lauantai 5. lokakuuta 2019

LA 05.10.2019 Perustuslaki, Ihmisoikeussopimus, oikeuvaltioperiaate
Euroopan Unionin oikeuskomissaari Vera Joureva, YK:n ihmisoikeusneuvosto, Kansainvälinen rikostuomioistuin, Amnesty International

From: Erkki Aho
Sent: Saturday, September 21, 2019 6:22 AM
To: otp.informationdesk@icc-cpi.int ; careers@amnesty.org ; info@unric.org ; vera-jourova-contact@ec.europa.eu

Cc: anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; maria.ohisalo@eduskunta.fi ; antti.rinne@eduskunta.fi ; kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Subject: MAYDAY MAYDAY MAYDAY


Mayday, Mayday, Mayday.....

Honorable Commissioner for Justice of European Union Vera Jourova, International Criminal Court, Amnesty International, United Nations Regional Information Centre (UNRIC)

Finns urgently need help. Finland does not have the rule of law and does not respect the European Convention on Human Rights. Finland needs a constitutional court. Finland needs a Truth Commission to investigate the 1990s recession and the banking crisis. There has been a major robbery of property and genocide. 60 000 companies were withdrawn from the market. 500,000 people lost their jobs. Citizens did not get justice when the bank always won in court. 14,500 entrepreneurs committed suicide in a difficult situation. The decisions of the Finnish political leadership were declared secret.

Bank crisis, I've lost my business, my property and my family. The State of Finland to take employment pension every month a large part of the punishment that I have been an entrepreneur in Finland. I do not get justice in Finland. I have suffered huge economic losses and horrendous psychological damage of criminal activity due to the State of Finland. The legal battle against the Finnish state has been going on for 24.5 years.

However, I am still alive. I have been several times as a refugee in Finland and abroad. I have exposed the criminal activity Finland's political leadership.

Mayday Finland - Emergency cry from Finland

Pankkikriisiselvitys -karmea totuus julki - Bank Crisis Resolution - Spooky Truth Revealed

Mafian kosto - Revenge of the Mafia

Kalajoki 21.09.2019
Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

My name is Erkki Aho

Rovaniemen hovioikeudelle

Olen vienyt asiat Rovanimen hovioikeuden käsittelyyn, koska en ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Oulun käräjäoikeudessa. Oulun käräjäoikeus on kieltäytynyt useita kertoja käsittelemästä asiaani. Nyt Rovaniemen hovioikeden käsittelyssä on kaksi näistä tapauksista. Toisessa asiassa on kaksi erillistä päätöstä josta vain toisesta eli käräjätuomari Minna Leikkaan päätöksestä olen valittanut Rovaniemen hovioikeuteen. Käräjätuomari Heikki Sneck on tehnyt samasta asiasta toisenpäätöksen. Minä olen vaatinut suullista käsittelyä ja kaiken todistusaineston käsittelyä, jolla todistan sen, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisella tavalla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia.

Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuudennen artiklan ja Suomen perustuslain 21 §:n mukaan minulla on ilman aiheetonta viivytystä oikeus saada asiani käsiteltäväksi.
21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

6 artikla
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Kysymys on valtiopetoksen käsittelystä osana omaa asiaani. Olen lähettänyt todistusaineistot Oulun käräjäoikeudelle, Rovaniemen hovioikeudelle kuin Oulun poliisille Pekka Niskakankaalle. Nämä todistusaienistot on esitetty jo Oulun käräjäoikeudelle , mutta Oulun käräjäoikes on jättänyt ne kokonaan huomioonottamatta useita kertoja. Samoin muun todistusaineiston Oulun käräjäoikeus on jättänyt huomioonottamatta, jolla olen todistanut, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja ovat siten perintäkelvottomia.

Oulun poliisille tutkinnanjohtaja Pekka Niskakankaalle

Minusta on tehty rikostutkintapyyntö käräjätuoamri Sarianne Ervastin ja ulosottomies Eveliina Nissilän toimesta. Esitutkinta asiassa on tehty esitutkintlain, poliisilain, Suomen perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti.


Olin kuulusteluissa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. En saanut asiassa esteetöntä rikostutkintaa, koska kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoa asiassa.

Esitin kuulustelijalle valtiopetoksen todistusaineistoa. Muistitikun , joka sisältää kopion 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. SSP-sopimus on Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välinen sopimus, jossa sovittiin lain vastaisesta toimialarationalisoinnista. Sen perusteella pankit tekivät luettelon markkinoilta poistettavista yritystä ja sopimuksessa määriteltiin yritysten kaatamisperusteet. Kysymys oli ylikapasiteetin poistamisesta laittomin keinoin. Sopimuksen perusteella markkinoilta poistettiin 60 000 yritystä, aiheutettiin 500 000 ihmisen joutuminen työttömäksi ja yli 280 000 ihmisen ylivelkaantuminen. Vuoden 1997 lopppuun mennessä 11 500 yrittäjää teki itsemurhan kestämättömän paineen seurauksena. Velallisten Tukiryhmän mukaan itsemurhien tehneiden yrittäjien määrä on kaikkiaan 16 000.

Esitin poliisi Niskasaarelle myös Tasavallan Presidentti Tarja Halosen allekirjoittamain ns. Koiviston konklaavin salaamispäätöksen. Poliisi Niskasaari ei suostunut ottamaan todistusaineistoa vastaan eikä kirjoittamaan kuulustelukertomukseen sanaakaan tästä vakavasta rikoksesta eli valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan. Tämän kaiken voi todistaa kuulustelutodistajani Heino Yli-Torvi. On syytä epäillä, että nuori poliisi Niskasaari syylllistyi rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n vastaiseen tekoon. Siis kuulustelu oli kaikin puolin esitutkintalain, poliisilain, peruslain ja ihmisoikeussopimuksen vastainen.

Rikostutkintapyynnön minusta oli tehnyt käräjätuomari Sarianne Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä. Myös heille olin esittänyt todistusaineiston valtiopetoksesta muiden rikosten lisäksi.
Käräjätuomari Sarianne Ervasti on tehnyt minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Käräjätuomari Ville Vuorialho on saanut samat todistusaineistot käsitellessään asiaani diaarinumero R19/35 ja tehdessään siinä ratkaisunsa nro 41 antopäivä 31.01.2019. Minun oikeustajunni mukaan käräjätuomari Ville Vuorialhoa on syytä epäillä rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11 §:n vastaisesta toiminnasta. Onko kysymys myös virkavelvollisuuden laiminlyönnistä ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä? Koska kysymys on minun asiasta, jonka käsittely on kestänyt jo 24 vuotta niin että en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin on syytä epäillä myös kidustusrikoksesta, mikä on ihmisoikeusrikos. Olen joutunut kärsimään syyttömänä 4 konkurssia yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Nyt viritteillä on käräjätuomari Sarianne Ervastin toimesta uusi kunnianloukkaustuomio. Olen menettänyt Suomen valtion rikolllisen toiminnan johdosta yritykseni, omaisuuteni ja maineeni on mustattu ikuisiksi ajoiksi. Minulta on estetty yritystoiminta ja olen joutunut olemaan rikollisen ulosoton kohteena 24 vuotta. Perheeni on joutunut kärsimään valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävä henkiset kärsimykset. Olen jo lähes 70-vuotias sairas vanhus, jota Suomen viranomaiset kidutttavat tavalla, joka täyttää ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön.

Hätähuuto Suomesta

Saattohoitajat

SSP-sopimus

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Nimeni on Erkki Aho

Koiviston konklaavi

KE 02.10.2019 Suomi takaisin oikeusvaltioksi

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Pääministeri Antti Rinne kiertää pitkin Eurooppaa ja leikkii Euroopan johtajaa sekä vaatii kaikkia EU-maita noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta. Minä puolestani olen ilmoittanut Euroopan Unionin oikeuskomissaarille, että joudun anomaan poliittista turvapaikkaa EU:ltä Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta jos en saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Asian on nyt Oulun poliisilla tutkittavana ja Rovaniemen hovioikeudella ratkaistavana.

TI 01.10.2019 Erikoinen tilanne Suomessa

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Käräjätuomari Sarianne Ervasti on tehnyt minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

En saanut asiassa esteetöntä rikostutkintaa, koska kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoa asiassa.

Olen pyytänyt apua Kansainväliseltä rikostuomioistuimelta, YK:n ihmisoikekusneuvostolta, EU:n oikeuskomissaarilta ja Amnesty Internarionalin. Olen ilmoittanut asiasta Suomen hallituksen vastuuministereille sekä Oulun poliisille.
LA 21.09.2019 MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

Ns. Koiviston konklaav

Koiviston konklaavi

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

Koiviston konklaavi – lähihistoriamme suurimman tragedian salailun loputtava

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Valtiopetos on tosiasia

Hätähuuto Suomesta

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

190527 Vieraana Jukka Davidsson

Pankkikriisi

Jukka Davidsson Isänmaan ryöstäjät

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Erkki Aho
www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

PS: Oikeusvaltiosta on kysymys

PS. Pyydän Rovanimen hovioikeudelta ja Oulun poliisilta tietoja milloin saan esteettömän ja lain mukaisen esitutknnan asioissa sekä oikeudenmukaisen oikeuden käynnin Rovanimen hovioikeudessa. Asia tiedoksi Eurooppan Unionin oikeuskomissaarille Vera Jourevalle sekä Kansianväliselle rikostuomioistuimelle ja YK:n Ihmisoikeusneuvostolla sekä Amnesty Internationalille.

Erkki Aho
Merenojati 9 B 16
85100 Kalajoki
Finland


Kalajoki

JHT – HCIK 5-1


Alueuutiset

Teinien ”suojelujengin” YRG:n kerrotaan häiriköivän Ylivieskassa – ”Ihan jonneja ovat, haastavat vain heikompia”

Poliisi varoittaa Vetelissä vanhusten asuntoihin pyrkineestä ”valekodinhoitajasta” – oikea henkilökunta hääti pois paikalta

Kotimaan uutiset

Iltalehti esitti saman kysymyksen myös Suvi-Anne Siimekselle, joka ei ollut sen enempää juttutuulella.
Siimes vetosi ”pelisääntöihin”, joiden mukaan Postin asioita kommentoi julkisuudessa hallituksen osalta ainoastaan hallituksen puheenjohtaja.
Siksi en voi nyt auttaa sua tässä asiassa, Siimes viestitti Iltalehdelle.
Postin johto ja hallitus lähtivät ökymatkalle San Franciscoon – matkan jälkeen ilmoitettiin työntekijöiden palkka-alesta

Ulkomaan uutiset

EU-johtajat virittelevät jälleen yhteistyötä Venäjän kanssa – taustalla on huoli Venäjän ja Kiinan lähentymisestä

Talous

27-vuotias Teemu Heinonen lähti kunnanjohtajaksi vieraalle paikkakunnalle ja järkyttyi siitä, mikä Suomea odottaa

Suomen Kreikka-vakuus tuottaa tappiota

Sipilän kärkihanke jakoi omaishoitoon satoja miljoonia – katso, käyttikö kunta rahat siihen

Urheilu

MM-tuomio: Doha syttyi viimein MM-yleisurheiluun – qatarilaisethan ovatkin samanlaisia kuin suomalaiset!

Highlights | World Athletics Championships Doha 2019 | Day 7

World Athletics Club | World Athletics Championships Doha 2019 | Day 8

Highlights | World Athletics Championships Doha 2019 | Day 8

Dalilah Muhammad's 400m Hurdles World Record | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Gold for Gardiner in the 400m | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Salwa Eid Naser Storms to 400m Gold | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

N 100 m aj, alkuerät
1 Nia Ali USA 12,59
Megan Tapper JAM 12,78
Cindy Ofili GBR 12,97
Genesis Romera VEN 13,14
Asuka Terada JPN 13,20
Stanislava Skvarkova CZE 13,44
Adrine Monagi PNG 14,00
Soléne Ndama FRA
2 Luminosa Bogliolo ITA 12,80
Yanique Thompson JAM 12,85
Anne Zagre BEL 12,91
Brianna Beahan AUS 13,11
Ayako Kimura JPN 13,19
Fanny Quienot FRA 13,51
Brianna McNeal USA dq

3 Danielle Williams   JAM  12,51  
  Andrea Carolina Vargas CRC  12,68 NR
  Annimari Korte     FIN  12,97  
  Luca Kozak       HUN  13,00  
  Beata Schrott     AUT  13,08  
  Celeste Mucci     AUS  13,14  
  Phylicia George    CAN  13,49  
                    
 4 Kendra Harrison    USA  12,55  
  Cindy Roleder     GER  12,76  
  Elvira Herman     BLR  12,84  
  Reetta Hurske     FIN  12,96  
  Gréta Kerekes     HUN  13,11  
  Vanessa Clerveaux   HAI  13,15  
  Hanna Plotitsyna    UKR  13,30  
  Irina Velihanova    TMK  14,79 
5 Tobi Amusan NGR 12,48
Janeek Brown JAM 12,61
Nadine Visser NED 12,75
Karolina Kolecek POL 12,78
Nooralotta Neziri FIN 12,92
Rikenette Steenkamp RSA 12,97
Michelle Jenneke AUS 12,98
Laura Valette FRA 13,47
      
Tilanne B-ryhmän 3. kierroksella:
Johannes Vetter GER 89,35
Magnus Kirt EST 88,36 B
Anderson Peters GRN 85,34
Kim Amb SWE 84,85 B
Keshorn Walcott TTO 84,44 B
Jakub Vadlejch CZE 84,31
Julian Weber GER 84,29
--------------------------------
Julius Yego KEN 83,86
Norbert Rivasz-Toth HUN 83,42 NR
Chao-Tsun Cheng TPE 83,40 B
Marcin Krukowski POL 82,44
Lassi Etelätalo FIN 82,26 B
--------------------------------
Alexandru M Novac ROU 82,12 B
Aliaksei Katkavets BLR 82,08 B
Oliver Helander FIN 80,36 B
Antti Ruuskanen FIN 75,05

N Pituus, karsinta (raja 675)
Loppukilpailuun selvinneet:
Malaika Mihambo GER 698
Ese Brume NGR 689
Tori Bowie USA 677
M Bekh-Romanchuk UKR 674
Alina Rotaru ROU 672
Abigail Irozuru GBR 670
N Mironchyk-Ivanova BLR 669
Shara Proctor GBR 663
Brooke Stratton AUS 658
Chanice Porter JAM 657
Anasztazia Nguyen HUN 654
Sha'keela Saunders USA 653
Karsiutuneita (poimintoja):
Brittney Reese USA 652
Jasmine Todd USA 651
Tilde Johansson SWE 648
Chantel Malone IVB 645
Taika Koilahti FIN 635
       
Maailmalla tapahtuu

Kuopion kouluisku toi 11 vuoden surun pintaan – Tuulia ei vastannut viesteihin, kohta puhelimessa oli poliisi: ”Silloin tiesimme”

Poliisi tutkii Alavuden ampumista murhana – mies kuoli välittömästi, epäillyn ex-puoliso loukkaantui vakavasti

27-vuotias potki vastaantulijan kuoliaaksi Järvenpäässä – väittää, ettei muista mitään

Suomalaiskiekkoilija joutui järkyttävän hyökkäyksen kohteeksi Puolassa: vastustajan kannattajat pahoinpitelivät kesken lämmittelyn

Yle Areena

Bodyfitness SM-kilpailu ja Bodyfitness juniorisarja. Selostus Tapani Ripatti. Lahti.
Fitness SM: Bodyfitness

Classic bodybuilding SM-kilpailu. Classic physique SM-kilpailu ja CBB juniorisarja. Selostus Tapani Ripatti. Lahti.
Fitness SM: Classic bodybuilding ja Classic physique

Women's Physique SM-kilpailu ja Fitness SM-kilpailu. Selostus Tapani Ripatti. Lahti.
Fitness SM: Women's Physique ja Fitness

Vieraana oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo

Prisma: Totuus stressistä

Youtube

KorkkiTV: Toivottavasti hallitus ei ala puuhata lapsentekolakia

Mielipiteet

Viktor Orbán vei ja Antti Rinne vaikeni

Musiikki

Andrea Berg - Wovon träumst du

Die 10 schönsten Songs von Andrea Berg

Helene Fischer Und morgen früh küss ich dich Wach mit Text

Kuntoilu

4 Shoulder Workouts (With sets and reps)

23 Oblique Workout Exercises

10 Advanced Core Exercises - Moves for an Advanced Core Workout

Liikunta ja terveys

Verenpaine 133/86, pulssi 60 , Paino 109,0 kg. Jumppa 30 /4300 min, kuntosali 0 / 4510 min, kävely 2 / 380 km , uinti 0 / 36 800 m, pyöräily 0 /2383 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti