusteluttodistaja saa olla missään tekemisissä Erkki Ahon kanssa. Kysymyksessä oli saamani tiedon perusteella ollut jonkinlainen uhkailusoitto.
Minulle on vielä epäselvää onko tutkinnanjohtaja ohjeistanut kuulustelijaa eli polisi Niskasaarta toimimaan esitukintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä minulle annettu pyynnöstäni huolimatta kopioa kuulutelukertomusta omakseni. Kuulustelut tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Kuulustelutodistaja todistaa asian kirjallisesti.

Kuulustelutodistajan lausunto

Jos en saa esteetöntä rikostutkintaa asiassa ja poliisi ei hanki todistusaineistoksi
  1. salaiseksi julistettuja ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja 6.5.1992
  2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjoja 31.03.2000

ja jos en saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asiassani niin pyydän Euroopan Unioinilta poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan ja poliittisen ajojahdin johdosta.

From: Erkki Aho
Sent: Monday, October 7, 2019 5:24 AM
Subject: valituksen täydennys Rovanimen hovioikeudelle sekä vastine rikostutkintapyyntöön

Rovaniemen hovioikeudelle ja poliisi, tutkinnanjohtaja Pekka Niskakankaalle,
tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo sekä eduskunnan hallintovaliokunta sekä perustuslakivaliokunta

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on vastuussa oikeushallinnon alan toiminnasta Suomessa. Hän ei ole reagoinut lähettämiini lukuisiin avunpyyntöihini millään tavalla.
Sisäministeri Mari Ohisalo on vastuussa poliisin toiminnasta Suomessa. Sisäministeri Ohisalo ei myöskään ole vastannut yhteenkään sähköpostiini ja avunpyytööni.

From: Erkki Aho
Sent: Friday, October 4, 2019 7:06 AM

Subject: vihapuheen kitkennän syynä on valtiopetos ja sen tekijöiden suojeleminen
Poliisi Pekka Niskakangas, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ja kansanedustaja Sebastian Tynkkynen
Vihapuhetta ei edelleenkään ole lainsäädännössämme määritelty. Termistä ei ole olemassa mitään yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä ja kriittistä tarkastelua kestävää määritelmää. Se ymmärretään niin ristiriitaisilla ja poliittisesti latautuneilla tavoilla, ettei sitä missään nimessä tulisi käyttää julkisen päätöksenteon ohjenuorana, juridisista ratkaisuista puhumattakaan. Edes Suomen poliisi, jonka pitäisi pystyä vihapuhetta pätevästi tutkimaan, ei ole pystynyt termiä kunnolla määrittelemään. Marraskuussa 2016 valmistuneen poliisin vihapuhe- ja viharikostyöryhmän loppuraportti myöntää, että käsite on tulkinnanvarainen. Poliisin mukaan on sellaistakin vihapuhetta, joka ei täytä minkään rikoksen tuntomerkkejä, eli ei siis ole rangaistavaa. Tästä huolimatta työryhmä kertoo poliisilla olevan ”nollatoleranssi” suhteessa kaikkeen vihapuheeseen.

PE 04.10.2019 Vihapuheen kitkennän syynä on valtiopetos ja sen tekijöiden suojeleminen

EY:n tuomioistuin on linjannut vihapuhetta seuraavasti: sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia "tietoja" tai "ajatuksia", joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät.”

EU:n vihapuhe- ja "äärioikeisto"-jahti kovenee

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Rikoslaki 15 luku 10 § ja 11 §
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.
Maanpetos ja valtiopetos ovat eri rikoksia Suomen rikoslain mukaan. Seuraavaksi tarkastellaan molempien rikosten piirteitä sekä niistä seuraavia rangaistuksia.
Maanpetos on kyseessä silloin, kun joku Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa
1) liittyy vihollisen asevoimiin,
2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, tai
4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea, kun kyseessä ei ole sellainen miehityksen aikana suoritettu toimenpide, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.
Maanpetoksesta tuomitun henkilön on oltava Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka tekee rikollisen teon oleskellessaan Suomessa tai ollessaan valtakunnan palveluksessa. Myös maanpetoksen yritys on rangaistava, ja siitä on myös törkeä tekomuoto. Maanpetoksesta tuomitaan vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.
Valtiopetos taas on kyseessä silloin, kun joku tarkoituksenaan kumota tai muuttaa Suomen valtiosääntöä tai tarkoituksenaan muuttaa Suomen valtiojärjestystä tekee teon, josta aiheutuu sen toteutumisen vaara, ja hän tekee teon käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa tai muuten oikeudettomasti pakottamalla rikkoo valtiosääntöä.Valtiopetos on kyseessä myös silloin, kun joku käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan, tai joka kokonaan tai osittain estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa. Valtiopetoksesta tuomitaan ehdottomaan vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi, ja myös sen yritys on rangaistava.
Valtiopetoksen yhteydessä valtiosäännöllä tarkoitetaan niitä oikeudellisia sääntöjä, joiden mukaan valtion toiminta järjestetään ja joiden mukaan erilaiset valtioelimet kuten presidentti, eduskunta ja tuomioistuimet työskentelevät ja tekevät päätöksiä. Valtiosäännöistä tärkein on Suomen perustuslaki. Valtiojärjestyksellä puolestaan tarkoitetaan Suomen hallitusmuotoa.

Hätähuuto Suomesta

Saattohoitajat

SSP-sopimus

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Nimeni on Erkki Aho

Koiviton konklaavi

Todistusaineisto asiassa - kaikki ulosottosaatavatni ovat syntyneet rikosten avulla:

Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.

Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset
Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuussa edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Kaikkein tärkeimmät asiakirjat rikostutkinnassa ja Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä ovat
  1. salaiseksi julistetut ns. Koiviston konklaavin asiakirjat, joita tietääkseni säilytetään nykyisin Kansallisarkistossa
  2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus , mikä tehtiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansakaupan asiakirjat, Myyjän puolesta asiakirjan on allekirjoittanut ministeri Suvi-Anne Siimes 30.3.2000 vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto.
Edellä luetellut asiakirjat todistavat valtiopetoksen, mikä ei vanhene koskaan. Oulun poliisin ja Rovaniemen hovioikeuden on hankittava nämä salaiseksi julistetut sopimukset todistusaineistoksi asian käsittelyyn.
Tällä muistitikulla on kopio 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. Kirjallisen kopion ja muun todistusaineiston Ylivieskan käräjäoikeus hävitti.
Tässä on Tasavallan presidentti Tarja Halosen päätös julistaa salaiseksi ns. Koiviston konklaavin asiakirjat , jotka ovat osa valtiopetosta. Nykyisin ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja säilytetään saamani tiedon mukaan Kansallisarkistossa.

Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html

Valtiopetos on tosiasia

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Kuulustelutodistajan lausunto

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

Nimeni on Erkki Aho

PS. asiat on menneet tiedoksi ja toimenpiteitä varten Euroopan Unionin oikeuskomissaari Vera Jourevalle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja Amnesty Internationalle.
Asiat eivät ole vanhentuneet koska ne ovat suoraan valtiopetoksesta johtuvia, ulosotto pitää rikokset avoimena ja asiat ovat olleet koko ajan kesekytyksettä vireillä. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta ja kaikkien minulle, perheelleni sekä yritystoiminnalle aiheutettujen taloudellisten valtavien vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen sekä hirvittävien henkisten kärsimysten korvaamista korkoineen.

SU 06.10. 2019 Vihapuhe ja oikeus- sekä poliisiministerin toiminta
 LA 05.10.2019 Perustuslaki, Ihmisoikeussopimus, oikeuvaltioperiaate

Haluan myös väliaikatietoja Oulun poliisilta siitä miten sinne lähettämäni muut rikostutkintapyynnön etenevät. Siis ne asiat, jotka Pohjanmaan poliisi siirsi Oulun poliisin tutkittavaksi, toinen asia oli ulkomaalaisten työntekijöiden törkeä hyväksikäyttö, työsuojelurikos ja laittomat irtisanomiset sekä kolmas asia kuorma-autoyrittäjään kyseenalainen konkurssi ja pankinjohtajan menettely asiassa, jossa pankinjohtaja joutui tunnustamaan käräjäoikeudessa totuuden. Miksi asia ei hoidettu loppuun saakka useista rikostutkintapyynöistä huolimatta?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti