sunnuntai 6. lokakuuta 2019

SU 06.10. 2019 Vihapuhe ja oikeus- sekä poliisiministerin toiminta


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on vastuussa oikeushallinnon  alan toiminnasta Suomessa.
Sisäministeri Mari Ohisalo on vastuussa poliisin toiminnasta Suomessa.

From: Erkki Aho
Sent: Friday, October 4, 2019 7:06 AM
To: pekka.niskangas@poliisi.fi ; riikka.purra@eduskunta.fi ; ville.tavio@eduskunta.fi ; sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Subject: vihapuheen kitkennän syynä on valtiopetos ja sen tekijöiden suojeleminen

Poliisi Pekka Niskakangas, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ja kansanedustaja Sebastian Tynkkynen

Vihapuhetta ei edelleenkään ole lainsäädännössämme määritelty. Termistä ei ole olemassa mitään yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä ja kriittistä tarkastelua kestävää määritelmää. Se ymmärretään niin ristiriitaisilla ja poliittisesti latautuneilla tavoilla, ettei sitä missään nimessä tulisi käyttää julkisen päätöksenteon ohjenuorana, juridisista ratkaisuista puhumattakaan. Edes Suomen poliisi, jonka pitäisi pystyä vihapuhetta pätevästi tutkimaan, ei ole pystynyt termiä kunnolla määrittelemään. Marraskuussa 2016 valmistuneen poliisin vihapuhe- ja viharikostyöryhmän loppuraportti myöntää, että käsite on tulkinnanvarainen. Poliisin mukaan on sellaistakin vihapuhetta, joka ei täytä minkään rikoksen tuntomerkkejä, eli ei siis ole rangaistavaa. Tästä huolimatta työryhmä kertoo poliisilla olevan ”nollatoleranssi” suhteessa kaikkeen vihapuheeseen.
PE 04.10.2019 Vihapuheen kitkennän syynä on valtiopetos ja sen tekijöiden suojeleminen

EY:n tuomioistuin on linjannut vihapuhetta seuraavasti: ”sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia "tietoja" tai "ajatuksia", joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät.”

EU:n vihapuhe- ja "äärioikeisto"-jahti kovenee

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Rikoslaki 15 luku 10 § ja 11 §
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Maanpetos ja valtiopetos ovat eri rikoksia Suomen rikoslain mukaan. Seuraavaksi tarkastellaan molempien rikosten piirteitä sekä niistä seuraavia rangaistuksia.
Maanpetos on kyseessä silloin, kun joku Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa
1) liittyy vihollisen asevoimiin,
2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, tai
4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea, kun kyseessä ei ole sellainen miehityksen aikana suoritettu toimenpide, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.
Maanpetoksesta tuomitun henkilön on oltava Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka tekee rikollisen teon oleskellessaan Suomessa tai ollessaan valtakunnan palveluksessa. Myös maanpetoksen yritys on rangaistava, ja siitä on myös törkeä tekomuoto. Maanpetoksesta tuomitaan vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.
Valtiopetos taas on kyseessä silloin, kun joku tarkoituksenaan kumota tai muuttaa Suomen valtiosääntöä tai tarkoituksenaan muuttaa Suomen valtiojärjestystä tekee teon, josta aiheutuu sen toteutumisen vaara, ja hän tekee teon käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa tai muuten oikeudettomasti pakottamalla rikkoo valtiosääntöä.Valtiopetos on kyseessä myös silloin, kun joku käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan, tai joka kokonaan tai osittain estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa. Valtiopetoksesta tuomitaan ehdottomaan vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi, ja myös sen yritys on rangaistava.
Valtiopetoksen yhteydessä valtiosäännöllä tarkoitetaan niitä oikeudellisia sääntöjä, joiden mukaan valtion toiminta järjestetään ja joiden mukaan erilaiset valtioelimet kuten presidentti, eduskunta ja tuomioistuimet työskentelevät ja tekevät päätöksiä. Valtiosäännöistä tärkein on Suomen perustuslaki. Valtiojärjestyksellä puolestaan tarkoitetaan Suomen hallitusmuotoa.

Hätähuuto Suomesta

Saattohoitajat

SSP-sopimus

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Nimeni on Erkki Aho

Koiviston konklaavi
Todistusaineisto asiassa - kaikki ulosottosaatavat ovat syntyneet rikosten avulla:
Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.
Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset

Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Kaikkein tärkeimmät asiakirjat rikostutkinnassa Rovaniemen hoviikeuden käsittelussä ovat

  1. salaiseksi julistetut ns. Koiviston konklaavin asiakirjat, joita tietääkseni säilytetään nykyisin Kansallisarkistossa
  2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus , mikä tehtiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansakaupan asiakirjat, Myyjän puolesta asiakirjan on allekirjoittanut ministeri Suvi-Anne Siimes 30.3.2000 vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto.
Edellä luetellut asiakirjat todistavat valtiopetoksen, mikä ei vanhene koskaan. Poliisin ja Rovaniemen hovioikeuden on hankittava nämä salaiseksi julistetut sopimukset todistusaineistoksi asian käsittelyyn.Tällä muistikulla on kopio 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. Kirjallisen kopion Ylivieskan käräjäoikeus hävitti.Tässä on Tasavallan presidentti Tarja Halosen päätös julistaa salaiseksi ns. Koiviston konklaavin asiakirjat , jotka on osa valtiopetosta. Nykyisin ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja säilytetään saamani tiedon mukaan Kansallisarkistossa.

Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset
http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html

Valtiopetos on tosiasia
http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Kuulustelutodistajan lausunto

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki

Nimeni on Erkki Aho
PS. asiat on menneet tiedoksi ja toimenpiteitä varten Euroopan Unionin oikeuskomissaari Vera Jourevalle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja Amnesty Internationalle.


Kalajoki

Täälläpäin Suomea naisten määrä romahtaa – katso oman kuntasi tilanne
Erkin kommentti: Vale, emävale, tilasto. Tilastokeskuksen tilastossa ei ole huomioitu alueemme osalta Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamsen vaikutuksia väestöennusteeseen. Rakentamisvaiheessa ydinvoimalatyömaalla on n. 4000 rakentajaa. Osa tulee perheineen. Kalajoen tavoitteena on saada 1000 asukkaan lisäys ydinvoimarakentajista. Siksi Kalajoen kaupungilla on jo useita henkilöitä palkattu hoitamaan asioita Pyhäjoen ydinvoimalan rakentajien asioiden hoitamista varten. Muutoinkin Kalajoella on varauduttu asiaan opetuspuolen suunnitelmissa. Venäläiset pperheet ovat tervetulleita Kalajoelle. Sitä osoittavat Kalajoen päättäjien ratkaisut.

Alueuutiset

Kahden suden epäillään tappaneen 22 lammasta Ullavassa – poikkeuslupaa niiden kaatoon ei silti haeta
Kotimaan uutiset

Ex-rikollispomo Keijo Vilhunen tuoreessa kirjassa: Olin yksi Pasilan poliisitalon pommi-iskun rahoittajista

Petteri Orpo Ykkösaamussa: Hallituksen hoitajalupaus on huijausta, rahaa ei ole lisähoitajiin

Ulkomaan uutiset

Pariisin veitsihyökkääjällä sittenkin islamistikytkös – lähetti vaimolle 33 uskonnollista tekstaria ennen veritekoa

Talousuutiset

Alkuvuoden toiveikkuus hiipui äkkiä: Nyt odotetaan suomalaisfirmojen tulosvaroituksia ja yt-aaltoa

K-Auto ja K-Caara irtisanovat sata työntekijää


Urheilu-uutiset

MM-finaalin viimeiseksi jäänyt Mäkelä ruoski itseään rajusti ja purskahti itkuun radiohaastattelussa: "Tämä oli ihan farssi"

Desisa kirkasti kuuden vuoden takaisen MM-hopeansa kullaksi maratonilla – Ayalan tyhmänrohkea veto kostautui

Katso poskettoman kuulafinaalin huipputyönnöt! Kärkikolmikko sentin sisällä toisistaan – voitto irtosi kaikkien aikojen kolmanneksi pisimmällä työnnöllä

Kaikkien aikojen kuulamittelö, Kristiina Mäkelä loikki 12:nneksi, Etelätalo venyi keihäässä – Yle seurasi jännittävää suomalaispäivää

Suomen pika-aiturikolmikko historiallisesti MM-välieriin! – Neziri nopein suomalainen, vaikka lähtö epäonnistui: "Kyllä minä ennätyskunnossa olen"

USA Win Men's 4x100m Gold | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Hellen Obiri Sets New 5000m Championship Record | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Hassan Wins Unprecedented Double Gold | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Jamaica Wins Women's 4x100m Gold | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Joe Kovacs Wins Incredible Shot Put Gold | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Rojas Wins Back-to-Back Triple Jump Golds | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Barshim Delights Home Crowd for High Jump Gold | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Kipruto Wins 3000m Steeplechase in Photo Finish | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

N 100 m aj, välierät
1 Danielle Williams JAM 12,41
Nia Ali USA 12,44
Nadine Visser NED 12,62 NR
Cindy Roleder GER 12,86
Luca Kozak HUN 12,87
Annimari Korte FIN 12,97
Michelle Jenneke AUS 13,09
Genesis Romera VEN 13,18

2 Kendra Harrison USA 12,58
Megan Tapper JAM 12,61
Yanique Thompson JAM 12,80
Karolina Kolecek POL 12,86
Nooralotta Neziri FIN 12,89
Cindy Ofili GBR 12,95
Rikenette Steenkamp RSA 12,96
Luminosa Bogliolo ITA 13,06

3 Tobi Amusan NGR 12,48
Janeek Brown JAM 12,62
Andrea Carolina Vargas CRC 12,65
Elvira Herman BLR 12,78
Anne Zagre BEL 13,23
Reetta Hurske FIN 13,24
Beate Schrott AUT 13,25
Brianna Beahan AUS 13,38Maailmalla tapahtuu

Skotlannin itsenäisyysmarssilla jopa 200 000 osallistujaa

Irakin protesteissa jo lähes sata kuolonuhria

Poliisi: Poikkeusluvalla ajokortin 17-vuotiaana saanut ajoi lähes kahtasataa tutkaan Limingassa

Suloiset kuvat: Aviopari saavutti MM-mitalit Dohassa – näin Shaunae Miller-Uibon ja Maicel Uibon rakkaustarina alkoi

Yle Areena

Yeisurheilun MM DOHA

Yhdeksäs kilpailupäivä. M keihään karsinta. N 100 m aitojen ja pituuden karsinta. Selostus Kimmo Porttila ja Jussi Eskola. Doha. Qatar. Ruotsinkielinen selostus Janne Isaksson.
Yleisurheilun MM, 9. kilpailupäivä

Yhdeksäs kilpailupäivä. Lajeina mm. M kuulan ja 4 x 100 m finaalit. N kolmiloikan, 1500 m, 5000 m ja 4 x 100 m finaalit. Selostus Kimmo Porttila ja Jussi Eskola. Doha. Qatar. Ruotsinkielinen selostus Janne Isaksson.
Yleisurheilun MM, 9. kilpailupäivä

Youtube

Erkki Aurejärvi, muistelmat "Kovaa peliä", Akateeminen 29.10.2013, haastattelu Jarkko SIpilä

Erkki Aurejärvi, muistelmien "Kovaa peliä" julkistaminen; Pressiklubi Helsinki 2.10.2013

Sinivalkoinen kavallus

Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

Ns. pankkikriisin taustaa

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

Koiviston konklaavi: VAIETTU RIKOS

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

ULOSOTON TULOSPALKKIO; valtiolle moninkertaiset menetykset !!

Yrittäjän "oikeusturva" Suomessa - Liisa Mariapori valottaa

Laura Huhtasaari: 1990-luvun pankkikriisin uhrit

Ns. pankkikriisissä pankit ja valtiovalta rikkoivat perustuslakia

Onko Suomi oikeusvaltio?

Puheluni 9.5.1995 SKOP:iin Göran Bärlundille

Ns. pankkikriisin EMU-varauma

PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

Onko Suomi täysin mätä? Osa 2/2 - Liisa Mariapori - Trailer

Yrittämisen ylipääsemätön vaikeus Suomessa?

Perintätoimen laittomuudet

Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio

TYÖLLISYYSTAVOITTEET & ULOSOTTOJÄRJESTELMÄ - Tohtori Pekka Tiainen

Vieraana Jukka Davidsson | 27.5.2019

190621 Vieraana Jukka Davidsson Jatko osa 27 5 2019 ohjelmaan BlokkiMedia


Jukka Davidsson | Totuudesta muutokseen | 14.5.2019

Mielipide

Setä Arkadia: Krista Kiuru tarvitsee tulkin eduskuntaan – hoitajapuheita ei ymmärrä kukaan

Pakolaiskriisi | Mielipide

Samuli Sibakoff, perussuomalaisten eurovaaliehdokas 2019

Tornio järjestelykeskus - Samuli Sibakoff

TornioOsa3

TornioOsa4

TornioOsa5

TornioOsa6

Kotimaan matkailu

Hiidenportin kansallispuistoa tutkimassa

Ulkomaan matkailu

Syyslomalle lahden yli! Tallinnaan hurahtanut Henna jakaa parhaat vinkkinsä koko perheen reissuun

Musiikki

Kari Tapio - Myrskyn Jälkeen

Topi Sorsakoski ja Agents Surujen kitara

Sauli Lehtonen - Hurmio (Tangomarkkinat 1994)

Kulttuuri ja taide

Markku Hakola V.H. Kiviojan muotokuva
Albert Edelfelt Kristus ja Mataleena
Albert Edelfelt Wilhelm von Schwerinin kuolema Kalajoella

Mietelauseet

Onni! Voi se on yksinkertaista! Se on hyvä terveys ja huono muisti!
— Ernest Hemingway

Se on onnellinen, joka ei sure sitä mitä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä mitä hänellä on.
— Demokritos

Onnentunteen kokemiseen tarvitaan tavallisesti saman verran aikaa kuin kellon vetämiseen.
— Anton Tsehov

Tee yksi ihminen onnelliseksi joka päivä — vaikkapa se olisit sinä itse.
— Tony Pettito
Eikö onni voisi olla vain sitä, ettei ole

Loppukevennykset

Siskonpeti kausi 2: Viinapäivä

Ihmisten puolue - Nettikirjoittelu

iltalypsy 6

Kuntoilu

LEAN INNER THIGHS / TrainLikeaBallerina

5 Quick Exercises to Get a Bigger Back In No Time

8 Super Effective Exercises for Broad Shoulders

Liikunta ja terveys

Verenpaine 133/86, pulssi 60 , Paino 109,0 kg. Jumppa 0 /4300 min, kuntosali 0 / 4510 min, kävely 3 / 383 km , uinti 600 / 37 400 m, pyöräily 0 /2383 kmEi kommentteja:

Lähetä kommentti