torstai 13. kesäkuuta 2024

PE 14.06.2024 Kiireellinen

 


Ministeri Kaisa Juuso , sosiaali- ja terveysministeriöOlen tehnyt rikostutkintapynnön Hyvinvointialue Pohteen toiminnasta. On tärkeää, että asia tutkitaan erittäin nopeasti, koska asialla on kiire suurempien vahinkojen välttämiseksi. On syytä epäillä, että virkamiespäätös, johon Pohteen aluehallituksen päätös perustuu, on tehty tietoisesti virheellisillä perusteilla. Kysymys on hallintolain 31 §;n (selvittämisvelvollisuus) ja 45 § ( perustelemisvelvollisuus) vastaisesti. Kalajoen kaupungin kanssa ei ole käyty tarvittavia keskusteluja vuodeosaston lakkautuksesta. Kalajoen kaupungin mielipidettä ei ole otettu missään vaihessa huomioon eikä Kalajoen kaupunki ole voinut esittää omaa kantaansa asiaan, koska virkamies on kieltäynyt keskustelemasta asiasta eikä ole vastannut kaupungin neuvottelupyyntöihin. Virkamiehen toiminta on ollut erikoista muutenkin esim. Raahen yöpäivystyksen osalta, koska päätösesityksessä ilmoitetaan yöpäivystyksessä käyneiden määrä väärin, sillä yöpäivystyksen käyneiden määrä oli puolta suurempi kuin virkamiehen päätösesityksessä esitetään ja jonka pohjalta päätös on tehty.

Kalajoen terveyskeskuksen lakkautuspäätöksen perustelut eivät kestä päivän valoa. Niissä ei ole kuultu Kalajoen kaupungin ääntä. On täysin selvää, ettei virkamies olisi uskaltanut tehdä esittämäänsä virkamiespäätöstä ilman poliittista selkänojaa. On syytä epäillä, että hän on saanut poliittista ohjausta asiassa ja tästä syntyy esteellisyys, sillä poliittisen ohjauksen antajat ovat olleet esteellisiä päättämään asiassa. Esteellisyys on virkarikos. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön. Pyydän ministeriä määräämään Pohteen aluehallituksen käsittelemään Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosaston lakkautuspäätöksen uudelleen. Virheellisen päätöksen voi korjata oma-aloitteisesti. Hyvinvointialueet kuuluvat ministeriön alaisuuteen ja ministeri voi antaa ohjeita hyvinvointialueille, kun se huomaa, että on toimittu virheellisesti. Tällä tavalla toimitaan järkevästi kuluja säästäen sekä vahinkoja minimoiden.

LA 30.03.2024 Kalajoen sairaalan historiaa nykypäivään asti

https://kalajokinen.blogspot.com/2024/03/la-29032024-kalajoen-sairaalan.htmlTI 02.04.2024 Kalajoella on pitkät perinteet terveydenhoitoalalla

https://kalajokinen.blogspot.com/2024/04/ti-02042024-kalajoella-on-pitkat.html


Epäilen Pohteen toiminnassa rikosta. Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosaston lopettaminen ja paikkojen siirtäminen Nivalan terveyskeskukseen on niin suuri päätös ettei sitä virkamies uskalla tehdä ilman poliittista selkänojaa. Kun on käynyt ilmi, että viranhaltija on saanut poliittista ohjausta niin silloin epäilyt kohdistuvat Nivalan suuntaan, josta Pohteen palveluksessa ja aluehallituksen jäsenenä toimii nivalalainen henkilö. Tässä syntyy esteellisyys. On todennäköistä, nivalalainen henkilö on hakenut tukea asialle uskonveljiltään ja -siskoiltaan. Esteellisten määrä näin lisääntyy.

Toimialuejohtaja toimi aikaisemmin Kalajoen SOTE-johtajana. Onko kaikki sujunut ilman ongelmia Kalajoella? Onko toimialuejohtajan virkamiespäätös kosto Kalajolle?

Esteellisyys on rikos. Rikoksen avulla tehty päätös on mitätön. Muutoinkin toimialuejohtajan toiminta on asian valmistelun ja perusteluiden osalta epäilyksiä herättävää.

Kalajoen kaupungin oikaisuvaatimus

https://www4.kalajoki.fi/djulkaisu/kokous/2024430-5-32705.PDFPohteen aluehallituksen päätös

https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=978450

Pohteen aluehallituksen päätös oli äänestyspäätös. Vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset hyväksyivät Kalajoen kaupungin oikaisuvaatimuksen, mutta Keskustan ja Kokoomuksen äänin Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosasto lakkautettiin.Kalajoki 14.06.2024

Erkki Aho

Merenojantie 9 B !6

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

044-3025948


kaisa.juuso@gov.fi , kirjaamo.stm@gov.fi

Pohteen aluehallitus on ollut tietoinen asioista eikä ole tehnyt oma-aloitteisesti korjausta virheelliseen päätökseensä. Myös siksi olen tehnyt rikostutkintapyynnön asiassa. Parempi olisi jos Pohteen aluehallitus käsittelisi oma-aloitteisesti Kalajoen terveyskeskuksen lopettamispäätöksen uudelleen.

Tämä seuraava teksti on mennyt Pohteen aluehallitukselle tiedoksi,

Olen sitä mieltä, että Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosaston sulkemispäätös on syntynyt hallintolain 31 § (selvittämisvelvollisuus) ja hallintolain 45 § (perustelemisvelvollisuus) vastaisesti. Päätös ei myöskään ole hyvinvontialueista annetun lain (611/2021) 7 §:n mukainen. Ketkä ovat antaneet asiassa poliittista ohjausta toimialuejohtaja Päivi Peltokorvelle ja sitten myöhemmin ovat olleet päättämässä asiasta. Esteellisyys on rikos. Päätösesityksessä ei vastata näihin asioihin.31 §

Selvittämisvelvollisuus

Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.Minun oikeustaajuni mukaan tätä pykälää on kiistatta rikottu. Olin mukana kuulemistilaisuudessa, jossa kaupunginjohtaja Puoskari tieduseli, miksei Peltokorpi ollut vastannut Kalajoen kaupungille jossa oli esitetty neuvotteluyyntö asiasta ja neuvottelupyynnössä oli kerrottu, että Kalajoen kaupunki on valmis rakentamaan tarvittavat tilat. Peltokorpi vastasi, että asiasta ei neuvotella ja että päätös tulee kesäkuussa. Laitoin asiasta sähköpostiviestin myös Pohteen hallituksen puheenjohtaja Tapani Töllille asiasta.Kuulemistilaisuudessa kävi selväksi, että kalajokisten mielipidettä ei asiassa haluta kuulla. Siksi kuulemistilaisuudessa aikaa jäi kysymyksille vain hetkinen. Pohteen henkilöillä oli kiire pois Kalajoelta.Mielestäni Kalajoen terveyskeskuksen osalta selvitykset on tehty puutteellisesti ja virheellisesti. Selvityksissä ei ole huomioitu kokonaisuutta eikä sitä mitä vaikutuksia Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosaston sulkemisella on Kela-kyyteyihin, kalajokisten kustannuksiin, Kalajoen elinkeinoelämään ja Kalajoen imagoon. Selvitykset on tehty virheellisesti. Taloudellisia vaikutuksia ei ole huomioitu.Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosaston paikat on siirretty pienempään terveyskeskukseen Nivalaan. Miksi näin on tehty? Onko syytä epäillä poliittista ohjausta? Pohteen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli on uskonnolliselta vakaumukseltaan lestadiolainen. Nivalalainen alehallituksen jäsen Pohteen aluesuunnittelija Riitta Niinikoski on saatavissa olevien tietojen mukaan uskonnolliselta vakaumukseltaan lestadiolainen. Mikä on toimialuejohtaja Päivi Peltokorven uskonnollinen vakaus? Minulle Peltokorpi sukunimi yhdistyy jostain syystä lestadiolaisuuteen.Kalajoen kaupungin oikaisuvaatimus

