lauantai 4. maaliskuuta 2023

SU 05.03.2023 Korkeimmalle oikeudelle

 


Korkeimmalle oikeudelle


Tuomioiden purkupyyntö/vaatimus korkeimmalle oikeudelle


Suomen perustuslain 21 § Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Perustuslain mukaan kansalaisella on oikeusturva. Sen takaavat myös ihmisoikeussopimukset.


106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


Korkeimman oikeuden käsittelyssä on annettava etusija perustuslaille ja ihmisoikeussopimuksille eikä korkeimmalla oikeudella ole oikeutta vedota tavalliseen lakiin eli oikeudenäymiskaareen.


Korkein oikeus ei siis voi vedota tällaisiin asioihin:


Hei,

ystävällisesti tiedoksenne, että korkein oikeus voi poistaa tai purkaa lainvoiman saaneen ratkaisun oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa mainituilla perusteilla. Se on kuitenkin poikkeuksellinen menettely, joka edellyttää, että laissa säädetyt varsin tiukat perusteet täyttyvät.


Tällaisissa ylimääräisen muutoksenhaun asioissa on voimassa ns. asiamiespakko. Se tarkoittaa sitä, että tuomion poistamista tai purkamista tai menetetyn määräajan palauttamista voi hakea laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta vain, mikäli hakemuksen on laatinut asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.


Ylimääräisen muutoksenhaun piiriin kuuluvien hakemusten käsittelystä peritään lähtökohtaisesti myös 530 euron oikeudenkäyntimaksu silloin, kun hakemus hylätään tai jätetään tutkimatta.


Huomioittehan myös, että asianosainen saa korkeimmassa oikeudessa hakea tuomion purkamista samassa asiassa lähtökohtaisesti vain kerran (oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 19 §).


Viestinne ei ole aiheuttanut enempiä toimenpiteitä korkeimmassa oikeudessa.


Ystävällisin terveisin

Minna Kuisma

viestintäasiantuntija

korkein oikeusPerustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


ja noudattavat Euroopan Ihmisoikeussopimusta ja eteenkin sen 6 artiklaa ja YK:n Ihmisoikeusjulistusta ja eteenkin sen 5 artiklaa sekä Suomen rikoslakia ja eteenkin rikoslain 11 luku 4 §.


Euroopan ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


YK:n Ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


rikoslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001


Vaatimkset korkeimmassa oikeudessa


  1. Vaadin ulosottojeni välitöntä lopettamista kiireellisesti ja vaadin ulosottolaitosta palauttamaan minulle kaikki minua koskevat ulosottoni 30.06.1996 lähtien tähän päivään saakka 7 §:n korolla korkoa korolle menetelmällä 31.03.2023 mennessä.

  2. Vaadin kaikkia minua ja yrtystoimintaani koskevien päätösten purkamista. Pyydän Oulun käräjäoikeutta ja Rovaniemen hovioikeutta toimittamaan kaikki minua ja yrtystoimintaani koskevat päätökset korkeimpaan oikeuteen purettavaksi.

  3. Vaadin, että Suomen valtio korvaa minulle kaikki aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset.


Perustelut:


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28s


Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=161s


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 26 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 27 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään , korkeaan verenpaineeseen ja diabetekseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia. Miksi en saa oikeutta, vaikka rikolliset asianajaja Asko Keränen ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa.


Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Kun poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syyttäjä, eikä oikeuslaitos ota käsiteltäväksen ja laillisuusvalvonta ei huomaa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan niin kysymys on myös tästä rikoksesta:Kysymys on muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.


LA 28.01.2023 Puhutaan niin kuin mies miehelle, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/la-28012023-puhutaan-niin-kuin-mies.html


TI 28.02.2023 Syyttäjä Sulo Heiskarin rikollinen toiminta

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ti-28022023-syyttaja-sulo-heiskarin.html


Tässä on selostus ja todistusaineistot Oulun (Raahe) poliisien ja syyttäjien ja käräjäoikeuden tuomarin rikollisesta toiminnasta:


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Tässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


Tässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


KE 22.02.2023 Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-22022023-oikeuskansleri-tuomas-poysti.html


TI 14.02.2023 SUOMI EI OLE OIKEUSVALTIO. SUOMI EI NOUDATA EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUSTA!

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ti-14022023-suomi-ei-ole-oikeusvaltio.html

TO 12.01.2023 Oikeusvaltio Suomi – Euroopan Unionin jäsenvaltio

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/to-12012023-oikeusvaltio-suomi-euroopan.html


Todistusaineistonani myös Kirjani Olet Maamme Armahin synnyinmaa, johon olen kopioinut todistusaineistot ja selostukset tapahtumista sekä videoni ja asianajaja Asko Keräsen ja varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustukset. Pyydän Oulun käräjäoikeutta toimitamaan kirjani ja SSP-sopimuksen kopion Korkeimpaan oikeuteen todistusaineistoksi sekä myös tämän todistusaineistonTyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlKorkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Tässä videot


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4  


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Toimialarationalisointi
 

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E


Saattohoitajat
 

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA


Oikeudenkäynti tietämättämme
 

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU


Rikolliset konkurssit
 

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64


Rikoksia ei tutkita
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I


Ahojahti
 

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik


Kalajoki 05.03.2023


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


Jakelu Oulun käräjäoikeus, Rovaniemen hovioikeus, ulosottolaitos, Euroopan Unionin oikeuskomissaari

tiedoksi tiedotusvälineille, jotka ovat ilmoittaneet noudattavansa journalistisia ohjeita


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti