sunnuntai 13. marraskuuta 2022

MA 14.11.2022 Näin toimii hyvä-veli-järjestelmä ja rikollinen virkamafa

 

                                                       Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto

Valtakunnansyyttäjä, iltalehden päätoimittaja perttu.kauppinen@iltalehti.fi, , il.toimitus@iltalehti.fi , timo.haapala@iltasanomatfiuutiset@iltasanomat.fi , ylen toimitus jouko.jokinen@yle.fi minna.asikainen@yle.fi


Näin toimii hyvä-veli-järjestelmä ja rikollinen virkamafia


Minä lähetin Helsingin poliisille Mäntyniemelle ja valtakunnansyyttäjä Koivistolle sähköpostitse asian, mikä koski muun muassa TEM:n virkamiehen rikolliseksi epäiltävää toimintaa ulkomaalaisten sekä paikallisen poliisin, KRP:n poliisin, Raahen käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden rikolliseksi epäiltävää toimintaa ulkomaalaisten työntekijöiden asiassa. Kaiken huippuna oli valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen suojelupäätös ja TEM:n päätös asiassa.


Näytöt rikoksissa olivat niin kiistattomat, että Helsingin poliisi Mäntyniemi siirsi asiat KRP:n tutkittavaksi. Helsingin poliisi toimi lain mukaisesti. Minä en lähettänyt asiaa KRP:n tutkittavaksi vaan Helsingin poliisi Mäntyniemi. Tänään 08.11.20220 KRP vastasi minulle asiassa tutkimatta asiaa. Koska kysymyksessä oli poliisien ja muiden viranomaisten rikokset niin asia kuuluu varmasti KRP:n tutkittavaksi ja valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koiviston syytettäväksi. KRP:n poliisi ei edes uskalla laittaa nimeään tietoiseen väärään päätökseen.


Tässä KRP:n väärä päätös. En tiedä onko siihen ollut valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koiviston hyväksyntä.


VASTAUS 1 (2)

07.11.2022 POL-2021-98743


KESKUSRIKOSPOLIISI


poliisi.fi


Erkki Aho

e.ahoky@gmail.com


Keskusrikospoliisille 30.10.2022 lähettämänne sähköpostiviesti


Hyvä Erkki Aho,


olette lähettänyt Keskusrikospoliisin kirjaamoon 30.10.2022 sähköpostiviestin, jossa pyydätte erään asian uudelleen tutkimista ja kerrotte erinäisistä tapahtumista.


Keskusrikospoliisi korostaa, että se ei ole paikallispoliisin esimiesvirasto

eikä lakiin perustuvan muutoksenhakujärjestelmän vaihtoehto. Näin ollen

Keskusrikospoliisi ei voi ottaa uudelleen arvioitavaksi toisen toimivaltaisen viranomaisen ratkaisuja. Mikäli teillä on jotakin uutta ja olennaista selvitystä asiassa, teidän tulee toimittaa selvityksenne asian ratkaisseelle paikallispoliisille. Paikallispoliisi suorittaa esitutkinnan aloittamisharkinnan uuden selvityksen perusteella.


Mikäli tarkoituksenanne on tehdä rikosilmoitus, Keskusrikospoliisi on jo

aiemmin neuvonut teitä rikosilmoituksen tekemisessä 2.2.2022 ja

17.6.2022 päivätyissä vastauksissa sekä poliisia koskevan tutkintapyynnön

tekemisessä 30.6.2022 päivätyssä vastauksessa, joten näiltä osin Keskus-

rikospoliisi pyytää teitä perehtymään edellä mainittuihin vastauksiin.


Viestinne vaikuttaa Keskusrikospoliisin tulkinnan mukaan myös kanteluluontoiselta, joten Keskusrikospoliisi neuvoo teitä kantelun tekemiseksi.


OHJEET KANTELUN TEKEMISEEN


Mikäli katsotte jonkun viranomaisen menetelleen jollain tavalla lainvastai-

sesti, mutta ei välttämättä rikollisesti, voitte tehdä kantelun. Kantelulla kiinnitätte huomion viranomaisen moitittavaan menettelyyn.


Keskusrikospoliisi ei toimi paikallispoliisin esimiesvirastona eikä kanteluviranomaisena. Poliisin toimintaa valvoo esimiesvirastona Poliisihallitus sekä maan ylimmät laillisuusvalvontaviranomaiset, eli eduskunnan oikeusasiamies (EOA) ja valtioneuvoston oikeuskansleri (OK). Mikäli haluatte kannella jonkin poliisilaitoksen virkamiesten toiminnasta, teidän tulee tehdä kantelu kyseisen poliisilaitoksen oikeusyksikköön tai edellä mainituille maan ylimmille laillisuusvalvojille. Neuvontaa kantelun tekemiseen ja kantelun tekemiseen soveltuvan lomakkeen voitte pyytää paikallispoliisin asiakaspalvelupisteestä. Keskusrikospoliisi neuvoo teitä kuitenkin huomioimaan, että

laillisuusvalvontaviranomaiset eivät pääsääntöisesti käsittele yli kaksi vuotta vanhoja asioita koskevia kanteluita. Maan ylimmät laillisuusvalvojat valvovat myös muuta viranomaistoimintaa.


Mikäli haluatte kannella muiden viranomaisten, virkamiesten tai muiden julkista tehtävää hoitavien toiminnasta, voitte tällöinkin tehdä kantelun maan ylimmille laillisuusvalvojille. Tarkemmat ohjeet kantelun tekemiseen löydätte sivuilta oikeusasiamies.fi/kantelu-oikeusasiamiehelle ja oikeuskansleri.fi/kantelu. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin selvittää, käsitteleekö jokin muu taho kyseistä viranomaista koskevat kantelut. Viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa, mihin sitä koskeva kantelu tulee osoittaa.


Edellä esitetyillä perusteilla viestinne ei aiheuta Keskusrikospoliisissa muita toimenpiteitä tämän vastauksen lisäksi. Jatkossa samoja asiakokonaisuuksia koskevat yhteydenottonne eivät aiheuta Keskusrikospoliisissa toimenpiteitä, vaan ne tullaan arkistoimaan ilman erillistä vastausta.


Keskusrikospoliisi

Tutkintaosasto

Esikäsittelytoiminto


Kysymys on tästä asiasta


teemu.mantyniemi@poliisi.fi , ari-pekka.koivisto@oikeus.fi


Liittyy viranomaisten korruptoituneeseen toimintaan ja hoitamani asian TEM-käsittelyynKäräjätuomari Xxxx Xxxxxxxxx ei suostunut käsittelemään Xxxxxxxx poliisin rikolliseksi epäiltävää toimintaa Xxxxxx Xxxxxxxx Xx;n asiassa. Xxxxxxxx poliisi Xxxx Xxxxxxxxxx ja tutkija Xxxxx Xxxxxxx tutkivat väärin asiat. Olen henkilöstöasioissa vahvan työkokemuksen ja hyvän koulutuksen omaava henkilö. http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html ja tunnen ja tiedän sen alan asiat.

Bulgarialaiset työntekijät kääntyivät puoleeni koska työnantaja oli jättänyt heille maksamatta valtavat ylityötuntimäärät. Kun perehdyin asiaan, niin huomasin bulgarialaisten työntekijöiden törkeän hyväksikäytön, työsuojelurikoksen sekä laittomat irtisanomiset. Keskustelin asiasta tutun Xxxxxxxxx poliisin Xxxx Xxxxxxxxxxx kanssa ja sovittiin niin että yritetään ensin sovintoneuvottelua Oululaisen firman kanssa. Firma ilmoitti, ettei sovintoneuvottelua heidän mielestään voida tehdä koska kysymyksessä on sellaiset rikokset. Poliisi Xxxxxxxx kanssa sovittiin, että tehdään rikosilmoitus asiasta nimettömänä. Minä tein nimettömänä rikosilmoituksen jonka vein Xxxxxx poliisiasemalle ja annoin rikokset todistavat asiakirjat kirjeessä suoraan käteen poliisiaseman päivystävälle henkilölle. Rikostutkinnat rupesivat viipymään ja siksi tiedustelin tilannetta. Kalajoen poliisi ilmoitti, että asiakirjat ovat joutuneet hukkaan postissa. Minä tiesin, että poliisi valehtelee, koska olin toimittanut asiakirjat suoraan käteen eikä ne kulkeneet postin kautta. Tehtiin kuitenkin uudet tutkinta-aineistot, koska asia oli Xxxxxx poliisilla viipynyt jo yli vuoden.

Koska huomasin, että Xxxxxx poliisit eivät ymmärtäneet asioista sen enempää kuin sika tuulimyllystä niin tein poliiseille asian ammattilaisena tarkat tutkintaohjeet.

Poliisi ei kuitenkaan niitä noudattanut, vaan teetti virheelliset laskelmat jossakin ammattiliitossa, joilla ei ollut oikeat tiedot asioista. Siitä huolimatta poliisin virheelliset laskelmat osoittivat että ylitöitä oli maksamatta kummallekin työntekijälle melkein 20 000 euroa. Poliisi jätti tutkimatta törkeän työsuojelurikoksen jossa työntekijät joutuivat ylitöinä lastamaan 25 kg säkkeihin perunoita Venäjälle vietäväksi useita rekkalasteja viikossa. Työtuntimäärät kuukaudessa ylittivät jopa 300 tuntia ja työsuojelumääräysten mukaan naisen enimmäisnostopaino saa olla 15 kg. Nyt naiset joutuivat nostamaan 25 kg säkkejä kymmeniätuhansia kiloja viikossa ylitöinä. Kun he rupesivat vaatimaan palkkojaan niin heidät irtisanottiin laittomasti. Asiassa virheitä ja mielestäni virkavelvollisuuden laiminlyöntejä eli virkarikoksia tekivät myös työsuojeuviranomaiset poliisien ja käräjätuomarin, syyttäjän ja itse valtakunnansyyttäjän lisäksi. Asia ei ole vieläkään vanhentunut, koska on kysymys eläketurvaan vaikuttavasta palkka-asiasta. Asia on siis tutkittava uudelleen, koska se tulee esille tässä esitutkinnassa.

Tutkintapyyntö poliisille

Pyydän poliisia tutkimaan bulgarialaisten asian ohjeideni mukaisesti oikein. Pyydän ilmoittamaan minulle 31.12.2017 mennessä milloin tutkinta aloitetaan.

Selostus tapahtumista

Suomenkieltä taitamaton ja Suomen lakeja tuntematon bulgarialainen Maria Donaganova s. 29.7.1959 tuli Xxxxxx Xxxxxxxxx töihin 31.12.2007. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx oli kaksi yritystä. Maatila Xxxxxxx Xxxxxxxx ja Xxxxxx Xxxxxxx Oy. Työsopimus työ alkoi 31.12.2007 ja työsopimus tehtiin 11.08.2008 Maatila Xxxxxxx Xxxxxxxx ja Xxxxxx Xxxxxxx kesken. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, joka aloitti työt Xxxxxx Xxxxxx Oy:ssä. Työsopimuksessa sovittiin, että noudatetaan alan TES:ä eli liittojen välistä työehtosopimusta.. Työ oli perunnan lajittelua ja pakkausta. Työ oli kokoaikainen eli 40 tuntia viikossa. Perunaa lajiteltiin ja pakattiin 15 – 16 kg:n laatikoihin kotimaahan ja sen jälkeen 25 kg:n säkkeihin nostaminen kahdeksaan säkkiä päällekkäin. Tämä on Suomen työsuojelumääräysten vastaista, koska naisille enimmäismäärä nostamisessa on 15 kg.

Xxxxx Xxxxxxxxlla teetettiin ylitöitä jopa yli 300 tuntia kuukaudessa ja jätettiin ylityökorvaukset maksamatta. Työ oli työsuojelumääräysten vastaista, sillä työsuojelumääräysten mukaan nostamisen enimmäismäärä naisilla on 15 kg. Nyt Xxxxx joutui pakkaamaan ja nostamaan 25 kg perunasäkkejä työsuojelumääräysten vastaisesti. Perunoita pakattiin myös rekka-autoihin. Venäjälle pakattiin 3-9 rekkalastia viikossa. Yhteen rekka-autoon menee 20 000 kg perunoita. Tämä merkitsee sitä yhteen rekkalastiin menee 800 kpl 25 kg perunasäkkejä, jotka Xxxxx joutui nostamalla pakkaamaan työsuojelumääräysten vastaisesti. Tämä merkitsee

2400 – 7 200 perunasäkkiä viikossa. Lisäksi parhaimpaan aikaan meni kotimaahan 1-6 rekkalastia viikossa.

Xxxxxxx Xxxxxxxx oli alun pitäen määritellyt palkat TES:n vastaisesti, vaikka hän työsopimuksessa oli sitoutunut noudattamaan TES:ä. TES:n mukaan on viisi vaativuusryhmään. Työantaja oli määritellyt työn vaatimustason alhaisimmaksi mahdolliseksi, vaikka työ oli erittäin raskasta. Olisi. Vaatimusryhmäksi olisi pitänyt määrittää viisi tai vähintäänkin neljä.

Vaativuusryhmien palkat 1.10.2017 -30.4.2008

  1. vaativuusryhmä 7,12

  2. vaativuusryhmä 7,46

  3. vaativuusryhmä 7.83

  4. vaativuusryhmä 8,21

  5. vaativuusryhmä 8,57

Kahden kuukauden koeajan jälkeen palkkaa ei kuitenkaan nostettu oikeaan vaativuusryhmään. Palkankorotukset on jatkuvasti jätetty kokonaan tekemättä tai on tehty väärään aikaan ja väärän kokoisina. Tätä on jatkunut vuodesta 2007 tähän päivään asti.

Poliisille tehtiin asiasta tutkintapyyntö sen jälkeen sovittelu ei onnistunut. Oulussa oleva sovittelutoimisto kieltäytyi sovittelemasta, koska kysymyksessä oli rikos. Oulun Työsuojelupiiri ei tutkinut asiaa vaan työsuojelupiirin edustaja kävi tarkastuskäynnillä mutta ei käynyt edes työpaikalla. Tästä huolimatta Oulun Työsuojelupiiri antoi asiassa väärän lausuman.Suomen kieltä osaamattoman ja Suomen lakia tuntemattoman Xxxxxx Xxxxxxx kanssa Xxxxxx Xxxxxxxx teki työsopimuksen 18.06.2016 ja työsopimuksessa sitouduttiin noudattamaan TES:ä. Työn määritys oli perunan käsinvalinta ja siivous. Käytännössä työ oli samaa perunnan lajittelua ja pakkausta 25 kg:n säkkeihin, siis työsuojelumääräysten vastaista työtä. Lisäksi ylitöitä teetettiin runsaasti ja ylityöt jätettiin korvaamatta ja palkankorotuksen tehtiin väärän kokoisina tai jätettiin kokonaan tekemättä. Myös Xxxxxx osalta vaativuusryhmät on koko ajan määritelty väärin.

Xxxxxxx poliisille tehtiin rikostutkintapyyntö asioista toukokuussa 2015, mutta Xxxxxxx poliisi hukkasi tutkintapyynnön ja palkkalaskelmat ajalta 2007 -2014. Kun asiasta tiedusteltiin niin poliisi pyysi uudet laskelmat, jotka poliisille toimitettiin tutkintapyynnön kanssa, jossa pyydettiin tutkimaan kaikki asiaan liittyvät rikokset.

Xxxxxxx poliisi ei osannut tutkia asiaa oikein vaikka sille tehtiin tarkka suunnitelma sitä mitä pitää tutkia. Poliisi lasketti ylityöt ulkopuolisella asiantuntijalla ja tuli siihen tulokseen, että Xxxxx Xxxxxxxxxxxx oli ylitöitä maksamatta 21 685,95 euroa ja Xxxxxx Xxxxxxxxx 17 710,87 euroa. Todellisuudessa laskelmat olivat vääriä, koska vaativuusryhmät oli määritelty väärin ja palkankorotukset oli tehty vastoin TES:ä tai oli kokonaan tekemättä. Todellisuudessa Xxxxx Xxxxxxx oli jättänyt maksamatta huomattavasti suuremmat summat, jotka korkoineen olisivat olleet melkein kaksinkertaiset. Lisäksi poliisi oli jättänyt työsuojelurikoksen tutkimatta, koska töitä oli tehty vastoin työsuojelumääräyksiä. Xxxxxxx poliisi Xxxxx Xxxxxxx oli tehnyt tutkimatta jättämispäätöksen 5770/R/0013205/14. Asiassa Xxxxxx poliisi ei antanut loppulausunnon mahdollisuutta asiaa hoitaneelle Erkki Aholle.

Tutkintaohje poliisille

Ensin käydään läpi

1. työsopimukset

2, Sitten rekonsturoidaan rikostapahtuma eli työsuoritus. ( Videokuvaus)

3. Määritellään työtehtävän vaativuusluokitus eli palkkataso

4.Katsotaan palkanmaksut työsopimuksen solmimisesta lähtien eli korjataan palkat oikean suuruisiksi (TES)

5.Tarkistetaan ylitöiden laskeminen, sunnuntaitöiden maksaminen, pekkaspäivien maksaminen jne., korjataan palkat näiltä osin

6. Tarkistetaan palkankorotusten maksaminen TES:n mukaisesti, koska työsopimuksessa on sovittu TES:n noudattamisesta

7. korjataan palkanmaksu TES:n mukaiseksi

8. lasketaan viivästyskorot maksamattomille palkoille

9. tutkitaan laiton irtisanominen

10. ilmoitetaan eläkeyhtiöille oikeat palkkasummat työeläkkeiden määrittämistä varten

Poliisin tehtävänä on lisäksi saattaa kaikki rikoksiin syyllistyneet taloudelliseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan

Poliisi jätti tutkimatta muun muassa sen, että henkilöitä alettiin painostaa sen jälkeen kun he pyysivät maksamattomia palkkojaan työantajalta. Heidän olivat vuokralla työsuhdeasunnossa ja heidän vuokraansa korotettiin ilman ennakkovaroitusta 100 euroa, jolloin ko. henkilöt hankkivat halvemman asunnon vapailta markkinoilta. Heille ryhdyttiin ilmoittamaan työhöntuloajat tekstiviestillä edellisen päivän iltana. Heitä kohdeltiin epäystävällisesti huutamalla ja komentamalla ja myös muut tekijät heittelivät heitä perunoilla todennäköisesti työnantajan pyynnöstä. Heille annettiin kirjalliset varoitukset kyseenalaisin perustein ja lopulta Xxxxxxx Xxxxxxxx irtisanottiin laittomasti toimestaan. Heille aiheutui sairaslomia työn raskauden takia, joista on lääkärin todistukset. Nämä kaikki poliisit jätti tutkimatta.

Oulun Työsuojelupiiri ei ole tutkinut työsuojelurikosta. Oulun työsuojelupiirin edustaja on käynyt moikkaamassa johtajaa, mutta ei ole käynyt työpaikalla. Oulun työsuojelupiirin henkilö on antanut asiassa lausunnon vaikka tarkastusta ei ole tehtykään. Lausunto ei perustu tosiasioihin.

Vaadin, että asia tutkitaan uudelleen, koska olen keskustellut Kalajoen poliisin kanssa ja Kalajoen poliisi ei ole ymmärtänyt mitä hänen olisi pitänyt tutkia. Poliisi kertoi, etä hän on toiminut esimiehensä antamien tutkintaohjeiden mukaan. Minä pyysin tutkintaohjeet, mutta niitä ei löytynyt.

Erkki Aho

P.S. Oulun Työsuojelupiiri ei ole tutkinut työsuojelurikosta. Oulun työsuojelupiirin edustaja on käynyt moikkaamassa johtajaa, mutta ei ole käynyt työpaikalla. Oulun työsuojelupiirin henkilö on antanut asiassa lausunnon vaikka tarkastusta ei ole tehtykään. Lausunto ei perustu tosiasioihin.

Vaadin, että asia tutkitaan uudelleen, koska olen keskustellut Xxxxxx poliisin Xxxxx Xxxxxx kanssa ja Xxxxxx poliisi ei ole ymmärtänyt mitä hänen olisi pitänyt tutkia. Poliisi kertoi, että hän on toiminut esimiehensä antamien tutkintaohjeiden mukaan. Minä pyysin tutkintaohjeet, mutta niitä ei löytynyt. Kysymys on siis poliisin ammattitaidosta. En halua, että enää Xxxxxxx tai Xxxxxxxx poliisia ja Oulun AVIa sotketaan asiaan. Minä henkilöstö- ja työsuojeluasiainammattilaisena tulen antamaan asiassa loppulausunnon. Näin estetään poliisin virheellinen toiminta.

Erkki Aho haastoi poliisi Xxxxx Xxxxxxx Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen virkavelvollisuuden laiminlyömisestä. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ( käräjätuomari Xxxx Xxxxxxx) teki päätöksen 17/80 21.3.2017 Asianumero 17/73. Ratkaisun lopputulos oli kanne jätetään tutkimatta. Todistusaineistoja ei otettu vastaan eikä todistajia kuultu. Päätös tehtiin kansliapäätöksenä. Rovaniemen hovioikeus päätös Numero 281 antamispäivä 29.6.2017 Diaarinumero R 17/405 päätöslauselmassa lukee, että Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Korkein oikeus päätti Diaarinumero R2017/688 antopäivä 27.11.2017 numero 2319 ettei valituslupaa myönnetä. Hovioikeuden päätös jää pysyväksi.

Valitin asiasta myös TEM:iin ja sieltä tuli ei toimenpiteitä päätös.

Johtopäätökseni on se, lestadiolaiset viranomaiset Oulun alueella suojelevat lestadiolaisia yrittäjien rikoksia. Minä olen henkilöstöasioiden ja työsuojeluasioiden asiantuntija ja siksi minusta poliisin ja muiden viranomaisten toiminta on asiassa ollut järkyttävää ulkolaisten työntekijäiden hyväksikäytön hyväksyntää. Ko. bulgarialaiset työntekijät sanottiin laittomasti irti ko. työpaikasta ja kaikki väärinkäytökset ja rikokset jätettiin tutkimatta. JÄRKYTTÄVÄÄ TOIMINTAA! Korruptoitunutta virkamieskuntaa.Kalajoki 30.10.2022

Erkki Aho

http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

044-3025948
ReplyReply allForwardEi kommentteja:

Lähetä kommentti