https://www4.kalajoki.fi/djulkaisu/kokous/2024430-5-32705.PDFPPHVA/12878/00.02.01.00/2024 10 Oikaisuvaatimus toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 6.5.2024 10/2024 koskien Akuuttiosasto Kalajoki vastuuyksikön (30470) lakkauttamista 1.8.2024 alkaen

https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=978450

Päätösehdotus Toimialuejohtaja Päivi Peltokorpi (p. 044 469 1159): Aluehallitus hylkää oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan edellä esitetyin perustein. Viranhaltijapäätöstä ei muuteta. Päätösesitys Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma: Aluehallitus hyväksyy toimialuejohtajan ehdotuksen. Liitteet Viranhaltijapäätös 6.5.2024 10/2024 Oikaisuvaatimus 21.5.202445 §
Päätöksen perusteleminen

Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos:

1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista;

2) päätös koskee hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän taikka kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia; (29.6.2021/637)

3) päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai sellaisen edun myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin;

4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista eikä muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta; taikka

5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta.

Perustelut on kuitenkin 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa esitettävä, jos päätös merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön.7 §

Järjestämisvastuu

Hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;

2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;

3) tuottamistavan valinnasta;

4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta;

5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Hyvinvointialue voi hoitaa tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle hyvinvointialueelle. Lisäksi hyvinvointialueiden tehtävien järjestäminen voidaan koota yhdelle tai useammalle hyvinvointialueelle, jos se on välttämätöntä palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi, riittävien henkilöstö- ja muiden voimavarojen tai tehtävässä tarvittavan erityisasiantuntemuksen turvaamiseksi taikka muusta vastaavasta ja perustellusta syystä.

Hyvinvointialue vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle hyvinvointialueelle tai tehtävän hoitamisesta vastaa lain nojalla toinen hyvinvointialue.Esteellisyyden vaikutus

Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn viranomaisessa. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä suoritettavia toimia, jotka voivat jollakin tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön.

Esteellisyys koskee kaikkia asian käsittelyvaiheita valmistelun alusta täytäntöönpanoon asti. Esteellinen henkilö ei saa

  • esitellä tai valmistella käsiteltävää asiaa

  • osallistua päätöksentekoon toimielimen jäsenenä

  • hoitaa päätöksen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Myös esimerkiksi toimielimen sihteerinä tai pöytäkirjanpitäjänä toimiminen on oikeuskäytännön mukaan asian käsittelyä, johon esteellinen henkilö ei saa osallistua. Esteellinen henkilö ei saa pyytää asian viranomaiskäsittelyyn liittyviä lausuntoja, kuulla asianosaisia eikä hankkia muutenkaan asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavaa selvitystä viranomaisen puolesta.

Esteellisyyteen liittyvä käsittelykielto ei koske puhtaasti teknisiä toimia kuten diaariointia, puhtaaksikirjoitusta tai kopiointia. Esteellinenkin henkilö voi siis suorittaa tällaisia toimia ilman, että asiassa tehtävä päätös syntyisi virheellisessä järjestyksessä.Kalajoki ei ole saanut yhdenvertaista kohtelua Pohteen osalta.MITÄ YHDENVERTAISUUDELLA TARKOITETAAN?Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänaluilla.Kalajoki 12.06.2024

Erkki Aho

tapani.o.tolli@gmail.com

esaaalto@hotmail.com

matti.honkala@raahe.fi

anneh.huotari@gmail.com

liisa.kylmanen@liminka.fi

maarit.matinolli@gmail.com

anu.mattila@raahe.fi

anneli.nappa@outlook.com

pirjo.sirvio@ouka.fi

matti.soronen@pyhajoki.fiEi kommentteja:

Lähetä kommentti